LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAGALBOS TEIKIMO KIAULIŲ LAIKYTOJAMS SKATINANT VYKDYTI AFRIKINIO KIAULIŲ MARO PREVENCIJOS PRIEMONES TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 3D-586

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.10 papunkčiu,

t v i r t i n u Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                              Giedrius Surplys

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2018-08-17 raštu Nr. (9.8E-35)6V-2110

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2018-08-22 raštu Nr. (18)-SD-498

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2018-08-21 raštu Nr. B6-(119)-2257

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-586

 

PAGALBOS TEIKIMO KIAULIŲ LAIKYTOJAMS SKATINANT VYKDYTI AFRIKINIO KIAULIŲ MARO PREVENCIJOS PRIEMONES TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisyklės  (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL 2013 L 352, p. 9) ir atsižvelgiant į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės).

2. Taisyklių tikslas – nustatyti nereikšmingos (de minimis) pagalbos iš valstybės biudžeto lėšų (toliau – pagalba) administravimo ir mokėjimo tvarką šių taisyklių 5 punkte nurodytiems kiaulių laikytojams, kompensuojant nuostolius, patirtus dėl afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) grėsmės.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. grąžintinos lėšos – privalomos grąžinti lėšos, kurios buvo neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, ir su jomis susijusios palūkanos;

3.2. de minimis pagalba – valstybės pagalba, atitinkanti reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatas;

3.3. pagalbos gavėjas – pareiškėjas, kuris atitinka visus reikalavimus gauti pagalbą ir kuriam skiriama pagalba;

3.4. paraiška gauti pagalbą (toliau – paraiška) – taisyklių 1 priede nustatytos formos dokumentas, kuriuo prašoma skirti nereikšmingą (de minimis) pagalbą už paskerstas kiaules;

3.5. pareiškėjas – ūkinių gyvūnų laikytojas, taisyklių nustatyta tvarka savivaldybei teikiantis paraišką gauti pagalbą;

3.6. ūkinis gyvūnas – gyvūnas, laikomas ar veisiamas maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, darbo ir kitais ūkininkavimo tikslais;

3.7. ūkinio gyvūno laikytojas – asmuo, kuris yra ūkinio gyvūno savininkas ar jį laiko atlygintinai ar neatlygintinai;

3.8. Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) valdymo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

4. Kitos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme ir Bendrosiose administravimo taisyklėse.

 

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI GAUTI PAGALBĄ IR JOS DYDIS

 

5. Pagalba teikiama pareiškėjams, kurių kiaulių laikymo vietos yra rajonuose, kuriuose 2018 metais nustatyti AKM atvejai šernuose ir (arba) kiaulėse (informaciją skelbia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), ir kurie:

5.1. paskutinį mėnesį prieš taisyklių įsigaliojimą laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB), ir laikotarpiu nuo taisyklių įsigaliojimo iki 2018 m. gruodžio 31 d. paskerdė visas savo laikomas kiaules;

5.2. sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl AKM;

5.3. įsipareigoja 3 metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių;

5.4.   nėra gavę neteisėtos pagalbos,  kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąją rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

6. Pagal taisykles mokama 100 eurų išmoka už kiekvieną paskerstą kiaulę.

7. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam pareiškėjui (t. y. vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje), per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali būti didesnė kaip 15 000 Eur, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 2 dalyje.

Bendra pirminės gamybos sektoriuje veiklą vykdantiems ūkio subjektams skiriamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neturi viršyti Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 priede nurodytos nacionalinės ribos.

8. Teikiant pagalbą turi būti laikomasi reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 7, 8 ir 9 dalies ir 5 straipsnio nuostatų.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR PAGALBOS SKYRIMAS

 

9. Ministerija interneto svetainėje www.zum.lrv.lt skelbia kvietimus teikti paraiškas, nurodydama paraiškų priėmimo terminus, paraiškų pateikimo vietą, informaciją, kur galima rasti pagalbos teikimo tvarką ir paraiškos formą.

10. Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikia šiuos dokumentus:

10.1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o kai paraišką teikia juridinis asmuo, taip pat pateikiamas ir dokumentas, kuriuo patvirtinamas pareiškėjo vadovo ar kito įgalioto asmens atstovavimo pagrindas;

10.2. paraišką gauti paramą už paskerstas kiaules (taisyklių 1 priedas);

10.3. dėl pareiškėjo skerdžiamų kiaulių pareiškėjui išduotą mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopijas.

11. Savivaldybės administracijos darbuotojas patikrina:

11.1. ar paraiškoje įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, pareiškėjas pateiktus duomenis patikslina);

11.2. pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) CDB duomenis:

11.2.1. ar paskutinį mėnesį prieš taisyklių įsigaliojimą pareiškėjas laikė nuo 1 iki 100 CDB įregistruotų kiaulių;

11.2.2. ar visos paskerstos kiaulės buvo registruotos CDB;

11.2.3. ar pareiškėjas paskerdė visas savo laikomas kiaules, t. y. ar po paraiškos pateikimo dienos visos kiaulės yra išregistruotos;

11.3. paraiškoje apskaičiuotą prašomą pagalbos sumą;

11.4. ar yra pateikti visi reikalingi taisyklių 10 punkte nurodyti dokumentai ir, jei reikia, prašo pateikti papildomus dokumentus, reikalingus paraiškai tinkamai įvertinti;

11.5. ar pareiškėjo kiaulių laikymo vieta yra rajone, kuriame 2018 metais nustatyti AKM atvejai šernuose ir (arba) kiaulėse.

12. Paraiškos įvertinamos per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo savivaldybėje dienos, išskyrus atvejus, kai pareiškėjui išsiųstas paklausimas dėl papildomos informacijos ir (ar) dokumentų pateikimo. Gavus atsakymą į paklausimą, paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų. Įvertinęs paraiškas, savivaldybės administracijos darbuotojas užpildo Pagalbos už paskerstas kiaules duomenų suvestinę (2 priedas) ir pateikia ją Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) per ŽŪMIS informacinę sistemą, o nesant galimybės suvesti duomenis į ŽŪMIS, 2 priede nurodyti duomenys pateikiami Agentūrai el. paštu [email protected].

13. Agentūra, gavusi 12 punkte nurodytus duomenis:

13.1. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės), patikrina, ar bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, pridėjus pagal taisykles apskaičiuotą pagalbos vertę, neviršija leidžiamų nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžių, nurodytų taisyklių 7 punkte;

13.2.      per 15 darbo dienų nuo taisyklių 12 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos, priima sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo;

13.3.       per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos informaciją apie pareiškėjui apskaičiuotą pagalbos sumą bei pritaikytas sankcijas paskelbia Agentūros informaciniame portale https://portal.nma.lt bei raštu informuoja pareiškėjus apie sprendimą dėl pagalbos neskyrimo, nurodant pagalbos neskyrimo motyvus ir apskundimo tvarką;

13.4.      vadovaudamasi Registro nuostatais ir Suteiktos pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui informaciją apie pagalbos gavėjams skiriamą pagalbą;

13.5. vadovaudamasi Registro nuostatais, pasikeitus Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro objekto duomenims, apie tai praneša registro tvarkytojui;

13.6. užsako lėšas ir išmoka jas pagalbos gavėjams Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

14. Priėmus sprendimą skirti pagalbą, pareiškėjas tampa pagalbos gavėju.

15. Grąžintinos lėšos administruojamos vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis ir Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“.

16. Agentūra ministerijai ataskaitas teikia Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

17.  Pagalbos gavėjui, atitikusiam taisyklių 5 punkte nustatytus reikalavimus mirus, įpėdinis, gavęs paveldėjimo dokumentus (paveldėjimo teisės liudijimą, nuosavybės teisės liudijimą ar pan.) ir atitinkantis taisyklių 5.3 papunktyje nustatytą reikalavimą, pateikia savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą laisvos formos prašymą dėl teisės į pagalbą perėmimo kartu su paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijomis, nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį. Savivaldybės administracijos darbuotojas, patikrinęs, ar pateikti visi šiame punkte nurodyti dokumentai ir ar įpėdinis atitinka taisyklių 5.3 papunktyje nustatytą reikalavimą, per 10 darbo dienų nuo prašymo dėl teisės į pagalbą perėmimo gavimo raštu pateikia šiuos dokumentus Agentūrai.

18. Kiti klausimai, kurių nereglamentuoja taisyklės, sprendžiami vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę pareiškėjai.

20. Jei VMVT atstovams atlikus ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą nustatoma, kad pagalbos gavėjas nesilaiko taisyklių 5.3 papunktyje nurodyto įsipareigojimo, VMVT atstovai apie tai informuoja Agentūrą.

21. Už paraiškų patikrinimą ir pareiškėjui apskaičiuotos pagalbos sumos apskaičiavimo teisingumą atsako duomenis patvirtinusios savivaldybės.

22. Už sprendimo dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo priėmimą, lėšų išmokėjimą pagalbos gavėjams ir jų apskaitą, neteisėtai išmokėtų lėšų susigrąžinimą atsako Agentūra.

23. Savivaldybė ir Agentūra privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

24. Pareiškėjai, gavę pagalbą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto pagalbos gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Agentūros konkrečių valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų veiksmus (neveikimą) pareiškėjai gali apskųsti Agentūros direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

26. Savivaldybės administracijos konkrečių darbuotojų veiksmus (neveikimą) pareiškėjai gali apskųsti savivaldybės administracijos direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

27. Agentūros ir savivaldybės administracijos sprendimai arba veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________

 

Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos gauti pagalbą už paskerstas kiaules forma)

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė (pavadinimas)

 

___________________________ savivaldybei

 

PARAIŠKA

GAUTI PAGALBĄ UŽ PASKERSTAS KIAULES

                                                   _________             _______________

                                                       (data)                           (vieta)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

Subjekto žemės ūkio valdos atpažinties numeris (jei turi) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Asmens kodas (pildo fizinis asmuo) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Juridinio asmens kodas (pildo juridinis asmuo) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresas

(namo (buto) numeris, gatvė, gyvenvietė (miestas), seniūnija, savivaldybė, pašto kodas)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Kontaktinio telefono numeris

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Elektroninio pašto adresas

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Informaciją pageidauju gauti nurodytuoju el. paštu

Taip

Ne

 

Banko rekvizitai (informacija Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos apie skirtos išmokos pervedimą)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Banko (filialo) pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Banko kodas |__|__|__|__|__|

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

II. INFORMACIJA APIE KIAULES IR PRAŠOMA PARAMOS SUMA

 

Kiaulių laikymo vietos adresas

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Kiaulių bandos numeris

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Paskerstų kiaulių skaičius, vnt.

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prašoma pagalbos suma, Eur

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

III. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

            Aš, pretenduodamas gauti pagalbą už paskerstas kiaules ir pasirašydamas šioje paraiškoje, pareiškiu, kad:

1. Esu susipažinęs su Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisyklėmis ir įsipareigoju 3 metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių.

2. Nesu gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios paramos arba paramos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka.

3. Sutinku, kad VMVT atliktų patikrą kiaulių laikymo vietoje.

4. Esu informuotas ir sutinku, kad Agentūra tikrintų mano asmens duomenis Valstybinės mokesčių inspekcijos ir jos teritorinių įstaigų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir kitose valstybinėse duomenų bazėse ar kituose registruose apie mano skolą valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondui bei kitą informaciją, reikalingą pagalbai administruoti.

5. Esu informuotas, kad duomenys apie gautą pagalbą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Lietuvos Respublikos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Esu informuotas, kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

7. Sutinku, kad paraiškoje ir kituose teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių išmokų administravimo klausimais.

8. Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą sumą grąžinti Agentūrai. Žinau, kad man gavus pranešimą dėl klaidingai išmokėtos pagalbos grąžinimo Agentūrai, gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, jei jos negrąžinsiu per nurodytą terminą.

9. Patvirtinu, kad paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

 

__________________________          ______________________________________________

                (parašas)                                 (fizinio, juridinio asmens ar jo atstovo vardas ir pavardė)

 

 

Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisyklių

2 priedas

 

(Pagalbos už paskerstas kiaules duomenų suvestinės forma)

____________________________SAVIVALDYBĖ (KODAS I_I_I)

_________________________________________________

(savivaldybės duomenys)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

prie Žemės ūkio ministerijos

 

PAGALBOS UŽ PASKERSTAS KIAULES DUOMENŲ SUVESTINĖ

__________________ Nr. _________

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Asmens /

įmonės kodas

 

Asmens vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas

Banko kodas

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

Galutinė suma*, Eur

Pagalbos

kodas**

Savivaldybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

Pastaba. Suvestinė pateikiama Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, suvedant duomenis į informacinę sistemą ir raštu.

* Galutinė suma apskaičiuojama paskerstų kiaulių skaičių padauginus iš 100 Eur.

** Išmokos kodas: išmokos kiaulių laikytojams už paskerstas kiaules, vykdant AKM prevencijos priemones – 20335.

 

Savivaldybės komisijos pirmininkas

 

_________________ ________________________

         (parašas)                                                                            (vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda: vardas, pavardė, tel. Nr., el. p.)