LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMO NR. XIII-198 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. gruodžio 22 d. Nr. XIV-1731

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. A1 lygio pareigybių (išskyrus švietimo įstaigų vadovus ir jų pavaduotojus, kurių darbas laikomas pedagoginiu) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 procentų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. rugsėjo 1 d.

2. Švietimo įstaigų vadovams ir jų pavaduotojams, kurių darbas laikomas pedagoginiu, kurių pareiginės algos pastovioji dalis, įsigaliojus šiam įstatymui, yra mažesnė, palyginti su iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusia nustatyta pareiginės algos pastoviąja dalimi, iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos nustatyta pareiginės algos pastovioji dalis mokama tol, kol jie eina tas pačias pareigas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda