LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS ĮSTATYMO NR. X-813 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1861

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Tarnybos vadovai

1. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Tarnybos vadas.

2. Tarnybos vadą vidaus reikalų ministro teikimu penkeriems metams į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Vyriausybė. Tarnybos vadas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui.

3. Tarnybos vado pavaduotojus į pareigas skiria ir iš jų atleidžia vidaus reikalų ministras Vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė