KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTŲ IR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 23 d. T-33

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu,18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 16 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodiką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 20 d. sprendimą Nr. T-172 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės įstaigų sprendimų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Kostas Arvasevičius


PATVIRTINTA

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 23 d.

sprendimu Nr.T-33

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTŲ IR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO METODIKA

 

 

I . BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelmės rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos (toliau – metodika) tikslas – reglamentuoti Kelmės rajono savivaldybės tarybos bei Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimamų teisės aktų ir jų projektų (toliau – teisės aktai ir jų projektai) antikorupcinio vertinimo principus ir tvarką.

2. Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo tikslas – išvengti korupcijos įtakos rengiant, priimant ir įgyvendinant Kelmės rajono savivaldybės institucijų teisės aktus.

3. Metodika apibrėžia korupcijos pasireiškimo teisės aktų ir jų projektuose rizikos vertinimo procesą, kuriuo siekiama:

3.1. nustatyti korupcijos pasireiškimo rizikos prielaidas;

3.2. jei įmanoma, kiekybiškai įvertinti korupcijos pasireiškimo riziką;

3.3. įvertinus korupcijos pasireiškimo riziką, rengti siūlymus, kaip šią riziką sumažinti.

4. Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276.

5. Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II. TEISĖS AKTŲ IR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO ATVEJAI

 

6. Teisės akto ar jo projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas, jeigu rengiamame ar

parengtame teises akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su:

6.1.  Kelmės rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) turto nuosavybės ar valdymo

teisės perleidimu privatiems asmenims;

6.2.  Savivaldybės biudžeto pajamų ar išlaidų didinimu ar mažinimu dėl Savivaldybės

funkcijų vykdymo perdavimo Savivaldybės įmonėms, viešosioms įstaigoms ar privatiems asmenims;

6.3. subsidijų, dotacijų, kompensacijų, rentų, pašalpų, premijų ir kitų išmokų mokėjimu

iš Savivaldybės biudžeto;

6.4. mokesčių, gaunamų į Savivaldybės biudžetą ar kitų Savivaldybės renkamų rinkliavų,

lengvatų nustatymu;

6.5.  prekių ar paslaugų viešaisiais pirkimais ar koncesijos suteikimu;

6.6.  paslaugų, teikiamų pagal viešąsias sutartis, teikimu;

6.7.  teikiamų paslaugų kainų nustatymu;

6.8.  licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos ar ūkinės komercinės veiklos, kuriai

vykdyti reikalingas Savivaldybės institucijų leidimas, subjektų kvalifikacijos ir dalykinės reputacijos reikalavimų nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu;

6.9.  žemėtvarka, teritorijų planavimu, statyba;

 

2

6.10. konkursų eiti asmens, dirbančio valstybės tarnyboje, pareigas organizavimu, reputacijos, kvalifikacijos, atestacijos ir rotacijos reikalavimų asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje, nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu;

6.11. kitais atvejais, numatytais Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme.

7. Teisės akto ar jo projekto antikorupcinis vertinimas taip pat gali būti atliekamas, jeigu teisės akto projekto rengėjo, Savivaldybės administracijos specialisto, Savivaldybės antikorupcinės komisijos (toliau - Antikorupcinė komisija), Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės mero ar Savivaldybės administracijos direktoriaus nuomone, kyla abejonių dėl korupcijos pasireiškimo rizikos teisės akto ar jo projekto reguliavimo srityje.

 

III. TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

 

8. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo procesą sudaro trys etapai:

8.1. tikrinimas, kurio metu teisės akto projekto rengėjas, vadovaudamasis metodikos 6 punktu, atrenka vertintinus teisės aktų projektus;

8.2. analizė, kuria siekiama nustatyti korupcijos pasireiškimo riziką rengiamame teisės akte ir įvertinti ją balais, užpildant Teisės aktų ir jų projektų kokybės vertinimo klausimyną (metodikos 1 priedas) bei Teisės aktų ir jų projektų turinio vertinimo klausimyną (metodikos 2 priedas);

8.3. išvados rengimas. Parengtą išvadą (kartu su užpildytais klausimynais) teisės akto projekto rengėjas pateikia projektą priimančiai Savivaldybės institucijai.

9. Nustatant ir įvertinant korupcijos pasireiškimo riziką konkrečiame teisės akto projekte, atsakymų balų suma turi būti padalyta iš klausimyne esančių klausimų skaičiaus. Korupcijos pasireiškimo rizika turi būti įvertinta balais nuo 0 iki 1. Kuo įvertinimo balas yra arčiau 1, tuo korupcijos pasireiškimo rizika konkrečiame teisės akto projekte yra didesnė.

10. Jei konkrečiame teisės akto projekte nustatomas didelis (t.y. nuo 0,5 iki 1 balo) korupcijos pasireiškimo lygis, teisės akto projekto rengėjas turi kiek galima sumažinti ar panaikinti priežastis, didinančias korupcijos pasireiškimo rizikos lygį, o jei to neįmanoma padaryti, informuoti teisės aktą priimančią Savivaldybės instituciją.

11. Teisės akto projekto rengėjas prie teisės akto projekto turi pridėti užpildytus klausimynus.

12. Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas neatliekamas tik tada, kai teisės akto projektas yra ypač skubus ir juo siekiama išspręsti netikėtai susiklosčiusias krizines situacijas, arba siūlomi redakcinio ir (ar) techninio pobūdžio teisės aktų projektai.

13. Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyrius, derindamas teisės akto projektą nustato, kad teisės akto projektas pagal teisės aktus turėjo būti vertintas metodikoje nustatyta tvarka, tačiau nebuvo įvertintas, grąžina teisės akto projektą teisės akto rengėjui, kad šis būtų parengtas pagal nustatytus reikalavimus.

14. Antikorupcinė komisija, vykdydama išankstinio teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo kontrolę, turi teisę, esant pagrindui, patikslinti, ar teisingai atliktas teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas, ir, jei šis vertinimas atliktas neteisingai, duoti atitinkamus nurodymus teisės akto rengėjui.

 

IV. ĮSIGALIOJUSIŲ TEISĖS AKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

 

15.  Įsigaliojusio teisės akto antikorupcinį vertinimą savo, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės mero ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atlieka Antikorupcinė komisija, vadovaudamasi metodika. Toks vertinimas atliekamas pasirinktinai ar kilus rimtų abejonių, kad teisės aktas susijęs su didele korupcijos pasireiškimo rizika.

16.  Įsigaliojus teisės aktui ir vėliau aptikus, kad teisės akto projektas antikorupciniu požiūriu nebuvo įvertintas, turi būti nustatytas korupcijos pasireiškimo rizikos minimame teisės akte dydis. Nustačius, kad teisės akte yra didelė korupcijos pasireiškimo rizikos galimybė, gali būti svarstomas jo panaikinimo klausimas, jei toks panaikinimas nesukels neigiamų pasekmių.

17.  Įsigaliojusio teisės akto antikorupcinio vertinimo procesą sudaro 3 etapai:

17.1. tikrinimas, kurio metu nustatoma, ar teisės aktas priklauso nors vienai iš metodikos 6 punkte nurodytų korupcijos pasireiškimo rizikai priklausančių teisės aktų kategorijų;

17.2. analizė, kuria siekiama nustatyti korupcijos pasireiškimo riziką. Analizė atliekama užpildant Teisės aktų ir jų projektų turinio vertinimo klausimyną;

17.3. išvados rengimas, kurio metu Antikorupcinė komisija turi įvardyti korupcijos pasireiškimo riziką ir iš jos kylančias grėsmes.

18. Antikorupcinė komisija, nustačiusi teisės akto korupcijos pasireiškimo riziką nuo 0,5 iki 1, siekdama sumažinti korupcijos grėsmę, Savivaldybės institucijoms siūlo:

18.1. keisti teisės aktą;

18.2. stabdyti teisės akto galiojimą;

18.3. rengti naują atitinkamą sritį reguliuojantį teisės aktą.

18. Antikorupcinės komisijos priimti sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Už teisės akto projekto vertinimo antikorupciniu požiūriu kokybę ir išvadą atsako vertinimą atlikęs teisės akto rengėjas.

20. Už įsigaliojusio teisės akto vertinimo antikorupciniu požiūriu kokybę atsako išvadą parengusi Antikorupcinė komisija.


Kelmės rajono savivaldybės institucijų

teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos

1 priedas

 

 

TEISĖS AKTŲ IR JŲ PROJEKTŲ KOKYBĖS VERTINIMO KLAUSIMYNAS

_____________________________________________

(vardas, pavardė)

(parašas)

(teisės akto (projekto) pavadinimas)

 

Eil. Nr.

Teisės akto (projekto) kokybės rodikliai

Vertinimas balais

Vertinimas balais

 

PAPRASTUMAS

 

 

1.

Ar teisės aktas (projektas) praplečia kitais teisės aktais Savivaldybėje reglamentuotos srities apimtį ?

Taip (1)

Ne (0)

 

NUOSEKLUMAS

 

 

2.

Ar šis tam tikrą sritį reglamentuojantis Savivaldybės teisės aktas (projektas) prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams?

Taip (1)

Ne (0)

3.

Ar teisės akto (projekto) įgyvendinimas neprieštaraus galiojančios Nacionalinės kovos su korupcija programos nuostatoms?

 

 

 

STRUKTŪRA

 

 

4.

Ar teisės aktas (projektas) yra suskirstytas į atskiras aiškias dalis, tokias kaip pavadinimas, preambulė, reglamentavimas, įgyvendinimo taisyklės, atsakomybė, kontrolė ir kt.?

Taip (0)

Ne (1)

5.

Ar teisės akto (projekto) struktūra apima pirmiausia bendrus, o vėliau konkretesnius dalykus?

Taip (0)

Ne (1)

6.

Ar teisės akto (jo projekto) struktūra atitinka šios srities teisės aktų struktūrą?

Taip (0)

Ne (1)

7.

Ar kiekvienos teisės akto (projekto) nuostatos tikslas yra aiškus?

Taip (0)

Ne (1)

8.

Ar teisės akte (projekte) pateikiami sąvokų (techninių terminų) apibrėžimai?

Taip (1)

Ne (0)

9.

Ar teisės akte (projekte) vartojami nereikalingi terminai, apsunkinantys teksto suvokimą?

Taip(l)

Ne (0)

10.

Ar teisės akto (projekto) tekste yra bendro pobūdžio sąlygų (nuostatų), kurios gali būti aiškinamos skirtingai?

Taip (1)

Ne (0)

 

ĮGYVENDINAMUMAS

 

 

11.

Ar teisės akte (projekte) numatytas mechanizmas ir struktūra, kad būtų užtikrintas tinkamas įgyvendinimas?

Taip (0)

Ne (1)

12.

Ar teisės aktas (projektas) suteikia veiksmų laisvę Savivaldybės administracijos padaliniams, asmenims, asmenų grupėms ar įstaigoms, turinčioms įgyvendinti teisės akte apibrėžtas nuostatas?

Taip (1)

Ne (0)

Vidutinis balas (pagal metodikos 9 punktą)

 

 

IŠVADA:

(vertintojo pareigos)


 

 

 


Kelmės rajono savivaldybės institucijų

teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos

2 priedas

 

TEISĖS AKTŲ IR JŲ PROJEKTŲ TURINIO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

 

Eil.Nr.

Teisės akto ar jo projekto turinio rodikliai

Vertinimas balais

Vertinimas balais

 

NAUDINGUMAS

 

 

1.

Ar teisės akte (projekte) numatomas reguliavimas sustiprina valstybės tarnautojų, jiems prilygintų asmenų ar asmenų grupių, politikų įgaliojimus teisės akto įgyvendinimo priežiūrai vykdyti?

Taip(l)

Ne (0)

2.

Ar teisės akte (projekte) numatomas reguliavimas suteikia įgaliojimus priimti sprendimus arba skirti išmokas vienam subjektui (tarnautojui, jam prilygintam asmeniui, komisijai, darbo grupei)?

Taip(l)

Ne (0)

3.

Ar teisės akte (projekte) numatomas reguliavimas sukuria diskriminuojančias sąlygas konkrečioje srityje veikiantiems subjektams arba tam tikras išimtis ar lengvatas kai kuriems subjektams?

Taip (1)

Ne (0)

4.

Ar teisės akte (projekte) numatomos įgyvendinimo procedūros mažina veiklos ar santykių tarp subjektų skaidrumą?

Taip (1)

Ne (0)

5.

Ar teisės akte (projekte) numatomas reguliavimas turi įtakos ekonominės naudos skirstymui ar papildomų išlaidų ūkio subjektams atsiradimui?

Taip (1)

Ne (0)

6.

Ar teisės akte (projekte) numatomas reguliavimas lemia sandorio vykdymo terminą?

Taip (1)

Ne (0)

7.

Ar teisės akto (projekto) įgyvendinimas gali trukdyti vykdyti teisės aktuose nustatytas korupcijos prevencijos ir kitas antikorupcines priemones?

Taip (1)

Ne (0)

8.

Ar teisės aktas (projektas) sumažina įprastus asmens, asmenų grupės, padalinio ar įstaigos veiksmingos veiklos priežiūros įgyvendinimo reikalavimus?

Taip (1)

Ne (0)

9.

Ar teisės akte (projekte) numatomas reguliavimas mažina valstybės tarnautojų arba jiems prilyginamų asmenų kaitos galimybė?

Taip (1)

Ne (0)

10.

Ar teisės akte (projekte) numatomas reguliavimas sukuria arba padidina asmenų dirbančių valstybės tarnyboje arba jiems prilyginamų asmenų viešųjų ir privačių interesų konfliktų kilimo riziką?

Taip (1)

Ne (0)

11.

Ar pagal teisės akte (projekte) numatomą reguliavimą numatyta kolegialios institucijos narių individuali atsakomybė už priimtus sprendimus, jeigu teisės aktą priima kolegiali institucija?

Taip (0)

Ne (1)

12.

Ar pagal teisės akte (projekte) numatomą reguliavimą detaliai reguliuojamas kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo mechanizmas?

Taip (0)

Ne (1)

 

PRIEINAMUMAS

 

 

13.

Ar teisės akte (projekte) numatomas reguliavimas panaikina ar sumažina patirties ir profesinius reikalavimus subjektams, dalyvaujantiems teisės aktu apibrėžtoje veikloje?

Taip (1)

Ne (0)

(teisės akto (projekto) pavadinimas)

 

 

 

14.

Ar teises akte (projekte) numatoma galimybė patikrinti subjektų kvalifikaciją prieš jiems dalyvaujant teisės aktu apibrėžtoje veikloje?

Taip (0)

Ne (1)

15.

Ar teises aktas (projektas) susijęs su asmeniniais valstybės tarnautojų ar jiems prilygintų asmenų, politikų interesais?

Taip (1)

Ne (0)

16.

Ar teises akte (projekte) nustatomas reguliavimas panaikina įgaliojimus turinčių asmenų rotaciją, atestavimą, kitokį dalykinių arba profesinių žinių periodinį patikrinimą?

Taip (1)

Ne (0)

Vidutinis balas (pagal metodikos 9 punktą)

 

 

 

IŠVADA:

 

(vertintojo pareigos)                                       (parašas)                                     (vardas, pavardė)