Herbas

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2020 M. LAPKRIČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. A-1060 „DĖL UGDYMO  IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. A-1206

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

k e i č i u Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 13 d. įsakymą Nr. A-1060 „Dėl ugdymo ir neformaliojo švietimo organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje“ (kartu su pakeitimais, padarytais Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A-1135, 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A-1159 ir 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-1180) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

DĖL UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (su visais vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (su visais vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (su visais vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2547 „Dėl aukštojo mokslo studijų, formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ (su visais vėlesniais pakeitimais):

1. N u r o d a u visose Joniškio rajono savivaldybėje esančiose švietimo įstaigose ugdymo procesą, vaikų ir jaunimo užimtumo veiklas organizuoti nuotoliniu būdu iki galios karantino režimas.

2. N u r o d a u:

2.1. Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, direktoriams organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, priežiūrą ir maitinimą išimtinais atvejais, kai tėvai, įtėviai, globėjai, įstatyminiai atstovai privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali vaikų priežiūros užtikrinti namuose;

2.2. Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių pradinio ugdymo programą, direktoriams organizuoti nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, kai tėvai, įtėviai, globėjai, įstatyminiai atstovai privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali vaikų priežiūros užtikrinti namuose.

3. N u r o d a u Joniškio rajono savivaldybėje veikiantiems neformaliojo švietimo programų teikėjams neformaliojo švietimo veiklas vykdyti nuotoliniu būdu, o jei nėra galimybės vykdyti veiklas nuotoliniu būdu, neformaliojo švietimo veiklas stabdyti iki galios karantino režimas.

4. Į p a r e i g o j u švietimo įstaigų vadovus, įgyvendinant šio įsakymo 2 punkte nurodytus įpareigojimus, užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

5. P a v e d u:

5.1. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui:

5.1.1. konsultuoti švietimo įstaigas ir neformaliojo švietimo programų teikėjus ugdymo organizavimo ir neformaliojo švietimo programų vykdymo klausimais;

5.1.2. informuoti Joniškio rajono savivaldybėje esančias švietimo įstaigas ir neformaliojo švietimo programų teikėjus apie šį įsakymą;

5.2. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriui apie šį įsakymą skelbti viešai savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt;

5.3. švietimo įstaigų vadovams apie jų vadovaujamoje įstaigoje taikomą ugdymo proceso organizavimo būdą informuoti švietimo įstaigos bendruomenę“.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė