Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ATLYGINIMO UŽ SAUGIU VALSTYBINIU DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLU TEIKIAMAS PASLAUGAS DYDŽIŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 3 d. Nr. 27

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 5 straipsnio 4 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Atlyginimo už Saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamas paslaugas dydžių nustatymo kriterijų aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                               Raimundas Karoblis

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 27 

 

 

atlyginimo už SAUGIU VALSTYBINIU DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLU TEIKIAMAS PASLAUGAS DYDŽIŲ nustatymo kriterijų APRAŠAS

 

Nustatant atlyginimo už Saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamas paslaugas dydžius, vadovaujamasi šiais kriterijais:

1. Ekonomiškai pagrįsta paslaugos savikaina. Į paslaugos savikainą negali būti įtrauktos su konkrečios paslaugos teikimu nesusijusios sąnaudos. Paslaugos savikainos (išlaidų) dydis pagrindžiamas vadovaujantis šiais finansiniais paslaugą teikiančio subjekto veiklos rodikliais:

1.1. paslaugą teikiančio subjekto praėjusių finansinių metų materialinėmis ir joms prilygintomis sąnaudomis (ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos, komunalinių paslaugų, ryšio, remonto, elektroninių ryšių tinklo išlaikymo sąnaudos) ir darbo sąnaudomis (darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, administracijos išlaikymo sąnaudos), patiriamomis teikiant konkrečią paslaugą;

1.2. numatomos teikti konkrečios paslaugos prognozuojamomis sąnaudomis, nurodytomis 1.1 papunktyje.

2. Paslaugos pelnu. Pelno, gaunamo teikiant paslaugą, marža turi būti ne didesnė kaip 7 proc. Šis kriterijus netaikomas, kai paslaugą teikia biudžetinė ar viešoji įstaiga.

 

––––––––––––––––––––