LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
 2020 M. GRUODŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. V-3008 „DĖL
NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ
“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-1172

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimą Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ ir 1.3 papunktį išdėstau taip:

1.3. Užtikrinti, kad:

1.3.1. egzaminuose, praktiniuose mokymuose ar užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse, dalyvautų ne daugiau kaip 10 asmenų (neįskaitant paslaugas teikiančių asmenų);

1.3.2. užsiėmimuose, organizuojamuose atvirose erdvėse, dalyvautų viena neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupė, bet ne daugiau kaip 25 asmenys (neįskaitant paslaugas teikiančių asmenų);

1.3.3. egzaminuose, praktiniuose mokymuose, uždaroje erdvėje organizuojamuose užsiėmimuose vienam asmeniui būtų užtikrinamas ne mažesnis nei 10 m2 plotas arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo ar neformaliojo profesinio mokymo užsiėmime dalyvautų ne daugiau kaip 1 asmuo (neįskaitant paslaugas teikiančių asmenų);

1.3.4. jei užsiėmime dalyvauja tik asmenys, atitinkantys Nutarimo 22 punkte nurodytus kriterijus, neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimams šio sprendimo 1.3.1–1.3.3 papunkčiuose nustatyti reikalavimai nėra taikomi.“

2. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gegužės 24 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys