KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 25 d. Nr. T-72

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 40 punktu ir Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 18 d. sprendimą Nr. T-107(E) „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                           Egidijus Ūksas