LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 22 d. Nr. 1K-415

Vilnius

 

 

Pakeičiu Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. aiškios atsakomybės, nešališkumo ir skaidrumo:

5.2.1. ES struktūrinių fondų lėšas administruojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms turi būti sudaromos sąlygos nustatyti vertinimą ar tikrinimą atlikusius ar sprendimą priėmusius asmenis;

5.2.2. visi vertintojai, tikrinimus atliekantys ir Taisyklėse nurodytus sprendimus priimantys darbuotojai privalo deklaruoti galimą interesų konfliktą ir būti supažindinti su savo funkcijomis ir atsakomybe;

5.2.3. priimant sprendimus, susijusius su paraiškų vertinimu, projektų atranka, projekto sutarčių sudarymu ir keitimu, mokėjimo prašymų tvirtinimu, išlaidų apmokėjimu, patikrų vietoje rezultatų tvirtinimu, pažeidimų nustatymu ir išmokėtų projektui skirto finansavimo lėšų grąžinimu, turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 asmenys;

5.2.4. apie vertinimo ir tikrinimo rezultatus, priimtus sprendimus turi būti informuojama Taisyklių nustatyta tvarka;“.

2.       Pakeičiu 6.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.11. Iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto dalyvis (toliau – ESF projekto dalyvis) – tiesioginėse iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) lėšų bendrai finansuojamo projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo pačiu metu jų neadministruojantis ir nevykdantis, tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, kurio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra numatytos projekto biudžete ir kurį projekto vykdytojas gali įvardyti ir paprašyti jį pateikti asmens duomenis, reikalingus informacijai apie projekto įgyvendinimą surinkti, ir kurio duomenys yra įtraukiami į veiksmų programos stebėsenos ir (arba) nacionalinį stebėsenos rodiklius, nustatytus projekto sutartyje.“

3.       Pakeičiu 6.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.18. Netiesioginės projekto išlaidos – išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis.“

4.       Pakeičiu 6.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.21. Projekto finansavimo pabaiga – galutiniame mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų apmokėjimo projekto vykdytojui data arba data, kai projekto vykdytojas arba partneris apmoka visas galutiniame mokėjimo prašyme nurodytas išlaidas rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui (kai galutiniame mokėjimo prašyme deklaruotos išlaidos apmokamos taikant sąskaitų apmokėjimo būdą), atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas atliekamas vėliau, arba galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo data, jei su galutiniu mokėjimo prašymu nėra apmokamos projekto išlaidos. Kai visuotinės dotacijos priemonės projekto vykdytojas neteikia mokėjimo prašymų, projekto finansavimo pabaiga laikoma paskutinio atlikto mokėjimo projekto vykdytojui data, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nenustatyta kitaip.“

5.       Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Tais atvejais, kai Taisyklėse nustatyti veiksmai turi būti atliekami naudojant SFMIS2014, bet SFMIS2014 funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, tarpinės institucijos atitinkamus veiksmus gali atlikti teikdamos ar kaupdamos (analogiška forma) reikalingą informaciją raštu. Informaciją apie SFMIS2014 funkcinių galimybių laikiną neužtikrinimą vadovaujančioji institucija skelbia SFMIS2014. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių veiksmai negalėjo būti atliekami naudojant SFMIS2014, visa reikalinga informacija, taip pat ir ta, kuri buvo raštu teikiama ir (ar) kaupiama, registruojama SFMIS2014.“

6.       Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu. Informaciją apie DMS funkcinių galimybių laikiną neužtikrinimą vadovaujančioji institucija skelbia DMS.“

7.       Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Kai paraiška ar projekto sutartis teikiami Taisyklių 14.2 papunktyje nustatytu būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos teikiami tokiu pat būdu kaip paraiška ar projekto sutartis, išskyrus Taisyklių 16 punkte nustatytas išimtis.“

8.       Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Tais atvejais, kai Taisyklės nustato, kad paraiškos, projekto sutarties keitimai, mokėjimo prašymai, ataskaitos ir kiti dokumentai turi būti teikiami per DMS, prie jų pridedami dokumentai, kurių negalima pateikti per DMS, gali būti teikiami elektroninėse laikmenose su lydraščiu, kuriame nurodomi dokumentų pavadinimai, datos ir numeriai. Pridedami dokumentai gali būti teikiami kaip popieriniai dokumentai, jeigu tai numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše arba, jei įvertinusi aplinkybes, kad kita forma dokumentai negali būti pateikti, to prašo įgyvendinančioji institucija.“

9.       Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Į svetainėje www.esinvesticijos.lt pateiktus klausimus, susijusius su ES struktūriniais fondais, per 7 dienas paklausėjo nurodytu elektroninio pašto adresu pateikiamas vadovaujančiosios institucijos atsakymas. Svetainėje www.esinvesticijos.lt pateiktus klausimus, kurie priklauso tarpinės institucijos kompetencijai, vadovaujančiosios institucijos atsakingas darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną persiunčia, informuodamas apie tai paklausėją, atsakingai tarpinei institucijai, o ši turi pateikti atsakymą paklausėjui per 7 dienas nuo paklausimo gavimo institucijoje dienos. Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus pagal kompetenciją vadovaujančioji institucija ir tarpinės institucijos skelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt.“

10.     Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Kai paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas arba sudaromi valstybės ar regionų projektų sąrašai, įgyvendinančioji institucija ir ministerija, pagal kompetenciją atsakinga už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą ūkio sektorių (toliau – ministerija), savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka turi surengti informacinius susitikimus ir (ar) galimų pareiškėjų mokymą, siekdamos paaiškinti projektų finansavimo sąlygas, paraiškų rengimo ir teikimo tvarką, prevencinius veiksmus pažeidimų ir sukčiavimų atvejams išvengti. Jei projektai atrenkami valstybės ar regionų projektų planavimo būdu, informaciniai susitikimai ir (ar) galimų pareiškėjų mokymai gali būti nerengiami, kai galimi pareiškėjai jau yra vykdę panašius projektus, tačiau rengiami tuo atveju, kai pareiškėjas įgyvendinančiosios institucijos to prašo.“

11.     Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir poprojektiniu laikotarpiu įgyvendinančioji institucija savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka projektų vykdytojams privalo teikti informaciją, reikalingą įgyvendinant projektą, organizuoti mokymus ir (ar) parengti kitas informavimo ir mokymo priemones, siekdama užtikrinti veiksmingą projekto įgyvendinimą pagal projekto sutarties sąlygas ir sumažinti pažeidimų ir sukčiavimų atsiradimo riziką.“

12.     Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Ministerijos valstybės projektus planuoja vadovaudamosi strateginio planavimo dokumentais (kai planuojami bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai (toliau – vietos plėtros projektai), vadovaujamasi vietos plėtros strategija), taip pat veiksmų programa, veiksmų programos priedu, priemonių įgyvendinimo planu, projektų finansavimo sąlygų aprašu, kitais veiksmų programos įgyvendinimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais taip, kad būtų galima įsitikinti, jog projektai suplanuoti skaidriai, laikantis patikimo finansų valdymo principo ir vadovaujantis Veiksmų programos stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) patvirtintais specialiaisiais projektų atrankos kriterijais.“

13.     Pakeičiu 37.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.2. yra geriausia iš galimų alternatyvų veiksmų programoje ir strateginio planavimo dokumentuose nustatytiems tikslams ir projekto tikslams įgyvendinti (pagal Taisyklių 66.7 papunktyje ir 671 punkte nurodytus reikalavimus);“.

14.     Pakeičiu 37.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.3. tenkina projektų parengtumo sąlygas, nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.“

15.     Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Ministerija, priėmusi sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo, per 7 dienas  jo duomenis suveda į SFMIS2014 bei paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt ir per SFMIS2014 apie tai informuoja įgyvendinančiąją instituciją, kartu pateikdama įtrauktų į valstybės projektų sąrašą projektų projektinius pasiūlymus su visais jų priedais, įskaitant investicijų projektą (jei šiuos priedus pareiškėjas privalėjo pateikti kartu su projektiniu pasiūlymu), ir išvadas dėl jų atitikties Taisyklių 37 punkte nustatytiems reikalavimams.“

16.     Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Į regionų projektų sąrašą įtraukiamų projektų atitiktis Taisyklių 49 punkte nustatytiems reikalavimams turi būti žymima projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo vertinimo išvadoje (pagal regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatytą formą).“

17.     Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Regiono projektų sąraše nustatomas kiekvieno projekto paraiškos pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo regiono projektų sąrašo patvirtinimo dienos, išskyrus atvejus, kai, Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Regioninės plėtros departamentas) suderinus su savivaldybės vykdomąja institucija ir pareiškėjui sutikus, tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį laikotarpį.“

18.     Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Regiono plėtros tarybai priėmus sprendimą dėl regiono projektų sąrašo patvirtinimo, Regioninės plėtros departamentas per 7 dienas jo duomenis suveda į SFMIS2014 bei paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt ir per SFMIS2014 apie tai informuoja įgyvendinančiąją instituciją, už veiksmų programos priemonę atsakingą ministeriją ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją (toliau – Vidaus reikalų ministerija), kartu pateikdama įtrauktų į regiono projektų sąrašą projektų projektinius pasiūlymus su visais jų priedais, įskaitant investicijų projektą (jei šiuos priedus pareiškėjas privalėjo pateikti kartu su projektiniu pasiūlymu), ir išvadas dėl jų atitikties Taisyklių 49 punkte nustatytiems reikalavimams.“

19.     Pakeičiu 60.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

60.1. Pirmajame konkurso etape įgyvendinančioji institucija pareiškėjo prašo pateikti užpildytą arba iš dalies užpildytą paraišką ir projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus priedus. Atliekamas projektų idėjų vertinimas, susidedantis iš projekto naudos ir kokybės ir (arba) projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų konkrečių projektų bendrųjų reikalavimų ar dalies jų vertinimo aspektų ir (arba) specialiųjų projektų atrankos kriterijų vertinimo. Atrenkamos paraiškos, kurių idėjos geriausiai įvertintos (laikantis projektų naudos ir kokybės vertinimo metu sudarytos projektų, surinkusių projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytą minimalią balų sumą, pirmumo eilės) ir kurioms pagal prašomą skirti finansavimo lėšų sumą užtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, arba, jei projektų naudos ir kokybės vertinimas neatliekamas, atrenkamos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus konkrečius projektų bendruosius reikalavimus ar dalį jų vertinimo aspektų ir (arba) nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus atitikusios paraiškos.“

20.     Pakeičiu 60.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

60.4. Kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodoma ši informacija: pirmojo konkurso etapo paraiškų pateikimo terminas, pirmojo konkurso etapo paraiškų vertinimo trukmė ir, atsižvelgiant į tai, planuojamas antrojo konkurso etapo paraiškų pateikimo terminas. Antrajame konkurso etape kviečiami dalyvauti pareiškėjai informuojami per DMS. Jei įgyvendinančioji institucija Taisyklių 127 punkte nurodyta tvarka pratęsia pirmojo etapo paraiškų vertinimo terminą, laikydamasi lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, ji gali pratęsti antrojo konkurso etapo paraiškų pateikimo terminą, apie tai pareiškėjus informuodama per DMS ir ministeriją – per SFMIS2014. Jeigu antrojo konkurso etapo paraiškų pateikimo terminą reikia pratęsti ilgiau nei 14 dienų, įgyvendinančioji institucija šio termino pratęsimą turi suderinti su ministerija.“

21.     Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

63. Tęstinė projektų atranka gali būti vykdoma tais atvejais, kai remiamos nesudėtingos vienarūšės veiklos, o projektų kokybei užtikrinti projektų finansavimo sąlygų apraše galima nustatyti reikalavimus, kurių vykdymas lengvai patikrinamas. Tęstinė projektų atranka taip pat gali būti vykdoma įgyvendinant priemones, skirtas tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti.“

22.     Pakeičiu 671 punktą ir jį išdėstau taip:

671. Kai rengiamas projektas, kuriuo siekiama investuoti į ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, ir kuriam įgyvendinti suplanuotų investicijų į investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 eurų, Taisyklių 66.7 papunktyje nustatytam reikalavimui įvertinti kartu su valstybės arba regiono projekto projektiniu pasiūlymu teikiamas investicijų projektas kartu su sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės skaičiuokle, o kai vykdomas projektų konkursas ar tęstinė projektų atranka, kartu su paraiška teikiamas investicijų projektas su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva ir sąnaudų ir naudos analizės skaičiuokle. Investicijų projektas ir sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės skaičiuoklė rengiami vadovaujantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros patvirtinta Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika) (dokumentas skelbiamas interneto svetainėse www.finmin.lt ir www.esinvesticijos.lt). Jei Investicijų projektų rengimo metodiką numatoma taikyti su išimtimis, tokios išimtys turi būti suderintos su vadovaujančiąja institucija ir numatytos projektų finansavimo sąlygų apraše.“

23.     Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą, ministerija, kai projektas atrenkamas valstybės projektų planavimo būdu, arba Regioninės plėtros departamentas, kai projektas atrenkamas regionų projektų planavimo būdu, įvertina, ar projektas atitinka reikalavimus, nustatytus atitinkamai Taisyklių 37 arba 49 punkte.“

24.     Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. Ministerija, patvirtinusi projektų finansavimo sąlygų aprašą, per SFMIS2014 informuoja apie tai įgyvendinančiąją instituciją, o kai planuojami regionų projektai, – ir Regioninės plėtros departamentą, ir nustato kvietimo sumą, taip pat, suderinusi su įgyvendinančiąja institucija, nustato projektų konkurso arba tęstinės projektų atrankos paraiškų pateikimo terminą (-us) (kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planą ministerija iš anksto skelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt).“

25.     Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. Taisyklių 3 priede nustatyta paraiškos forma ir jos pildymo instrukcija, taip pat tipiniai paraiškos priedai, nurodyti Taisyklių 3 priedo 20 punkte, skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba, jei kitaip nenustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.“

26.     Pakeičiu 88 punktą ir jį išdėstau taip:

88. Jeigu paskelbus kvietimą teikti paraiškas arba patvirtinus valstybės arba regiono projektų sąrašą yra keičiami kvietimo dokumentai ir juose keičiamos esminės nuostatos (keičiamos projektų finansavimo sąlygos ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, turinčios įtakos paraiškų vertinimo rezultatams (išskyrus atvejus, kai pratęsiamas paraiškų pateikimo terminas), pavyzdžiui, kai keičiamos remtinos veiklos, projektų atrankos kriterijai, reikalavimai, susiję su stebėsenos rodikliais, tinkamomis finansuoti išlaidomis, ir (ar) kiti pareiškėjams ir projektams taikomi reikalavimai), ministerija informuoja vadovaujančiąją ir įgyvendinančiąją institucijas (kai įgyvendinami regionų projektai, – ir Vidaus reikalų ministeriją, kuri informuoja regionų plėtros tarybas) apie būtinybę keisti kvietimo dokumentus ir kartu paprašo įgyvendinančiąją instituciją sustabdyti paraiškų priėmimą (arba paraiškų vertinimą, jeigu paraiškų pateikimo laikotarpis jau pasibaigęs). Paraiškų priėmimas ir vertinimas gali būti nestabdomas, kai vykdoma tęstinė projektų atranka, taip pat tų valstybės ar regiono projektų, kuriems numatomi kvietimo dokumentų pakeitimai nebus taikomi arba jų paraiškų pateikimo terminas yra vėlesnis nei 30 dienų po planuojamo kvietimo dokumentų pakeitimo įsigaliojimo datos. Įgyvendinančioji institucija svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbia apie paraiškų priėmimo arba vertinimo stabdymą, o valstybės ir regionų projektų pareiškėjus informuoja apie tai per DMS. Ministerija keičiamus kvietimo dokumentus derina su įgyvendinančiąja institucija ir Veiksmų programos administravimo taisyklių nustatytais atvejais – su vadovaujančiąja institucija ir (arba) kita (-omis) institucija (-omis) ir partneriais, nurodytais reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje. Ministerija ir įgyvendinančioji institucija Taisyklių 80–82 punktuose nustatyta tvarka paskelbia pakeistus kvietimo dokumentus ir nustato kitą galutinį paraiškų teikimo terminą (netaikoma, kai vykdoma tęstinė projektų atranka), kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo atnaujinto kvietimo teikti paraiškas paskelbimo (arba valstybės ar regionų projektų pareiškėjų informavimo) dienos, išskyrus atvejus, kai suderinus su valstybės ar regiono projekto pareiškėju ir jam sutikus tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį laikotarpį. Vykdant projektų konkursą, visas terminas nuo kvietimo paskelbimo dienos iki kvietimo sustabdymo dienos ir nuo atnaujinto kvietimo paskelbimo dienos iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos turi būti ne trumpesnis kaip 60 dienų (kai vykdomas projektų konkursas dviem etapais, – ne trumpesnis kaip 30 dienų kiekvienam etapui).“

27.     Pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip:

89. Jeigu paskelbus kvietimą teikti paraiškas arba patvirtinus valstybės arba regionų projektų sąrašą yra keičiami kvietimo dokumentai ir juose keičiama informacija yra neesminė (nekeičiamos projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams), ministerija apie būtinybę keisti kvietimo dokumentus informuoja įgyvendinančiąją instituciją (kai įgyvendinami regionų projektai, – ir Vidaus reikalų ministeriją, kuri informuoja regionų plėtros tarybas), parengia ir patvirtina kvietimo dokumentų pakeitimus ir paskelbia pakeistus kvietimo dokumentus Taisyklių 80 punkte nustatyta tvarka, o jei yra pratęstas tik paraiškų pateikimo terminas, įgyvendinančioji institucija apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka. Valstybės ir regionų projektų pareiškėjus, kurie dar nėra pateikę paraiškų, įgyvendinančioji institucija papildomai informuoja per DMS apie pakeistus kvietimo dokumentus.“

28.     Pakeičiu 94 punktą ir jį išdėstau taip:

94. Jei laikinai neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt, o valstybės ir regionų projektų pareiškėjus papildomai informuoja per DMS.“

29.     Pakeičiu 124 punktą ir jį išdėstau taip:

124. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas per DMS pareiškėjui pateikia sprendimą dėl paraiškos atmetimo, kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis, paraiškos atmetimo teisinį pagrindą ir šio sprendimo apskundimo tvarką, o jei priimtas sprendimas atmesti valstybės ar regiono projekto paraišką, apie tai taip pat per SFMIS2014 informuoja ministeriją, dėl regionų projektų – ir Regioninės plėtros departamentą.“

30.     Pakeičiu 127 punktą ir jį išdėstau taip:

127. Paraiškų vertinimo ir projektų atrankos pabaiga laikoma projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos (kai projektai atrenkami valstybės arba regionų projektų planavimo arba tęstinės projektų atrankos būdu) arba atrinktų projektų ataskaitos (kai vykdomas projektų konkursas) patvirtinimo SFMIS2014 diena. Vertinant didelės apimties projektų paraiškas pagal Taisyklių 103 punkte nustatytą procedūrą, taip pat kitais atvejais nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (jeigu paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas ir (arba) atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje (toliau – patikra vietoje), ir (arba) pareiškėjas turi įvykdyti pirkimą iki paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo pabaigos, ir (arba) įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka, paraiškos vertinimo metu įvertinusi įvykdyto pirkimo tinkamumą, nustato, kad pareiškėjas nesilaikė pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, taip pat kai buvo gauta paraiškų už didesnę sumą, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija turi informuoti pareiškėjus per DMS, taip pat per SFMIS2014 informuoti ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją ir nurodyti termino pratęsimo priežastis.“

31.     Papildau 1291 punktu:

1291. Pareiškėjas turi teisę atsiimti paraišką bet kurio paraiškų vertinimo etapo metu, pateikdamas prašymą įgyvendinančiajai institucijai per DMS arba raštu.“

32.     Pakeičiu 139 punktą ir jį išdėstau taip:

139. Jei projektų finansavimo sąlygų apraše nustatomi santykiniai ar procentiniai išlaidų kategorijų (eilučių) dydžio apribojimai nuo projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos (išskyrus fiksuotąją normą ir Taisyklėse nustatytus išlaidų apribojimus), jie taikomi tik paraiškos vertinimo metu, jei kitaip nenustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.“

33.     Papildau 1411 punktu:

1411. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei mokslininkų kvalifikacijos tobulinimo projektų vertinimui atlikti įgyvendinančioji institucija papildomai gali skirti ekspertų grupę (tokia sąlyga turi būti nurodyta projektų finansavimo sąlygų apraše, o ekspertų grupės funkcijos, sprendimų priėmimo, nešališkumo ir konfidencialumo užtikrinimo tvarka turi būti nustatyta ekspertų grupės darbo reglamente arba kitame teisės akte, kurie skelbiami viešai). Ekspertų grupę sudaro ekspertai, neturintys ryšių su vertinamų paraiškų pareiškėjais ar partneriais, t. y. ne mažiau kaip 5 metus neturėję darbo santykių su pareiškėjais ar partneriais ir kurie nėra leidę mokslinių publikacijų kartu su paraiškoje nurodytais tyrėjais. Sudarius projektų sutartis ekspertų grupės sudėtis skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.“

34.     Pakeičiu 142 punktą ir jį išdėstau taip:

142. Projektui suteikiamas balas yra dviejų vertintojų suteiktų balų vidurkis. Vertintojui individualiai atlikus projekto naudos ir kokybės vertinimą, turi būti organizuojamas (-i) visų to kvietimo teikti paraiškas vertintojų arba vertinimo komisijos (jeigu ji sudaroma) susitikimas (-ai), kuriame (-iuose) aptariami kiekvieno vertintojo tam tikrai paraiškai suteikti balai ir jų suteikimo argumentai. Atsižvelgdami į aptarimo rezultatus, vertintojai turi teisę patikslinti individualaus paraiškos vertinimo metu paraiškai suteiktus balus. Jeigu įvykus aptarimui individualaus paraiškos vertinimo rezultatai skiriasi tarpusavyje daugiau kaip 10 balų, įgyvendinančioji institucija paskiria papildomą vertintoją. Tokiu atveju paraiškai suteikiamas balas yra dviejų artimiausius balus suteikusių vertintojų balų vidurkis. Jeigu artimiausių balų negalima vienareikšmiškai nustatyti, skaičiuojamas pareiškėjui naudingesnių artimiausių balų vidurkis. Šiame punkte numatytas balų vidurkis neskaičiuojamas, jei projekto naudos ir kokybės vertinimą atlieka Taisyklių 1411 punkte nurodyta ekspertų grupė. Tokiu atveju ekspertų grupės vertinimas, nurodytas ekspertų grupės posėdžio protokole, kurį pasirašo įgyvendinančiosios institucijos paskirtas ekspertų grupės vadovas, laikomas galutiniu.“

35.     Pakeičiu 146 punktą ir jį išdėstau taip:

146. Paraiškų vertinimo pabaigoje iki atrinktų projektų ataskaitos pateikimo ministerijai, įgyvendinančioji institucija (arba ministerija, jei taip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše) organizuoja konkurso būdu gautų paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą. Aptarime, be ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos atstovų, stebėtojų teisėmis dalyvauja vadovaujančiosios institucijos, partnerių, nurodytų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, kitų institucijų ir įstaigų atstovai. Vertinimo rezultatų aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančiosios institucijos (arba ministerijos, jei taip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše) vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Vertinimo rezultatų aptarimo grupės veiklos principai turi būti nustatyti įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, ir (arba) šios grupės darbo reglamente. Asmenys, dalyvaujantys stebėtojų teisėmis, turi būti pasirašę nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas pagal įgyvendinančiosios institucijos arba ministerijos nustatytą formą. Jei aptarimo metu paaiškėja, kad įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu nesivadovavo projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais reikalavimais, bendraisiais reikalavimais, specialiaisiais ir (ar) prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, ministerija savo atstovų balsų dauguma, nurodydama tokio sprendimo motyvus, turi teisę pareikalauti pakartotinai įvertinti paraiškas. Įgyvendinančiosios institucijos ir ministerijos bendru sutarimu vertinimo rezultatų aptarimas gali būti neorganizuojamas, jeigu visoms pagal vieną kvietimą teikti paraiškas įgyvendinančiosios institucijos siūlomoms finansuoti paraiškoms finansuoti užtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos.“

36.     Pakeičiu 157 punktą ir jį išdėstau taip:

157. Ministerija per SFMIS2014 pateikia įgyvendinančiajai institucijai, o dėl regionų projektų – taip pat Regioninės plėtros departamentui, sprendimą dėl projekto finansavimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, kartu nurodydama, iš kokių Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų priemonių lėšų yra finansuojamas projektas, t. y. nurodo priemonių pavadinimus ir kodus, taip pat ekonominės biudžeto pajamų ir asignavimų klasifikacijos (toliau – ekonominė klasifikacija) ir funkcinės asignavimų klasifikacijos (toliau – funkcinė klasifikacija) kodus. Vienam projektui nurodomas vienas ekonominės klasifikacijos kodas pagal didžiąją projekto numatomų patirti išlaidų dalį. Pasikeitus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos priemonės, iš kurios lėšų yra finansuojamas projektas, kodui ar pavadinimui, ekonominės ir funkcinės klasifikacijos kodui, ministerija per 7 dienas apie pasikeitimus per SFMIS2014 informuoja įgyvendinančiąją instituciją.“

37.     Pakeičiu 168 punktą ir jį išdėstau taip:

168. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgyvendinančioji institucija per 7 dienas nuo šios informacijos gavimo dienos arba nustatyto termino pabaigos per SFMIS2014 apie tai informuoja ministeriją (jei tai regiono projektas, – Regioninės plėtros departamentą), o per DMS informuoja pareiškėją, kad pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį neteko galios. Tokiu atveju ministerija priima sprendimą Taisyklių 159 punkte nustatyta tvarka.“

38.     Pakeičiu 169 punktą ir jį išdėstau taip:

169. Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo projekto sutarties pasirašymo dienos informaciją apie pasirašytą projekto sutartį pateikia svetainėje www.esinvesticijos.lt, nurodydama projekto vykdytoją ir projekto įgyvendinimo vietos savivaldybę, projekto pavadinimą, projekto kodą, bendrą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, projektui skirtų finansavimo lėšų sumą ir ES struktūrinių fondų lėšų sumą, projekto sutarties pasirašymo datą, numatomą projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos datą ir pateikdama trumpą projekto aprašymą.“

39.     Pakeičiu 170 punktą ir jį išdėstau taip:

170. Įgyvendinančioji institucija per 7 dienas nuo projekto sutarties pasirašymo dienos per SFMIS2014 informuoja ministeriją (įgyvendinant regiono projektą – ir Regioninės plėtros departamentą) apie pasirašytą projekto sutartį.“

40.     Pakeičiu 178.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

178.4. perleidžiamos projekto vykdytojo teisės ir pareigos kitam asmeniui arba valstybės projektui įgyvendinti įtraukiami nauji arba keičiami esami partneriai;“.

41.     Pakeičiu 182 punktą ir jį išdėstau taip:

182. Kai vykdomos trišalės projektų sutartys, sutarčių neesminius keitimus atlieka įgyvendinančioji institucija, apie atliktą sutarties keitimą per SFMIS2014 informuodama ministeriją. Ministerija gali iš anksto pritarti, kad įgyvendinančioji institucija tokiu pat būdu atliktų sutarčių esminius keitimus. Tokiu atveju trišalių sutarčių keitimai atliekami šiame Taisyklių skirsnyje nustatyta tvarka, kaip dvišalių sutarčių keitimai.“

42.     Pakeičiu 183 punktą ir jį išdėstau taip:

183. Įgyvendinančioji institucija, priimdama sprendimą dėl projekto sutarties keitimo, ir (arba) ministerija, pritardama arba nepritardama projekto sutarties keitimui, atsižvelgia į šias aplinkybes:

183.1. ar pakeitus projekto sutartį bus pasiekti projekto tikslai (įgyvendinančioji institucija ir (arba) ministerija turi atsižvelgti į aplinkybes, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti teikdamas paraišką, taip pat įvertinti numatomo projekto sutarties pakeitimo įtaką projektui taikytiems atrankos kriterijams);

183.2. ar dar neįgyvendinus projekto veiklų projekto sutartyje nustatyta stebėsenos rodiklio reikšmė mažinama dėl mažesnės projekto veiklos (-ų) apimties (-čių) arba dėl veiksnių, kurių įtakos projekto vykdytojas negali sumažinti (tokiu atveju projekto sutartis gali būti keičiama; projekto sutartis nėra keičiama, jei dar neįgyvendinus projekto veiklų projekto sutartyje nustatyta stebėsenos rodiklio reikšmė mažinama dėl veiksnių, kurių įtaką projekto vykdytojas dar gali sumažinti, arba dar nėra galimybės nustatyti, kad įgyvendinus visas projekto veiklas ir (arba) rodiklio pasiekimo momentu nebus pasiekta projekto sutartyje nustatyta rodiklio reikšmė);

183.3. ar įgyvendinus projekto veiklas galutiniame mokėjimo prašyme arba ataskaitoje po projekto finansavimo pabaigos nurodyta, kad projekto sutartyje nustatyta rodiklio reikšmė nepasiekta (tokiais atvejais projekto sutartis nėra keičiama).“

43.     Pakeičiu 188 punktą ir jį išdėstau taip:

188. Įgyvendinančioji institucija, priėmusi vienašalį sprendimą pakeisti projekto sutartį, jį per DMS siunčia projekto vykdytojui ir apie tai per SFMIS2014 informuoja ministeriją (įgyvendinant regionų projektus – ir Regioninės plėtros departamentą). Projekto vykdytojui nevykdant projekto sutarties sąlygų vienašališkai pakeitus projekto sutartį, projekto sutartis gali būti nutraukiama Taisyklių 192 punkte nustatyta tvarka. Projekto sutartis negali būti nutraukta, jeigu Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje ar teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra nagrinėjamas projekto vykdytojo skundas dėl įgyvendinančiosios institucijos priimto vienašalio sprendimo dėl projekto sutarties pakeitimo.“

44.       Pakeičiu 190 punktą ir jį išdėstau taip:

190. Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su ministerija, turi teisę nutraukti projekto sutartį Taisyklių 188 punkte nustatytais atvejais, priėmusi Taisyklių 314.5 papunktyje nurodytą sprendimą dėl pažeidimo, taip pat kitais atvejais, kai projekto vykdytojas nevykdo projekto sutarties sąlygų. Projekto sutartis nutraukiama, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bankroto bylos projekto vykdytojui iškėlimo (išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojo teisės ir pareigos perleidžiamos kitam asmeniui Taisyklių 160 punkte nustatyta tvarka).“

45.       Pakeičiu 191 punktą ir jį išdėstau taip:

191. Įgyvendinančioji institucija, ketindama nutraukti projekto sutartį, per SFMIS2014 informuoja ministeriją apie poreikį nutraukti sutartį. Ministerija per 14 dienų gali pateikti įgyvendinančiajai institucijai papildomą informaciją, kurią būtina įvertinti prieš projekto sutarties nutraukimą. Kai įgyvendinančioji institucija išnagrinėja gautą informaciją ir nusprendžia, kad ji nedaro įtakos sprendimui nutraukti projekto sutartį (t. y. projektas negali būti tinkamai baigtas įgyvendinti, o projekto išlaidos nėra tinkamos deklaruoti EK), arba kai ministerija per nustatytą terminą nepateikia papildomos informacijos, įgyvendinančioji institucija priima sprendimą dėl projekto sutarties nutraukimo.“

46.       Pakeičiu 192 punktą ir jį išdėstau taip:

192. Įgyvendinančioji institucija, priėmusi sprendimą nutraukti projekto sutartį Taisyklių 188 ir 190 punktuose nurodytais atvejais, pradeda projekto sutarties nutraukimo procedūrą: per DMS informuoja projekto vykdytoją apie pradėtą projekto sutarties nutraukimo procedūrą ir nustato ne trumpesnį kaip 14 dienų terminą, per kurį projekto vykdytojas gali pateikti motyvuotus paaiškinimus. Kai įgyvendinančioji institucija išnagrinėja gautą informaciją arba kai projekto vykdytojas per nustatytą terminą nepateikia motyvuotų paaiškinimų (po termino gauti paaiškinimai nėra nagrinėjami), įgyvendinančioji institucija priima sprendimą dėl projekto sutarties nutraukimo. Sprendimas nutraukti projekto sutartį gali būti priimtas ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo projekto vykdytojo informavimo apie pradėtą projekto sutarties nutraukimo procedūrą per DMS dienos. Savo sprendimą įgyvendinančioji institucija per DMS siunčia projekto vykdytojui. Priimdama sprendimą nutraukti projekto sutartį, įgyvendinančioji institucija inicijuoja išmokėtų projektui skirtų finansavimo lėšų grąžinimą, vadovaudamasi Taisyklių 26 skirsnio nuostatomis.“

47.       Pakeičiu 193 punktą ir jį išdėstau taip:

193. Projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti vykdyti projekto sutartį apie tai informuodamas įgyvendinančiąją instituciją per DMS (jei projektas atrinktas valstybės ar regiono projektų planavimo būdu, įgyvendinančioji institucija per SFMIS2014 apie tai informuoja ministeriją, o apie regiono projektą – ir Regioninės plėtros departamentą). Jeigu projekto vykdytojui buvo išmokėta projektui skirtų finansavimo lėšų, projekto sutartis gali būti nutraukta tik po to, kai išmokėtos projektui skirtos finansavimo lėšos susigrąžinamos iš projekto vykdytojo vadovaujantis Taisyklių 26 skirsniu. Šiame Taisyklių punkte nustatytu atveju sprendimą nutraukti projekto sutartį įgyvendinančioji institucija priima per 30 dienų (jei grąžinamos išmokėtos projektui skirtos finansavimo lėšos) ir per DMS informuoja projekto vykdytoją, kad projekto sutartis nustojo galioti.“

48.       Pakeičiu 194 punktą ir jį išdėstau taip:

194. Įgyvendinančioji institucija per SFMIS2014 informuoja atsakingą ministeriją apie užbaigtas Taisyklių 192 ir 193 punktuose nustatytas projekto sutarties nutraukimo procedūras. Ministerija, gavusi informaciją apie nutrauktą projekto sutartį, pripažįsta sprendimą dėl projekto finansavimo netekusiu galios. Jei projektas yra įtrauktas į regiono projektų sąrašą, įgyvendinančioji institucija per SFMIS2014 apie pradėtas ir užbaigtas projekto sutarties nutraukimo procedūras taip pat informuoja Regioninės plėtros departamentą. Regiono plėtros taryba, gavusi informaciją apie nutrauktą projekto sutartį, išbraukia projektą iš regionų projektų sąrašo.“

49.       Pakeičiu 196.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

196.5. su tarptautiniais partneriais įgyvendinamos naujos tarptautinių projektų veiklos pagal Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijoje, patvirtintoje EK 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128 (toliau – ES Baltijos jūros strategija), numatytus tikslus.“

50.  Pripažįstu netekusiu galios 197.2 papunktį.

51.       Pakeičiu 200 punktą ir jį išdėstau taip:

200. Savivaldybės vykdomoji institucija dėl regiono projekto vykdytojo, siekiančio gauti papildomą finansavimą, raštu kreipiasi į regiono plėtros tarybą. Jei regiono plėtros taryba (Taisyklių 196.1 ir 196.5 papunkčiuose nurodytais atvejais užtikrindama, kad planuojamos papildomai finansuoti veiklos atitinka Taisyklių 49 punkto sąlygas) priima sprendimą tenkinti prašymą, ji, vadovaudamasi Taisyklių 56 punktu, pakeičia regiono projektų sąrašą, nustatydama didesnę projektui numatomų skirti finansavimo lėšų sumą, ir apie tai Regioninės plėtros departamentas, vadovaudamasis Taisyklių 52 punktu, informuoja atsakingas institucijas ir raštu informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ir projekto vykdytoją. Regiono plėtros tarybai pakeitus regiono projektų sąrašą, projekto vykdytojas per DMS teikia įgyvendinančiajai institucijai prašymą skirti papildomą finansavimą projektui.“

52.       Pakeičiu 204 punktą ir jį išdėstau taip:

204. Įgyvendinančioji institucija, atlikdama prašymų skirti papildomą finansavimą vertinimą, patikrina, ar tenkinamos projektų finansavimo sąlygos pagal su projektų finansavimo sąlygų aprašu patvirtintą projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (kuri rengiama pagal Taisyklių 2 priede pateiktą formą), t. y. Taisyklių 196.1 ir 196.5 papunkčiuose nurodytais atvejais patikrina atitiktį pagal visus projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės bendrųjų reikalavimų vertinimo aspektus (išskyrus valstybės ir regionų projektų atitiktį tiems reikalavimams, kuriuos pagal Taisyklių 199 ir 200 punktus vertina ministerijos ar Regioninės plėtros departamentas), Taisyklių 196.2 ir 196.4 papunkčiuose nurodytais atvejais patikrina atitiktį pagal projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės 4.5, 5.4, 6.1, 6.2 ir 7.4–7.8 papunkčiuose nurodytus vertinimo aspektus, Taisyklių 196.3 papunktyje nurodytu atveju patikrina atitiktį pagal projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės 4.5 ir 5.4 papunkčiuose nurodytus vertinimo aspektus.“

53.       Pakeičiu 207 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

207. Jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, sutaupo lėšų (t. y. kai įvykdžius visus ar pagrindinius numatytus projekto pirkimus paaiškėja, kad projektui įgyvendinti reikia mažiau lėšų, nei numatyta projekto sutartyje, arba kai atsisakoma įgyvendinti tam tikras projekto sutartyje numatytas veiklas (nepakeičiant jų kitomis veiklomis, kurios taip pat ar geriau prisidėtų prie projekto tikslų ir (arba) stebėsenos rodiklių pasiekimo), jis gali kreiptis per DMS į įgyvendinančiąją instituciją, o pastaroji, per SFMIS2014 suderinusi su ministerija (įgyvendinant regiono projektą – ir su regiono plėtros taryba), gali leisti įgyvendinant projektą sutaupytas lėšas panaudoti šiais atvejais:“.

54.       Pakeičiu 208 punktą ir jį išdėstau taip:

208. Projekto įgyvendinimo metu sutaupytos lėšos gali būti panaudojamos, jei leidžiant jas panaudoti vadovaujamasi Taisyklių 5 punkte nurodytais principais ir laikomasi Taisyklių 197.1, 197.3, 197.5 ir 197.6 papunkčiuose nustatytų sąlygų ir projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatų.“

55.       Pakeičiu 211 punktą ir jį išdėstau taip:

211. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos įgyvendinančiajai institucijai per DMS turi pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką (pagal darbo grupės formą), kurį turi patvirtinti įgyvendinančioji institucija, apie tai informuodama projekto vykdytoją per DMS. Mokėjimo prašymų teikimo grafike nurodoma informacija apie planuojamus pateikti mokėjimo prašymus: jų datos ir sumos. Projekto vykdytojas turi atnaujinti ir kartu su kiekvienu tarpiniu mokėjimo prašymu (įgyvendinančiajai institucijai nurodžius – dažniau) per DMS įgyvendinančiajai institucijai pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką. Jei įgyvendinančioji institucija, patikrinusi pateiktą mokėjimo prašymų teikimo grafiką, nustato, kad jis netinkamas (jo nepatvirtina), tai kartu pateiktas mokėjimo prašymas taip pat negali būti patvirtintas, kol projekto vykdytojas pateiks tinkamai užpildytą mokėjimo prašymų teikimo grafiką.“

56.       Pakeičiu 214 punktą ir jį išdėstau taip:

214. Projekto išlaidos gali būti apmokamos šiais būdais:

214.1. išlaidų kompensavimo būdu, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, taip pat išlaidas, apmokamas supaprastintai. Tokiu atveju projekto vykdytojas įgyvendina projektą iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų arba avansu gautų lėšų;

214.2. sąskaitų apmokėjimo būdu, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu atveju projekto vykdytojas arba partneris, gavęs lėšas, per 7 dienas išmoka jas (taip pat nuosavas ir (ar) partnerio (-ių) lėšas projektui įgyvendinti, jeigu buvo įsipareigojęs skirti tam lėšų ir jos nepervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui (arba jų nurodytam asmeniui, jei dėl tokių mokėjimų sudaryta civilinė, pavyzdžiui, faktoringo, sutartis ir tai nurodyta pirkimo sutartyje) ir per DMS įgyvendinančiajai institucijai pateikia pranešimą apie patirtų išlaidų apmokėjimą (pagal darbo grupės formą). Kol projekto vykdytojas arba partneris neišmoka mokėjimo prašyme nurodytų lėšų rangovui, paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui ir projekto vykdytojas per DMS įgyvendinančiajai institucijai nepateikia pranešimo apie patirtų išlaidų apmokėjimą, įgyvendinančioji institucija vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka gali netvirtinti vėliau projekto vykdytojo teikiamo (-ų) mokėjimo prašymo (-ų) ar jo (jų) dalies. Deklaruodamas išlaidas sąskaitų apmokėjimo būdu projekto vykdytojas taip pat gali deklaruoti kitas projekto išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai (taikant fiksuotąją normą), jei jos apskaičiuojamos nuo sąskaitų apmokėjimo būdu deklaruotų išlaidų.“

57.     Papildau 2141 punktu:

2141. Išlaidos pagal fiksuotąją normą gali būti apmokamos tik proporcingai mokėjimo prašymuose (įskaitant ir anksčiau patvirtintus mokėjimo prašymus) patvirtintoms tinkamoms finansuoti išlaidoms, nuo kurių jos apskaičiuojamos.“

58.     Pakeičiu 217 punktą ir jį išdėstau taip:

217. Prieš sudarydamas projekto sutartį, projekto vykdytojas turi turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamų finansavimo lėšų apskaitai tvarkyti, jeigu numatoma išmokėti avansą projektui finansuoti ir (ar) projekto išlaidoms taikyti sąskaitų apmokėjimo būdą. Kai projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga, ji gali vienoje kredito įstaigos sąskaitoje laikyti iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamam projektui (-ams) skiriamas lėšas, užtikrindama atskirų projektų lėšų apskaitos atskyrimą.“

59.     Pakeičiu 224 punktą ir jį išdėstau taip:

224. Kartu su avanso mokėjimo prašymu projektų vykdytojai – privatūs juridiniai asmenys, privačių juridinių asmenų filialai ir atstovybės, fiziniai asmenys turi pateikti avanso draudimo dokumentą: finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl visos avanso sumos, viešieji juridiniai asmenys – avanso draudimo dokumentą dėl avanso sumos, kai ji didesnė kaip 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų). Viešiesiems juridiniams asmenims gali būti netaikomas reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą dėl avanso sumos, jeigu mokėjimo prašymai teikiami ne rečiau kaip kas mėnesį, per 2 mėnesius projekto vykdytojui pačiam vykdant projekto veiklas patiriamų ar planuojamų patirti tiesioginių išlaidų suma – daugiau nei 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų) (nustatydama šios sumos pagrįstumą, įgyvendinančioji institucija turi įvertinti projekto išlaidoms numatomus taikyti išlaidų apmokėjimo būdus, kaip tai numatyta Taisyklių 220.1 papunktyje) ir avanso suma neviršija 45 000 eurų (keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų). Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą netaikomas biudžetinėms įstaigoms, taip pat viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė, labdaros ir paramos fondams, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė, ir avanso daliai, skirtai vadovaujantis Taisyklių 220.3 papunkčiu. Avanso draudimo dokumente nurodytas naudos gavėjas turi būti sprendimą dėl projekto finansavimo priėmusi institucija. Avanso draudimo dokumente turi būti nurodyta avanso draudimo suma ir galiojimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei mokėjimo prašymo, kuriame galutinai įvertinamas turimas avansas, patvirtinimo data.

60.     Pakeičiu 225 punktą ir jį išdėstau taip:

225. Kai įgyvendinama jungtinė priemonė, avansas projekto vykdytojui išmokamas iš visų ministerijų, kurių administruojamos veiksmų programos priemonės sudaro jungtinę priemonę, lėšų, proporcingai kiekvienos priemonės lėšų daliai ar tik vienai priemonei pagal poreikį.“

61.     Pakeičiu 230.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

230.2. kai išlaidas prašoma apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu, – išlaidų pagrindimo dokumentų kopijas. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas prašo pateikti įvykdžius mokėjimus kartu su pranešimu apie patirtų išlaidų apmokėjimą, kaip nurodyta Taisyklių 214.2 papunktyje. Kai projekto vykdytojas kartu prašo pagal fiksuotąją normą apmokėti išlaidas, apskaičiuotas nuo sąskaitų apmokėjimo būdu deklaruotų išlaidų, neprašo pateikti jokių pagal fiksuotąją normą apskaičiuotų išlaidų patvirtinimo dokumentų.“

62.     Pakeičiu 234 punktą ir jį išdėstau taip:

234. Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su vadovaujančiąja ir tvirtinančiąja institucijomis, gali nustatyti atrankinę tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų patikros tvarką ir apie ją informuoja ministeriją.“

63.     Pakeičiu 235 punktą ir jį išdėstau taip:

235. Jeigu nustatoma, kad pateiktas klaidingai arba nevisiškai užpildytas mokėjimo prašymas ir (arba) su mokėjimo prašymu pateikti ne visi įgyvendinančiosios institucijos paprašyti projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentai, įgyvendinančioji institucija per DMS paprašo projekto vykdytojo patikslinti mokėjimo prašymą ir (arba) pateikti trūkstamus dokumentus, nustatydama terminą, per kurį mokėjimo prašymas turi būti patikslintas ir (arba) dokumentai turi būti pateikti (projekto vykdytojas negali teikti patikslinto mokėjimo prašymo savo nuožiūra, įgyvendinančiajai institucijai neprašant). Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų, jeigu įgyvendinančioji institucija ir projekto vykdytojas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Jeigu įgyvendinančioji institucija negali įvertinti išlaidų tinkamumo finansuoti dėl pateiktos ne visos informacijos, įgyvendinančioji institucija patvirtina tik tinkamą finansuoti išlaidų sumą.“

64.     Pakeičiu 236.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

236.3. informacija apie tai, ar tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažintą sumą, ištaisius nurodytus trūkumus, galima įtraukti į kitą mokėjimo prašymą;“.

65.     Pakeičiu 237 punktą ir jį išdėstau taip:

237. Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 30 dienų (kai pateiktas avanso mokėjimo prašymas, – per 14 dienų) nuo mokėjimo prašymo gavimo dienos patvirtina mokėjimo prašymą, parengia ir per SFMIS2014 pateikia ministerijai paraišką asignavimų valdytojui. Į vieną paraišką asignavimų valdytojui gali būti įtrauktos išlaidos, apmokamos tik pagal vieną iš Taisyklių 214 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimo būdų.“ 

66.     Pakeičiu 238 punktą ir jį išdėstau taip:

238. Kai įgyvendinama jungtinė priemonė, įgyvendinančioji institucija parengia ir per SFMIS2014 pateikia atskiras paraiškas asignavimų valdytojui pagal kiekvieną priemonę.“

67.     Pakeičiu 239 punktą ir jį išdėstau taip: 

239. Taisyklių 237 punkte nurodytas terminas netaikomas, kai įgyvendinančioji institucija galutinio mokėjimo prašymo tikrinimo metu, vadovaudamasi Taisyklių 277 punktu, atlieka projekto patikrą vietoje ar turi įvertinti projekto pajamas Taisyklių 36 skirsnyje nustatyta tvarka arba gauti kitų institucijų ar ekspertų išvadas dėl produktų ir (ar) rezultatų kokybės patvirtinimo. Šiame Taisyklių punkte nurodytais atvejais įgyvendinančioji institucija paraišką asignavimų valdytojui rengia ir teikia ne vėliau kaip per 70 dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo dienos.“

68.     Pakeičiu 267 punktą ir jį išdėstau taip:

267. Iš ESF lėšų bendrai finansuojamo projekto vykdytojas kartu su tarpiniais ir galutiniu mokėjimo prašymais, kuriuose deklaruojamos su ESF projekto dalyviais susijusios išlaidos arba pasiektos stebėsenos rodiklių reikšmės, per DMS teikia įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie ESF projekto dalyvius (jei esama dalyvių), pradėjusius dalyvauti projekto veiklose iki mokėjimo prašymo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, pagal svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbtą ESF projekto dalyvio anketos (toliau – dalyvio anketa) formą (darbo grupės formą).“

69.     Pakeičiu 289 punktą ir jį išdėstau taip:

289. Patikrą vietoje turi atlikti ne mažiau kaip 2 įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai arba jos įgalioti ekspertai. Įgyvendinančioji institucija, gavusi visuomenės atstovo skundą, įvertina skunde nurodytas aplinkybes ir esant pagrįstam pagrindui, vadovaudamasi savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka, atlieka patikrą vietoje bei sudaro galimybę skundą pateikusiam visuomenės atstovui stebėtojo teisėmis dalyvauti patikroje vietoje, išskyrus atvejus, jei atliekamos Taisyklių 287 punkte numatytos patikros, kai įgyvendinančioji institucija patikrą vietoje atlieka prieš tai iš anksto neinformavusi projekto vykdytojo.“

70.     Pakeičiu 299 punktą ir jį išdėstau taip:

299. Taisyklių 184, 210, 258, 329, 445, 447, 479 punktuose nurodytais atvejais įtariamo pažeidimo tyrimo veiksmai nėra atliekami, o, kaip numatyta Taisyklių 187.1 papunktyje, atliekamas vienašalis projekto sutarties keitimas Taisyklių 188 punkte nustatyta tvarka arba, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos projekto vykdytojui iškėlimo, projekto sutartis nutraukiama, kaip numatyta Taisyklių 190 punkte (išskyrus atvejus, kai teismo nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėja įgyvendinančiajai institucijai atliekant pažeidimo tyrimą). Jei teismo nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėja investicijų tęstinumo laikotarpiu, grąžintinos lėšos apskaičiuojamos atsižvelgiant į Taisyklių 7 priedo 3–5 punktuose nustatytus netinkamų finansuoti lėšų apskaičiavimo principus. Šiame Taisyklių punkte numatytais atvejais lėšos, jei reikia, susigrąžinamos Taisyklių 26 skirsnyje nustatyta tvarka.“

71.     Pakeičiu 305 punktą ir jį išdėstau taip:

305. Įgyvendinančioji institucija įtariamo pažeidimo tyrimą turi atlikti ir priimti sprendimą dėl pažeidimo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo įtarimo dėl pažeidimo užregistravimo SFMIS2014 dienos. Tais atvejais, kai reikia kreiptis į kitas institucijas ir (ar) projekto vykdytoją dėl papildomos informacijos ar sprendimas dėl sutarties nutraukimo, kaip nustatyta Taisyklių 190 punkte, turi būti suderintas su ministerija Taisyklių 191 punkte nustatyta tvarka, įtariamo pažeidimo tyrimas užbaigiamas ir sprendimas dėl pažeidimo priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo papildomos informacijos gavimo arba ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo suderinimo su ministerija dienos. Tais atvejais, kai įtariamo pažeidimo tyrimas yra susijęs su vykstančiu ikiteisminiu tyrimu ar teisminiu procesu dėl nusikalstamos veikos, įtariamo pažeidimo tyrimo ir nustatymo veiksmus įgyvendinančioji institucija atlieka nelaukdama ikiteisminio tyrimo pabaigos ir (ar) teismo nuosprendžio dėl nusikalstamos veikos. Jei atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą ir įvertinus visas su įtariamu pažeidimu susijusias aplinkybes įgyvendinančioji institucija neturi pagrindo nustatyti pažeidimo, pažeidimo tyrimas baigiamas ir pažeidimas nėra nustatomas. Pažeidimo tyrimas atnaujinamas, kai įsiteisėja teismo nuosprendis, patvirtinantis nusikalstamą veiką.“

72.     Pakeičiu 309 punktą ir jį išdėstau taip:

309. Nustačius, kad projekto vykdytojas nesilaikė Taisyklių 337 punkte nustatyto draudimo be įgyvendinančiosios institucijos ir, jeigu tai numatyta teisės aktuose, be ministerijos sutikimo perleisti, parduoti, įkeisti turtą ar kitokiu būdu suvaržyti intelektines ar daiktines teises į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos, netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis pripažįstamos suvaržyto turto įsigijimo išlaidos, įvertinus turto nusidėvėjimą, išskyrus atvejus, kai tokiam intelektinių ar daiktinių teisių į turtą suvaržymui įgyvendinančioji institucija būtų pritarusi.“

73.     Pakeičiu 310 punktą ir jį išdėstau taip:

310. Nustačius, kad projekto vykdytojas pažeidė Taisyklių 27 skirsnyje nustatytus investicijų tęstinumo reikalavimus, netinkamų finansuoti projekto išlaidų dydis apskaičiuojamas Taisyklių 7 priedo 3–5 punktuose nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai projekto vykdytojas bankrutuoja investicijų tęstinumo laikotarpiu, grąžintinos lėšos apskaičiuojamos atsižvelgiant į Taisyklių 7 priedo 3–5 punktuose nustatytus netinkamų finansuoti lėšų apskaičiavimo principus.

74.     Pakeičiu 311 punktą ir jį išdėstau taip:

311. Kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pirkimu, įvykdytu pažeidžiant teisės aktų nuostatas, arba dėl tokio pirkimo sudarytos sutarties vykdymu ir neįmanoma tiksliai apskaičiuoti su tokiu pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti išlaidų dydžio, šis dydis apskaičiuojamas Taisyklių 7 priedo 6–14 punktuose nustatyta tvarka.“

75.     Pakeičiu 314.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

314.6. susigrąžinti su pažeidimu susijusių išmokėtų lėšų dalį;“.

76.     Pakeičiu 315 punktą ir jį išdėstau taip:

315. Tais atvejais, kai atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą nustatoma, kad buvo nesilaikyta ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) projekto sutarties nuostatų, tačiau dėl to nebuvo ar negalėjo būti finansinio poveikio ES ar Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, pažeidimas nėra nustatomas. Tais atvejais, kai atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą ir įvertinus visas su įtariamu pažeidimu susijusias aplinkybes įgyvendinančioji institucija neturi pagrindo nustatyti pažeidimo, tačiau įtaria nusikalstamą veiką, pažeidimo tyrimas baigiamas ir pažeidimas nėra nustatomas bei atliekami Taisyklių 327 punkte numatyti atsakingų institucijų informavimo apie įtariamą nusikalstamą veiką veiksmai. Pažeidimo tyrimas atnaujinamas, kai įsiteisėja teismo nuosprendis, patvirtinantis nusikalstamą veiką.“

77.     Pakeičiu 338 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

338. Po projekto finansavimo pabaigos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsniu turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas, t. y. projektų, kurių veiklos susijusios su investicijomis į infrastruktūrą arba gamybą (prekių ar paslaugų kūrimą), vykdytojai per 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos arba projektų, kuriems taikomos valstybės pagalbos taisyklės, vykdytojai per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį:“.

78.     Pakeičiu 354 punktą ir jį išdėstau taip:

354. Baigusi dotacijos paraiškų vertinimą, įgyvendinančioji institucija sudaro dotacijų sutartis su atrinktais finansuoti pareiškėjais naudodama Taisyklių 9 priede nustatytą formą (šiuo atveju sprendimai dėl projektų finansavimo, nurodyti Taisyklių 153 punkte, nepriimami). Įgyvendinančioji institucija gali sudaryti rezervinių projektų sąrašą, kai tokia galimybė buvo numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše. Per 14 dienų nuo paraiškų vertinimo ir atrankos pabaigos įgyvendinančioji institucija svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbia sąrašą pareiškėjų, kurių projektai buvo arba nebuvo atrinkti finansuoti arba buvo įtraukti į rezervinių projektų sąrašą, papildydama paskelbtą informaciją, nurodytą Taisyklių 99 punkte, ir apie tai per DMS arba raštu (kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše) taip pat informuoja pareiškėjus (netaikoma dotacijos paraiškoms, kurios buvo atmestos paraiškų vertinimo metu, ir pareiškėjai apie tai buvo informuoti Taisyklių 124 punkte nustatyta tvarka, o informacija apie atmestas dotacijos paraiškas paskelbta svetainėje www.esinvesticijos.lt Taisyklių 129 punkte nustatyta tvarka).

79.     Pakeičiu 360 punktą ir jį išdėstau taip:

360. Lėšas dotacijos gavėjui išmoka įgyvendinančioji institucija iš visuotinės dotacijos priemonei skirtos įgyvendinančiosios institucijos sąskaitos, vadovaudamasi dotacijos gavėjo pateiktu mokėjimo prašymu (jei teikiamas) ir (arba) dotacijos sutartimi, ir (arba) projektų finansavimo sąlygų aprašu. Jei dotacijų gavėjai neteikia mokėjimo prašymų, įgyvendinančioji institucija apie atliktus mokėjimus neprivalo informuoti dotacijų gavėjų, išskyrus atvejus, kai projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyta kitaip.“

80.     Pakeičiu 362 punktą ir jį išdėstau taip:

362. Baigus įgyvendinti veiklą, kuriai skirta dotacija, ir dotacijos gavėjui tinkamai už ją atsiskaičius (jei tai numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše), įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atsiskaitymo už veiklą dienos (jei projektų finansavimo sąlygų apraše ar dotacijos sutartyje nenustatytas trumpesnis terminas) išmoka dotacijos gavėjui likusią neišmokėtą tinkamų finansuoti lėšų sumą.“

81.     Pakeičiu 372 punktą ir jį išdėstau taip:

372. Dotacijos paraiška, dotacijos gavėjo mokėjimo prašymai ir kiti dokumentai (jei reikia) teikiami, dotacijos sutarties keitimai ir sutarties nutraukimas vykdomi ir susirašinėjimas tarp dotacijos gavėjo (pareiškėjo) ir įgyvendinančiosios institucijos vyksta per DMS, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nenustatyta kitaip.“

82.     Pakeičiu 410 punktą ir jį išdėstau taip:

410. Projektų išlaidos turi atitikti tam tikro ES struktūrinio fondo finansavimo sritis. Iš ESF ir Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) lėšų bendrai finansuojamų projektų veiklos gali būti papildomai finansuojamos taikant kryžminį finansavimą, su sąlyga, kad šios veiklos yra tiesiogiai susijusios su projektu ir būtinos tinkamai jam įgyvendinti bei numatytos projektų finansavimo sąlygų apraše, ir jei kryžminis finansavimas neviršija 10 procentų kiekvieno veiksmų programos prioriteto atitinkamo ES struktūrinio fondo lėšų limito. Kryžminis finansavimas netaikomas, kai įgyvendinamos jungtinės priemonės.“

83.     Pakeičiu 421.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

421.11. išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir deklaruotos (arba pripažintos deklaruotinomis) EK arba kitai tarptautinei institucijai ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos ir deklaruotos EK arba kitai tarptautinei institucijai daugiau nei vieną kartą.“

84.     Papildau 421.12 papunkčiu:

421.12. išlaidos sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta valstybės pagalbos taisyklėse (kai projektams teikiama valstybės pagalba, išskyrus atvejus, kai iš ESF lėšų bendrai finansuojamiems projektams teikiama de minimis pagalba).“

85.     Pakeičiu 428 punktą ir jį išdėstau taip:

428. Supaprastintai apmokamos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei galimybė jas apmokėti supaprastintai iš anksto (iki projekto sutarties sudarymo) nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše, aiškiai nurodant supaprastintai apmokamų išlaidų taikymo sritį. Kai galimybė taikyti konkretų fiksuotąjį įkainį, fiksuotąją sumą ar fiksuotąją normą nustatoma projektų finansavimo sąlygų apraše sudarius projekto sutartį, tokia galimybė gali būti taikoma jau įgyvendinamam projektui, jei aiškiai atskiriamas naujai nustatytų supaprastintai apmokamų išlaidų taikymo laikotarpis, kad būtų išvengta dvigubo projekto išlaidų deklaravimo mokėjimo prašymuose.“

86.     Pakeičiu 429 punktą ir jį išdėstau taip:

429. Išlaidos nėra apmokamos supaprastintai, jei projekto išlaidos patiriamos išimtinai vykdant pirkimus.“ 

87.     Pakeičiu 431 punktą ir jį išdėstau taip:

431. Kai projektas bendrai finansuojamas iš ESF lėšų ir jam skiriamo finansavimo lėšų suma neviršija 50 000 eurų (penkiasdešimt tūkstančių eurų), visos projekto išlaidos turi būti apmokamos supaprastintai, išskyrus atvejus, kai įgyvendinant projektą teikiama valstybės pagalba, išskyrus de minimis pagalbą. Šis reikalavimas netaikomas Taisyklių 429 punkte nurodytu atveju.“

88.     Pakeičiu 433.4 punktą ir jį išdėstau taip:

433.4. netiesiogines projekto išlaidas ir (arba) dalį tiesioginių projekto išlaidų, kai fiksuotoji norma nustatoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu vadovaujantis projekto biudžetu (gali būti taikoma tik iš ESF lėšų bendrai finansuojamiems projektams, kai didžiausia galima projektui skiriamo finansavimo lėšų suma neviršija 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų);“.

89.     Papildau 4341 punktu:

4341. Kai netiesioginės projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti, joms apmokėti turi būti taikoma fiksuotoji norma, išskyrus atvejus, nustatytus Taisyklių 10 priede, kai netiesioginės išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiaverčiais įrodomaisiais dokumentais.“

90.     Pakeičiu 435 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

435. Tiesioginėms projekto išlaidoms negali būti priskiriamos šios išlaidos:“.

91.     Pakeičiu 437 punktą ir jį išdėstau taip:

437. Projekto sutartyje nustačius netiesioginių išlaidų fiksuotąją normą, projekto įgyvendinimo metu ji negali būti keičiama, išskyrus Taisyklių 10 priedo 7 punkte nustatytą atvejį, taip pat atvejus, kai skiriamas papildomas finansavimas. Tokiu atveju projekto fiksuotoji norma įvertinama ir nustatoma iš naujo. Pakeitus fiksuotosios normos dydį, pagal ją apmokamos projekto netiesioginės išlaidos perskaičiuojamos atsižvelgiant į per visą projekto sutarties laikotarpį skirtą finansavimą.“

92.     Pakeičiu 438.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

438.2. galimybė nustatyti jų dydį projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, vadovaujantis pareiškėjo pateiktais duomenimis, kurie turi būti patikimi ir gali būti patikrinami, arba projekto biudžetu (gali būti taikoma tik iš ESF lėšų bendrai finansuojamiems projektams, kai didžiausia galima projektui skiriamo finansavimo lėšų suma neviršija 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų)).“

93.     Pakeičiu 442 punktą ir jį išdėstau taip:

442. Projekto sutartyje nustatytų fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų dydis projekto įgyvendinimo metu nėra keičiamas, išskyrus atvejus, kai pasikeičia jų taikymą reglamentuojantys teisės aktai, taip pat Taisyklių 428 punkte nustatytais atvejais.“

94.     Pakeičiu 445.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

445.1. Įgyvendinančioji institucija, nustatydama didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, didžiausią EK tinkamų deklaruoti išlaidų sumą ir didžiausią galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydį, vadovaujasi reglamento (ES) Nr. 480/2014 III skirsnio ir vadovaujančiosios institucijos rengiamos Projektų diskontuotų grynųjų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt, nuostatomis.“

95.     Pakeičiu 446.6 punktą ir jį išdėstau taip:

446.6. jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais. Grynųjų pajamų fiksuotosios normos nustatytos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 V priede ir 2015 m. birželio 10 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 2015/1516, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 nustatoma fiksuotoji norma, taikoma iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų finansuojamiems mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų sektoriaus veiksmams (OL 2015 L 239, p. 65). Ministerija, vadovaujančiajai institucijai pritarus, pajamų fiksuotąsias normas ūkio sektoriui nustato projektų finansavimo sąlygų apraše.“

96.     Pakeičiu 450.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

450.5. laikinoje ar nuolatinėje informacinėje lentelėje arba informaciniame stende, kurie įrengiami laikantis 2014 m. liepos 28 d. EK priimto įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 821/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl išsamios programų įnašų pervedimo ir valdymo tvarkos, finansinių priemonių ataskaitų teikimo, veiksmams skirtų informavimo ir komunikacijos priemonių techninių charakteristikų ir duomenų įrašymo ir saugojimo sistemos taikymo taisyklės (OL 2014, L 223, p. 7), II skyriuje nustatytų techninių charakteristikų ir kurių pavyzdžiai paskelbti svetainėje www.esinvesticijos.lt, nurodyti projekto pavadinimą ir pagrindinį tikslą, ją (jį) įrengti visuomenei gerai matomoje vietoje ir tinkamo dydžio, kad būtų aiškiai matoma (-as) ir įskaitoma (-as);“.

97.     Papildau 4521 punktu:

4521. Informavimo apie projektą veiklos ir kitos projekto veiklos neturi būti naudojamos politinei reklamai, t. y. už užmokestį skleidžiant informaciją žiniasklaidos priemonėse (televizijoje, radijuje, internete ir spaudoje) apie valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario ar politinės kampanijos dalyvio veiklą arba jų vardu.

98.     Pakeičiu 455 punktą ir jį išdėstau taip:

455. Įgyvendinančioji institucija, užtikrindama valstybės pagalbos teikimo pagal Sutarties dėl ES veikimo 107 straipsnį sąlygų laikymąsi:

455.1. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato, ar pagal atitinkamą veiksmų programos priemonę finansuoti pateiktam projektui yra taikomos Sutarties dėl ES veikimo 107 straipsnio 1 dalies nuostatos; jeigu taip, ar tokios valstybės pagalbos priemonės yra suderinamos arba gali būti suderinamos su ES bendrąja rinka pagal patvirtintą projektų finansavimo sąlygų aprašą arba kitą vadovaujantis valstybės pagalbą reglamentuojančiais ES teisės aktais priimtą dokumentą, kuriame nustatomi valstybės pagalbos priemonėms taikomi reikalavimai (EK sprendimuose nurodytos valstybės pagalbos teikimo sąlygos (reikalavimai) dėl projekto įgyvendinimo turi būti įtrauktos į projekto sutartį);

455.2. vertina, ar projekto finansavimas, kuris projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu buvo pripažintas ne valstybės pagalba, projekto įgyvendinimo metu, atliekant sutarties pakeitimus, netaps valstybės pagalba;

455.3. vertina, ar projekto finansavimas, kuris projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu buvo pripažintas suderinamu su ES bendrąja rinka, projekto įgyvendinimo metu, atliekant sutarties pakeitimus ar skiriant papildomai lėšų, nepažeis Sutarties dėl ES veikimo 108 straipsnio 3 dalies ir netaps neteisėta ar netinkamai taikoma pagalba, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL 2015 L 248, p. 9);

455.4. prireikus kreipiasi į valstybės ir kitas institucijas bei įstaigas, kitus subjektus, kurie gali turėti reikiamos informacijos apie pareiškėjo, projekto vykdytojo ar partnerio gautą ir gaunamą valstybės pagalbą ir nereikšmingą (de minimis) pagalbą;

455.5. bendradarbiauja su Konkurencijos taryba ir valstybės pagalbos bei nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikėjais;

455.6. kontroliuoja, kad EK nustačius, kad suteikta neteisėta valstybės pagalba arba kad valstybės pagalba buvo taikoma netinkamai, taip pat įgyvendinančiajai institucijai, atliekant projektų įgyvendinimo priežiūrą, nustačius, kad valstybės pagalba buvo suteikta ir (ar) naudojama netinkamai, lėšos projektui finansuoti būtų grąžinamos kartu su palūkanomis, apskaičiuotomis vadovaujantis EK patvirtintomis palūkanų normomis.“

99.     Pakeičiu 457 punktą ir jį išdėstau taip:

457. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, partneris, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus (toliau – ne perkančioji organizacija), pirkimus vykdo vadovaudamiesi Sutarties dėl ES veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais, taip pat Taisyklių reikalavimais. Ne perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama atsižvelgti į EK Aiškinamojo komunikato dėl Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų direktyvos (OL 2006 C 179, p. 2), nuostatas. Ne perkančiosios organizacijos pirkimo tikslas – vadovaujantis Sutarties dėl ES veikimo principais ir šiose Taisyklėse nustatytais reikalavimais sudaryti ekonomiškai pagrįstą pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti pareiškėjui ar projekto vykdytojui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant projektui skirtas finansavimo lėšas.“

100.   Papildau 4571 punktu:

4571. Taisyklėse nustatyta ne perkančiųjų organizacijų pirkimų tvarka nėra taikoma supaprastintai apmokamoms ne perkančiųjų organizacijų projektų išlaidoms.“

101.   Pakeičiu 458 punktą ir jį išdėstau taip:

458. Ne perkančioji organizacija, išskyrus Taisyklių 4571 ir 461 punktuose nurodytus atvejus, DMS užpildo kvietimo dalyvauti pirkime formą. Pirkimui automatiškai suteikiamas unikalus kodas, kai ne perkančioji organizacija DMS patvirtina kvietimo dalyvauti pirkime duomenis. Kvietimas dalyvauti pirkime adresuojamas nenustatytam asmenų skaičiui ir automatiškai paskelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jei DMS funkcinės galimybės išsiųsti tokį kvietimą nėra arba ji neveikia, ne perkančioji organizacija kvietimą dalyvauti pirkime skelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt. Tik tada, kai kvietimas dalyvauti pirkime paskelbtas svetainėje www.esinvesticijos.lt, ne perkančioji organizacija informaciją apie pirkimą papildomai gali skelbti ne perkančiosios organizacijos ar specializuotose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitais būdais.“

102.   Pakeičiu 459 punktą ir jį išdėstau taip:

459. Ne perkančioji organizacija kvietime dalyvauti pirkime pateikia (nurodo) pasiūlymams parengti būtiną informaciją: pirkimo būdą (konkursas arba derybos), pasiūlymų teikimo terminą ir reikalavimus, pirkimo objekto apibūdinimą, kvalifikacijos reikalavimus ir jų įrodymo dokumentus (jei kvalifikacijos reikalavimai keliami), informaciją apie pasiūlymų vertinimą, pasirinktinai nurodydama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus arba mažiausios kainos kriterijų, ar bus deramasi arba kokiais atvejais bus deramasi, ir (ar) derėjimosi tvarką, apie pagrindines pirkimo sutarties sąlygas (prekių patiekimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminus, kainodaros taisykles, atsiskaitymo terminus, atsiskaitymo tvarką, pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimus (jei keliami), jei reikia, – kitas sąlygas. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai prekių tiekėjui (-ams), paslaugų teikėjui (-ams) ar rangovui (-ams) (toliau kartu šiame Taisyklių skirsnyje – tiekėjai) teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), ne perkančioji organizacija Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.“

103.   Pakeičiu 460 punktą ir jį išdėstau taip:

460. Kvietime dalyvauti pirkime ir kita tiekėjams pateikta informacija turi būti tiksli, aiški, nedviprasmiška, kad pirkimu suinteresuoti tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o ne perkančioji organizacija nupirkti tas prekes, paslaugas ar darbus, kuriuos numatyta pirkti iš projekto finansavimo lėšų. Kai ne perkančioji organizacija perka skelbdama kvietimą dalyvauti pirkime, vykdydama tokį pirkimą, ji turi laikytis šių reikalavimų:

460.1. Kvietime dalyvauti pirkime ir kituose pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams. Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai turi būti proporcingi pirkimo objektui.

460.2. Apibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objekto. Šiuo atveju tiekėjams būtina nurodyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

460.3. Pasiūlymų pateikimo terminas turi būti nustatytas toks, kad tiekėjai spėtų susipažinti su pirkimo dokumentais ir parengti pasiūlymus. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 dienos nuo kvietimo dalyvauti pirkime paskelbimo svetainėje www.esinvesticijos.lt dienos.

460.4. Ne perkančioji organizacija pirkimo procedūroms atlikti gali sudaryti pirkimo komisiją arba paskirti pirkimo organizatorių. Ne perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, turi imtis veiksmingų bei jai prieinamų priemonių, užkertančių kelią interesų konfliktams, nustatančių ir šalinančių interesų konfliktus, siekdama išvengti konkurencijos iškraipymo bei užtikrinti visų tiekėjų lygiateisiškumą. Interesų konfliktai apima atvejus, bet jais neapsiriboja, kai ne perkančiosios organizacijos darbuotojai, pirkimo komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai, taip pat tiekėjo, rinkoje siūlančio pagalbines viešųjų pirkimų veiklos paslaugas, atstovai, kurie dalyvauja pirkimo procedūroje arba gali padaryti poveikį šios procedūros rezultatams, turi tiesioginį arba netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokį asmeninį suinteresuotumą, kuris leidžia abejoti jų nešališkumu ir nepriklausomumu vykdant pirkimo procedūrą.

460.5. Kai pirkimas vykdomas konkurso būdu ir kvietime dalyvauti pirkime ne perkančioji organizacija nurodo galimybę pradėti derybas arba pirkimas vykdomas derybų būdu, ne perkančiajai organizacijai vykdant derybas turi būti laikomasi šių reikalavimų:

460.5.1. Derybomis turi būti siekiama pagerinti pasiūlymus, kad ne perkančiosios organizacijos galėtų pirkti darbus, prekes ir paslaugas, kurie visiškai atitinka jų konkrečius poreikius. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant, pavyzdžiui, kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.

460.5.2. Nesiderama dėl kvietime dalyvauti pirkime ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

460.5.3. Į derybas kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys ne perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus. Derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją arba kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo pasiūlymus.

460.5.4. Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal tiekėjams kvietime dalyvauti pirkime nurodytus vertinimo kriterijus. Jeigu ne perkančioji organizacija vykdė derybas, galutiniais pasiūlymais yra laikomi derybų protokolai ir pirminiai tiekėjų pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu.

460.6. Kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia Taisyklių 462 punkte nurodytais atvejais, pirkimo komisija parengia ir užpildo tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo protokolą arba pirkimo organizatorius parengia ir užpildo tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo pažymą.

460.7. Pirkimo sutartis sudaroma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju arba su vienintelį pasiūlymą pateikusiu tiekėju, kurio galutinis pasiūlymas atitinka ne perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat ne perkančiosios organizacijos kvietime dalyvauti pirkime nustatytos pirkimo sąlygos, išskyrus atvejus, kai buvo vykdomos derybos.

460.8. Ne perkančioji organizacija, vykdydama sutartį, negali keisti esminių pirkimo sutarčių sąlygų, jeigu:

460.8.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

460.8.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

460.8.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

460.8.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.“

104.   Pakeičiu 461 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

461. Ne perkančioji organizacija turi teisę pateikti kvietimą dalyvauti pirkime vienam tiekėjui ir sudaryti su juo pirkimo sutartį, kai yra bent viena iš sąlygų:“.

105.   Pakeičiu 461.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

461.1. paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime nebuvo gauta nė vieno ne perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, o pirminės pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos;“.

106.   Pakeičiu 461.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

461.7. pirkimo sutarties vertė, finansuojama iš projektui skirtų finansavimo lėšų, neviršija 60 000 eurų (šešiasdešimt tūkstančių eurų), įskaitant jau sudarytas arba ketinamas sudaryti tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutartis. Ne perkančioji organizacija negali dirbtinai skaidyti pirkimo arba prašyti su pirkimu susijusias išlaidas finansuoti mažesne projekto finansuojamąja dalimi, jeigu taip galėtų būti išvengta Taisyklėse nustatytos pirkimų tvarkos taikymo, nebent tai yra pateisinama dėl objektyvių priežasčių. Ne perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutarčių vertės nustatymui taikyti Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 3) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14) (toliau – BVPŽ). Laikoma, kad prekės ir paslaugos yra tos pačios rūšies, jeigu yra priskirtos tam pačiam BVPŽ kodui. Darbų objektu yra laikomas statinys su inžineriniais tinklais.“

107.   Papildau 4611punktu:

4611. Pirkimo sutartis, kurios vertė be PVM viršija 3000 eurų (tris tūkstančius eurų), turi būti sudaroma raštu. Kai kreipiamasi į vieną tiekėją, ne perkančiosios organizacijos reikalavimai gali būti nustatomi ir galutinis pasiūlymas pateikiamas žodžiu.“

108.   Pakeičiu 463 punktą ir jį išdėstau taip:

463. Įgyvendinančioji institucija, atlikdama pirkimų patikrą, derina išankstinės ir paskesnės pirkimų patikros elementus. Išankstinė pirkimų patikra atliekama iki pirkimo pradžios arba pirkimo sutarties sudarymo. Išankstinės pirkimų patikros tikslas – galimų pažeidimų prevencija. Paskesnė pirkimų patikra atliekama tikrinant projektų vykdytojų pateiktus mokėjimo prašymus ir nustatant išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams. Pirkimų patikra neatliekama dėl tų projekto išlaidų, kurios apmokamos supaprastintai, išskyrus atvejus, kai kyla įtarimas, kad projekto išlaidos, kurios apmokėtos supaprastintai, patirtos nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatyme (kai jis turi būti taikomas) nustatytų procedūrų.“

109.   Pakeičiu 465 punktą ir jį išdėstau taip:

465. Perkančioji organizacija pirkimus, išskyrus atvejus, kai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą apie pirkimą neskelbiama, pirkimas yra mažos vertės arba pirkimui Viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas šiame įstatyme nustatytais atvejais, atlieka elektroniniu būdu, naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) arba centrinės perkančiosios organizacijos elektroninėmis priemonėmis pirkimų procedūroms atlikti. Kai pirkimas atliekamas ne CVP IS priemonėmis, perkančioji organizacija užtikrina, kad su pirkimu susiję ir perkančiojoje organizacijoje saugomi dokumentai (pvz., įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo ir kiti dokumentai), reikalingi pirkimo patikrai atlikti, būtų įdėti į CVP IS. Pirkimo patikrai atlikti reikalingi su pirkimu susiję dokumentai, kurie dėl techninių galimybių negali būti įdėti į CVP IS, įgyvendinančiajai institucijai teikiami per DMS arba raštu, kai projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pirkimo sutartis turi būti suderinta su įgyvendinančiąja institucija iki paraiškos pateikimo. Kai perkama iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, su pirkimu susiję dokumentai į CVP IS nededami. Esant prieštaravimui tarp CVP IS esančios informacijos ir perkančiosios organizacijos saugomų su pirkimu susijusių dokumentų, įgyvendinančioji institucija atsižvelgia tik į CVP IS esančią informaciją.“

110.   Pakeičiu 466 punktą ir jį išdėstau taip:

466. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai pateikia informaciją apie planuojamus, vykdomus ir baigtus pirkimus, per DMS užpildydamas pirkimų planą (pagal darbo grupės formą). Pirkimų plano pateikimo terminą ministerija nustato projektų finansavimo sąlygų apraše. Jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nenustatytas pirkimų plano pateikimo terminas, pirkimų planas teikiamas per 14 dienų po projekto sutarties sudarymo dienos, jei įgyvendinančioji institucija nenustato kitaip. Pirkimų planas neteikiamas, jei visos projekto išlaidos apmokamos supaprastintai.“

111.   Papildau 4661 punktu:

4661. Kai keičiasi pirkimų plane numatytas pirkimą vykdantis subjektas, pirkimo objektas, pirkimo būdas, taip pat kai numatomas naujas pirkimas arba numatytas pirkimas nebevykdomas, projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos apie tai informuoja įgyvendinančiąją instituciją, per DMS pateikdamas atnaujintą pirkimų planą.“

112.   Pakeičiu 469 punktą ir jį išdėstau taip:

469. Apie išankstinei pirkimų patikrai atrinktus pirkimus įgyvendinančioji institucija pareiškėjus ir projektų vykdytojus informuoja per DMS. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas išankstinei patikrai atrinkto pirkimo dokumentus pateikia įgyvendinančiajai institucijai per DMS.“

113.   Pakeičiu 471 punktą ir jį išdėstau taip:

471. Įgyvendinančioji institucija, atlikdama paskesnę pirkimų patikrą, gali vadovautis savo patvirtinta atrankine pirkimų patikros metodika, nustatydama atvejus, kada pirkimas gali būti netikrinamas, jei pirkimo vertė pagal projektą (suma, už kurią projektui įgyvendinti perkama prekių, paslaugų ar darbų pagal konkretaus pirkimo metu su tiekėju sudarytą arba planuojamą sudaryti sutartį) be pridėtinės vertės mokesčio ne didesnė nei Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta mažos vertės pirkimo vertė už prekes ir paslaugas arba darbus.“

114.   Pakeičiu 493 punktą ir jį išdėstau taip:

493. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai įgyvendinančiųjų institucijų sprendimus ar veiksmus (neveikimą) skundžia Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar teismui įstatymų nustatyta tvarka arba ministerijai Taisyklių 494 punkte nustatytais atvejais. Projektų vykdytojai ministerijos pagal Taisyklių 494 punktą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka priimtus sprendimus skundžia teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

115.   Pakeičiu 494 punktą ir jį išdėstau taip:

494. Pareiškėjai per DMS arba Taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka savo pasirinkimu, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymu, įgyvendinančiųjų institucijų sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali apskųsti ministerijoms ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie šiuos sprendimus. Jei ministerija tenkina pareiškėjo skundą, o įgyvendinančioji institucija po pakartotinio paraiškos vertinimo vėl atmeta paraišką, pareiškėjas šį įgyvendinančiosios institucijos sprendimą skundžia Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.“

116.   Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

117.   Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

118.   Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

119.   Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

120.   Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

121.   Pakeičiu 7 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

122.   Pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

123.   Pakeičiu 9 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

124.   Pakeičiu 10 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Laikinai einanti finansų ministro pareigas                                                       Rasa Budbergytė