LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PAPILDYMO 2171 STRAIPSNIU, 120, 395, 589 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. gegužės 19 d. Nr. XII-2365

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 120 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 120 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kreditorių teisių pažeidimas (kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimas, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimas ar pavėluotas pateikimas teismui, kreditorių susirinkimų nesušaukimas įstatymuose numatytais atvejais)

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 2171 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2171 straipsniu:

2171 straipsnis. Reglamente (ES) Nr. 2015/1525 nustatytos pareigos pranešti apie konteinerių padėtį nevykdymas

1. Reglamente (ES) Nr. 2015/1525 nustatytos pareigos pranešti apie konteinerių padėtį nevykdymas arba neišsamių ar neteisingų duomenų pateikimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

 

3 straipsnis. 395 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 395 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

395 straipsnis. Bendrųjų oro eismo srautų valdymo taisyklių pažeidimas

Bendrųjų oro eismo srautų valdymo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą orlaivių naudotojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir oro navigacijos paslaugų teikėjų vadovams, oro uostus valdančių įmonių vadovams, koordinuojamų oro uostų laiko tarpsnių koordinatoriams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

4 straipsnis 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40) Lietuvos Respublikos muitinės – dėl šio kodekso 47 straipsnio 3 dalyje, 49 straipsnio 5 dalyje, 63 straipsnio 6 dalyje, 64 straipsnyje, 65 straipsnio 3 dalyje, 66 straipsnio 5 dalyje, 69, 121, 122, 125 straipsniuose, 140 straipsnio 1, 2 dalyse, 141, 143, 173, 174, 176, 187, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 218, 219, 221, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 1 dalyje, 245 straipsnyje, 251 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse, 284 straipsnio 5, 6 dalyse, 285 straipsnio 1 dalyje, 303 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 308 straipsnio 3, 6 dalyse, 309 straipsnio 6, 9 dalyse, 310 straipsnio 10, 11 dalyse, 312 straipsnio 1, 2 dalyse, 341 straipsnyje, 342 straipsnio 3, 4 dalyse, 408, 412 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 436, 437, 450 straipsniuose, 459 straipsnio 3, 4, 5, 7 dalyse, 463, 464, 475, 504, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4 dalyje, 508, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

5 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Papildyti Kodekso priedą nauju 53 punktu:

53. 2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 255/2010, kuriuo nustatomos bendrosios oro eismo srautų valdymo taisyklės (OL 2010 L 80, p. 10).“

2. Buvusius Kodekso priedo 53–74 punktus laikyti atitinkamai 54–75 punktais.

3. Papildyti Kodekso priedą 76 punktu:

76. 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/1525, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL 2015 L 243, p. 1).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė