RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO MIESTO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 23 d. Nr. T-521

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-42, 221 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Radviliškio miesto kultūros centro direktoriaus 2016 metų ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                            Kazimieras Augulis

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės 

tarybos 2017 m. kovo 23 d.       

sprendimu Nr. T-521

 

RADVILIŠKIO MIESTO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS

2016 METŲ ATASKAITA

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Biudžetinė įstaiga. Radviliškio miesto kultūros centras, Maironio g. 10, LT-82133  Radviliškis,  tel. (8 422) 51 085, info@radviliskiokc.lt, www.radviliskiokc.lt.

1.2. Įstaigos vadovas: nuo 2016 m. spalio 28 d. direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių Indrė Ginkevičienė, 4 metai vadybinio darbo stažo, ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

5 (vnt.)

23 (vnt.)

7 (vnt.)

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Laikotarpis

Paslaugų gavėjai

 

 

Fiziniai ir juridiniai asmenys

2016-01-01 iki 2016-12-31

 

 

1.5. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur.)

Lėšos (tūkst. Eur.)

1. Savivaldybės biudžetas

 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

334,9

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

16,6

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

21,9

2. Kiti šaltiniai

 

2.1. ES paramos lėšos

 

2.2. Valstybės biudžeto lėšos

19,1

2.3. Paskolos lėšos

-

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

0,4

 

1.6. Biudžeto išlaidos.

Išlaidų pavadinimas

Kasinės išlaidos (tūkst. Eur.)

Darbo užmokesčio

170,2

Socialinio draudimo įmokos

49,5

Ryšių paslaugos

0,9

Transporto išlaidos

2,9

Spaudiniai

0,1

Kitos prekės

29,3

Komandiruotės

0,2

Kvalifikacijos kėlimas

0,6

Komunalinės paslaugos

36,4

Kitos paslaugos

40,9

Kitos išlaidos

 

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas

6,6

Ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimas

0

Viso išlaidų:

313,1

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

1. Tikslas: Sudaryti sąlygas visiems Radviliškio rajono gyventojams dalyvauti kultūrinėje veikloje. Saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, prisidėti prie Lietuvos dainų švenčių tradicinės tąsos, ugdyti tautinę savimonę, skatinti meninių žanrų įvairovę, meno mėgėjų kolektyvų veiklą ir sklaidą, plėtoti bendradarbiavimą su kitais miesto ir rajono kolektyvais. Aktyviai dalyvauti miesto, rajono ir respublikos kultūriniame gyvenime, reprezentuoti rajono kultūrą respublikoje ir užsienyje, skatinti kūrybinius mainus.

Veikla ir rezultatai: 2016 m. Radviliškio miesto kultūros centre veikė 21 mėgėjų meno kolektyvai, būreliai, studijos, klubai kurie jungė 498 narius. Visų jų veiklai sudarytos sąlygos, suremontuotos repeticijų salės, įrengti persirengimo kambariai. II aukšte, šalia repeticijų salių, įrengtas tualetas ir dušas, suremontuoti meno vadovų kabinetai. Šokėjų kolektyvams nupirkta priemonių repeticijoms: šokdynių, kamuolių, lankų. 2016 metais mėgėjų meno kolektyvai 47 kartus koncertavo išvykose, 3 kartus užsienyje. Liaudiškos muzikos kapela „Seni pažįstami“ buvo išvykę į Baltarusiją, Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Šelmiai“ buvo išvykusi į Latviją, o pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Patrepsėlis“ viešėjo Latvijoje.

Kolektyvai dalyvavo šventėse, konkursuose, festivaliuose. Radviliškio miesto kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Šelmiai“ (vad. Edmundas Verpetinskas), dalyvavo Respublikiniame vyresniųjų šokių kolektyvų konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui 2016“, Širvintose. Šokių kolektyvas sėkmingai pasirodė konkurse ir laimėjo II laipsnio apdovanojimą. Šiauliuose vyko respublikinės liaudiškos muzikos kapelų šventė-varžytuvės „Rėkyvos bangos 2016“, skirtas Kultūros dienai paminėti, kurioje nominacija už „Smagiausią polką“ buvo apdovanoti Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Seni pažįstami“ (vad. Sigitas Jagminas). Radviliškio miesto kultūros centro Linijinių šokių studijos „Intriga“ kolektyvas, vadovaujamas Indrės Ginkevičienės, dalyvavo Lietuvos KLŠA Line Dance (linijinių) šokių čempionate Šiauliuose, kur užėmė prizinę vietą.

2016 m. vyko meno mėgėjų šventės ir festivaliai: kapelų šventė „Žemėj Lietuvos“, Folkloro šventė „Škaplierna“, politinių kalinių ir tremtinių chorų šventė „Dainos Lietuvai“, adventinės chorinės muzikos festivalis, tarptautinis festivalis – šventė „Europos laivas plaukia“, linijinių šokių fiesta „Prie Neužmirštuolės fontano“, folkloro festivalis „Ganiau palšus jautelius“, garbaus amžiaus žmonių liaudiškų šokių festivalis „Ir ne tik iš Lietuvos“. Šiais metais prie kolektyvų iš Lietuvos, Estijos ir Latvijos prisijungė ir tautinių šokių kolektyvas iš Olandijos. Svečiai džiaugėsi, kad turi galimybę populiarinti liaudies tradicijas už savo šalies ribų. Radviliškio miesto kultūros centrui bendradarbiaujant su Lietuvos liaudies kultūros centru. Radviliškyje buvo suorganizuotas Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių, šokio studijų konkursinis festivalis „Aguonėlė 2016“ nacionalinis turas.

Iš visų kultūros centre veikiančių kolektyvų, 11 jų – vaikų ir jaunimo (virš 200 dalyvių). Radviliškio miesto kultūros centro šokių kolektyvas „Flamingas“ (vad. Ieva Kamrazerytė) sėkmingai dalyvavo respublikiniame šokėjų festivalyje-konkurse „Molėtai šokio ritmu 2016“, kur visos keturios įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo šokėjų grupės buvo apdovanotos I ir II vietos diplomais. Nuolatiniai organizuojamų renginių talkininkai ir vedėjai yra teatro grupė „Išdykėliai“ (vad. Daiva Sirutienė). Žiūrovus džiugia studijos „Teatro ABC“ dalyviai, kurių jauniausieji dar neturi nė metų.            

Radviliškio miesto kultūros centras prisideda prie kūrybinių jaunimo iniciatyvų – bendradarbiauja su Radviliškio rajono atviru jaunimo centru – „Jaunimo erdvė“, Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) Radviliškio skyriumi, švietimo įstaigomis, kuriems teikia pagalbą organizuojant įvairius renginius.

2. Tikslas: Sudaryti bendruomenės nariams galimybę susipažinti ir pamėgti profesionalųjį meną.

Veikla ir rezultatai: 2016 m. buvo organizuojamos profesionalių menininkų parodos, koncertai, spektakliai. 2016 metais surengta 10 parodų, 8 koncertai ir 24 spektakliai. Eksponuotos Kristinos Sereikaitės, Beno Alejūno, Juozo Taunio, Sofijos Kanaverskytės „Lietuvos valdovai“, Ramūno Dargio „Brūzgynų tonai“ darbų parodas. Pristatyta medžio drožėjų ir kalvių plenerui skirta paroda „Gyvybės medis“: lietuvių kryždirbystė ir kryžių simbolika“, tautodailininkų darbai, kurie buvo pristatyti kasmetinėje Radviliškio rajono tautodailės darbų parodoje.

Radviliškio miesto kultūros centre organizuotas renginys „Teatro Mūzos“ sukvietė visus miesto teatro mylėtojus. Tai Radviliškio miesto kultūros centro studijos „Teatro ABC“ mažiausiųjų artistų ir jų mamų pasirodymas. „Teatro ABC pradinukai“ – miesto pradinių klasių vaikai parodė etiudą „Spalvos“, Vaižganto gimnazijos I-III klasių gimnazistų teatro būrelio etiudas „Teatras“,  Gražinos pagrindinės mokyklos 5-7 klasių mokinių muzikinis spektaklis „Fėjų pasakos“.

Gavus dalinį finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos buvo vykdomas projektas „Auksiniai scenos kryžiai Radviliškyje“, kurio metu gyventojams buvo suteikta unikali proga išvysti pačius geriausius Lietuvos teatro kūrėjų darbus. 2016 m. parodyti 5 apdovanojimus gavę spektakliai. Urbanistinio šokio teatro „LOW AIR“ spektaklis „Feel link“, „No Theatre“ kūrėjų sukurtas spektaklis „Kaligula“, vaikus ir jų tėvus džiugino spektaklis „Gaidelis pinigautojas“, spektaklis „Demokratija“ ir šiuolaikinio cirko spektaklis „Aš esu“. Projekto vykdymo laikotarpiu publikai pristatytuose spektakliuose apsilankė apie 1800 Radviliškio ir aplinkinių rajonų gyventojų. Projekto jaunieji „Auksiniai scenos kryžiai Radviliškyje“ metu Šiaurės Lietuvos regiono gyventojai turėjo unikalią galimybę mėgautis geriausių Lietuvos teatrų ir jų kūrėjų darbais.

3. Tikslas: Organizuoti Radviliškio rajono visų amžiaus grupių gyventojų poilsį, laisvalaikį. Rengti meninius projektus, skatinančius ugdyti visų amžiaus grupių kolektyvų meninę veiklą.

Veikla ir rezultatai: Organizavome ir dalyvavome įvairiose akcijose: socialinė akcija skirta Neįgaliųjų dienai paminėti „Aš ir tu – tai mes“; net 18 komandų dalyvavo orientacinėje – kultūrinėje bėgimo akcijoje „Kultūrinė orientacija“, o greičiausiai atbėgusiai ir kultūrinį kryžiažodį išsprendusiai Radviliškio šaulių kuopos komandai Seimo narys Paulius Saudargas įteikė kelionės į Europos Parlamentą pažymėjimą; dalyvavome meninėje jaunimo akcijoje „Laisvės paukštis“, Lietuvos liaudies kultūros centro akcijoje „Visa Lietuva šoka“. Kvietėme miesto ir rajono gyventojus įsijungti į dviračių žygį „Radviliškio rajono bažnyčių keliais“, kuriame dalyvavo 80 dalyvių.

2016 m., kaip ir kasmet, Kultūros centras organizavo Lietuvos valstybinių švenčių minėjimus bei jau tradicinėmis tapusias šventes. Baltų vienybės dienos minėjimas, Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienos minėjimas, valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena, tarptautinė vaikų gynimo diena, gedulo ir vilties dienos minėjimas, koncertas skirtas mamos dienai paminėti, Europos dienos minėjimas, patriotinių dainų festivalis, skirtas Lietuvos partizanų pagerbimo dienai paminėti, iškilmingas Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas – koncertas, „Užgavėnių šventė“, Radviliškio miesto šventė „Radviliškis – mūsų namai“, Tulpių žydėjimo šventė „Tulpių pasaka“ ir kt.

4. Tikslas: Užtikrinti kultūros politikos teikiamą prioritetą etninės kultūros plėtrai. Skatinti kultūros darbuotojų suinteresuotumą etninės kultūros paveldu, išsaugojimu ir perdavimu. Plėtoti edukacinę veiklą etnokultūros srityje. Skatinti folkloro ansamblio aktyvų dalyvavimą koncertinėje veikloje. Skatinti naujų folkloro ansamblių, studijų, ypač vaikų ir jaunimo, kūrimąsi.

Veikla ir rezultatai: Folkloro kolektyvas „Aidija“ 2016 metais minėjo savo veiklos 30 – metį. Šis kolektyvas reprezentuoja Radviliškio miestą ne tik rajone, bet ir už jo ribų. 2016 m. kolektyvas dalyvavo tradiciniame folkloro sambūryje „Nepamirštama tautos gaida“, Neringos miesto tradiciniame renginyje – XVIII tarptautiniame folkloro festivalyje „Tek saulužė ant maračių“, kituose šventėse, renginiuose bei festivaliuose.

Kultūros centre rengiamos edukacinės-kultūrinės programos, kalendorinės šventės. Surengtos Sekminių, Baltų dienos, Advento šventės laikantis senųjų tradicijų. Amatų dirbtuvės „Etnokultūrinis dialogas“, kuriose visi radviliškiečiai galėjo susipažinti su karpinių, mezgimu, medžio drožyba, keramikos ir odos dirbinių gamyba. Amatų dirbtuvių lankytojai turėjo progą pasigaminti suvenyrus, dovanėles, taip pat dauguma jų jau dalyvavo kasmet organizuojamose mugėse – Adventiniuose turguose. Kaip ir kasmet buvo organizuota Radviliškio rajono tautodailininkų darbų paroda, iš kurios atrinkti tautodailininkų darbai keliavo į regionines parodas, o iš jų – ir į respublikinę, kur siekė aukščiausių tautodailininkams suteikiamų apdovanojimų.

Gavus dalinį finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos, buvo vykdomi projektai, kurie glaudžiai susiję su etnine kultūra: kojinių mezgimo čempionatas – visos dienos etnokultūrinį renginį-kojinių mezgimo čempionatą „Etniniai sąskambiai“ aplankė mezgėjų delegacija iš Latvijos nacionalinio kultūros centro. Kojinių mezgimo čempionatas yra vienintelis tokio pobūdžio renginys ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Čempionate pristatoma Europos šalių mezgimo amato tradicija, dalijamasi patirtimi, vyksta bendravimas ir bendradarbiavimas tarp skirtingų tautybių žmonių. Radviliškio miesto kultūros centras – čempionato organizatoriai, tikisi, kad čempionatas padės atkreipti visuomenės dėmesį į liaudiškų papročių ir tradicinių amatų puoselėjimą ir paskatins žmones, ypač jaunimą, įvertinti bei puoselėti nacionalinės etninės kultūros savitumą. Medžio drožėjų ir kalvių plenero „Daugiau nei amatas“ metu, sukurti kūriniai buvo padovanoti Acokavo, Kutiškių, Karčemų kaimo bendruomenėms. Vienas kryždirbystės objektas, kaip padėka už dovanotus ąžuolo rąstus, papuošė VĮ Radviliškio miškų urėdijos aplinką. Projektui suteiktas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažas.

Latvių kultūros centre (laisvalaikio ir pramogų parke) 2016 m. atidaryti Radviliškio rajono Tautodailės namai. Planuota, kad tautodailės namuose įsikurs beveik 40 Radviliškio rajono tautodailininkų, atstovaujančių įvairioms tautodailės sritims: medžio drožybai, keramikai, siuvimui, mezgimui, pynimui, karpiniams, audimui, siuvinėjimui, kalvystei, tapybai, vytelių pynimui, nėrimui. Centre veiks įvairios amatų dirbtuvės, edukacinės programos, dienos stovyklos, vietinių amatininkų darbų parodos, bus vedami amatų renginiai, amatininkų mokymai.

Radviliškio miesto kultūros centras 2016 m. suorganizavo ir etnokultūrinę vaikų dienos stovyklą „Etninė kultūra – tautos sukurta“. Čia kiekvienas dalyvis galėjo turiningai praleisti vasaros atostogas, lavinti kūrybinius bei meninius gebėjimus, susipažinti su garbinga Radviliškio krašto istorija, tautinėmis tradicijomis ir amatais. Stovyklos programa buvo siekiama, kad etnokultūra taptų vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos atsiskleidimo šaltiniu. 

5. Tikslas: Inicijuoti profesionalaus ir mėgėjų kino meno sklaidą.

Veikla ir rezultatai: Radviliškio miesto kultūros centre buvo surengta įvairaus žanro ir formato kino filmų demonstracija. Ypatingai didelio populiarumo sulaukė animaciniai kino filmai, skirti mažiesiems žiūrovams. Žiūrovai į filmus buvo kviečiami kiekvieną mėnesį.

6. Tikslas: Telkti ir išlaikyti profesionalią kultūros ir meno specialistų grupę, svarbiausių meno žanrų vadovus, kurių dėka vykdomos ilgalaikės, tęstinės, edukacinės, sociokultūrinės, meninės ir kitos programos. Sudaryti galimybes darbuotojams tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją. Formuoti aktyvių ir kūrybingų meno kolektyvų vadovų grupę.

Veikla ir rezultatai: Kultūros centre dirba profesionalūs kultūros ir meno specialistai. Darbuotojai dalyvavo 10 kvalifikacijos kėlimo renginių:

·    Seminaras ir mokymai „Dainuojamasis ir choreografinis folkloras nūdienos renginiuose“;

·    UAB „Apskaitos ir audito žinios“ organizuotame seminare „Aktūalūs apskaitos ir mokesčių klausimai“;

·    MB seminaras profesionalams „Buhalterio darbą keičiančių teisės aktų taikymas 2016-2017 m.: naujasis Darbo kodeksas, socialinis modelis ir pasiruošimas i.SAF ir i.VAZ diegimui“;

·    „LINEDANCE LT“ šokių seminaras „XII-asis tarptautinis linedance“ šokių festivalis Palangoje  „Draugystes tiltas 2017“;

·    Informacinis seminaras „Europa piliečiams“;

·    Lietuvos liaudies kultūros centro mokymai „Lyderystė ir vadovavimo kaitos tendencijos organizacijoje“;

·    Seminaras „Streso ir įtampos valdymas“;

·    Lietuvos liaudies kultūros centro mokymai „Renginių organizavimas ir režisūra: kūrybiškumo paieškos“;

·    Seminaras „Vydūno pasaulėžiūra ir dramaturgija“;

·    LITEXPO parodų centre turizmo paroda „Adventur 2016“.

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Renginių organizavimas, koncertinių salių ir kitų patalpų nuoma, kilnojamos scenos nuoma, meno kolektyvų pasirodymas, bilietų pardavimas į renginius ir kt.

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

Organizuojami darbuotojų pasitarimai, kurių metu aptariamos problemos, organizaciniai bei ūkiniai klausimai. Darbuotojai skatinami nuolat kelti kvalifikaciją, dalyvauti kitų kultūros organizacijų renginiuose. Aktyviai bendradarbiaujama su kitomis kultūros, švietimo įstaigomis, organizacijomis, tautodailininkais. 2016 metais įsigyti du nauji kompiuteriai, papildytas garso ir šviesos aparatūros komplektas. Įrengtos kavinės patalpos. Atnaujintas inventorius. Aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos liaudies kultūros centru, Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros centrų asociacija.

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

·    Radviliškio miesto kultūros centro darbuotojai, vykdydami programas ir projektus, didelį dėmesį skiria Radviliškio miesto ir rajono bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimui, etninės kultūros puoselėjimui, tradicijų, papročių įtvirtinimui, turiningam gyventojų laisvalaikio užimtumo organizavimui, pramoginių renginių organizavimui, mėgėjų meno kolektyvų veiklos skatinimui, profesionalaus meno sklaidai.

·    Kultūros centro bendruomenė didžiuojasi savo organizacija ir kuria jos įvaizdį.

·    Palankus mikroklimatas darbui ir mėgėjų meno, klubų, studijų, būrelių veiklai.

·    Veiksmingas įstaigos bendravimas, bendradarbiavimas ir partnerystė su kitomis įstaigomis.

·    Aktyvūs ir motyvuoti darbuotojai.

·    Geri meno mėgėjų kolektyvų pasiekimai.

·    Rūpinamasi kolektyvo nariais ir jų kvalifikacija. 

·    2016 m. gauta lėšų tęstinių projektų įgyvendinimui iš Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo.

·    Sėkmingai įgyvendinamos kultūros politikos kaitos gairės ir kultūros centro strategija.

·    Turto ir lėšų valdyme laikomasi skaidrumo ir efektyvumo principų.

 

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

Problema

Siūlomas sprendimo būdas

Nėra galimybės neįgaliesiems patekti į antrąjį įstaigos aukštą.

Spręsti vykdant rekonstrukciją.

Trūksta aprangos šokių kolektyvams, instrumentų meno mėgėjų kolektyvams.

Tikslingai planuoti trūkstamo turto, priemonių įsigijimą, ieškoti rėmėjų.

Mažai atestuotų kultūros ir meno darbuotojų.

Organizuoti kultūros ir meno darbuotojų atestavimą kartu su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti direktorių

Indrė Ginkevičienė