VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. GEGUŽĖS 26 d. įsakymO Nr. VA-106 „DĖL AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630 IR FR0630A FORMŲ, JŲ PRIEDŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 29 d. Nr. VA-93

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

1. P a k e i č i u  Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 13 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

13Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6, 8, 10 ir 11 punktuose bei 10 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodyti asmenys (esant tuose straipsniuose nurodytoms aplinkybėms), taip pat kiti asmenys, kuriems pagal Akcizų įstatymo nuostatas atsiranda prievolė deklaruoti ir mokėti akcizus (visi jie toliau vadinami Kitas asmuo), kitą darbo dieną po apmokestinamo įvykio atsiradimo, taip pat akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai ir laikinai registruoti siuntėjai ar jų fiskaliniai agentai, kuriems atsiranda prievolė deklaruoti ir mokėti akcizus kitą darbo dieną po apmokestinamo įvykio atsiradimo (kai vykdė veiklą su Prekėmis, neįrašytomis į leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį arba į registruoto gavėjo, registruoto siuntėjo ar laikinai registruoto gavėjo pažymėjimo priedą), privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:“;

1.2. Pakeičiu 1 priedą „Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formose nurodomų matavimo vienetų lentelė“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                        Artūras Klerauskas


 

Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų

priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

1 priedas

 

AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630, FR0630A FORMOSE NURODOMŲ MATAVIMO VIENETŲ LENTELĖ

 

Prekės tarifinės grupės kodas

Matavimo vieneto kodas

Matavimo vieneto rašymo tikslumas

110

L1%

0,0001

210, 215, 230, 235, 240, 250

LTR

0,001

280, 285, 290, 295, 299

LPA

0,001

310

MIL

0,001

320, 330, 340

KGM

0,001

410, 415, 420, 430, 435, 436, 440, 445, 450, 460, 464, 465, 480, 490, 495, 610, 640, 641, 649, 910, 911, 912, 913, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 940, 941, 945, 946

LTR*

1

470, 475, 510, 710, 711, 712, 720, 721, 722, 934, 935, 942, 951, 970

KGM

1

952, 953

MTQ

1

810, 811, 812

MWH

0,001

* Litrai +15oC temperatūros

______________