LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 627 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 6301 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2022 m. balandžio 21 d. Nr. XIV-1045

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 627 straipsnio pakeitimas

Papildyti 627 straipsnio 1 dalį 9 punktu:

9) ar nėra pagrindo atidėti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą.“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 6301 straipsniu

Papildyti Kodeksą 6301 straipsniu:

6301 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo atidėjimas

Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas atidedamas, kai:

1) įstatymų nustatytais atvejais kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, – kol bus gautas Konstitucinio Teismo nutarimas;

2) įstatymų nustatytais atvejais kreipiamasi į administracinį teismą dėl konkretaus norminio administracinio akto (ar jo dalies), kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, teisėtumo, – kol bus gautas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas;

3) įstatymų nustatytais atvejais kreipiamasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją dėl Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo, – kol bus gautas šios institucijos prejudicinis sprendimas;

4) priimamas sprendimas patenkinti šio kodekso 629 straipsnio 1 dalyje nurodytą administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą atidėti bylos nagrinėjimą;

5) yra kitų aplinkybių, leidžiančių manyti, kad neatidėjus administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo galėtų būti priimtas neteisėtas ir (ar) nepagrįstas teismo sprendimas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda