Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 291 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 4 d. Nr. 904

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 8.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.2. formuoti valstybės politiką viešojo administravimo ir elektroninės atpažinties srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;“.

2.   Pakeisti 10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.1. rengia viešojo administravimo ir elektroninės atpažinties sričių įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame punkte nurodytų sričių Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;“.

3.   Pakeisti 10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama viešojo administravimo srities valstybės politika ministerijai pavaldžiose įstaigose;“.

4. Pripažinti netekusiu galios 10.4 papunktį.

5. Pakeisti 10.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.8. bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir Europos Sąjungos institucijomis elektroninės atpažinties klausimais;“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas