LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. LIEPOS 17 D. ĮSAKYMO NR. V-1694 „DĖL nacionalinĖS sveikatos sistemOS SPECIALISTŲ rengimo VALSTYBINIO UŽSAKYMO formavimo KOMITETO DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2022 m. lapkričio 11 d. Nr. V-1681

Vilnius

 

P a k e i č i u  Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-1694 „Dėl Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto darbo reglamento patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL nacionalinĖS sveikatos sistemOS SPECIALISTŲ rengimo VALSTYBINIO UŽSAKYMO formavimo KOMITETO, EKSPERTŲ TARYBŲ

DARBO REGLAMENTŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 8 punktu, Sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1495 „Dėl Sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punktu, taip pat siekdamas tobulinti Sveikatos priežiūros specialistų Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai rengimo tvarką:

1.    T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Ekspertų tarybų darbo reglamentą;

1.2. Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto darbo reglamentą.

2.    N u s t a t a u, kad Ekspertų tarybų ir Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto nariai Ekspertų tarybų ir Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto nario privačių interesų deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą šiuo įsakymu patvirtintame Ekspertų tarybų ir Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka užpildo ir pateikia ne vėliau kaip per pirmąjį posėdį po šio įsakymo įsigaliojimo.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-1694

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2022 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-1681

redakcija)

 

 

EKSPERTŲ TARYBŲ DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Ekspertų tarybų darbo reglamentas (toliau – Darbo reglamentas) nustato Ekspertų tarybos, skirtos ekspertinėms įžvalgoms dėl specialistų poreikio ir priėmimo į programas ir studijas pateikti, Ekspertų tarybos, skirtos ekspertinėms įžvalgoms dėl specialistų poreikio ir priėmimo į rezidentūros studijas pateikti (toliau kartu – Ekspertų tarybos), sudarymo tvarką, teises, darbo organizavimo ir ekspertinių įžvalgų teikimo tvarką.

2.  Darbo reglamente vartojamos sąvokos:

2.1. Programos – slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa ir paramediko modulinė profesinio mokymo programa.

2.2. Studijos – sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijos.

2.3. Rezidentūros studijos – medicinos rezidentūros ir odontologijos rezidentūros studijos.

3. Ekspertų tarybos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Darbo reglamentu.

4. Ekspertų tarybų veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo ir viešumo principais.

 

II SKYRIUS

EKSPERTŲ TARYBŲ SUDARYMO TVARKA

 

5. Ekspertų tarybą, skirtą ekspertinėms įžvalgoms dėl specialistų poreikio ir priėmimo į programas ir studijas pateikti, sudaro 26 nariai, po 1 narį iš Jaunųjų gydytojų asociacijos, Lietuvos farmacijos sąjungos, Lietuvos gydytojų sąjungos, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos, Lietuvos medicinos studentų asociacijos, Lietuvos nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacijos, Lietuvos rajonų ligoninių asociacijos, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos, Lietuvos studentų sąjungos, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų atstovybės, Lietuvos vaistinių asociacijos, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos, Vilniaus universiteto, Vilniaus universiteto studentų atstovybės, po 2 narius iš Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ir 4 nariai iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

6. Ekspertų tarybą, skirtą ekspertinėms įžvalgoms dėl specialistų poreikio ir priėmimo į rezidentūros studijas pateikti, sudaro 14 narių, po 1 narį iš Jaunųjų gydytojų asociacijos, Lietuvos gydytojų sąjungos, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos, Lietuvos rajonų ligoninių asociacijos, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų atstovybės rezidentų tarybos, Vilniaus universiteto, Vilniaus universiteto studentų atstovybės rezidentų tarybos ir 3 nariai iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

7. Ekspertų tarybos, skirtos ekspertinėms įžvalgoms dėl specialistų poreikio ir priėmimo į programas ir studijas pateikti, ir Ekspertų tarybos, skirtos ekspertinėms įžvalgoms dėl specialistų poreikio ir priėmimo į rezidentūros studijas pateikti, sudėtis tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

8. Pirmojo posėdžio metu, posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma, Ekspertų tarybos renka Ekspertų tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Sveikatos apsaugos ministras tvirtina Ekspertų tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją dvejų metų kadencijai.

9. Ekspertų tarybos pirmininkas ir (ar) pirmininko pavaduotojas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki atsistatydinimo privalo informuoti sveikatos apsaugos ministrą raštu ir pateikti atsistatydinimo priežastį.

 

III SKYRIUS

EKSPERTŲ TARYBŲ UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

10. Ekspertų tarybų veiklos uždaviniai:

10.1. Ekspertų tarybos iki Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto (toliau – Komitetas) posėdžio įvertina pateiktą medžiagą, nurodytą Sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 8–13 punktuose;

10.2. Ekspertų tarybos suformuoja ekspertines įžvalgas ir jas pateikia Komitetui.

11. Įgyvendindamos joms pavestus uždavinius, Ekspertų tarybos:

11.1. analizuoja ir vertina pateiktą medžiagą, nurodytą Aprašo 8–13 punktuose;

11.2. teikia siūlymus medžiagos, nurodytos Aprašo 8–13 punktuose, tobulinimui;

11.3. teikia duomenis, informaciją ir analizes apie savo atstovaujamų profesinių kvalifikacijų specialistų esamą situaciją, skaičių ir poreikį;

11.4. įvertina Ekspertų tarybų narių pateiktus duomenis, informaciją ir analizes;

11.5. įvertinusios visus pateiktus duomenis, informaciją ir analizes, suformuoja ekspertines įžvalgas ir jas pateikia Komitetui;

11.6. įgyvendina Komiteto suformuluotas užduotis;

11.7. nagrinėja kitus su Ekspertų tarybų darbu susijusius klausimus.

 

IV SKYRIUS

EKSPERTŲ TARYBŲ TEISĖS

 

12. Ekspertų tarybos turi teisę:

12.1. iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos gauti visą reikiamą informaciją, susijusią su Ekspertų tarybų posėdžiuose diskutuojamais klausimais;

12.2. prireikus pasitelkti specialistus ir ekspertus, galinčius pateikti informaciją ir ekspertines įžvalgas Ekspertų tarybų posėdžiuose diskutuojamais klausimais.

 

V SKYRIUS

EKSPERTŲ TARYBŲ DARBO ORGANIZAVIMO IR EKSPERTINIŲ ĮŽVALGŲ TEIKIMO TVARKA

 

13. Ekspertų tarybų veiklos forma – posėdžiai. Ekspertų tarybų posėdžiai rengiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per metus. Pirmasis (dėl studentų priėmimo naujiems mokslo metams) Ekspertų tarybos, skirtos ekspertinėms įžvalgoms dėl specialistų poreikio ir priėmimo į programas ir studijas pateikti, posėdis rengiamas po duomenų surinkimo ir susisteminimo, numatyto Aprašo 4 punkte, bet ne anksčiau nei lapkričio 5 d. Pirmasis (dėl studentų priėmimo naujiems mokslo metams) Ekspertų tarybos, skirtos ekspertinėms įžvalgoms dėl specialistų poreikio ir priėmimo į rezidentūros studijas pateikti, posėdis rengiamas po duomenų surinkimo ir susisteminimo, numatyto Aprašo 4 punkte, bet ne anksčiau nei spalio 5 d.

14. Ekspertų tarybų posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Ekspertų tarybos pirmininkas, o jo nesant – Ekspertų tarybos pirmininko pavaduotojas.

15. Ekspertų tarybos sekretorius:

15.1. renka ir apibendrina gautą informaciją, susijusią su Ekspertų tarybų veikla;

15.2. vykdo kitas Darbo reglamente nustatytas funkcijas bei kitus Ekspertų tarybų ir Ekspertų tarybos pirmininko pavedimus.

16. Ekspertų tarybų posėdžiai gali būti organizuojami vaizdo konferencijos būdu. Šiais

būdais organizuojamiems Ekspertų tarybų posėdžiams taikomi tokie patys dalyvavimo, protokolavimo bei posėdžio dokumentų pateikimo reikalavimai kaip ir įprastu būdu rengiamiems Ekspertų tarybų posėdžiams.

17. Ekspertų tarybos sekretorius ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki Ekspertų tarybos posėdžio dienos Ekspertų tarybos nariams praneša apie Ekspertų tarybos posėdį ir ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Ekspertų tarybos posėdžio dienos pateikia derinti Ekspertų tarybos posėdžio darbotvarkės projektą. Ekspertų tarybos nariai pasiūlymus dėl Ekspertų tarybos posėdžio darbotvarkės projekto pateikia ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jos gavimo. Ekspertų tarybos sekretorius ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Ekspertų tarybos posėdžio dienos Ekspertų tarybos nariams elektroniniu paštu pateikia Ekspertų tarybų posėdžio darbotvarkę. Ekspertų tarybos sekretorius ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Ekspertų tarybų posėdžio dienos Ekspertų tarybos nariams elektroniniu paštu pateikia Ekspertų tarybos posėdžio medžiagą.

18. Ekspertų tarybos nariai, kurie negali dalyvauti Ekspertų tarybos posėdyje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Ekspertų tarybos posėdžio dienos turi apie tai elektroniniu paštu pranešti Ekspertų tarybos pirmininkui ir Ekspertų tarybos sekretoriui. Jei Ekspertų tarybos narys posėdyje negali dalyvauti, iš institucijos, kuri delegavo Ekspertų tarybos narį, dalyvauti Ekspertų tarybos posėdyje stebėtojo teisėmis gali būti deleguojamas kitas asmuo.

19. Ekspertų tarybų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Ekspertų tarybos narių. Ekspertų tarybų ekspertinės įžvalgos teikiamos Komitetui. Ekspertų tarybų ekspertinės įžvalgos įforminamos Ekspertų tarybos posėdžio protokolu.

20. Ekspertų tarybos narys privalo užpildyti ir pasirašyti Ekspertų tarybos nario privačių interesų deklaraciją (Darbo reglamento 1 priedas) (toliau – interesų deklaracija) ir konfidencialumo pasižadėjimą (Darbo reglamento 2 priedas) bei pateikti ją Ekspertų tarybos pirmininkui iki pirmo kalendorinių metų Ekspertų tarybos posėdžio pradžios.

21. Ekspertų tarybos narys privalo nedalyvauti (nusišalinti) rengiant, svarstant ar teikiant ekspertines įžvalgas, negali jų paveikti ar bandyti paveikti, jei šios įžvalgos susijusios su jo privačiais interesais, ir apie nusišalinimą raštu pranešti Ekspertų tarybos pirmininkui ir, jei šie privatūs interesai nenurodyti interesų deklaracijoje, nedelsdamas papildyti interesų deklaraciją. Pasikeitus interesų deklaracijoje nurodytiems duomenims, Ekspertų tarybos narys privalo papildyti ar patikslinti interesų deklaraciją ir pateikti ją Ekspertų tarybos pirmininkui iki artimiausio Ekspertų tarybos posėdžio pradžios.

22. Ekspertų tarybos posėdžio protokolo projektas elektroniniu paštu pateikiamas Ekspertų tarybos nariams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio dienos. Protokole nurodoma ši informacija: Ekspertų tarybos posėdžio data ir vieta, Ekspertų tarybos posėdžio pirmininko ir sekretoriaus vardas ir pavardė, posėdžio dalyviai, posėdyje diskutuojami klausimai, posėdžio dalyvių pasisakymai, teikiamos ekspertinės įžvalgos Komitetui. Ekspertų tarybos nariai pastabas ir pasiūlymus dėl Ekspertų tarybos posėdžio protokolo turi pateikti Ekspertų tarybos sekretoriui ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo gavimo dienos. Per šiame punkte nurodytą terminą negavus pastabų, laikoma, kad Ekspertų tarybos posėdžio protokolo projektui pritarta. Ekspertų tarybos posėdžio protokolą pasirašo Ekspertų tarybos pirmininkas ir Ekspertų tarybos sekretorius. Ekspertų tarybos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Ekspertų tarybos posėdžio protokolo pasirašymo jį elektroniniu paštu išsiunčia Ekspertų tarybos nariams ir Komitetui.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Ekspertų tarybų posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje.

 

 

 

_______________________

part_07c5382baa0a4bc8977ad25f651a1262_end


Ekspertų tarybų darbo reglamento

1 priedas

 

 

(Ekspertų tarybų nario privačių interesų deklaracijos forma)

 

EKSPERTŲ TARYBŲ NARIO PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA

 

___________

(data)

 

____________

(vieta)

 

Aš, __________________________________, būdamas (-a) Ekspertų tarybos, skirtos ekspertinėms įžvalgoms dėl priėmimo į programas ir studijas pateikti, ir (arba) Ekspertų tarybos, skirtos ekspertinėms įžvalgoms dėl priėmimo į rezidentūros studijas pateikti (pabraukti) (toliau kartu – Ekspertų tarybos), narys (-ė) ir siekdamas (-a) skaidrumo ir nešališkumo, užpildau ir pasirašau Ekspertų tarybų nario privačių interesų deklaraciją (toliau – deklaracija).

Pateikiu informaciją apie privačius interesus, kurie gali sukelti interesų konfliktą man būnant Ekspertų tarybų nariu (-e).

 

Aš dirbu (dirbau)

Darbovietė

Data

Mano artimieji dirba (dirbo)

Vardas, pavardė

Darbovietė

Data

Kiti mano privatūs interesai, galintys sukelti interesų konfliktą man būnant Ekspertų tarybų nariu (-e):

Pastabos:

Pastaba:

Artimieji – tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai.

Įsipareigoju:

1) nedalyvauti (palikti posėdžių salę, kabinetą ar kitą patalpą, kurioje svarstomas klausimas, susijęs su mano privačiais interesais) rengiant, svarstant ar teikiant ekspertines įžvalgas, jų nepaveikti ar nebandyti jų paveikti, jei šis sprendimas susijęs su mano privačiais interesais;

2) apie nusišalinimą pranešti raštu Ekspertų tarybos pirmininkui ir, jei mano privatūs interesai nenurodyti šioje deklaracijoje, nedelsdamas papildyti šią deklaraciją;

3) pasikeitus šioje deklaracijoje nurodytiems duomenims, papildyti ar patikslinti šią deklaraciją ir pateikti ją Ekspertų tarybos pirmininkui iki artimiausio Ekspertų tarybų posėdžio pradžios.

 

Patvirtinu, kad nurodyti duomenys yra teisingi ir išsamūs.

 

________________________________________________________________________________

(užpildžiusio deklaraciją asmens parašas, vardas, pavardė, deklaracijos užpildymo data)

 

________________________________________________________________________________

(priėmusio deklaraciją asmens parašas, vardas, pavardė, priėmimo data)

 

 

 

_______________________

part_363ac3ae47ed403db8decbc3ceb79d9b_end


 

Ekspertų tarybų darbo reglamento

2 priedas

 

 

(Ekspertų tarybų nario konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

EKSPERTŲ TARYBŲ NARIO KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

___________

(data)

 

____________

(vieta)

 

Aš, __________________________________, būdamas (-a) Ekspertų tarybos, skirtos ekspertinėms įžvalgoms dėl priėmimo į programas ir studijas pateikti, ir (arba) Ekspertų tarybos, skirtos ekspertinėms įžvalgoms dėl priėmimo į rezidentūros studijas pateikti (pabraukti) (toliau kartu – Ekspertų tarybos), narys (-ė) ir siekdamas (-a) skaidrumo, užpildau ir pasirašau Ekspertų tarybų nario konfidencialumo pasižadėjimą.

1. Būdamas (-a) Ekspertų tarybų nariu (-e), pasižadu:

1) saugoti ir tik teisės aktuose, reguliuojančiuose su Ekspertų tarybų darbu susijusią veiklą, nustatytais tikslais ir tvarka naudoti būnant Ekspertų tarybų nariu gautą informaciją ir neskleisti jos kitiems asmenims;

2) saugoti man patikėtus dokumentus, kuriuose pateikiama konfidenciali informacija, taip, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti.

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1. visa informacija, gauta Sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

2.2. Ekspertų tarybų posėdžiuose nagrinėjami klausimai ir priimami sprendimai;

2.3. kita informacija, jei jos atskleidimas prieštarauja įstatymams.

3. Man žinoma, kad su Ekspertų tarybų darbu susijusią informaciją galėsiu teikti tik įpareigotas Eksperto tarybos pirmininko arba sveikatos apsaugos ministro. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

Esu perspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, padarytą žalą turėsiu atlyginti Sveikatos apsaugos ministerijai ir nukentėjusiems asmenims.

 

Patvirtinu, kad nurodyti duomenys yra teisingi ir išsamūs.

 

________________________________________________________________________________

(užpildžiusio konfidencialumo pasižadėjimą asmens parašas, vardas, pavardė, konfidencialumo pasižadėjimo užpildymo data)

 

________________________________________________________________________________

(priėmusio konfidencialumo pasižadėjimą asmens parašas, vardas, pavardė, priėmimo data)

 

 

 

______________________

part_8a6427e1cc984c2b803b3dde085d40bb_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-1694 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2022 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-1681

redakcija)

 

nacionalinĖS sveikatos sistemOS SPECIALISTŲ rengimo VALSTYBINIO UŽSAKYMO formavimo KOMITETO DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto darbo reglamentas (toliau – Darbo reglamentas) nustato Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto (toliau – Komitetas) sudarymo tvarką, teises, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2Darbo reglamente vartojamos sąvokos:

2.1  Programos – slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa ir paramediko modulinė profesinio mokymo programa.

2.2. Studijos – sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijos.

2.3. Rezidentūros studijos – medicinos rezidentūros ir odontologijos rezidentūros studijos.

3. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Darbo reglamentu.

4. Komiteto veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo ir viešumo principais.

 

II SKYRIUS

KOMITETO SUDARYMO TVARKA

 

5. Komitetą sudaro 15 narių, po 1 narį iš Higienos instituto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus universiteto, 2 nariai iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir 7 nariai iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

6. Komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria sveikatos apsaugos ministras. Komiteto sudėtį tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

7. Komiteto pirmininkas ir (ar) pirmininko pavaduotojas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki atsistatydinimo privalo informuoti sveikatos apsaugos ministrą raštu ir pateikti atsistatydinimo priežastį.

 

III SKYRIUS

KOMITETO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Komiteto veiklos uždaviniai:

8.1. Komitetas įvertina pateiktą medžiagą, nurodytą Sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 8–13 punktuose, bei Ekspertų tarybos, skirtos ekspertinėms įžvalgoms dėl specialistų poreikio ir priėmimo į programas ir studijas pateikti, ir Ekspertų tarybos, skirtos ekspertinėms įžvalgoms dėl specialistų poreikio ir priėmimo į rezidentūros studijas pateikti (toliau kartu – Ekspertų tarybos), pateiktas ekspertines įžvalgas;

8.2. suformuoja specialistų rengimo valstybinį užsakymą.

9. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, Komitetas:

9.1. įvertina pateiktą medžiagą, nurodytą Sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 8–13 punktuose, Ekspertų tarybų pateiktas ekspertines įžvalgas;

9.2. teikia siūlymus medžiagos, nurodytos Aprašo 8–13 punktuose, ir Ekspertų tarybų pateiktos medžiagos tobulinimui;

9.3. formuoja užduotis Ekspertų taryboms;

9.4. įvertinęs pateiktus duomenis, informaciją ir analizes, formuoja sveikatos priežiūros specialistų rengimo valstybinį užsakymą;

9.5. suformuotą sveikatos priežiūros specialistų rengimo valstybinį užsakymą teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.6. nagrinėja kitus su Komiteto darbu susijusius klausimus.

 

IV SKYRIUS

KOMITETO TEISĖS

 

10. Komitetas turi teisę:

10.1. iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Ekspertų tarybų gauti visą reikiamą informaciją, susijusią su Komiteto posėdžiuose svarstomais klausimais;

10.2. prireikus pasitelkti specialistus ir ekspertus, galinčius pateikti informaciją ir siūlymus Komiteto posėdžiuose svarstomais klausimais.

 

V SKYRIUS

KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

11. Komiteto veiklos forma – posėdžiai. Komiteto posėdžiai rengiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per metus.

12. Komiteto posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Komiteto pirmininkas, o jo nesant – Komiteto pirmininko pavaduotojas.

13. Komiteto sekretorius:

13.1. renka ir apibendrina gautą informaciją ir Ekspertų tarybų ekspertines įžvalgas, susijusias su Komiteto veikla;

13.2. vykdo kitas Darbo reglamente nustatytas funkcijas bei kitus Komiteto ir Komiteto pirmininko pavedimus.

14. Komiteto pirmininko sprendimu skubiems klausimams spręsti organizuojamas neplanuotas Komiteto posėdis arba posėdis Darbo reglamento 16 punkte nurodytais būdais. Šiame punkte nurodytais atvejais apie posėdį informuojama, posėdžio darbotvarkės projektas ir posėdžio medžiaga gali būti išsiunčiama nesilaikant Darbo reglamento 17 punkte nurodytų terminų, tačiau kaip galima anksčiau.

15. Komiteto nariai elektroniniu paštu Komiteto pirmininkui ir jo pavaduotojui gali teikti motyvuotą pasiūlymą šaukti neplanuotą posėdį. Komiteto pirmininkas sprendimą dėl pasiūlymo šaukti neplanuotą posėdį priima ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos.

16. Komiteto posėdžiai gali būti organizuojami vaizdo konferencijos būdu arba elektroniniu būdu, kai klausimai svarstomi apklausiant visus Komiteto narius elektroniniu paštu. Šiais būdais organizuojamiems Komiteto posėdžiams taikomi tokie patys dalyvavimo, balsavimo, protokolavimo bei posėdžio dokumentų pateikimo reikalavimai kaip ir įprastu būdu rengiamiems Komiteto posėdžiams, išskyrus šias išimtis, kai Komiteto posėdis organizuojamas elektroniniu būdu:

16.1. Komiteto sekretorius Komiteto nariams elektroniniu paštu išsiunčia Komiteto posėdžio medžiagą ir posėdžio protokolo, kuriame nurodyti siūlomi sprendimai, projektą ir paprašo jiems pritarti arba nepritarti (balsuoti už arba prieš kiekvieną siūlomą sprendimą);

16.2. Komiteto nariai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komiteto posėdžio medžiagos ir protokolo projekto išsiuntimo dienos balsuoja elektroniniu paštu pasirinkdami „atsakyti visiems“ – informuoja apie savo sprendimą pritarti arba nepritarti kiekvienam siūlomam Komiteto sprendimui. Komiteto nariai gali pateikti savo atskirąją nuomonę, kuri turi būti įtraukiama į Komiteto posėdžio protokolą arba pridedama prie jo;

16.3. Komiteto posėdis, vykstantis elektroniniu būdu, yra teisėtas, jeigu elektroniniu paštu balsavo ne mažiau kaip pusė Komiteto narių.

17. Komiteto sekretorius ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki Komiteto posėdžio dienos Komiteto nariams praneša apie Komiteto posėdį ir ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Komiteto posėdžio dienos pateikia derinti Komiteto posėdžio darbotvarkės projektą. Komiteto nariai pasiūlymus dėl Komiteto posėdžio darbotvarkės projekto pateikia ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jos gavimo. Komiteto sekretorius ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Komiteto posėdžio dienos Komiteto nariams elektroniniu paštu pateikia Komiteto posėdžio darbotvarkę. Komiteto sekretorius ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Komiteto posėdžio dienos Komiteto nariams elektroniniu paštu pateikia Komiteto posėdžio medžiagą, įskaitant Ekspertų tarybų ekspertines įžvalgas.

18. Komiteto nariai, kurie negali dalyvauti Komiteto posėdyje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Komiteto posėdžio dienos turi apie tai elektroniniu paštu pranešti Komiteto pirmininkui ir Komiteto sekretoriui. Jei Komiteto narys posėdyje negali dalyvauti, iš institucijos, kuri delegavo Komiteto narį, dalyvauti Komiteto posėdyje stebėtojo teisėmis gali būti deleguojamas kitas asmuo.

19. Komiteto posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komiteto narių. Komiteto sprendimai priimami Komiteto narių bendru sutarimu arba, jei jo negalima pasiekti, Komiteto posėdyje dalyvaujančių nenusišalinusių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatą nulemia Komiteto pirmininko, o kai šio nėra – Komiteto pirmininko pavaduotojo balsas. Komiteto sprendimai įforminami Komiteto posėdžio protokolu.

20. Komiteto narys privalo užpildyti ir pasirašyti Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto nario privačių interesų deklaraciją (toliau – interesų deklaracija) (Darbo reglamento 1 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (Darbo reglamento 2 priedas) bei pateikti ją Komiteto pirmininkui iki pirmo kalendorinių metų Komiteto posėdžio pradžios.

21. Komiteto narys privalo nedalyvauti (nusišalinti) rengiant, svarstant ar priimant Komiteto sprendimą, negali jo paveikti ar bandyti paveikti, jei šis sprendimas susijęs su jo privačiais interesais, ir apie nusišalinimą raštu pranešti Komiteto pirmininkui ir, jei šie privatūs interesai nenurodyti interesų deklaracijoje, nedelsdamas papildyti interesų deklaraciją. Pasikeitus interesų deklaracijoje nurodytiems duomenims, Komiteto narys privalo papildyti ar patikslinti interesų deklaraciją ir pateikti ją Komiteto pirmininkui iki artimiausio Komiteto posėdžio pradžios.

22. Komiteto posėdžio protokolo projektas elektroniniu paštu pateikiamas Komiteto nariams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio dienos. Protokole nurodoma ši informacija: Komiteto posėdžio data ir vieta, Komiteto posėdžio pirmininko ir sekretoriaus vardas ir pavardė, posėdžio dalyviai, posėdyje svarstomi klausimai, posėdžio dalyvių pasisakymai, sprendimo priėmimo būdas (bendru sutarimu arba balsuojant), balsavimo rezultatai, sprendimai. Komiteto nariai pastabas ir pasiūlymus dėl Komiteto posėdžio protokolo turi pateikti Komiteto sekretoriui ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo gavimo dienos. Per šiame punkte nurodytą terminą negavus pastabų, laikoma, kad Komiteto posėdžio protokolo projektui pritarta. Komiteto posėdžio protokolą pasirašo Komiteto pirmininkas ir Komiteto sekretorius. Komiteto sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komiteto posėdžio protokolo pasirašymo jį elektroniniu paštu išsiunčia Komiteto nariams. Sveikatos apsaugos ministerija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komiteto posėdžio protokolo pasirašymo dienos elektroniniu paštu išsiunčia Komiteto posėdžio protokolą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Komiteto posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje.

_______________________

part_5996e3bd770d48999a508fc6c32b9fc8_end


 

Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų

rengimo valstybinio užsakymo formavimo

komiteto darbo reglamento

1 priedas

 

 

(Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto nario privačių interesų deklaracijos forma)

 

NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS SPECIALISTŲ RENGIMO VALSTYBINIO UŽSAKYMO FORMAVIMO KOMITETO NARIO PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA

 

___________

(data)

 

____________

(vieta)

 

Aš, __________________________________, būdamas (-a) Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto (toliau – Komitetas) narys (-ė) ir siekdamas (-a) skaidrumo ir nešališkumo, užpildau ir pasirašau Komiteto nario privačių interesų deklaraciją (toliau – deklaracija).

Pateikiu informaciją apie privačius interesus, kurie gali sukelti interesų konfliktą man būnant Komiteto nariu (-e).

 

Aš dirbu (dirbau)

Darbovietė

Data

Mano artimieji dirba (dirbo)

Vardas, pavardė

Darbovietė

Data

Kiti mano privatūs interesai, galintys sukelti interesų konfliktą man būnant Komiteto nariu (-e):

Pastabos:

Pastaba: Artimieji – tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai.

Įsipareigoju:

1) nedalyvauti (palikti posėdžių salę, kabinetą ar kitą patalpą, kurioje svarstomas klausimas, susijęs su mano privačiais interesais) rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, jo nepaveikti ar nebandyti jo paveikti, jei šis sprendimas susijęs su mano privačiais interesais;

2) apie nusišalinimą pranešti raštu Komiteto pirmininkui ir, jei mano privatūs interesai nenurodyti šioje deklaracijoje, nedelsdamas papildyti šią deklaraciją;

3) pasikeitus šioje deklaracijoje nurodytiems duomenims, papildyti ar patikslinti šią deklaraciją ir pateikti ją Komiteto pirmininkui iki artimiausio Komiteto posėdžio pradžios.

 

Patvirtinu, kad nurodyti duomenys yra teisingi ir išsamūs.

 

________________________________________________________________________________

(užpildžiusio deklaraciją asmens parašas, vardas, pavardė, deklaracijos užpildymo data)

 

________________________________________________________________________________

(priėmusio deklaraciją asmens parašas, vardas, pavardė, priėmimo data)

 

 

 

_______________________

part_64fc8e5468364484b528afc66942d4d5_end


 

Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų

rengimo valstybinio užsakymo formavimo

komiteto darbo reglamento

2 priedas

 

 

(Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto nario konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS SPECIALISTŲ RENGIMO VALSTYBINIO UŽSAKYMO FORMAVIMO KOMITETO NARIO KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

___________

(data)

 

____________

(vieta)

 

Aš, __________________________________, būdamas (-a) Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto (toliau – Komitetas) narys (-ė) ir siekdamas (-a) skaidrumo, užpildau ir pasirašau Komiteto nario konfidencialumo pasižadėjimą.

1. Būdamas (-a) Komiteto nariu (-e), pasižadu:

1) saugoti ir tik teisės aktuose, reguliuojančiuose su Komiteto darbu susijusią veiklą, nustatytais tikslais ir tvarka naudoti būnant Komiteto nariu gautą informaciją ir neskleisti jos kitiems asmenims; 

2) saugoti man patikėtus dokumentus, kuriuose pateikiama konfidenciali informacija, taip, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti.

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1. visa informacija, gauta Sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

2.2. Komiteto posėdžiuose nagrinėjami klausimai ir priimami sprendimai;

2.3. kita informacija, jei jos atskleidimas prieštarauja įstatymams.

3. Man žinoma, kad su Komiteto darbu susijusią informaciją galėsiu teikti tik įpareigotas Komiteto pirmininko arba sveikatos apsaugos ministro. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

Esu perspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, padarytą žalą turėsiu atlyginti Sveikatos apsaugos ministerijai ir nukentėjusiems asmenims.

 

Patvirtinu, kad nurodyti duomenys yra teisingi ir išsamūs.

 

________________________________________________________________________________

(užpildžiusio konfidencialumo pasižadėjimą asmens parašas, vardas, pavardė, konfidencialumo pasižadėjimo užpildymo data)

 

________________________________________________________________________________

(priėmusio konfidencialumo pasižadėjimo asmens parašas, vardas, pavardė, priėmimo data)

 

 

 

_______________________

part_a0980a70d5d04e66af4cd049f8b9a8a6_end