LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-2032 2 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. gruodžio 20 d. Nr. XIV-1704

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 6 straipsnio 3 dalį 10 punktu:

10) grynaisiais elektromobiliais ir vandenilio dujomis varomais automobiliais.“

2. Pripažinti netekusiu galios 6 straipsnio 3 dalies 10 punktą.

3. Papildyti 6 straipsnį 6 dalimi:

6. Už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant grynaisiais elektromobiliais ir vandenilio dujomis varomais automobiliais taikoma 75 procentų dydžio kelių naudotojo mokesčio lengvata.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnio 2, 3 dalis ir šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2025 m. gruodžio 31 d.

3. Šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2026 m. sausio 1 d.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2023 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_8da7ff9225dd48d4a360efdbc66187ee_end