Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl VALSTYBĖS ĮMONIŲ IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ VALDYBŲ NARIŲ ATLYGIO SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR VALDYBOS NARIŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO

 

2015 m. spalio 14 d. Nr. 1092
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 17 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Patvirtinti Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Rekomenduoti valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms pasiūlyti valstybės ir savivaldybės įmonėms apdrausti valdybos narių civilinę atsakomybę atitinkamai valstybės įmonės arba savivaldybės įmonės lėšomis.

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                         Rimantas Šadžius

 

 

Energetikos ministras, pavaduojantis

ūkio ministrą                                                                                   Rokas Masiulis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092

 

 

 

VALSTYBĖS ĮMONIŲ IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ VALDYBŲ NARIŲ ATLYGIO SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1.  Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių (toliau kartu – įmonė) valdybų narių, nurodytų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 2 ir 3 dalyse, atlygio už veiklą įmonės valdyboje (toliau – atlygis) skyrimo tvarką.

2.  Valdybos nariams skiriamas atlygis turi skatinti valdybos narius siekti įmonės veiklos strategijoje nustatytų tikslų, didinti valdybos narių profesionalumą ir užtikrinti valdybos narių veiklos atlygintinumą.

3Valdybos nario atlygio mokėjimo sąlygos nustatomos tarp įmonės ir valdybos nario sudaromoje valdybos nario veiklos sutartyje (toliau – sutartis). Be kitų sąlygų, sutartyje nurodomas valdybos nario veiklos (dalyvavimas valdybos posėdyje, pasirengimas valdybos posėdžiui ir vykimas į posėdį) valandinis įkainis eurais. Valdybos nario veiklos valandinį įkainį sutarties projekto derinimo metu nustato įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Sutartyje nustatyta tvarka valdybos nariui įmonė gali kompensuoti pagrįstas kelionės (transporto) išlaidas (toliau – kelionės išlaidos), patirtas vykdant valdybos nario veiklą.

4Sutarties projektas turi būti suderintas su įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

5Sutartį su valdybos nariu, kuris yra įmonės vadovas, pasirašo įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

6.    Pasibaigus ketvirčiui valdybos narys per 10 kalendorinių dienų raštu pateikia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai valdybos nario veiklos ataskaitą (toliau – ataskaita), kuri rengiama pagal Aprašo priede pateiktą pavyzdinę formą. Ataskaitoje pateikiama informacija apie valdybos nario per atitinkamą ketvirtį vykdytą veiklą ir nurodomas šiai veiklai vykdyti skirtas valandų skaičius.

7Valdybos nariui atlygis skiriamas įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu (toliau – sprendimas). Sprendimas turi būti priimtas pasibaigus ketvirčiui, per pirmąjį naujo ketvirčio mėnesį, įvertinus iš įmonės gautą informaciją apie įmonės vadovo praėjusio ketvirčio vidutinį mėnesinį darbo užmokestį ir valdybos nario ataskaitoje pateiktus duomenis. Atlygis valdybos nariui išmokamas per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo. Valdybos nario atlygis per mėnesį negali būti didesnis kaip 1/5 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

8Valdybos nariams skiriamas atlygis ir kompensacija už patirtas kelionės išlaidas pervedami į sutartyje valdybos nario nurodytą banko sąskaitą, o tuo atveju, kai valdybos narys yra valstybės tarnautojas, – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą, kai valstybės tarnautojui darbo užmokestis mokamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, arba į atitinkamos savivaldybės biudžeto sąskaitą, kai valstybės tarnautojui darbo užmokestis mokamas iš savivaldybės biudžeto.

9.  Atlygis visiems konkrečios įmonės valdybos nariams gali būti skiriamas vienu įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu.

10.  Valdybos nariams už praėjusį ketvirtį skirti atlygio dydžiai skelbiami įmonės interneto svetainėje.

11.  Sudarant sutartį ir priimant sprendimą, draudžiama nustatyti skirtingą valandinį įkainį ir atlygį konkrečios įmonės valdybos nariams tuo pagrindu, kad sutartis sudaroma ir sprendimas priimamas dėl valdybos nario, kuris yra valstybės tarnautojas, ar valdybos nario, kuris yra kitas fizinis asmuo.

12.  Valdybos nariams, kurie yra valstybės tarnautojai, gali būti mokamos priemokos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 


 

Valstybės ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

 

(Valdybos nario veiklos ataskaitos formos pavyzdys)

 

VALDYBOS NARIO VEIKLOS ATASKAITA

 

_______________

(data)

 

 

____________________________________________ , valdybos narys

(valstybės ar savivaldybės įmonės pavadinimas, kodas)

 

____________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

Valdybos nario veiklos valandinis įkainis ___________ Eur

 

Ketvirtis, už kurį teikiama ataskaita ________________

 

Eil. Nr.

Data

Valdybos nario vykdyta veikla

Valandų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

Valdybos narys

 

_________________________                                                          ___________

(vardas ir pavardė)                                                                                                    (parašas)

 

 

 

––––––––––––––––––––