LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 342, 346, 348, 3652 IR 3654 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-900

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 342 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 342 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Patvarkymą vykdyti nuosprendį surašo teisėjas ir kartu su nuosprendžio nuorašu išsiunčia bausmės vykdymo institucijai ir nuosprendžio pateikimą vykdyti kontroliuojančiam prokurorui. Jeigu nuosprendis buvo pakeistas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, prie pirmosios instancijos teismo nuosprendžio nuorašo pridedamas apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio ar nutarties nuorašas.“

 

2 straipsnis. 346 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 346 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Nuosprendžio pateikimą vykdyti kontroliuoja prokuroras. Prokuroras pagal savo kompetenciją turi teisę išreikalauti baudžiamąją bylą, kurioje vykdomas įsiteisėjęs teismo nuosprendis.“

 

3 straipsnis. 348 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 348 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nuosprendį vykdyti gavusi institucija, įstaiga ar įmonė ne vėliau kaip kitą dieną praneša apie tai nuosprendį vykdyti pateikusiam teismui ir nuosprendžio pateikimą vykdyti kontroliuojančiam prokurorui.“

 

4 straipsnis. 3652 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 3652 straipsnio 2 dalį.

 

5 straipsnis. 3654 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 3654 straipsnio 2 dalį.

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė