HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo “ pakeitimo

 

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. D1-1049

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Papildau 2.11 papunkčiu:

2.11. laivų perdirbimo kompleksams, kurie apibrėžti 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB (OL 2013 L 330, p.1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1257/2013), 3 straipsnio 1 dalies 7 punkte (toliau – įrenginys), turintiems galiojančius TIPK leidimus vykdyti laivų perdirbimo veiklą, išduotus iki 2014 m. birželio 30 d. pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, TIPK leidimai pakeičiami atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1257/2013 13 ir 14 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Šie TIPK leidimai turi būti pakeičiami iki 2015 m. kovo 1 d. Taisyklių numatyta tvarka nustatant specialiąsias sąlygas laivų perdirbimo įrenginiams.“.

1.2. Papildau 2.12 papunkčiu:

2.12. laivų perdirbimo įrenginiams, kurie turi galiojančius taršos leidimus su specialiąja leidimo dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“, pagal kurią leidžiama kaip atliekas perdirbti laivus, išduotus ar pakeistus po 2014 m. balandžio 15 d., taršos leidimai pakeičiami atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 13 ir 14 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Šie taršos leidimai turi būti pakeisti iki 2015 m. kovo 1 d. Taisyklių numatyta tvarka nustatant specialiąsias sąlygas laivų perdirbimo įrenginiams.“.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles:

2.1 pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2000/60/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1998 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 98/15/EB), 2006 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2006/11/EB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos (OL L 64, 2006 3 4, p. 52–59, kodifikuota redakcija), 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančia kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 3), 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 2004/35/EB (OL 2006 m. L 102, 49 tomas, p. 15), 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatančia šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialus leidimas 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (OL 2009 L 140, p. 63), 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB (OL 2013 L 330, p. 1).“;

2.2. papildau 131 punktu:

131. 13 punktas netaikomas specialiajai leidimo daliai „Laivų perdirbimas“, kuri išduodama terminuotam laikui, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 14 straipsnio 1 dalyje. Pasibaigus specialiosios leidimo dalies „Laivų perdirbimas“ galiojimo terminui, turi būti išduodama nauja specialioji leidimo dalis „Laivų perdirbimas“ Taisyklių nustatyta tvarka. Tokiu atveju netaikomas Taisyklių 11 punkto reikalavimas atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras, jei nesikeičia laivų perdirbimo veiklos sąlygos.“;

2.3. papildau 19.6 papunkčiu:

19.6. laivų perdirbimas;“;

2.4. papildau 251 punktu:

251. Specialiąją paraiškos dalį „Laivų perdirbimas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius, atitinkančius Taisyklių 1 priedo 6 punkte nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama ši informacija (2 priedo 6 priedėlis):

251.1. laivų perdirbimo metodas (-ai), naudojamas (-i) įrenginyje;

251.2. numatomas didžiausio galimo perdirbti įrenginyje laivo tipas ir dydis;

251.3. planuojamas didžiausias įrenginyje laikyti laivų, skirtų perdirbimui, kiekis vienu metu;

251.4. planuojamas didžiausias įrenginyje vienu metu perdirbamų laivų kiekis;

251.5. planuojama didžiausia įrenginio metinė laivų perdirbimo apimtis;

251.6. planuojamas didžiausias vienu metu įrenginyje laikyti laivų perdirbimo metu susidariusių atliekų kiekis (taikoma įrenginiams, kuriuose vietoje susidarančios atliekos yra laikomos trumpiau nei Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikino laikymo laikotarpis ir įrenginyje neatliekama su atliekų apdorojimu susijusi veikla);

251.7. planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas (taikoma įrenginiams, kuriuose vietoje susidarančios atliekos yra laikomos trumpiau nei Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikino laikymo laikotarpis ir įrenginyje neatliekama su atliekų apdorojimu susijusi veikla);

251.8. jei įrenginyje planuojama perdirbti 500 GT ir didesnius laivus, pateikiama informacija apie perdirbamo laivo struktūroje ir (ar) įrangoje esančias pavojingąsias medžiagas, įskaitant ir nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 I ir (ar) II prieduose, ir kaip jos bus laikomos ir tvarkomos (jei šios medžiagos netampa atliekomis). Įrenginiui, kuriame perdirbami mažesni nei 500 GT laivai, ši informacija pateikiama tuo atveju, jei planuojama perdirbti laivus, kurių struktūroje ir (ar) įrangoje yra pavojingųjų medžiagų (2 priedo 6 priedėlio 3 lentelė);

251.9. su paraiška leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma laivų perdirbimo veikla, pateikiami kiti papildomi duomenys, kaip bus vykdomi laivų perdirbimo įrenginiams Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 13 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai;

251.10. prie šios specialiosios paraiškos dalies pridedami dokumentai:

251.10.1. laisvos formos prašymas įtraukti į Europos laivų perdirbimo kompleksų sąrašą, jei įrenginys atitinka Reglamente (ES) Nr. 1527/2013 nustatytus reikalavimus;

251.10.2. laivų perdirbimo įrenginio planas;

251.10.3. teršimo incidentų likvidavimo lokalinis planas.“;

2.5. Papildau 38.6 papunkčiu:

38.6. specialiojoje leidimo dalyje „Laivų perdirbimas“ nurodoma:

38.6.1. įrenginyje leidžiamas taikyti laivų perdirbimo metodas (-ai);

38.6.2. įrenginyje leidžiamas didžiausias perdirbti laivo tipas ir dydis;

38.6.3. didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti laivų, skirtų perdirbimui, kiekis įrenginyje;

38.6.4. didžiausias leidžiamas įrenginyje vienu metu perdirbamų laivų kiekis;

38.6.5. didžiausia įrenginio metinė laivų perdirbimo apimtis;

38.6.6. didžiausias leidžiamas įrenginyje vienu metu laikyti atliekų, susidariusių laivo perdirbimo metu, kiekis (taikoma įrenginiams, kuriuose vietoje susidarančios atliekos yra laikomos trumpiau nei Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikino laikymo laikotarpis ir neatliekama su atliekų apdorojimu susijusi veikla);

38.6.7. tolimesnis atliekų apdorojimas (taikoma įrenginiams, kuriuose laivu perdirbimo metu susidarančios atliekos jų susidarymo vietoje yra laikomos trumpiau nei Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikino laikymo laikotarpis ir neatliekama su atliekų apdorojimu susijusi veikla);

38.6.8. įrenginio veiklos apribojimai ir sąlygos, įskaitant pavojingųjų atliekų laikymą ir (ar) tvarkymą;

38.6.9. pavojingųjų medžiagų, įskaitant nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 I ir (ar) II prieduose, saugojimas, tvarkymas (jei po laivo perdirbimo jos netampa atliekomis);

38.6.10. įrenginio veiklos apribojimai ir sąlygos dėl pavojingųjų medžiagų laikymo, tvarkymo;

38.6.11. įrenginio veiklos apribojimai ir (ar) kitos sąlygos laivų perdirbimui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

38.6.12. šios specialiosios leidimo dalies galiojimo terminas.“;

2.6. papildau Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedą 6 punktu:

6. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES LAIVŲ PERDIRBIMUI

Įrenginiai, kuriuose vykdoma laivų perdirbimo veikla, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte.“;

2.7. buvusį Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 2 priedo 6 priedėlį laikau 7 priedėliu;

2.8. papildau Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 2 priedą nauju 6 priedėliu:

 

„Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo 6 priedėlis

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

LAIVŲ PERDIRBIMAS

 

1 lentelė. Informacija apie laivų perdirbimo įrenginį.

 

Įrenginio pavadinimas_____________________________________________________________________

 

Laivų perdirbimo metodas (-ai)

Numatomas didžiausio galimo perdirbti įrenginyje laivo tipas ir dydis (ilgis, plotis, gylis, GT)

Didžiausias planuojamas vienu metu laikyti laivų, skirtų perdirbimui, kiekis įrenginyje, matavimo vienetai (t, vnt. ar kt.)

Didžiausias planuojamas vienu metu perdirbamų laivų kiekis įrenginyje, matavimo vienetai (t, vnt. ar kt.)

Didžiausia planuojama įrenginio metinė laivų perdirbimo apimtis (LDT/per metus)

1

2

3

4

5

 

2 lentelė. Informacija apie laivų perdirbimo metu susidarančias atliekas (taikoma įrenginiams, kuriuose susidariusios atliekos jų susidarymo vietoje yra laikomos trumpiau nei Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikino laikymo laikotarpis ir kuriuose neatliekama su atliekų apdorojimu susijusi veikla).

 

Įrenginio pavadinimas_________________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Numatomas didžiausias vienu metu laikyti atliekų kiekis, matavimo vienetai (t, m3ar kt.)

1

2

3

4

5

 

3 lentelė. Informacija apie perdirbamo laivo struktūroje ir (ar) įrangoje esančias pavojingąsias medžiagas, įskaitant nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 I ir (ar) II prieduose (taikoma įrenginiams, kuriuose perdirbami 500 GT ir didesni laivai. Mažesnius nei 500 GT laivus perdirbantiems įrenginiams taikoma, kai juose planuojama perdirbti laivus, kurių struktūroje ir (ar) įrangoje yra pavojingųjų medžiagų).

 

Įrenginio pavadinimas______________________________________________________________

 

Pavojingosios medžiagos pavadinimas

Kiekis, saugomas vietoje (t, m3 ar kt. )

Numatomas laikymo (saugojimo) būdas

Numatomas  tvarkymo būdas

1

2

3

4

“;

2.9. buvusį Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 3 priedo 6 priedėlį laikau 7 priedėliu;

2.10. papildau Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 3 priedą nauju 6 priedėliu:

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedo 6 priedėlis

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

 

LAIVŲ PERDIRBIMAS

 

1 lentelė.  Leidžiami laivų perdirbimo įrenginio pajėgumai.

 

Įrenginio pavadinimas_____________________________________________________________

 

Laivų perdirbimo metodas (-ai)

Leidžiamo didžiausio perdirbti įrenginyje laivo tipas ir dydis (ilgis, plotis, gylis, GT)

Didžiausias leidžiamas vienu metu laikyti laivų, skirtų perdirbimui, kiekis įrenginyje, matavimo vienetai (t, vnt. ar kt.)

Didžiausias leidžiamas vienu metu perdirbamų laivų kiekis įrenginyje, matavimo vienetai (t, vnt. ar kt.)

Didžiausia metinė laivų perdirbimo apimtis (LDT/metus)

1

2

3

4

5

 

 

2 lentelė. Leidžiamos laikyti laivų perdirbimo metu susidariusios atliekos.

 

Įrenginio pavadinimas ____________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Įrenginio veiklos apribojimai ir sąlygos, įskaitant pavojingųjų atliekų laikymą ir (ar) tvarkymą

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, matavimo vienetai (t, m3 ar kt.)

1

2

3

4

5

6

 

3 lentelė. Pavojingųjų medžiagų, įskaitant nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 I ir (ar) II prieduose saugojimas, tvarkymas.

 

Įrenginio pavadinimas ____________________________________________________________

 

Pavojingosios medžiagos pavadinimas

Kiekis, saugomas vietoje vienu metu, matavimo vienetai (t, m3 ar kt.)

Leidžiamas laikymo (saugojimo) būdas

Leidžiamas tvarkymo būdas

Įrenginio veiklos apribojimai ir sąlygos dėl pavojingųjų medžiagų laikymo, tvarkymo

1

2

3

4

5

 

4 lentelė. Laivų perdirbimo įrenginio veiklos apribojimai ir (ar) kitos sąlygos laivų perdirbimui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

 

Eil. Nr.

Apribojimai ir sąlygos

1

2

 

 

 

Ši leidimo dalis galioja iki_______________________________________________“;

 

2.11. papildau Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 4 priedą 4 dalimi:

SPECIALIOSIOS PARAIŠKOS DALIES „LAIVŲ PERDIRBIMAS“ PILDYMAS

1 lentelė. Informacija apie laivų perdirbimo įmonę. Ši lentelė pildoma įrenginiams, kuriuose vykdoma laivų perdirbimo veikla.

1 lentelės pildymo reikalavimai:

1. Pirmojoje grafoje nurodomas įrenginyje naudojamas laivų perdirbimo metodas, jei naudojami keli metodai, skirtingų tipų ir dydžių laivams perdirbti, šie metodai išvardinami, nurodant, kokio tipo ir dydžio laivams perdirbti jie bus taikomi.

2. Antrojoje grafoje nurodomas numatomas didžiausio galimo įrenginyje perdirbti laivo tipas ir dydis (ilgis, plotis, gylis, GT (bendroji talpa)). Laivo matmenys nustatomi remiantis 1969 m. Tarptautine konvencija dėl laivų matmenų nustatymo.

3. Trečiojoje grafoje nurodomas planuojamas didžiausias vienu metu laikyti laivų, skirtų perdirbimui, kiekis įrenginyje.

4. Ketvirtojoje grafoje nurodomas planuojamas didžiausias įrenginyje vienu metu perdirbamų laivų kiekis.

5. Penktojoje grafoje nurodoma planuojama didžiausia metinė įrenginio laivų perdirbimo apimtis, kuri apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 32 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas.

2 lentelė. Informacija apie laivų perdirbimo metu susidarančias atliekas (taikoma įrenginiams, kuriuose susidariusios atliekos jų susidarymo vietoje yra laikomos trumpiau nei Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikino laikymo laikotarpis ir kuriuose neatliekama su atliekų apdorojimu susijusi veikla).

2 lentelės pildymo reikalavimai:

1. Pirmojoje grafoje nurodomas atliekos kodas, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedu.

2. Antrojoje grafoje nurodomas atliekos pavadinimas, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedu.

3. Trečiojoje grafoje nurodomas patikslintas atliekos pavadinimas, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedu.

4. Ketvirtojoje grafoje nurodomas didžiausias vienu metu numatomas įrenginyje laikyti atliekų kiekis.

5. Penktojoje grafoje nurodoma planuojama tolimesnė atliekų apdorojimo veikla. Tuo atveju, jeigu nurodoma tarpinė atliekų apdorojimo veikla, taip pat turi būti nurodyta ir galutinė atliekų apdorojimo veikla pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnyje nurodytu atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumu.

3 lentelė. Informacija apie perdirbamo laivo struktūroje ir (ar) įrangoje esančias pavojingąsias medžiagas, įskaitant nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 I ir (ar) II prieduose. Pildoma tuo atveju, kai įrenginyje perdirbami 500 GT ir didesni laivai. Mažesnius nei 500 GT laivus perdirbančių įrenginių atveju ši lentelė pildoma, jei planuojama perdirbti laivus, kurių struktūroje ir (ar) įrangoje yra  pavojingųjų medžiagų.

3 lentelės pildymo reikalavimai:

1. Pirmojoje grafoje nurodomas pavojingosios medžiagos pavadinimas (nomenklatūra).

2.Antrojoje grafoje nurodomas numatomas pavojingųjų medžiagų kiekis, saugomas vietoje vienu metu.

3. Trečiojoje ir ketvirtojoje grafose nurodoma, kaip šios pavojingosios medžiagos (jei jos po laivo perdirbimo netampa atliekomis) bus saugomos ir tvarkomos.“.

 

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Trečiokas