,

 

 

 

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL APDOVANOJIMO PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS PADĖKOS ŽENKLU

 

2018 m. vasario  d. Nr. MV-

Pakruojis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 7 d. sprendimu Nr.T-223 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės padėkos ženklo įsteigimo“ patvirtintais Apdovanojimo Pakruojo rajono savivaldybės padėkos ženklu nuostatais, atsižvelgdamas į Žeimelio seniūnės Vitalijos Dobrovolskienės 2018 m. sausio 12 d. raštą Nr.4 (1.6) „Dėl Žeimelio seniūnijos Striukų kaimo ūkininko Gedimino Ališausko apdovanojimo Lietuvos atkūrimo 100-mečio proga savivaldybės padėkos ženklu“,

a p d o va n o j u ūkininką Gedminą Ališauską Pakruojo rajono savivaldybės padėkos ženklu už paramą organizuojant renginius, unikalaus sodybos kraštovaizdžio kūrimą ir Pakruojo krašto garsinimą.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT). Skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti perduodamas RAAT Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose per vieną mėnesį nuo skundžiamo individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Saulius Gegieckas