KLAIPĖDOS RAJONO savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS JONO LANKUČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T11-144

Gargždai

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-860 „ Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-502 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašu, Klaipėdos rajono Jono Lankučio viešosios bibliotekos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T11-88 „Dėl pakeistų Jono Lankučio viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo” 15.4 punktu ir atsižvelgdama į Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2018 m. kovo 8 d. prašymą Nr. S-25 „Dėl bibliotekos paslaugų kainų“, n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti biudžetinės įstaigos Jono Lankučio viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainas (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T11-449 „Dėl biudžetinės įstaigos Jono Lankučio viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo”.

3. Šį sprendimą skelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Vaclovas Dačkauskas