herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 21 d.  Nr. T-133

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (kartu su pakeitimais ir papildymais, padarytais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-35, 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-71, 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-171, 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-5, 2017 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-45, 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-156, 2017 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-269, 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-4), 255.7 papunkčiu ir apsvarsčiusi Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitą, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis