LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-V-114 PRIEMONĖS „ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 18 d. Nr. 1-13

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

SUDERINTA Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2019 m. sausio 10 d. raštu Nr. R4-095

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-13

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-V-114 PRIEMONĖS ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos (toliau - EK) 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą EK pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“;

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos tvarkos aprašas);

2.6. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams);

2.7. Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija);

2.8. Nacionalinę aplinkos apsaugos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija);

2.9. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Atsinaujinančių išteklių energija (AIE) – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

4.2. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos - suprantamos kaip technologijos, generuojančios elektros energiją iš saulės šviesos.

4.3. Fizinis asmuo - suprantamas, kaip fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), ir žemės sklypą, jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos bus įrengiamos ant žemės, kurie yra įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.

4.4. Įtampos keitiklis (kitaip – inverteris) – elektrinis įtaisas su valdomais ventiliais (tiratronais, eksitronais, tiristoriais), keičiantis nuolatinę elektros srovę ar įtampą kintamąją srovę ar įtampą.

4.5. Namų ūkis – atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis. Namų ūkiai nėra laikomi kolektyviniai namų ūkiai arba instituciniai namų ūkiai, pavyzdžiui, ligoninės, senelių namai, kalėjimai, kariniai barakai, religinės bendruomenės, darbuotojų bendrabučiai ir pan.

4.6. Saulės šviesos energija – iš saulės šviesos tiesiogiai gaunama elektros energija.

4.7. Saulės modulis – į vieningą sistemą sujungtos ir įrėmintos saulės baterijos, generuojančios elektros energiją saulės šviesos pagalba. Moduliai gali būti naudojami tiek pavieniai, tiek ir jungiami su kitais į galingesnę fotovoltinę sistemą, įrengiamą ant namų stogų, žemės arba kitų paviršių.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 17 000 000 (septyniolika milijonų) eurų, iš ES struktūrinių fondų lėšų (Sanglaudos fondo) lėšų.

9. Priemonės tikslas – padidinti vietinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą.

10. Pagal Aprašą remiama ši veikla - mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas.

11. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti 2019 m. I ketvirtį. Informacija apie planuojamą sudaryti valstybės projektų sąrašą taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12. Pagal Aprašą galimas pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

13. Partneriai nėra galimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

14. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

15. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2018 m. lapkričio 29 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-5(35):

15.1. projektas turi atitikti Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jei jis prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 25.1.2 papunktyje nurodyto tikslo įgyvendinimo;

15.2. projektas turi atitikti Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano III skyriaus aštuntame skirsnyje „Mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas“ numatytą priemonę ir 54 punkte numatytą projekto vykdytoją.

16. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos EK 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame EK 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118, numatytą politinę sritį „Energetika“. Dokumentai skelbiami EK svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1.

17. Fizinių asmenų atranka vykdoma vadovaujantis specialiuoju projektų atrankos kriterijumi „Diegiama technologija turi atitikti atsinaujinančių išteklių rūšį“ ir prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede). Minimali privaloma surinkti balų suma nenustatoma.

18. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip iki 2023 m. rugsėjo 1 d., nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Prireikus pratęsti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį ilgiau, nei nurodyta šiame punkte, projekto sutarties keitimas turi būti derinamas su Ministerija.

19. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

20. Projektu turi būti siekiama visų toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

20.1. P.B.230 „Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai“;

20.2. P.B.234 „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas“.

21. Aprašo 20 punkte nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, kuris taip pat yra paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

22. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

23. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

24. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Nepažeidžiant Aprašo 10 punkto nuostatų dėl tinkamos finansuoti veiklos, projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo aplinkosaugos ir ekonomikos srityse, t. y. įgyvendinant projekto veiklas turi būti prisidedama prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, aprašytų ilgalaikių ir trumpalaikių energetikos tikslų, jų uždavinių įgyvendinimo.

25. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. EK reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

26. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

27. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

28. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

29. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

30. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos nurodytos 1 lentelėje:

1 lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamos finansuoti Aprašo 2 priedo II skyriuje nurodytos įrangos išlaidos.

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkamos finansuoti projekto Registracijos formų administravimo informacinės sistemos išlaidos, kurioms gali būti skiriama ne daugiau nei 95000,00 eurų bei Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų išlaidos, kurioms gali būti skiriama ne daugiau nei 15000,00 eurų.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.1 (pagal 450.1 papunktį tinkamos finansuoti tik teksto parengimo išlaidos) ir 450.4 papunkčius.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu.

Pastaba: Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

 

31. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

32. Aprašo 30 punkto 1 lentelės Išlaidų kategorijoje Nr. 4 nurodytos išlaidos laikomos patirtomis projekto vykdytojo, kai yra įvykdyti Aprašo 2 priedo 37 - 39 punktuose nustatyti reikalavimai ir fiziniam asmeniui yra išmokėtos finansavimo lėšos, paskaičiuotos taikant Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose fiksuotąjį įkainį ir Aprašo 2 priedo 20 punkte nustatytą finansuojamų tinkamų išlaidų dalį (procentais). Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose fiksuotasis įkainis nustatytas vadovaujantis Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimu, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/saules-elektriniu-irengimo-namu-ukiuose-fiksuoto-ikainio-nustatymo-tyrimas.

33. Finansavimo Fiziniams asmenims skyrimo tvarka nustatyta Aprašo 2 priede.

34. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 30 punkto 1 lentelės Išlaidų kategorijoje Nr. 4 nurodytus fiksuotuosius įkainius bei Aprašo 30 punkto 1 lentelės Išlaidų kategorijoje Nr. 7 nurodytą fiksuotąją normą, turi atitikti šias nuostatas:

34.1. pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus 35 skirsnyje nustatytus reikalavimus;

34.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotuosius įkainius, nei jam taikomi Apraše nurodyti fiksuotieji įkainiai;

34.3. projekto išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, turi būti pateikiama Pažyma dėl saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius (Pažymos forma nustatyta Aprašo 3 priede);

34.4. Aprašo 30 punkto 1 lentelės Išlaidų kategorijoje Nr. 7 nurodytoms išlaidoms taikoma fiksuotoji norma pagal Projektų taisyklių 10 priedo 4 punktą.

35. Projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad Aprašo 32 punkte nurodyti fiksuotieji įkainiai buvo netinkamai nustatyti, jų patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

36. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

37. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

38. Pareiškėjas iki Ministerijos kvietime teikti projektinį pasiūlymą nurodyto termino pabaigos turi Ministerijai pateikti:

38.1. projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto įgyvendinimo, parengtą pagal formą, numatytą Atrankos tvarkos aprašo 1 priede, ir investicijų projektą (.docx formatu) su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle (.xlsx formatu), vienai siūlomai įgyvendinti projekto alternatyvai. Investicijų projektas su sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle rengiamas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt ir internetinėje svetainėje http://www.ppplietuva.lt/. Investicijų projekte taikomi tik energetikos sektoriaus projektų tipui priskirtini socialinės-ekonominės naudos/žalos komponentai;

38.2. patvirtinto darbo procedūrų aprašo, kuriame būtų numatyta fizinių asmenų atrankos tvarka, vadovaujantis Stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais (taikomais namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti), fizinių asmenų patirtų išlaidų deklaravimo projekto vykdytojui tvarka, šių išlaidų vertinimo bei pripažinimo tinkamomis finansuoti tvarka, išlaidų deklaravimo Įgyvendinančiajai institucijai tvarka, kopiją.

39. Pareiškėjas dokumentus, nurodytus Aprašo 38.1 ir 38.2 papunkčiuose, turi pateikti vienu iš šių būdų:

39.1. raštu ir elektroninėje laikmenoje (atsiųsti registruotu paštu, įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens arba pristatyti pašto kurjerio);

39.2. raštu, dalį lydraštyje nurodytų priedų, pasirašytų elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, teikiant elektroninėje laikmenoje, dalį kaip popierines laikmenas (atsiųsti registruotu paštu, įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens arba pristatyti pašto kurjerio);

39.3. E. pristatymo informacine sistema arba elektroniniu paštu info@enmin.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Šiuo atveju projektinis pasiūlymas ir kartu su juo teikiami priedai turi būti pasirašyti elektroniniu sertifikuotu parašu (elektroninio dokumento pakuotės rinkmenos arba elektroninio dokumento turinį sudarančių rinkmenų dydis neturi viršyti 4 GB).

40. Ministerija, vadovaudamasi Atrankos tvarkos aprašu įvertinusi projektinį pasiūlymą, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtrauktas tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis projektas. Pareiškėjas, kurio projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

41. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

42. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 45 punkte nurodytais priedais iki valstybės projektų sąraše nustatyto termino pabaigos ir teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS).

43. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

44. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškos pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškos pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėjus raštu/per DMS.

45. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 45.1 ir 45.2 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

45.1. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

45.2. informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;

45.3. pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentus;

45.4. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais) pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu projekto finansininku ir atsakingu už projekto veiklų vykdymo priežiūrą, kopiją (-as);

45.5. pažymą, kurioje turi būti nurodyta projekto išlaidų suvestinė bei nurodyta ar šios išlaidos patiriamos pagal prekių/paslaugų sutartis, ar šios išlaidos yra tų veiklų, kurias visiškai įgyvena pats projekto vykdytojas.

46. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos.

47. Paraiškos pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

48. Pareiškėjas informuojamas ir konsultuojamas Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

49. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

50. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

51. Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

52. Nepavykus paraiškos įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškos vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškos vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėją per DMS, taip pat Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 9 punktu, nurodydama termino pratęsimo priežastis.

53. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–15 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

54. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

55. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS pateikia šį sprendimą pareiškėjui.

56. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

57. Projekto sutarties originalas gali būti teikiamas:

57.1. arba pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje;

57.2. arba pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

58. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

59. Projekto vykdytojas turi rinkti informaciją apie fizinių asmenų ketinamos įdiegti ir įdiegtos įrangos galingumą ir Ministerijai paprašius tokią informaciją pateikti.

60. Projekto vykdytojas privalo tikslines grupes (fizinius asmenis) informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą, jo eigą, rezultatus ir naudą Projektų taisyklių VII skyriaus 37 skirsnyje nustatyta tvarka.

61. Projekto užbaigimo ir investicijų tęstinumo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus 27 skirsnyje.

62. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių VII skyriaus 42 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

63. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

64. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamam projektui Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

____________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 4 prioriteto

„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių

energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“

04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros

energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos

įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

1 priedas

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

(Kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai (išskyrus, kai iš techninės paramos įgyvendinamos visuotinių dotacijų priemonės), šis laukas nepildomas.)

Galimas simbolių skaičius – 25.

Pareiškėjo pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Galimas simbolių skaičius – 140.

Projekto pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Galimas simbolių skaičius – 150.

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

(Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

(Žemiau pateiktos lentelės 2 stulpelyje nėra išdėstomi reikalavimai, tik duodama nuoroda į Aprašo punktus, kuriuose tokie reikalavimai pateikti.)

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau –veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.1.1 uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ siekiamą rezultatą.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti veiklą, nurodytą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
Nr. 1 (toliau – Aprašas) 10 punkte.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.     

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 18, 19, 20 punktuose nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentus, nurodytus šio Aprašo 15 punkte.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Projektas turi prisidėti prie ES BJRS tikslo įgyvendinimo, kaip tai nustatyta šio Aprašo 16 punkte.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų šio Aprašo 20 punkte.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama „de minimis“ pagalba. Pildomas projektų atitikties „de minimis“ pagalbos taisyklėms patikros lapas);

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p. 1–78), laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal reglamentą (ES) Nr. 651/2014. Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas);

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

 

 

Netaikoma.

 

 

 

 

 

Netaikoma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektas turi atitikti Aprašo 25 punktą. Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo, kurio forma skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine ir (arba) ekonomine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Informacinis šaltinis: paraiška ir VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenys

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamas pareiškėjas yra nurodytas šio Aprašo 12 punkte.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai, viešai prieinama informacija.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Netaikoma.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) neturi su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai), arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 eurų (tikrinama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos; jei nustatoma, kad skola viršija 50 eurų, pareiškėjui leidžiama dokumentais pagrįsti, kad paraiškos pateikimo dieną skola neviršijo 50 eurų);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams;

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra;

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo;

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų;

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

Netaikoma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netaikoma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netaikoma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netaikoma.

 

 

 

 

 

Netaikoma.

 

 

 

Netaikoma.

 

 

 

 

 

Informacinis šaltinis: paraiška ir VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenys.

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

 

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

Netaikoma.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas.

Netaikoma.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti finansavimo šaltinius patvirtinantys dokumentai.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Informacijos šaltinis – paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko (toliau – EIB) nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

Netaikoma.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

 

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas ir (arba) investicijų projektas.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas ir (arba) investicijų projektas.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas ir (arba) investicijų projektas.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, sąnaudų ir naudos santykio) reikšmes;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas ir (arba) investicijų projektas.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas ir (arba) investicijų projektas.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

 

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis - investicijų projektas.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė ir terminas bei vieta turi atitikti šio Aprašo 18 ir 19 punktuose nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiška ir investicijų projektas.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

(Taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas kryžminis finansavimas.)

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai (taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ir (ar) apdovanojimus).

Projektui taikoma fiksuotoji norma ir fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 34 punkte. Informacijos šaltinis - paraiška.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija

1 000 000 eurų, kai iš ESF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 50 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams, jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat techninės paramos projektams, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais.)

Informacijos šaltinis - paraiška.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

8.1.2. iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

-     ES teritorijoje;

-     ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.  

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 19 punkte nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 


 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Šis punktas taikomas tik valstybės ir regionų projektų planavimo būdu atrenkamiems projektams. Vertinant techninės paramos projektus šis klausimas netaikomas.)

 

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Jei pažymimas rezultatas „Ne“ arba „Taip su išlyga“, pildomas komentaras.)

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)


 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

 

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Pagal priemonę Nr. ...[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai, ši lentelė nepildoma.)

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

____________________________________ ______________________                                       ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

* Jei pildoma popierinė versija

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo

ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir

naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos

įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

2 priedas

 

FINANSAVIMO FIZINIAMS ASMENIMS SKYRIMO TVARKA

 

I SKYRIUS

REIKALAVIMAI FIZINIAMS ASMENIMS

 

1Finansavimo gavėjas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ (toliau - Priemonė) yra fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), ir žemės sklypą, jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos bus įrengiamos ant žemės, kurie yra įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (toliau – Fizinis asmuo).

2Jei pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų banko duomenis Finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkos (toliau - šios tvarkos) 1 punkte nurodyto pastato dalis yra įregistruota ūkinės (verslo, komercinės ar pan.) paskirties, finansavimas skiriamas proporcingai bendro ploto pastate daliai, atskaičius ūkinį, verslo ar kitokį komercinį plotą (ar ūkinei, verslo ar komercinei veiklai naudojamą plotą).

3Fizinis asmuo turi įrengti šios tvarkos II skyriuje nurodytą įrangą ir pateikti Išlaidų kompensavimo prašymą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau - APVA) ne vėliau kaip 9 mėnesius nuo APVA kvietimo teikti registracijos formas galiojimo pabaigos dienos.

4Fizinis asmuo 5 metus nuo Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skirtos projekto finansavimo lėšos.

5. Fiziniam asmeniui pagal Priemonę įgyvendinusiam finansuojamas veiklas (įdiegusiam atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, skirtas elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms) draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai 5 metus nuo Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI ĮRANGAI

 

6Pagal Priemonę remiami Fiziniai asmenys, kurie įrengia mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, generuojančias elektros energiją iš saulės šviesos, skirtas elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms. APVA vertins atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui „Diegiama technologija turi atitikti atsinaujinančių išteklių rūšį“.

7Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų minimalūs techniniai reikalavimai:

7.1. saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);

7.2. įtampos keitiklis (toliau - inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

8. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti technologija (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine) turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA pareikalavus, Fizinis asmuo privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus.

 

III SKYRIUS

FIZINIO ASMENS REGISTRACIJOS FORMŲ TEIKIMAS

 

9. APVA, suderinusi su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija kvietimų fiziniams asmenims planą, kvietimų teikti registracijos formas trukmę ir kvietimui numatytų lėšų sumą, skelbia kvietimą fiziniams asmenims teikti registracijos formas (Tipinė registracijos formos forma tvirtinama APVA darbo procedūrų apraše). Informacija apie kvietimus skelbiama interneto svetainėse www.apva.lt ir http://enmin.lrv.lt/. APVA skelbs ne mažiau kaip tris kvietimus fiziniams asmenims teikti registracijos formas, ir, suderinusi su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, turės teisę padidinti kvietimui numatytų lėšų sumą.

10. Siekdamas gauti finansavimą, Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo turi užpildyti registracijos formą, kurios forma skelbiama APVA interneto svetainėje www.apva.lt.

11. Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo pildo registracijos formą, kurioje be kitos informacijos turi:

11.1. nurodyti šios tvarkos 1 punkte numatyto pastato unikalų numerį;

11.2. nurodyti ketinamos įsigyti įrangos galingumą (įrengtąją galią);

11.3. nurodyti ketinamos įsigyti įrangos inverterio galingumą;

11.4. nurodyti ketinamos įsigyti įrangos įrengimo būdą;

11.5. įsipareigoti pirkti naują (nenaudotą) įrangą;

11.6. įsipareigoti neparduoti elektros energijos ir (ar) nenaudoti elektros energijos ūkinei komercinei veiklai 5 metus nuo Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

12. Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo iki kvietime teikti registracijos formas nustatyto termino paskutinės dienos teikia registracijos formą APVA.

13. Registracijos formos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APV IS). Gali būti nustatyti kiti Registracijos formų pateikimo būdai ir tvarka APVA patvirtintame darbo procedūrų apraše, jei APV IS funkcinės galimybės nerealizuotos.

14. Jei Fizinio asmens registracijos forma pateikta po šios tvarkos 28 punkte nustatytos Fizinio asmens projekto veiklos pabaigos, finansavimas pagal Priemonę neskiriamas ir neišmokamas.

 

IV SKYRIUS

FIZINIŲ ASMENŲ REGISTRACIJOS FORMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

15. APVA, patikrinusi Fizinio asmens atitiktį šios tvarkos 1 punkto reikalavimams, vykdo Fizinių asmenų registracijos formų vertinimą, vadovaudamasi šios tvarkos 11.3 ir 11.4 papunkčiuose duomenimis ir prioritetiniais atrankos kriterijais, nurodytais kriterijų lentelėje. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams skiriami balai.

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus svorio koeficientas

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų įrengimo būdas

Vertinama, ar namų ūkyje įgyvendinamo projekto metu elektros energijai gaminti diegiamos technologijos įrengiamos ant žemės, ar įrengiamos ant pastato (arba integruojamos į pastatą). Pagal šį atrankos kriterijų vertinami naujai diegiamų technologijų įrengimo būdai:

- aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant ar integruojamos į pastato sieną ar stogą (ar jų dalį);

- žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant žemės.

Balų skaičiavimas:

1)      jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, bus įrengiamos ant ar integruojamos į pastato sieną ar stogą (ar jų dalį), skiriami 5 balai;

2)      jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, bus įrengiamos ant žemės, skiriamas 1 balas.

50

10

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų galia

Vertinama namų ūkyje elektros energijai gaminti diegiamos technologijos galia, tarpusavyje lyginant diegiamų technologijų galingumą:

- aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos iki 5 kW inverterio galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai;

- žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW inverterio galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai.

Balų skaičiavimas:

1) jei bus įdiegtos iki 5 kW inverterio galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skiriami 5 balai;

2) jei bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW inverterio galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skiriamas 1 balas.

50

10

 

100

 

 

16. Minimali privaloma surinkti balų suma nenustatoma.

17. APVA, per 30 dienų nuo kvietimo teikti registracijos formas nustatyto termino paskutinės dienos, įvertinusi pateiktas registracijos formas, sudaro teigiamai įvertintų registracijos formų sąrašą, kuriame registracijos formos išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio), taip pat nurodant pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų registracijos formai suteiktą balų skaičių bei nurodant galimą skirti projektui finansavimo lėšų dydį.

18. Jei registracijos formos surenka vienodą balų skaičių ir joms finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, tuomet pirmenybė suteikiama registracijos formoms, surinkusioms daugiau balų pagal pirmąjį prioritetinį projektų atrankos kriterijų, o jei projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį kriterijų, pirmenybė suteikiama registracijos formoms, surinkusioms daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį kriterijų.

 

V SKYRIUS

FIZINIŲ ASMENŲ TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

19. Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas saulės elektrinės įsigijimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/saules-elektriniu-irengimo-namu-ukiuose-fiksuoto-ikainio-nustatymo-tyrimas) nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį[3] (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW).

20. Fiziniam asmeniui projekto finansuojamoji dalis sudaro 22 proc. tinkamų išlaidų, paskaičiuotų pagal šios tvarkos 19 punktą, atskaičius šios tvarkos 2 punkte nustatytą proporciją ūkinei veiklai naudojamam, verslo ar kitokiam komerciniam plotui.

21. Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos Fizinio asmens (t. y. šios tvarkos 7 punkte nustatytus reikalavimus atitinkančios įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi registracijos formoje nurodytam asmeniui) arba registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčio nuo einamųjų metų, kai paskelbtas kvietimas teikti registracijos formas sausio 1 dienos.

22. Išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose, be kitų teisės aktais nustatytų privalomų rekvizitų, turi būti nurodyta elektrinės įrengtoji galia ir inverterio galia.

23. Išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei šios tvarkos 1 punkte nurodytam pastatui įsigyjama įranga atitinka šios tvarkos II skyriuje nustatytus reikalavimus ir įsigyjama iš tiekėjo:

23.1. juridinio asmens;

23.2. fizinio asmens, kuris turi teisę verstis įrangos pardavimo veikla pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

24. Fizinių asmenų, vykdančių savarankišką pardavimo veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, pardavimo sau išlaidos nėra tinkamos finansuoti išlaidos.

25. Jei pagal Klimato kaitos programą ar šią Priemonę finansavimas buvo skirtas (lėšos išmokėtos) 10 kW saulės elektrinei įrengti, tam pačiam elektros vartotojo objektui finansavimas pagal Priemonę daugiau neskiriamas. Jei pagal Klimato kaitos programą ar šią Priemonę finansavimas buvo skirtas (lėšos išmokėtos) iki 10 kW saulės elektrinei įrengti, tam pačiam objektui finansavimas gali būti skirtas, tačiau ne didesnei nei 10 kW suminei galiai pasiekti.

26. Finansavimas neskiriamas, jei įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodytas fizinio asmens, pateikusio registracijos formą (arba jei išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašyti pastato bendraturčio vardu, bendraturčio), PVM mokėtojo kodas. Visais atvejais, jei įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodyto fizinio asmens pateikusio registracijos formą (arba jei išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašyti pastato bendraturčio vardu, bendraturčio) PVM traukiamas į atskaitą, finansavimas neskiriamas.

 

VI. FINANSAVIMO SKYRIMAS. IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

27. APVA, pagal šios tvarkos 17 punkte nustatyta tvarka sudarytą sąrašą nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja Fizinius asmenis apie jiems skirtą finansavimą.

28. Fizinio asmens projekto veiklos pabaiga yra:

28.1. jei įdiegta iki 5 kW elektrinė, atestuoto rangovo deklaracijos apie elektrinės atitikimą teisės aktų techniniams reikalavimams data;

28.2. jei įdiegta didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau nei 10 kW galios elektrinė, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau - VEI) pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą data.

29. Fizinis asmuo projekto veiklą turi įgyvendinti ir APVA pateikti Išlaidų kompensavimo prašymą ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo APVA kvietimo teikti registracijos formas galiojimo pabaigos dienos.

30. Fizinis asmuo turi užpildyti Išlaidų kompensavimo prašymą, kurio forma tvirtinama APVA darbo procedūrų apraše ir skelbiama APVA internetinėje svetainėje www.apva.lt.

31. Išlaidų kompensavimo prašyme Fizinis asmuo deklaruoja, kad:

31.1. Išlaidų kompensavimo prašyme pateikta informacija ir dokumentai (ir/ar jų kopijos) yra teisingi ir atitinkantys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

31.2. elektrinės įsigijimo išlaidos nebuvo ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų;

31.3. Fiziniam asmeniui yra žinoma, kad, jeigu pateiktas Išlaidų kompensavimo prašymas, išlaidas pagrindžiantys bei elektrinės nuosavybę įrodantys dokumentai yra melagingi, pateiktas Išlaidų kompensavimo prašymas nebus nagrinėjamas ir bus atmestas, o tuo atveju, jeigu buvo priimtas sprendimas teikti finansavimą, finansavimo teikimas bus nutrauktas, sumokėtos lėšos turės būti grąžintos, taip pat kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti kreipiamasi į teismą dėl žalos atlyginimo;

31.4. nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso Fiziniam asmeniui arba jo įgaliotam asmeniui ir jis prisiima visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

32. Išlaidų kompensavimo prašyme Fizinis asmuo įsipareigoja:

32.1. ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų pranešti projekto APVA apie bet kurių duomenų, pateiktų registracijos formoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus penkerių metų nuo Fizinio asmens Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos laikotarpiu;

32.2. už suteiktas finansavimo lėšas savo nuosavybėn įsigytą materialųjį turtą naudoti ne mažiau kaip penkerius metus nuo finansavimo išmokėjimo dienos; anksčiau nei per 5 (penkerius) metus nuo Fizinio asmens Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos be rašytinio APVA sutikimo neįkeisti, neperleisti už finansavimo lėšas įsigyto turto;

32.3. neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, prisiimtų įgyvendinant Fizinio asmens projektą, tretiesiems asmenims be rašytinio APVA sutikimo;

32.4. bendradarbiauti su APVA, sudaryti sąlygas tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Fizinio asmens projekto vykdymu per visą 5 metų laikotarpį nuo Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos;

32.5. APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus.

33. Kartu su Išlaidų kompensavimo prašymu turi pateikti:

33.1. įrangos, atitinkančios šios tvarkos 7 punkte nustatytus reikalavimus, įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo Fizinio asmens nuosavybėn (įrangos perdavimo - priėmimo aktas) įrodančių dokumentų kopijas;

33.2. įrangos, atitinkančios šios tvarkos 7 punkte, techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas (įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija);

33.3. atestuoto rangovo deklaraciją apie elektrinės atitikimą teisės aktų techniniams reikalavimams, jei įdiegta iki 5 kW elektrinė, arba VEI pažymą apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, jei įdiegta didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau nei 10 kW galios elektrinė;

33.4. kitus APVA prašytus būtinus dokumentus, jų nuorašus arba kopijas arba informaciją, reikalingą išlaidų tinkamumui įvertinti.

34. Išlaidų kompensavimo prašyme nustačius trūkumų, Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo per APVA nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi patikslinti Išlaidų kompensavimo prašymą ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus.

35. Jei Fizinis asmuo faktiškai įdiegė ne tokios galios įrangą ir ne tokiu įrengimo būdu, kaip buvo nurodęs registracijos formoje, ir pagal šios tvarkos 17 punkte nustatyta tvarka sudarytą sąrašą jo surinktas suminis balų skaičius yra žemesnis nei priešpaskutinis suminis balas sąraše, visos tokio Fizinio asmens išlaidos yra netinkamos finansuoti.

36. APVA faktinį finansavimą apskaičiuoja Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš faktiškai įdiegtos įrangos galingumo (pagal Fizinio asmens įdiegtos įrangos 33.1 - 33.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus) bei pagal šios tvarkos 20 punktą, tačiau neviršijant projektui skirto finansavimo lėšų dydžio (apie kurį Fizinis asmuo informuotas pagal šios tvarkos 27 punktą).

37. APVA, vadovaudamasi darbo procedūrų aprašu, įvertina pateiktą Išlaidų kompensavimo prašymą ir, jei registracijos forma patenka į atrinktų patikrai vietoje sąrašą, atlieka patikrą vietoje.

38. Patvirtinus Išlaidų kompensavimo prašymą, Fiziniam asmeniui arba jo įgaliotam asmeniui išmokamos finansavimo lėšos.

39. Finansavimo lėšos išmokamos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Fizinio asmens arba jo įgalioto asmens tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat jei APVA atlikusi patikrą projekto įgyvendinimo vietoje neranda trūkumų.

40. APVA per 5 metų laikotarpį nuo Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras vietoje ir paprašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus.

 

_______________________[1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[2] Ši eilutė pildoma tais atvejais, kai įgyvendinamas jungtinės priemonės projektas. Įrašomos sumos pagal atskiras priemones, sujungtas į jungtinę priemonę. Įgyvendinant jungtines priemones konkrečiam projektui pagal atskiras priemones gali skirtis nustatyta finansuojamoji dalis.

[3] Nurodytas Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo 9 lentelės „Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio kintamosios dalies apskaičiavimas“ 4 stulpelyje