LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO  NR. V-383 „DĖL SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 1 d. Nr. V-655

Vilnius

 

P a k e i č i u Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 28 punkto 3 lentelės 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

“2.2.

Lopinaviras / Ritonaviras

Azitromicinas

Hidroksichlorokvinas

Chlorokvinas

Remdesiviras

Alfa interferono inhaliacijos

Inozino acedobeno domepranolis ir kt.

Gali būti skiriami SPĮ gydytojų konsiliumo, į kurio sudėtį įeina gydytojas anesteziologas-reanimatologas, infekcinių ligų gydytojas ar gydytojas pulmonologas ir prireikus kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai, sprendimu, esant paciento ar jo atstovo raštiškam sutikimui.“

 

2. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Pacientas, kuriam buvo diagnozuota COVID-19 liga, laikomas pasveikusiu, kai du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu iš paciento nosiaryklės paimtuose tepinėliuose nerandama SARS-CoV-2 viruso (tiriant PGR metodu).

Pirmas tepinėlis pacientui imamas ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų nuo COVID-19 ligos diagnozavimo dienos, bet ne anksčiau kaip po 3 dienų pasibaigus karščiavimui (nevartojant antipiretikų).

Jeigu iš paciento nosiaryklės paimtame tepinėlyje randamas SARS-CoV-2 virusas, tyrimas kartojamas ne anksčiau kaip po 14 kalendorinių dienų. Jeigu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu iš paciento nosiaryklės paimtuose tepinėliuose nerandama SARS-CoV-2 viruso, pacientas laikomas pasveikusiu.

Pacientui, gydomam stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ, tepinėliai imami ASPĮ, kurioje pacientas gydomas. Pacientui, gydomam ambulatoriškai, tepinėlių paėmimą organizuoja pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti ASPĮ, prie kurios pacientas yra prisirašęs.

Jeigu pacientui, kuriam buvo diagnozuota COVID-19 liga, tepinėliai dėl SARS-CoV-2 viruso šio punkto nustatyta tvarka nebuvo imami,  laikoma, kad po 37 kalendorinių dienų nuo COVID-19 ligos diagnozavimo dienos pacientas yra pasveikęs.“

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga