LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
 2020 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. V-438 „
DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATVEJŲ IR PROTRŪKIŲ TYRIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 22 d. Nr. V-384

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimą Nr. V-438 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų ir protrūkių tyrimo ugdymo įstaigose“:

1.  Pakeičiu 1.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.2. VSB specialistas:

1.2.2.1. gavęs iš VSB atsakingo specialisto paskirtą tirti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, nustatytą ugdymo įstaigoje ugdomam asmeniui, ir vadovaudamasis ULSKIS duomenimis apie šį atvejį, ne vėliau kaip per 24 val. turi:

1.2.2.1.1. atlikti ugdymo įstaigoje ugdomo asmens, kuriam nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (jo atstovų pagal įstatymą), apklausą, surenkant šiuos duomenis: asmens, kuriam nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) vardas, pavardė, asmens kodas (jei asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis), kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninis paštas, gyvenamosios vietos adresas), informaciją apie sveikatą (gydymąsi ligoninėje, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimo atlikimo datą), izoliacijos sąlygas, simptomus, lėtines ligas, profesiją, darbovietę (-es) / ugdymo įstaigą (-as) (paskutinio apsilankymo data), informaciją apie vietas, kuriose lankytasi 14 k. d. laikotarpiu, užsikrėtimo aplinkybes, keliones į užsienį ir kitas atvejo epidemiologinei diagnostikai svarbias aplinkybes;

1.2.2.1.2. duomenis, nurodytus 1.2.2.1.1 papunktyje, pateikti NVSC, užpildant skaitmenizuotą anketą https://atvejis.nvsc.lt/login, kurios duomenys tvarkomi ULSKIS;

1.2.2.2. gavus informaciją apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, nustatytą ugdymo įstaigoje ugdomam asmeniui, iš ugdymo įstaigos anksčiau nei iš VSB atsakingo specialisto, 1.2.2.1 papunktyje nurodytus veiksmus nurodytu terminu atlikti suderinus su atitinkamos teritorijos VSB atsakingu specialistu. Jei VSB specialistas gauna informaciją iš ugdymo įstaigos apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, nustatytą ugdymo įstaigoje dirbančiam asmeniui, tuomet jis VSB nustatyta vidaus tvarka informuoja VSB atsakingą specialistą, o VSB atsakingas specialistas informuoja paskirtą atitinkamo NVSC departamento bendradarbiavimo su VSB koordinatorių (toliau – NVSC koordinatorius) perduodamas ugdymo įstaigos darbuotojo, kuriam nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), vardą, pavardę, asmens kodą;“.

2.  Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3. VSB specialistas, ugdymo įstaigoje nustatęs COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkį (du ir daugiau tarpusavyje susijusius patvirtintus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejus) ar, atlikdamas protrūkio epidemiologinę diagnostiką, nustatęs naujus su protrūkiu susijusius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejus, kitą naują su protrūkiu susijusią informaciją, turi užpildyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“ 1 priede pateiktą Informacijos apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkius formą (toliau – Forma). Apibendrintus duomenis apie ugdymo įstaigose nustatytus naujus protrūkius ar pasikeitusią, su ugdymo įstaigose nustatytais protrūkiais susijusią informaciją, VSB turi perduoti NVSC koordinatoriui kiekvieną darbo dieną iki 15 val. pateikiant užpildytą Formą;“.

3.  Pripažįstu netekusiu galios 1.4 papunktį.

4.  Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. VSB vykdydamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų ir protrūkių epidemiologinę diagnostiką ugdymo įstaigose šiame sprendime nustatytoms pareigoms vykdyti privalo tvarkyti asmens, kuriam nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmens įtariamo, kad serga (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis, nurodytus šiame sprendime ir duomenis, patvirtinančius asmenims taikomas izoliavimo išimtis, nurodytas Izoliavimo taisyklėse (dokumentą įrodantį įgytą imunitetą). Dokumentus, patvirtinančius minėtas izoliavimo išimtis, pateikia duomenų subjektas arba jo atstovas, šiuos dokumentus VSB specialistai tvarko tik tiek, kiek to reikia siekiant nustatyti galimybę netaikyti izoliacijos, vėliau šie dokumentai nesaugomi ir kitaip netvarkomi. VSB negali tvarkyti šio sprendimo pagrindu surinktų duomenų kitais nei šiame punkte nurodytais tikslais.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys