LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LAIKINOJO ĮDARBINIMO ĮMONIŲ ATITIKTIES NUSTATYTIEMS KRITERIJAMS IR KETINIMO TĘSTI LAIKINOJO ĮDARBINIMO VEIKLĄ PRANEŠIMO PATEIKIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI

 

2019 m.  liepos 2 d. Nr. EV-199

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei įgyvendindamas Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašo ir Laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 151 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“, 7 punktą:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Elektroniniu būdu inspektuojamų laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą (toliau – Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašas);

1.2. Pranešimą apie laikinojo įdarbinimo įmonės atitiktį nustatytiems kriterijams ir ketinimą tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą (toliau – Pranešimas).

2. N u r o d a u   įmonių, įtrauktų į Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, vadovams užtikrinti, kad iki 2019 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) elektroniniu būdu, atsakant į Pranešimo (viena įmonė – vienas Pranešimas) klausimus, būtų pateiktas užpildytas, tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (toliau – EPDS), Pranešimas.

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. VDI Biudžeto ir veiklos planavimo skyriaus vedėją organizuoti:

3.1.1. iki 2019 m. liepos 5 d. - įmonių, įtrauktų į Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, individualų informavimą apie jų prievolę iki 2019 m. liepos 15 d. pateikti VDI Pranešimą prisijungus prie EPDS;

3.1.2. iki 2019 m. rugpjūčio 15 d. - Pranešimų, kuriuos EPDS pateiks laikinojo įdarbinimo įmonės, statistinių rezultatų apibendrinimo bei VDI Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinėje sistemoje sukauptos informacijos apie šioms įmonėms per paskutinius vienus metus surašytus Administracinių nusižengimų ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pažeidimų protokolus parengimą ir pateikimą VDI Neteisėtos veiklos priežiūros skyriui;

3.2. VDI Administravimo skyriaus vedėją iki 2019 m. liepos 5 d. organizuoti informacijos apie šiuo įsakymu nustatytą prievolę įmonėms, įtrauktoms į Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, parengimą, jos paskelbimą VDI svetainėje bei kitais galimais sklaidos kanalais;

3.3. VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo su priedais paskelbimą Teisės aktų registre.

4. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui ir VDI kancleriui pagal jų administravimo sritį.

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                  Jonas Gricius