LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2018 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-28 „DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio  11 d. Nr. A1-610

Vilnius

 

Pakeičiu Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai), vartojamas sąvokas.“

2. Pakeičiu 6.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.6. nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną arba tapti šeimynos dalyviu, pasirengimą steigti šeimyną Šeimynų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-294 „Dėl Šeimynų nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka;“.

3. Pakeičiu 6.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.11. dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaudamasis Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, ir atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atvejo vadybos tvarkos aprašas). VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus prašymu dalyvauja vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūrose tais atvejais, kai globos centras teikia paslaugas globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams ar jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);“. 

4. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Laikino atokvėpio paslaugų budinčiam globotojui suteikimo tvarka nustatoma globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje. Budintis globotojas, pageidaujantis gauti laikino atokvėpio paslaugą (išskyrus nenumatytus atvejus, pvz.: budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio ligą, artimojo mirtį), raštu pateikia globos centrui laisvos formos prašymą suteikti laikino atokvėpio paslaugą ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki prašyme nurodytos laikino atokvėpio paslaugos teikimo pradžios. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos dalyvis, pageidaujantis gauti laikino atokvėpio paslaugą (išskyrus nenumatytus atvejus, pvz.: budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio ligą, artimojo mirtį), raštu pateikia globos centrui laisvos formos prašymą suteikti laikino atokvėpio paslaugą ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki prašyme nurodytos laikino atokvėpio paslaugos teikimo pradžios.

Globos centras, gavęs prašymą suteikti laikino atokvėpio paslaugą, per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos jį įvertina ir raštu informuoja budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį apie galimybę suteikti laikino atokvėpio paslaugą. Jei laikino atokvėpio paslauga nesuteikiama, nurodomos priežastys. Budinčiam globotojui laikino atokvėpio paslauga negali būti nesuteikta dėl paslaugų trūkumo savivaldybėje.“

5. Papildau 44 punktą trečiąja pastraipa:

„Globos centrų atstovų kelionių į vaiko globos (rūpybos) peržiūras, atvejo vadybos posėdžius ir iš jų išlaidas finansuoja ta savivaldybė, kurios teritorijoje inicijuotas vaiko laikinosios globos (rūpybos) ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas.“

6. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Globos centras periodiškai, ne rečiau kaip 1 kartą kas 6 mėnesius, atlieka budinčio globotojo vykdomos veiklos kokybės vertinimą (vyksta pas budinčius globotojus, organizuoja grupinius aptarimus, dalijimosi patirtimi susitikimus, įsivertinimus ir pan.) (toliau – budinčio globotojo veiklos vertinimas). Budinčio globotojo veiklos vertinimas atliekamas globos centro direktoriaus nustatyta tvarka. Pirmasis budinčio globotojo veiklos vertinimas atliekamas praėjus 6 mėnesiams nuo budinčio globotojo veiklos ir globos centro paslaugų teikimo pradžios. Globos centras, atlikdamas budinčio globotojo veiklos vertinimą, su budinčiu globotoju įvertina bendradarbiavimo procesus, jų privalumus, kylančius sunkumus. Globos centras prireikus, bet ne rečiau kaip 1 kartą per kalendorinius metus atlieka globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio veiklos kokybės vertinimą. Atsižvelgdamas į gautus budinčio globotojo ir (ar) globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio veiklos vertinimo rezultatus, globos centras planuoja budinčių globotojų ir (ar) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių veiklos, bendradarbiavimo tobulinimo priemones, sutaria dėl šių priemonių įgyvendinimo ir pan. Nuasmeninti ir apibendrinti budinčio globotojo ir (ar) globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio veiklos vertinimo rezultatai gali būti naudojami globos centro teikiamų paslaugų kokybės analizei atlikti ir veiklos kokybei gerinti.“

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis