LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. V-1680 „DĖL užsieniečių izoliavimo SĄLYGŲ ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

 

2020 m. spalio 27 d. Nr. V-2377

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“:

1. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. atvykus į Lietuvos Respubliką atliekamas laboratorinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti. Užsienietis, kuriam netaikomos šio sprendimo 3 punkte numatytos izoliacijos išimtys, atvykęs į Lietuvos Respubliką per 24 val. nuo atvykimo turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ir užsiregistruoti tyrimo atlikimui. Asmuo privalo izoliuotis tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atsakymas. Gavus neigiamą laboratorinio tyrimo atsakymą, izoliavimas nebetaikomas, tačiau 10 dienų nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, nerekomenduojama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.), dirbantiems asmenims – rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus. Bendraujant su kitais asmenimis, rekomenduojama visada dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 3.9 papunktį.

3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Užsieniečiai atvykę iš Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos, Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) ir valstybių, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, privalo turėti ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba tokį tyrimą gali atlikti Lietuvos Respublikoje, tačiau tokiu atveju jiems taikoma izoliacija tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atsakymas. Net ir turint neigiamą laboratorinio tyrimo atsakymą, tokiems asmenims 10 dienų nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, nerekomenduojama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.), dirbantiems asmenims – rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus. Bendraujant su kitais asmenimis, rekomenduojama visada dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių. Šio punkto reikalavimai netaikomi Izoliavimo taisyklių 11 punkte nurodytiems asmenims.“

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Aurelijus Veryga