LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-440 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 15 d. Nr. 3D-155

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.6. Naujas ūkio subjektas – paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais įsteigtas ūkio subjektas.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 2.8 papunktį.

3. Pakeičiu 2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.9. Projekto planuojamasis laikotarpis – laikotarpis, apimantis paraiškos teikimo, projekto įgyvendinimo ir jo kontrolės laikotarpio metus.“

4. Pakeičiu 2.15 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo  taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose.“

5. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2. Ūkio subjektams, prašantiems paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo

plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ ir Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir tvarkantiems supaprastintą buhalterinę apskaitą, grynasis pelningumas apskaičiuojamas supaprastintos apskaitos dokumentų duomenimis pagal formulę:

                                                                                               (1.1)

 

čia: P – pajamos (visos piniginės įplaukos) eurais;

PP – pardavimo pajamos (piniginės įplaukos) eurais;

DP – dotacijos, susijusios su pajamomis, eurais;

I – piniginės išlaidos, susijusios su vykdoma žemės ūkio veikla, eurais.“

 

6. Pakeičiu III skyriaus „EKONOMINĮ GYVYBINGUMĄ APIBŪDINANČIŲ RODIKLIŲ REIKŠMĖS IR EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TVARKA“ lentelę ir ją išdėstau taip:


Priemonės

 

 

Grynasis pelningumas ≥, proc.

 

 

Skolos rodiklis ≤

 

 

Paskolų padengimo rodiklis ≥

 

Vidinė

grąžos

norma ≥,

proc.

Priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“

 

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

 

2,00

 

 

0,60

 

 

1,25

 

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“

 

2,00

 

0,60

 

 

1,25

 

4,40

Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“

 

 

Veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“

 

2,00*

 

 

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama smulkiesiems ūkiams“

 

2,00*

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“

 

2,00*

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“

 

2,00

 

0,60

 

 

1,25

 

 

 

 

 

Priemonė „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“

 

 

Veiklos sritis „Investicijos į miškininkystės technologijas“

 

2,00**

 

0,60**

 

 

1,25**

 

 

 

Priemonė „Bendradarbiavimas“

 

 

Veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“

 

2,00***

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“

 

2,00

 

0,60

 

1,25

 

 

„* – skaičiuojamas metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga);

** – neskaičiuojamas, kai paramos paraiška teikiama tik medynų ir krūmynų pertvarkymui.

*** – paramos gavėjams ir partneriams, kurie yra smulkūs ūkiai arba smulkūs miško valdytojai arba fiziniai asmenys, užsiimantys ne žemės ūkio veikla, skaičiuojamas įgyvendinus verslo planą (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga). Pareiškėjams ir partneriams, kurie yra juridiniai asmenys, užsiimantys ne žemės ūkio veikla, skaičiuojamas ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais pasirinktinai ir metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga)“.

7. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Veiklą vykdantys ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu

ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes:

6.1. ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais pasirinktinai: grynasis

pelningumas ir skolos rodiklis (abu rodiklius būtina skaičiuoti iš tų pačių finansinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitų, t. y. ataskaitinių arba praėjusių ataskaitinių metų);

6.2. projekto įgyvendinimo laikotarpiu: paskolų padengimo rodiklis;

6.3. projekto kontrolės laikotarpiu: grynasis pelningumas, skolos ir paskolų padengimo

rodikliai.“

8. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Nauji ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu ekonominio

gyvybingumo rodikliai atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes:

7.1. paraiškos teikimo arba ataskaitiniais metais pasirinktinai: skolos rodiklis;

7.2. projekto kontrolės laikotarpiu: grynojo pelningumo, skolos ir paskolų padengimo

rodikliai.“

9. Pakeičiu IV skyriaus antraštę ir ją išdėstau taip:

IV. EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TVARKA ŪKIO SUBJEKTAMS, TEIKIANTIEMS PARAIŠKAS PAGAL PROGRAMOS SUPAPRASTINTAS PRIEMONĖS IR (AR) VEIKLOS SRITIES ĮGYVENDINIMO TAISYKLES“

10. Pripažįstu netekusiu galios 10 punktą. 

11. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:  

11. Nauji ūkio subjektai, teikiantys paraiškas pagal Programos supaprastintas priemonių

ir (ar) veiklos sričių įgyvendinimo taisykles, laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu skolos rodiklio reikšmė paraiškos teikimo arba ataskaitiniais metais mažesnė arba lygi 0,60.

12. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Veiklą vykdantys ūkio subjektai, teikiantys paraiškas pagal Programos supaprastintas priemonių ir (ar) veiklos sričių įgyvendinimo taisykles, laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu:

12.1. grynojo pelningumo reikšmė ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais didesnė arba lygi 2,00 proc.;

12.2. skolos rodiklio reikšmė ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais mažesnė arba lygi 0,60.“

13. Pakeičiu 13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.1. ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta.“

14. Papildau 15 punktu:

15. Ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmės suapvalinamos iki dviejų skaitmenų po kablelio, taikant matematines apvalinimo taisykles.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Bronius Markauskas