LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL 2020 METŲ DALIES POLITINIŲ PARTIJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATIKRINIMO

 

2021 m. spalio 28 d. Nr. Sp-240

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 19 straipsnio 11 dalimi, 23 straipsnio 5 dalimi, 25 straipsnio 2 dalimi, Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo 10 punktu, atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. spalio 12 d. pažymą Nr. 3-104(1.2) „Dėl 2020 metų dalies politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių patikrinimo“ (pridedama) ir 2021 m. spalio 22 d. gautą (reg. Nr. 1-1418(7.9) Partijos „Laisvė ir teisingumas“ paaiškinimą dėl netikslumų priskiriant išlaidas pagal jų grupes partijos pateiktoje Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitoje, nusprendžia:

1. Pripažinti, kad pavėluotai grąžinusios gautas nepriimtinas lėšas Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 19 straipsnio 11 dalį pažeidė:

1.1. Centro partija-tautininkai (52 eurus);

1.2. Laisvės partija (25 eurus).

2. Leisti Partijai „Laisvė ir teisingumas“ patikslinti 2020 m. Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą ir atitinkamai Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitą.

3. Rekomenduoti:

3.1. Centro partijai-tautininkams ir Laisvės partijai imtis tinkamų ir veiksmingų kontrolės priemonių dėl visų narių mokesčių registravimo Politinės partijos narių mokesčių žurnale, kad politinės partijos gautų lėšų priimtinumas būtų nustatytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos, siekiant nepažeisti nepriimtino mokesčio grąžinimo mokėtojui ar pervedimo į valstybės biudžetą, nesant mokėtojo duomenų, terminų ir siekiant išvengti galimo politinės partijos gautų neteisėtų lėšų panaudojimo;

3.2. Nacionaliniam susivienijimui ateityje rengiant politinės partijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį jo duomenis pagrįsti turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis;

3.3. Partijai „Laisvė ir teisingumas“ ateityje rengiant finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą pateikti informaciją pagal Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių XI skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatas.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                            Jolanta Petkevičienė