RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 36-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO

 

2018 m. rugpjūčio 8 d. Nr. M- 55 -(2.5)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsniais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimu Nr. T-42 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 41 p.,:

1.    Sudarau Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 36-ojo posėdžio, kuris įvyks 2018 m. rugpjūčio 23 d. 13 val. Savivaldybės didžiojoje salėje, preliminarią darbotvarkę:

1.1.    Dėl  Radviliškio  rajono  savivaldybės  2018 metų  biudžeto tikslinimo.

1.2.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

1.3.    Dėl Radviliškio rajono savivaldybei 2017 metais nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos tvirtinimo.

1.4.    Dėl žemės mokesčio.

1.5.    Dėl  Radviliškio  rajono  savivaldybės  2018 metų  birželio 21 d. protokolinio sprendimo „Dėl pritarimo skirti lėšų Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato kapitaliniam remontui iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto“  panaikinimo.

1.6.    Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šilumaįstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu.

1.7.    Dėl teikiamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Basanavičiaus g., Radviliškio m., ir tinklų inventorizacija Radviliškio rajone“, siekiant gauti finansavimą iš Europos sąjungos struktūrinių fondų.

1.8.    Dėl teikiamo projekto „Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo  įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų valymo efektyvumą“, siekiant gauti finansavimą iš Europos sąjungos struktūrinių fondų.

1.9.    Dėl teikiamo projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Radviliškio rajone”, siekiant gauti finansavimą iš Europos sąjungos struktūrinių fondų.

1.10Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti nuosavybės teise ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

1.11Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

1.12Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais.

1.13Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo.

1.14Dėl socialinio būsto pirkimo.

1.15Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo.

1.16Dėl asociacijos „Raudondvario kaimo bendruomenė“ projekto „Sporto įrangos įsigijimasfinansavimo.

1.17Dėl kraštovaizdžio tvarkymo projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio miesto Eibariškių parko teritorijoje“ tvirtinimo.

1.18Dėl reorganizuojamų viešųjų įstaigų Šaukoto ambulatorijos ir Sidabravo ambulatorijos naudojamo savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais po reorganizavimo veiksiančioms sveikatos priežiūros įstaigoms.

1.19Dėl viešosios įstaigos Šaukoto ambulatorijos ir viešosios įstaigos Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo ir įstatų patvirtinimo.

1.20Dėl viešosios įstaigos Sidabravo ambulatorijos ir viešosios įstaigos Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo ir įstatų patvirtinimo.

1.21Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-843 „Dėl viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo.

1.22Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-646 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pedagoginių pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

1.23Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 5  d. sprendimo Nr. T-807  „Dėl klasių komplektų, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių bei mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2018–2019 mokslo metais patvirtinimo” pakeitimo.

1.24Dėl 2018–2019 mokslo metų pradžios ir trukmės Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose pagal neformaliojo švietimo programas nustatymo.

1.25Dėl Radviliškio rajono savivaldybės atstovo delegavimo į regionines kultūros tarybas  patvirtinimo.

1.26Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-713 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

1.27Dėl gatvių pavadinimų suteikimo, pakeitimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo.

1.28Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos struktūros dalinio pakeitimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus  nustatymo

2.    Supažindinu tarybos narius su:

2.1. Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimais bei reikalavimais.

2.2. Šiaulių regioninės architektūros tarybos 2018-06-26 raštu.

2.3. Vyriausiosios tarnybinės Etikos komisijos raštu „Dėl atliekamo tyrimo“.

2.4. Pil. M. A. 2018-08-02 pareiškimu.

 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                           Kazimieras Augulis