LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 26 d. Nr. V-656

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą
Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.  Pakeičiau 4.1 papunkti ir jį išdėstau taip:

4.1. pagal atlikimo dažnumą skirstomi į:

4.1.1. periodinius – kurie atliekami asmenims, priklausantiems šio sprendimo 6.1 papunktyje nustatytoms asmenų grupėms, taikant šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytus tyrimų metodus;

4.1.2. vienkartinius – atliekami vieną kartą asmenims, priklausantiems šio sprendimo 6.2 papunktyje nustatytoms asmenų grupėms taikant šio sprendimo 1 punkte nurodytus tyrimų metodus;“.

2.  Papildau 5.6 papunkčiu:

5.6. asmenims, kuriems pagal šio sprendimo 2 ir 3 prieduose pateiktus algoritmus atlikus antigeno testą nustatytas teigiamas rezultatas.“

3.  Pakeičiau 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6.  Profilaktiniai tyrimai atliekami:

6.1.  periodiniai – pagal šio sprendimo 3 priede pateiktą algoritmą:

6.1.1.   ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų:

6.1.1.1. privalomai asmenims, nurodytiems Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas), 2 punkte;

6.1.1.2. savanoriškai:

6.1.1.2.1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu, taip pat statutinių profesinio mokymo įstaigų kursantams ir pareigūnams, dalyvaujantiems profesiniame, įvadiniame mokyme ar kvalifikacijos tobulinime, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, bei tokius mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą vykdantiems pareigūnams ir kitiems statutinių profesinio mokymo įstaigų darbuotojams;

6.1.1.2.2.  laisvės atėmimo vietų pareigūnams ir darbuotojams bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su suimtaisiais ar nuteistaisiais;

6.1.1.2.3. vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, dalyvaujantiems konsultacijose mokyklose, taip pat profesinio mokymo programų, vykdomų kartu su socialinių įgūdžių programa, mokiniams, profesinio mokymo programų mokiniams, studentams, dalyvaujantiems privalomose praktikose, praktiniuose mokymuose ar kompetencijų vertinime, kurių neįmanoma atlikti (vykdyti) nuotoliniu būdu;

6.1.1.2.4. psichologinę, pirminę emocinę pagalbą ar psichoterapijos paslaugas teikiantiems specialistams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su pacientais ar gyventojais;

6.1.1.2.5. institucijų, įstaigų ir organizacijų darbuotojams bei savanoriams, užtikrinantiems Lietuvos Respublikos karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;

6.1.1.2.6. gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantiems darbuotojams, dirbantiems Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytose pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse – AB „Lietuvos paštas“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, turintiems tiesioginį nuolatinį kontaktą su kitais asmenimis

6.1.1.2.7. muziejų, kitų ekspozicijų erdvių, bibliotekų, jų ir valstybės archyvų skaityklų ir valstybės kultūrinių rezervatų direkcijų darbuotojams, profesionalių scenos menų kolektyvų (chorų, teatrų trupių, orkestrų ir kt.) darbuotojams;

6.1.1.2.8. audinių ūkių darbuotojams;

6.1.1.2.9. valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojams ir transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus vykdantiems asmenims, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;

6.1.1.2.10. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos,  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, savivaldybių administracijų ir seniūnijų darbuotojams, atliekantiems pasėlių deklaravimo funkcijas ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;

6.1.1.2.11. Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultavimo telefonu specialistams;

6.1.1.2.12. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;

6.1.1.2.13. Lietuvos Respublikos prokuratūros prokurorams, Lietuvos Respublikoje praktikuojantys advokatai ir advokatų padėjėjai, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, Lietuvos administracinių ginčų komisijos nariams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, teisėjams ir teismų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, teismo ekspertams, teismo ekspertizių įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, antstoliams, jų atstovams ir padėjėjams, kitiems antstolių darbuotojams, notarams, notarų atstovams ir notarų biurų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;

6.1.1.2.14. asmenims, vykdantiems savanorišką veiklą ASPĮ, socialinių paslaugų ir švietimo įstaigose;

6.1.2. esant poreikiui tarp vadovaujantis šio sprendimo 6.1.1.1 papunkčiu atliekamų tyrimų, ASPĮ vadovo nustatytu dažnumu pagal šio sprendimo 4 priede pateiktą algoritmą – savanoriškai stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ darbuotojams, atsižvelgiant į individualią kiekvieno darbuotojo riziką užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

6.2. vienkartiniai – pagal šio sprendimo 3 priede pateiktą algoritmą:

6.2.1. privalomai asmenims, nurodytiems Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo, patvirtinto Nutarimu, 1  punkte, kurių veikla buvo draudžiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ – prieš pradedant dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą;

6.2.2. savanoriškai:

6.2.2.1. 2021 m. balandžio 11 d. vyksiančių Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – savivaldybės mero rinkimų Radviliškio rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 37 apygardos ir apylinkių komisijų nariams – prieš rinkimus;

6.2.2.2. oficialių delegacijų nariams – grįžus iš vizito užsienio valstybėje;

6.2.2.3. kitiems šio sprendimo 6.2.1, 6.2.2.1 – 6.2.2.2 papunkčiuose nenurodytiems asmenims, priklausantiems savivaldybių administracijų direktorių nustatytoms profilaktiškai tiriamoms asmenų grupėms, kai šie asmenys turi tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis ir yra įtraukiami į profilaktiškai tiriamų asmenų grupes pagal veiklos sritis. Profilaktiškai tiriamų asmenų grupės savivaldybių administracijų peržiūrimos ir (ar) tvirtinamos kas savaitę.“

4.  Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. šio sprendimo 5.3, 5.5, 5.6, 6.1.1.2.2 – 6.1.1.2.14 ir 6.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;“.

5Pakeičiu 9.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.5.  šio sprendimo 6.1.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims –  ASPĮ ar socialinės globos įstaigoje arba mobiliuosiuose punktuose;“.

6Pakeičiu 9.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.6.  šio sprendimo 6.1.1.2.papunktyje nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre arba mobiliuosiuose punktuose.“

7.  Pakeičiu 11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.3. šio sprendimo 6.1.1.2.1 papunktyje nurodytiems asmenims, esant tarnybinei būtinybei – ėminius ima Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras.“

8.  Pakeičiu 1 priedą ir priedo žymą išdėstau taip:

„Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336

4 priedas“

9.  Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

10.     Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

11.     Pakeičiu 4 priedą ir priedo žymą išdėstau taip:

„Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336

4 priedas“

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                 Arūnas Dulkys

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336

2 priedas

 

Asmenų, kuriuos, atlikus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio epidemiologinę diagnostiką, tirti nurodė NVSC, tyrimo algoritmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Asmuo profilaktiškai netiriamas tokį patį laikotarpį, kokį jam netaikoma izoliacija, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 6 priedu arba vadovaujantis ASPĮ ir (ar) socialinės globos įstaigų nustatyta tvarka.

** PGR tyrimas atliekamas kai nėra galimybės atlikti antigeno testą.

 

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336

3 priedas

 

Besimptomių asmenų profilaktinio tyrimo algoritmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*Asmuo profilaktiškai netiriamas tokį patį laikotarpį, kokį jam netaikoma izoliacija, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 6 priedu.