Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL DOTACIJOS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS SOLIDARUMO FONDO

 

2018 m. spalio 3 d. Nr. 988

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiančiu Europos Sąjungos solidarumo fondą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 181), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 661/2014 (OL 189, 2014, p. 143) (toliau – Reglamentas), ir atsižvelgdama į tai, kad iš Europos Sąjungos solidarumo fondo Lietuvai skiriama dotacija ilgalaikių liūčių pažeistos melioracijos infrastruktūros atstatymui (toliau – dotacija), Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Įgalioti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrą Giedrių Surplį pasirašyti susitarimą su Europos Komisija dėl Europos Komisijos sprendimo, pagal kurį iš Europos Sąjungos solidarumo fondo Lietuvai skiriama dotacija, įgyvendinimo.

2. Pavesti:

2.1. valstybės įmonei Valstybės žemės fondui:

2.1.1. būti atsakingam už dotacijos panaudojimą Reglamento 3 straipsnyje numatytoms priemonėms finansuoti;

2.1.2. kartu su savivaldybėmis organizuoti melioracijos infrastruktūros atstatymo darbus.

2.2. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos – užtikrinti dotacijos lėšų išmokėjimą savivaldybių administracijoms.

2.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai:

2.3.1. koordinuoti darbus, susijusius su šio nutarimo 1 punkte nurodyto sprendimo įgyvendinimu;

2.3.2. užtikrinti dotacijos lėšų tikslinio panaudojimo kontrolę;

2.3.3. pateikti Europos Komisijai dotacijos įgyvendinimo ataskaitą ir išlaidų pagrindimo suvestinę Reglamento 8 straipsnyje nustatytais terminais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                      Giedrius Surplys