VIEŠOJI ĮSTAIGA KAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪRA

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ TIEKĖJŲ BEI PIRKĖJŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. spalio 28 d. Nr. VĮ-71

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo projekto 6 straipsniu,  

T v i r t i n u Žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų bei pirkėjų veiklos priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Šarūnas Celiešius


 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų

plėtros agentūros direktoriaus

2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. VĮ-71

 

 

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ TIEKĖJŲ BEI PIRKĖJŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų bei pirkėjų veiklos priežiūros tvarkos aprašas nustato viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros vykdomos priežiūros žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje veiksmus: konsultavimo ir metodinės pagalbos teikimo  žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjams ir tiekėjams pagrindai, pažeidimo tyrimo inicijavimo pagrindai, pareiškimo vertinimo tvarka, pažeidimo tyrimo atlikimui taikomi konfidencialumo, anonimiškumo reikalavimai, pažeidimo tyrimo veiksmai, susiję su be išankstinio įspėjimo patikra žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo patalpose, pažeidimo tyrimo bylos nagrinėjimo posėdyje tvarka, sprendimo pripažįstant esant pažeidimui bei skiriant baudą priėmimo tvarka.   

2. Pagrindinis priežiūros tikslas – siekti užkirsti kelią nesąžiningos prekybos praktikai žemės ūkio produktų ir maisto produktų tiekimo grandinėje (teisės aktų pažeidimų prevencijai) ir užtikrinti abipusius verslo subjektų – žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo bei tiekėjo konkurencinės sąlygos, sustiprės tiekėjų apsauga nuo nesąžiningos prekybos praktikos.   

3. Taisyklėse vartojamas sąvokos ir sutrumpinimai:

3.1. Agentūra – viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra;

3.2. D. U. K. (dažnai užduodami klausimai)vienodam konsultavimui užtikrinti skirta susistemintų paaiškinimų ir konsultacijų skiltis Agentūros interneto svetainėje;

3.3. Išankstinis patvirtinimas – patvirtinimas (deklaracija), kad Agentūra, vadovaudamasi išankstinio įsipareigojimo dėl teisės aktų nuostatų taikymo principu, iš anksto pritaria ūkio subjekto paaiškinimui, kaip ūkio subjektas ketina laikytis tam tikrų teisės aktų reikalavimų;

3.4. Paaiškinimas – Agentūros interneto svetainėje paviešinta konsultacija, žodžiu (telefonu) ar raštu (elektroniniu paštu) teikta informacija, Agentūros nuomonė jos kompetencijai priskirtų teisės aktų klausimais;

3.5. pažeidimas – žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo įvykdyti draudžiami nesąžiningos prekybos praktikos veiksmai, išvardyti Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo 4 straipsnyje;

3.6. tyrimas –  Agentūros atliekamas žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjo  pateiktos arba savo iniciatyva renkamos informacijos, duomenų ir dokumentų tikrinimas, patikra žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritorijoje ir patalpose, atliekamos proceso šalių, liudytojų, ekspertų ir kitų asmenų apklausos žodžiu ir raštu bei galutinės pažeidimo tyrimo išvados surašymas;

3.7. Viešoji konsultacija – reguliavimo procesas, kurio metu keičiamasi nuomonėmis, konsultuojamasi su visuomene, susijusiomis institucijomis, įmonėmis ir organizacijomis, aktualiais, Agentūros kompetencijos, klausimais, kad būtų užtikrintas priimamų sprendimų vykdymo efektyvumas, veiksmingumas ir skaidrumas.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatyme (toliau – Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas), Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

5. Agentūros direktorius ir darbuotojai, atliekantys nesąžiningos prekybos praktikos draudžiamų veiksmų priežiūrą, privalo pasirašyti nustatytos formos (Aprašo priedas) pasižadėjimus saugoti valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę arba kitą įstatymų saugomą paslaptį sudarančią informaciją, taip pat bet kokią kitą konfidencialią informaciją, kurią jie sužinojo atlikdami savo užduotis arba naudodamiesi savo įgaliojimais, tiek eidami pareigas, tiek ir pasibaigus jų darbo (tarnybos) santykiams.

6. Agentūros darbuotojai, atliekantys nesąžiningos prekybos praktikos draudžiamų veiksmų priežiūrą, privalo turėti darbo pažymėjimus.

 

II SKYRIUS

KONSULTACIJŲ IR KITOS METODINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

 

7. Žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjų ir tiekėjų bei kitų ūkio subjektų konsultavimas ir metodinė pagalba yra neatsiejama ir prioritetinė nesąžiningos prekybos praktikos draudžiamų veiksmų priežiūros dalis.

8. Agentūra teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą žemės ūkio produktų ir maisto produktų pirkėjams, tiekėjams ir kitiems ūkio subjektams žodžiu, telefonu, raštu, elektroniniu paštu bei skelbia viešąsias konsultacijas, D.U.K, siekdama užtikrinti vienodą ir kokybišką konsultavimo praktiką.

9. Agentūra interneto svetainėje www.litfood.lt kaip viešąją konsultaciją skelbia Teisės aktų,  reglamentuojančių Agentūros atliekamos ūkio subjektų priežiūros žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, sąrašą. Teisės aktų sąrašą ne rečiau kaip kas ketvirtį (esant poreikiui dažniau) peržiūri ir atlieka pakeitimus.

10. Viešoji konsultacija gali būti žodinė, organizuojant pasitarimą ir surašant protokolą, bei rašytinė – pateikiant pastabas ir pasiūlymus. Viešajai konsultacijai teikiamų rašytinių dokumentų pabaigoje žymima, kad ši informacija turi viešai paskelbtos konsultacijos statusą pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363  straipsnio nuostatas.

11. Patvirtintos rašytinės konsultacijos teikiamos atsakant į ūkio subjektų raštu ar elektroniniu paštu pateiktus klausimus dėl teisės aktų nuostatų taikymo pagal Agentūros kompetenciją nesąžiningos prekybos praktikos draudžiamų veiksmų priežiūros srityje, pasirašius teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu ir pažymint, kad tai yra Agentūros rašytinė konsultacija. Patvirtinta rašytinė konsultacija pasirašoma Agentūros direktoriaus.

12. Agentūros teikia atsakymus į elektroniniu paštu pateiktus ūkio subjektų klausimus dėl teisės aktų nuostatų taikymo, nepasirašius teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, Agentūros  darbuotojų elektroninio pašto adresais arba Agentūros interneto svetainės skyriuose „D. U. K.“ dalyje „Užduoti klausimą“. Šiuose atsakymuose žymima, kad tai Agentūros nuomonė.

13. Agentūra, siekdama užtikrinti vienodą ir kokybišką konsultavimo praktiką kuria Konsultacijų duomenų rinkmeną (toliau - konsultacijų medis). Konsultacijų medyje skelbiami paaiškinimai ir konsultacijos, parengtos apibendrinus patvirtintas rašytines konsultacijas, atsakymus į ūkio subjektų raštu ar elektroniniu paštu pateiktus klausimus dėl teisės aktų nuostatų taikymo, nepasirašius teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, Agentūros interneto svetainės skilties „D.U.K.“ dalyje „Užduoti klausimą“, žodžiu teiktus paaiškinimus ir kitą informaciją, kuri yra ar gali būti aktuali žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjams, tiekėjams bei kitiems ūkio subjektams, taip pat priėmus naujus teisės aktus ar pasikeitus galiojantiems teisės aktams. Konsultacijų medyje paskelbtais paaiškinimais ir konsultacijomis būtina vadovautis konsultuojant žodžiu ir raštu. Konsultacijų medyje skelbiami aktualūs paaiškinimai ir konsultacijos.

14. Bendro pobūdžio, kai konsultacija nesiejama su konkrečios situacijos nagrinėjimu ar teisės aktų nuostatų taikymu, kuriai pateikti nereikia detalesnės analizės, papildomo tyrimo ar duomenų rinkimo paaiškinimai teikiami bendraisiais Agentūros darbuotojų, atliekančių nesąžiningos prekybos praktikos draudžiamų veiksmų priežiūrą, telefonais, nurodytais Agentūros interneto svetainės skiltyje „Struktūra ir kontaktai“. Konsultacijos, nagrinėjant konkrečią situaciją ar teisės aktų nuostatų taikymą, kai atliekamas pažeidimo tyrimas neteikiamos. Teikiant paaiškinimus, konsultacijas telefonu, žodžiu būtina vadovautis konsultacijų medyje paskelbta informacija.

15. Jeigu nėra galimybės iškart suteikti konsultaciją, pateikti paaiškinimo (reikia detalesnės analizės, papildomos informacijos rinkimo), konsultuojantis darbuotojas informuoja, kad paaiškinimas bus pateiktas vėliau skambinančio asmens nurodytu telefonu, elektroniniu paštu, arba pasiūlo asmeniui pateikti klausimą raštu.

16. Asmenims atvykus į Agentūros buveinę, paaiškinimus pagal kompetenciją teikia Agentūros darbuotojai, atliekantys nesąžiningos prekybos praktikos draudžiamų veiksmų priežiūrą.

17. Agentūra gali organizuoti konsultacijas tikslinėms grupėms (pvz., asociacijų atstovams ir kitiems žemės ūkio produktų ir maisto produktų tiekime užsiimantiems ūkio subjektams) iš anksto nustačius konsultacijos temą, susitikimo vietą, laiką ir kitas organizacinio pobūdžio detales.

18. Pagal išankstinio įsipareigojimo dėl teisės aktų nuostatų taikymo principą, pritarus žemės ūkio produktų ir maisto produktų pirkėjo paaiškinimui, kaip ūkio subjektas ketina laikytis tam tikrų teisės aktų reikalavimų, atliekant pažeidimo tyrimą dėl galimai nesąžiningo draudžiamo veiksmo atlikimo, negali būti taikomos poveikio priemonės, jeigu ūkio subjektas laikėsi teisės aktų taip, kaip nurodė savo paaiškinime.

19. Ūkio subjektui, pateikusiam paaiškinimą ir kitus reikalingus dokumentus raštu ar elektroniniu paštu, pasirašius teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo Agentūra parengia išankstinį patvirtinimą arba motyvuotą atsakymą, kad Agentūra ūkio subjekto paaiškinimui nepritaria.

20. Patvirtinta rašytinė konsultacija ir išankstinis patvirtinimas netenka galios nuo tos dienos, kai pasikeičia teisės aktų nuostatos, kuriomis vadovaujantis buvo konsultuota ir (arba) pritarta ūkio subjekto paaiškinimui.

21. Pasibaigus kalendoriniams metams, per 20 darbo dienų Agentūros atsakingas darbuotojas apibendrina per kalendorinius metus surinktą informaciją apie konsultacijų aktualumą, naudingumą, išskiria ūkio subjektams aktualiausius klausimus, daugiausiai aiškinimo reikalingas teisės aktų nuostatas ir panaudoja šią informaciją ataskaitų apie Agentūros vykdomą nesąžiningų draudžiamų veiksmų priežiūrą rengimui.

 

III SKYRIUS

PAREIŠKIMO PATEIKIMAS IR JO VERTINIMAS

 

22. Pareiškėjas, norėdamas inicijuoti pažeidimo tyrimą, teikia Agentūrai rašytinį pareiškimą dėl pažeidimo tyrimo atlikimo. Pareiškimo formai bei turiniui taikomi bendrieji reikalavimai  ir Pareiškimo teikimo būdai nustatyti Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

23. Agentūra, gavusi Pareiškimą, jį vertina šiais etapais:

23.1. pirmuoju etapu, Agentūra ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pareiškimo Agentūroje gavimo dienos priima sprendimą dėl konfidencialumo taikymo ir ar taikyti Pareiškėjui anonimiškumą (jei Pareiškėjas kartu su Pareiškimu yra pateikęs atitinkamus prašymus);

23.2. antruoju etapu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pareiškimo Agentūroje gavimo dienos, vertinama:

23.2.1. ar Pareiškimas atitinka Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus Pareiškimui taikomus reikalavimus;

23.2.2. ar yra atsisakymo pradėti tyrimą pagrindai, nustatyti Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1, 2, 5 punktuose.

24. Agentūrai priėmus sprendimą dėl Pareiškėjo anonimiškumo, Pareiškėjo tapatybės duomenys viso tyrimo metu neskelbiami ir neatskleidžiami, apie priimtą sprendimą informuojamas Pareiškėjas.

25. Jei Agentūrai, priimant sprendimą dėl konfidencialumo taikymo, iškyla neaiškumų dėl konkrečios informacijos priskirtinos konfidencialiai informacijai ar konfidencialumo taikymo pagrįstumo, ji reikalauja Pareiškėjo, kad šis per 3 (tris) darbo dienas pateiktų patikslinimus. Jei per nustatytąjį terminą Pareiškėjas nenurodo, kokią konkrečią informaciją Agentūra turi laikyti konfidencialia, nepateikia dokumento apie komercinę paslaptį sudarančios ir siekiamos apsaugoti informacijos aprašymo arba kitos informacijos išrašo, Agentūra prima motyvuotą sprendimą atsisakyti prašyme nurodytą informaciją pripažinti konfidencialia ir apie tai praneša Pareiškėjui.

26. Agentūrai priėmus sprendimą laikyti atitinkama informacija konfidencialia, pastaroji informacija neatskleidžiama ir neviešinama viso tyrimo metu bei apie tai praneša Pareiškėjui.

27. Agentūra, nustačiusi Pareiškimo trūkumus, nurodytus 23.2.1 papunktyje, per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Pareiškėją apie nustatytus trūkumus ir galimybę per ne ilgesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos terminą šalinti juos. Jeigu per nustatytąjį terminą Pareiškėjas trūkumų nepašalina, Agentūra prima motyvuotą sprendimą atsisakyti pradėti pažeidimo tyrimą ir per 3 (tris) darbo dienas informuoja Pareiškėją apie tai.

28. Trečiuoju etapu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo reikalavimus atitinkančio Pareiškimo gavimo Agentūroje dienos vertinama, ar yra atsisakymo pradėti tyrimą pagrindai, nustatyti Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 4  punkte. Pareiškime nurodytos aplinkybės vertinamos pagal  Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros veiklos administracinių prioritetų nustatymo ir draudžiamų nesąžiningos prekybos praktikos veiksmų pripažinimo mažareikšmiais pažeidimais nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Agentūros direktoriaus įsakymu.

29. Jei Pareiškime nurodytos aplinkybės neatitinka Agentūros veiklos administracinių prioritetų ir jos pripažįstamos mažareikšmiais pažeidimais, Agentūra priima motyvuotą sprendimą atsisakyti pradėti pažeidimo tyrimą ir sprendimo kopiją per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia proceso šalims. Jei Agentūra priima motyvuotą sprendimą pradėti pažeidimo tyrimą, Agentūra šio sprendimo kopiją išsiunčia proceso šalims ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo.

30. Visais atvejais Agentūra Pareiškimą turi išnagrinėti ir motyvuotą sprendimą pradėti pažeidimo tyrimą arba atsisakyti pradėti pažeidimo tyrimą turi priimti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pareiškimo, atitinkančio reikalavimus, gavimo Agentūroje dienos.

 

IV SKYRIUS

TYRIMO PRADĖJIMAS, NEPRANEŠUS PAREIŠKĖJUI IR LAIKINŲJŲ PRIEMONIŲ TAIKYMAS

 

31. Agentūra, ketindama priimti sprendimą pradėti pažeidimo tyrimą, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį, arba matydama pagrįstą riziką, kad iki pažeidimo tyrimo veiksmų atlikimo pradžios pirkėjas, įtariamas padaręs pažeidimą, gali paslėpti ar sunaikinti dokumentus, reikalingus pažeidimo tyrimui atlikti, arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių pažeidimo tyrimas taptų neįmanomas arba jo atlikimas ypač pasunkėtų, gali motyvuoto sprendimo apie pradėtą pažeidimo tyrimą nesiųsti proceso šalims.

32. Aprašo 31 punkte nurodytu atveju Agentūra, vadovaudamasi šio Tvarkos aprašo VI skyriumi, pradėjusi pažeidimo tyrimą:

32.1. turi teisę kreiptis į teismą su prašymu išduoti teismo leidimą įeiti į žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjui, kuris įtariamas padaręs pažeidimą, nuosavybės teise priklausančią ar jo valdomą teritoriją ir (ar) jam nuosavybės teise priklausančias ar jo valdomas ir naudojamas patalpas;

32.2. teismui nutartimi išdavus leidimą, įeiti į žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjui, kuris įtariamas padaręs pažeidimą, nuosavybės teise priklausančią ar jo valdomą teritoriją ir (ar) jam nuosavybės teise priklausančias ar jo valdomas ir naudojamas patalpas, turi teisę be išankstinio įspėjimo įeiti į žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritoriją patalpas;

33. Aprašo 31 punkte nurodytu atveju Agentūra, pradėjusi pažeidimo tyrimą, proceso šalis apie pradėtą pažeidimo tyrimą informuoja per 3 darbo dienas nuo pažeidimo tyrimo veiksmų atlikimo pradžios.

34. Agentūra, pradėjusi pažeidimo tyrimą, esant neatidėliotinais atvejais, jeigu yra pakankamai duomenų apie Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimą, taip pat siekdama išvengti esminės žalos ar nepataisomų pasekmių tiekėjų interesams, laikydamasi proporcingumo principo arba remdamasi pagrįstu rašytiniu tiekėjo ar kito suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų priemonių taikymo, turi teisę priimti sprendimą taikyti laikinąsias priemones.

35. Agentūra turi teisę taikyti šias laikinąsias priemones:

35.1. įpareigoti pirkėją nutraukti galimai neteisėtą veiklą;

35.2. įpareigoti pirkėją atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu jų neatlikimas padarytų tiekėjui esminės žalos arba dėl to atsirastų nepataisomų pasekmių.

36. Agentūra, prieš priimdama sprendimą taikyti laikinąsias priemones, Agentūra žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjui, kuris įtariamas padaręs Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimą, siunčia pranešimą apie ketinimą taikyti laikinąsias priemones. Žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjas per Agentūros nustatytą ne trumpesnį kaip 10 (dešimt)  kalendorinių dienų terminą teikia paaiškinimus. Pranešimas siunčiamas Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nurodytais būdais.

37. Agentūra, gavusi žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo paaiškinimus dėl jam galimų taikyti laikinųjų priemonių, per 3 (tris) darbo dienas nuo paaiškinimų gavimo dienos priima sprendimą taikyti arba netaikyti laikinąsias priemones ir apie tai informuoja žemės ūkio ir maisto produktų pirkėją.

38. Visais atvejais Agentūros sprendimai taikyti arba netaikyti laikinąsias priemones turi būti motyvuoti ir pagrįsti. Sprendime dėl laikinųjų priemonių taikymo Agentūra pagrindžia skiriamas laikinąsias priemones – nurodo visas faktines aplinkybes ir motyvus, kuriems esant buvo priimtas sprendimas taikyti laikinąsias priemones, nurodo, kuri konkrečiai priemonė taikoma, nurodoma Agentūros įpareigojimo įvykdymo data ar terminas, įspėjama apie Agentūros įpareigojimų nevykdymo pasekmes ir galimos skirtos baudos skyrimo pradžią, sprendimo apskundimo tvarką, kad Agentūros sprendimas dėl baudos skyrimo yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bei kitas svarbias su skirta laikinąja priemone aplinkybes. Sprendimas dėl laikinųjų priemonių taikymo arba netaikymo įteikiamas žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjui Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nurodytais būdais per 3 (tris) darbo dienas nuo paaiškinimų gavimo Agentūroje dienos.

39. Agentūra, pritaikiusi žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjui laikinąsias priemones, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo dienos, kurios žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjui buvo privalu įvykdyti Agentūros įpareigojimą, įsitikina jų įvykdymu ir jei žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjas yra neįvykdęs arba netinkamai vykdo Agentūros jam taikytas laikinąsias priemones – įpareigojimus – Agentūra skiria trijų šimtų eurų bauda už kiekvieną nevykdymo arba netinkamo vykdymo dieną ir apie tai informuoja žemės ūkio ir maisto produktų pirkėją Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nurodytais būdais.

40. Žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjui, nesumokėjus Agentūros skirtos baudos ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, Agentūra teikia vykdomąjį dokumentą (sprendimą dėl baudos skyrimo) vykdymui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

41. Agentūros paskirta bauda į valstybės biudžetą sumokama ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl baudos skyrimo gavimo dienos. Apskundus tokį sprendimą, bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo, kuriuo atmestas skundas, įsiteisėjimo dienos.

 

V SKYRIUS

SPRENDIMO PRADĖTI PAŽEIDIMO TYRIMĄ, KAI PAREIŠKIMAS NEPATEIKTAS, PRIĖMIMAS

 

42. Agentūra savo iniciatyva pradeda tyrimą, kai:

42.1. anonimiškai gaunama informaciją;

42.2. viešai paskelbta informacija leidžia daryti prielaidą apie galimą pažeidimą;

42.3. gaunamas kitos institucijos raštiška informacija apie galimai padarytą pažeidimą.

43. Agentūra, gavusi bet kurią Aprašo 42 punkte nurodytą informaciją, vertina šiais etapais:

43.1. pirmuoju etapu, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aprašo 42 punkte nurodytos informacijos Agentūroje gavimo dienos nustato informaciją, kuri turi valstybės, tarnybos, profesinės, komercinės arba kitą įstatymų saugomos paslapties ir kuri turi būti saugoma viso pažeidimo tyrimo metu bei tai fiksuoja procesiniame dokumente;

43.2. antruoju etapu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aprašo 42 punkte nurodytos informacijos Agentūroje gavimo dienos, vertinama, ar yra atsisakymo pradėti tyrimą pagrindai, nustatyti Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1, 2, 5 punktuose.

43.3. trečiuoju etapu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 42 punkte nurodytos informacijos Agentūroje gavimo dienos vertinama, ar yra atsisakymo pradėti tyrimą pagrindai, nustatyti Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 4 punkte. Aprašo 42 punkte gauta informacija vertinama pagal Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros veiklos administracinių prioritetų nustatymo ir draudžiamų nesąžiningos prekybos praktikos veiksmų pripažinimo mažareikšmiais pažeidimais nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Agentūros direktoriaus įsakymu.

44. Jei informacija, gauta Aprašo 42 punkte numatytais būdais, neatitinka Agentūros veiklos administracinių prioritetų ir nurodytosios aplinkybės pripažįstamos mažareikšmiais pažeidimais, Agentūra priima motyvuotą sprendimą atsisakyti pradėti pažeidimo tyrimą ir jei informacija buvo gauta iš kompetentingos institucijos apie galimai padarytą pažeidimą, tai šiai institucijai išsiunčia sprendimo kopiją per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

45. Agentūra, priėmusi motyvuotą sprendimą pradėti pažeidimo tyrimą savo iniciatyva, per 3 (tris) darbo dienas nuo priimto sprendimo dienos informuoja apie pradėta pažeidimo tyrimą proceso šalis.

46. Visais atvejais Agentūra, gavusi Aprašo 42 punkte nurodytą informaciją, privalo įvertinti gautą informaciją ir motyvuotą sprendimą pradėti pažeidimo tyrimą savo iniciatyva ar atsisakyti pradėti pažeidimo tyrimą turi priimti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos gavimo dienos Agentūroje.

47. Agentūra, ketinanti pradėti pažeidimo tyrimą savo inciatyva, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį, arba matydama pagrįstą riziką, kad iki pažeidimo tyrimo veiksmų atlikimo pradžios žemės ūkio produktų ir maisto produktų pirkėjas, įtariamas padaręs pažeidimą, gali paslėpti ar sunaikinti dokumentus, reikalingus pažeidimo tyrimui atlikti, arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių pažeidimo tyrimas taptų neįmanomas arba jo atlikimas ypač pasunkėtų, gali motyvuoto sprendimo apie pradėtą pažeidimo tyrimą savo iniciatyva nesiųsti proceso šalims.

48. Agentūra, priėmusi sprendimą motyvuoto sprendimo apie pradėtą pažeidimo tyrimą savo iniciatyva nesiųsti proceso šalims, atlieka veiksmus, numatytus Aprašo IV skyriuje.

 

VI SKYRIUS

PAŽEIDIMO TYRIMO VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO PATIKRA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ PIRKĖJO PATALPOSE, ATLIKIMAS 

 

49. Agentūra, priėmusi sprendimą pažeidimo tyrimo metu be išankstinio įspėjimo įeiti į žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjui, kuris įtariamas padaręs Nesąžiningos prekybos praktikos įstatymo pažeidimą, nuosavybės teise priklausančią ar jo valdomą teritoriją ir (ar) jam nuosavybės teise priklausančias ar jo valdomas ir naudojamas patalpas (toliau – žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritorija ir patalpos) bei jose atlikti patikras per 1 (vieną) darbo dieną parengia prašymą dėl teismo leidimo įeiti į žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritoriją ir patalpas bei jį pateikia Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

50. Agentūros prašymo dėl teismo leidimo įeiti į žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritoriją ir patalpas turinys turi atitikti Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

51. Vilniaus apygardos administracinis teismas Agentūros prašymą dėl teismo leidimo įeiti į žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritoriją ir patalpas išnagrinėja ne vėliau kaip per 72 valandas nuo jo pateikimo teismui momento.

52. Jei Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi atmeta arba iš dalies tenkina Agentūros prašymą dėl teismo leidimo įeiti į žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritoriją ir patalpas, Agentūra turi teisę Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį per 7 kalendorines dienas nuo teismo nutarties paskelbimo dienos apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

53. Vilniaus apygardos administraciniam teismui nutartimi suteikus Agentūrai leidimą be išankstinio įspėjimo įeiti į žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritoriją ir patalpas, Agentūros darbuotojai nedelsiant, atsižvelgdami į galimus apribojimus ir sunkumus žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritorijoje ir patalpose gauti reikalingus duomenis, dokumentus bei informaciją, vyksta į patikrą žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritorijoje ir patalpose. 

54. Jei vykstant į patikrą žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritorijoje ir patalpose yra ketinama pažeidimo tyrimui, atliekamiems veiksmams pasitelkti kitų institucijų, įstaigų (sudarytų bendradarbiavimo su Agentūra sutarčių pagrindu) specialistus, ekspertus, konsultantus ar policijos pareigūnus, Agentūros darbuotojas tą pačią dieną, kai Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikia prašymą dėl teismo leidimo įeiti į žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritoriją ir patalpas, informuoja atitinkamas institucijas, įstaigas apie galimą pasitelkimą jų specialistų, ekspertų, pareigūnų ir derina galimą išvykimo datą, laiką. Visi Agentūros pasitelkti kitų institucijų, įstaigų specialistai ir ekspertai prieš vykstant į patikrą žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritorijoje ir patalpose privalo pasirašyti pasižadėjimą apie pareigą saugoti valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę arba kitą įstatymų saugomą paslaptį sudarančią informaciją, taip pat bet kokią kitą konfidencialią informaciją, kurią jie sužinos vykdydami užduotį pažeidimo tyrimo metu arba naudodamiesi savo įgaliojimais, tiek eidami pareigas, tiek ir pasibaigus jų darbo (tarnybos) santykiams.

55. Agentūros darbuotojai privalo patikros, atliekamos žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritorijoje ir patalpose, metu turėti:

55.1. darbo pažymėjimą, kuriame privalo būti Agentūros darbuotojo nuotrauka, vardas, pavardė, pareigos;

55.2. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį, kuria suteikia Agentūrai leidimą įeiti į žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritoriją ir patalpas.

56. Agentūros darbuotojai, atlikdami pažeidimo tyrimo veiksmus patikros žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritorijoje ir patalpose metu turi teises ir pareigas, numatytas Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 15 straipsnyje.

57. Agentūros darbuotojai prieš pradedami patikrą žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritorijoje ir patalpose:

57.1. informuoja žemės ūkio ir maisto produktų pirkėją apie jo ir (arba) jo įgalioto atstovo galimybę dalyvauti atliekamoje patikroje, taip pat, kad gali savo iniciatyva pateikti Agentūrai tikslingą informaciją, dokumentus, duomenis, taip pat padėti Agentūros darbuotojams pažeidimo tyrimo metu – tokiu atveju būtų atsižvelgiama ir pastarieji žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo veiksmai būtų laikomi lengvinančia aplinkybe, jei būtų nustatytas pažeidimas ir būtų skiriama bauda. Žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo pageidavimas dalyvauti atliekant patikrą turi būti išreiškiamas raštu.

57.2. raštu supažindina žemės ūkio ir maisto produktų pirkėją ir (arba) jo įgaliotą atstovą su Agentūros darbuotojų teisėmis ir nurodytų veiksmų privalomumu bei atsakomybe už Agentūros darbuotojų reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. 

57.3. asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos ir iš kurių siekia gauti žodinius ir rašytinius paaiškinimus, supažindina raštu su atsakomybe už melagingos informacijos suteikimą arba už atsisakymą suteikti informaciją Agentūros darbuotojams.

58. Jei bet kurio informacinio pranešimo, nurodyto Aprašo 57 punkte, atsisakoma pasirašyti, Agentūros darbuotojas vaizdo ar garso priemonėmis fiksuoja kad, žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjas ir (arba) jo įgaliotas atstovas buvo supažindinti su minima informacija žodžiu.  

59. Patikros, atliekamos žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo teritorijoje ir patalpose, metu pildomas nustatytos formos Patikros aktas, kuriame fiksuojama:

59.1. faktinės aplinkybės; 

59.2. visų dokumentų, neatsižvelgdami į tai, kokioje laikmenoje jie buvo saugomi žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo ir kokiu būdu patikros metu Agentūros darbuotojų buvo padarytos jų kopijos ar išrašai, sąrašas;  

59.3. visos informacijos, duomenų, kuri žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjo buvo laikoma jo darbuotojų užrašuose, susijusiuose su darbo veikla, kompiuteriuose ir bet kokiose laikmenose, saugyklose ir duomenų bazėse ir Agentūros darbuotojų padarytos jų kopijos, sąrašas;  

59.4. žodžiu ir raštu apklaustų asmenų, turinčių tyrimui reikšmingos informacijos, sąrašas bei atliktų vaizdo ir (arba) garso įrašų bei raštiškų apklausų sąrašas; 

59.5. paimamų dokumentų, darbuotojų užrašų ir informacijos, kurią tikslinga peržiūrėti Agentūros ar kitose patalpose, sąrašas;

59.6. paimamų dokumentų ir daiktų, kurie tiriant bylą gali turėti įrodomosios reikšmės, sąrašas;

59.7. kitos aplinkybės, turinčios reikšmę atliekamam pažeidimo tyrimui.

 

 

VII SKYRIUS

PAŽEIDIMO TYRIMO ATLIKIMO PAGRINDAI 

 

60. Agentūros darbuotojai, atliekantys pažeidimo tyrimo veiksmus, vadovaujasi ir užtikrina Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsnyje numatytų principų laikymąsi. 

61. Agentūros pradėto pažeidimo tyrimo apimtis ir terminas, vadovaujantis Nesąžiningos prekybos praktikos draudimo įstatymo 12 straipsnio 6 dalimi, nustatomi bei esant poreikiui pratęsiami Agentūros direktoriaus sprendimu.

62. Agentūros darbuotojai, atlikdami pažeidimo tyrimo veiksmus turi teises, numatytas Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 15 straipsnyje.

63. Žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjas, kurio atžvilgiu atliekamas pažeidimo tyrimas, turi teisę:

63.1. būti informuotam apie atliekamą patikrą bei susipažinti su atliktos patikros aktu;

63.2. savo noru pateikti Agentūrai tikslingą informaciją, dokumentus, duomenis ir tokiu būdu padėti Agentūros darbuotojams atlikti pažeidimo tyrimo veiksmus;

63.3. gauti Agentūros darbuotojų konsultaciją ar kitą informaciją teisės aktų taikymo klausimais, kurie nėra susiję su atliekamu pažeidimo tyrimu;

63.4.  skųsti Agentūros atliekamo pažeidimo tyrimo metu priimtus sprendimus.

64. Agentūros darbuotojai, atlikę pažeidimo tyrimą, surašo tyrimo išvadas, kuriose nurodo pažeidimo tyrimo inicijavo pagrindą ir jo datą, pažeidimo tyrimo metu nustatytas faktines aplinkybes, atliktas apklausas (žodžiu ir/ar raštu), atlikto patikrinimo žemės ūkio ir maisto produktų teritorijoje ir patalpose rezultatus (surinktus vaizdo, garso, rašytinius įrodymus, paimtus daiktinius įrodymus), padarytas išvadas bei, vadovaujantis Nesąžiningos prekybos praktikos draudimo įstatymo 21 straipsnio nuostatomis bei kitais šią įstatymo nuostatą įgyvendinančiais teisės aktais, apskaičiuoja žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjui skiriamos sankcijos dydį.

65. Pažeidimo tyrimo išvados likus ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų iki Agentūros direktoriaus nustatytojo pažeidimo tyrimo termino pabaigos pateikiama Agentūros direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai.

 

VIII SKYRIUS

BYLAI NAGRINĖTI POSĖDŽIO ORGANIZAVIMAS IR JO EIGA

 

66. Baigus pažeidimo tyrimą, surašomos tyrimo išvados ir organizuojamas bylos nagrinėjimo posėdis.

67. Bylą posėdyje nagrinėja Agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri susideda iš ne mažiau kaip trijų narių: Agentūros direktoriaus, Teisės ir personalo skyriaus vedėjo ir vyr. finansininko. Komisijos posėdžių protokolavimui skiriamas sekretorius. Kiti Agentūros darbuotojai įtraukiami į komisijos sudėtį, atsižvelgiant į bylos nagrinėjimui reikalingų kompetencijų, žinių ir įgūdžių. Nesant vienam iš trijų privalomų Komisijos narių, jį pavaduoja atitinkamai: direktorių - direktoriaus pavaduotojas, vyr. finansininką – jį pavaduojanti buhalterė, Teisės ir personalo skyriaus vedėją – jį pavaduojantis specialistas.

68. Bylos posėdžio metu nagrinėjamos valstybine kalba, rašytinio arba žodinio proceso tvarka.

69. Komisija, gavusi pažeidimo tyrimo išvadą, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki nustatytos bylos nagrinėjimo posėdžio dienos proceso dalyviams Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nurodytais būdais pateikia pažeidimo tyrimo išvada, praneša apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, informuoja proceso šalis apie jų teises (turėti atstovą (-us), teikti paaiškinimus, susipažinti su dokumentais ir įrodymais, užduoti klausimus liudytojams, posėdžio metu pareikšti papildomus reikalavimus bei pateikti papildomus įrodymus) ir pasiūlo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki bylos nagrinėjimo posėdžio dienos raštu pateikti:

69.1. proceso šalims savo paaiškinimus dėl pažeidimo tyrimo išvadų;

69.2. pareiškėjui –  motyvuotą prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (jei byloje pareiškėjas nėra pateikęs prašymo taikyti jam anonimiškumą).

70. Komisijos nustatytu terminu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki bylos nagrinėjimo posėdžio dienos nepateikus motyvuoto prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, vėliau teikiami prašymai dėl bylos nagrinėjimo būdo nepriimami.

71. Jei byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, proceso dalyviai į posėdį nekviečiami ir bylos nagrinėjimas vyksta jiems nedalyvaujant.

72. Komisijos nustatytu terminu gavus pareiškėjo motyvuotą prašymą dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, komisija per 1 (vieną ) darbo dieną įvertinusi pareiškėjo nurodytus motyvus, priima sprendimą dėl bylos nagrinėjimo būdo ir per 1 (vieną) darbo dieną informuoja proceso šalis apie priimtą sprendimą.

73. Jeigu žodinio proceso šalys buvo tinkamai informuotos apie bylos posėdį ir į jį neatvyksta, komisija nagrinėja bylą rašytinio proceso tvarka ir priima sprendimą proceso šalims nedalyvaujant.

74. Jeigu proceso šalys pateikia komisijai prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, komisija per 1 (vieną) darbo dieną išnagrinėja gautą prašymą ir apie priimtą sprendimą informuoja proceso šalį, prašiusią atidėti bylos posėdžio nagrinėjimą.

75. Bylos nagrinėjimo posėdis pradedamas pranešimu, kokia byla bus nagrinėjama. Skelbiama komisijos sudėtis, informuojama apie posėdžio sekretorių. Pranešama, kas atvyko į teismo posėdį: proceso šalys, jų atstovai, liudytojai ir kiti. Jeigu iš proceso šalių (jų atstovų) neatvyksta, informuojama, ar jiems buvo tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimo posėdžio vietą ir laiką ir komisija priima sprendimą, ar galima be jų nagrinėti bylą. Komisija patikrina proceso šalių tapatybę, proceso šalių atstovų įgaliojimus. Proceso šalims Išaiškinamos jų teisės, informuojama apie daromą bylos nagrinėjimo posėdžio garso įrašą. 

76. Posėdžio sekretorius bylos nagrinėjimo posėdžio eigą fiksuoja darant posėdžio garso įrašą, su kuriuo proceso šalys turi teisę susipažinti. Posėdžio sekretorius, pasibaigus posėdžiui per 1 (vieną) darbo dieną parengia posėdžio protokolą, kuriame turi būti nurodomi: posėdžio vieta ir laikas (kada jis buvo pradėtas ir baigtas); komisijos sudėtis, sekretorius, proceso šalys ir kiti posėdyje dalyvavę asmenys; nagrinėjama byla; trumpas proceso šalių paaiškinimų turinys, ar buvo teikti papildomi reikalavimai ir įrodymai bei ar jie buvo komisijos tenkinti ar atmesti; trumpas proceso šalių baigiamųjų kalbų turinys. Protokolą pasirašo visi komisijos nariai ir sekretorius.

77. Bylos nagrinėjimo posėdis baigiamas pranešant apie komisijos priimamo vieno iš Nesąžiningų prekybos praktikos draudimo įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje nurodytų sprendimų paskelbimo datą, kuri negali būti vėlesne kaip 20 darbo dienų nuo bylos nagrinėjimo posėdžio dienos.

78. Komisijos priimto sprendimo turinys turi atitikti Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 18 straipsnio 10 dalyje nurodytus reikalavimus.

79. Komisijos sprendimo kopija per 3 (tris) darbo dienas nuo jo priėmimo dienos Nesąžiningų veiksmų draudimo  įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nurodytais būdais išsiunčiama proceso šalims.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

80. Agentūros sprendimas priimtas dėl konfidencialumo (atsisakymas arba dalinis atsisakymas pareiškėjo prašyme nurodytą informaciją pripažinti konfidencialia), atsisakymas pradėti pažeidimo tyrimą bei Komisijos priimtas Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje numatytas sprendimas gali būti skundžiamas per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo kopijos gavimo dienos administraciniams teismams Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Agentūra dėl proceso šalių kreipimosi į teismą sprendimo vykdymo nestabdo, jeigu teismas nenustato kitaip.

81. Kiti Agentūros priimti sprendimai, kuriais skiriamos baudos už Agentūros taikomų laikinųjų priemonių nevykdymą bei teisėtų Agentūros nurodymų, jiems atliekant pažeidimo tyrimą, nevykdymą, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnyje numatyta tvarka – per 30 kalendorinių dienų nuo šiame punkte minimo sprendimo gavimo dienos pateikiant skundą Agentūrai arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai, arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

82. Pasibaigus kalendoriniams metams, iki einamųjų metų kovo 1 d. Agentūra savo interneto svetainėje skelbia metinę ataskaitą, nurodydama gautų skundų skaičių, pradėtų ir (arba) užbaigtų tyrimų skaičių, skirtų baudų dydį ir jų skaičių. Informacija, skelbiama ataskaitoje atsižvelgiant į  Agentūros pareigą saugoti valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę arba kitą įstatymų saugomą paslaptį sudarančią informaciją, taip pat bet kokią kitą pažeidimo tyrimo metu sužinotą konfidencialią informaciją.

83. Pasibaigus kalendoriniams metams, iki einamųjų metų kovo 15 d.  Agentūra, gavusi iš Konkurencijos tarybos informaciją, nurodytą Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 15 straipsnyje, rengia metinę ataskaitą dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje.

 

_____________________

 

part_ca815397a75f40dd8f3ad74912b80068_end