r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AKMENĖS VANDENYS“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2022 m. balandžio 25 d. Nr. T-91

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-263 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 130 punktu, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 gruodžio 23 d. įsakymą Nr. A-703 „Dėl veiklos ataskaitų“, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia pritarti Akmenės rajono savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Vitalijus Mitrofanovas


 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T- 91

 

UAB „AKMENĖS VANDENYS“

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I. VADOVO ŽODIS

 

Direktorius Arvydas Suodis, UAB „Akmenės vandenys“ (toliau – Bendrovė) vadovu paskirtas 2016 m. sausio 28 d., pirmosios kadencijos pabaiga 2023 m. sausio 1 d. Kvalifikacija paskutinį kartą kelta 2022 m. vasario 21 d. (UAB „Mokesčių srautas“ organizuotas seminaras „Finansų ir piniginių srautų valdymas bei susiję sprendimai“).

Pagrindinė Bendrovės veikla – geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas, nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis.

Per 2021 metus bendrovė suteikė paslaugų už 1 219,8 tūkst. Eur.

Tiesioginės veiklos sąnaudos ataskaitiniais metais sumažėjo.

Netiesioginės veiklos sąnaudų dydį tiesiogiai įtakojo gedimų skaičius vandentiekio ir nuotekų nuvedimo tinkluose, padidėjusios išlaidos degalams, elektros energijai, senų transporto priemonių remontui.

Administracinės veiklos sąnaudos per ataskaitinius metus padidėjo dėl kylančių rinkos kainų.

Bendrovės sąnaudos planuojamos atsižvelgiant į rinkos kainų augimą  2022 metais.

Išsiplėtė Bendrovės aptarnaujama teritorija: įrengta naujų vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo tinklų, suteikta galimybė naujiems vartotojams naudotis Bendrovės teikiamomis centralizuotomis paslaugomis. Bendrovė kasmet atnaujina ir plėtoja vandentvarkos infrastruktūrą įgyvendindama investicinius projektus. 2021 metais ES Sanglaudos fondo ir bendrovės lėšomis sėkmingai įgyvendintas investicinis projektas „Vandens tiekimo  ir nuotekų tvarkymo plėtra Akmenės rajone, Daubiškių k.“ už 116,82 tūkst. Eur.

Bendrovė per 2021 metus savo lėšomis  atliko darbų ir įsigijo pagrindinių priemonių už 278,9 tūkst. Eur.

Projektų įgyvendinimas ir organizacijos valdymo gerinimas didina Akmenės rajono vandentvarkos ūkio efektyvumą – optimizuojamos pagrindinės veiklos sąnaudos, racionaliau naudojami gamtos ištekliai, tausojama aplinka, gerėja teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas. Ypač svarbu tai, kad infrastruktūros atnaujinimas įgalina ženkliai pagerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę. Nuo vandentvarkos ūkio būklės ir darbo kokybės tiesiogiai priklauso gyventojų gerovė, sveikata ir ūkio plėtojimas.

Susiduriama su problema, kad paslaugų savikainos augimo tempai didesni, nei vartotojų pajamų didėjimas (kainą įtakoja tai, kad vandentvarkos ūkis plačiai išsiskaidęs ir išsidėstęs dideliais atstumais visoje rajono teritorijoje, kaimo vietovėse inžineriniai tinklai nusidėvėję). Kita problema – dalis miestelių ir kaimų gyventojų ūkių neprisijungia prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

‎‎Bendrovė yra pajėgi užtikrinti veiklos tęstinumą bei teikti kokybiškas paslaugas.

Tinkamai valdant veiklos procesus ir kainodarą 2021 m. Bendrovė uždirbo 190,00 Eur pelno ir jau ketverius metus dirba pelningai. Bendrovės pelno augimą 2021 metais stabdė  itin ženklus energetinių ir gamtos išteklių, medžiagų, taršos leidimų kainų padidėjimas.

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

 

Pavadinimas

UAB „Akmenės vandenys“

Teisinė forma

uždaroji akcinė bendrovė

Juridinio asmens kodas

253255950

PVM mokėtojo kodas

LT532559515

Įregistravimo data

2001-05-01

Įstatinis kapitalas (Eur)

2 586 680,23

Buveinės adresas

P. Jodelės g. 2B, Naujoji Akmenė, LT-85115 Akmenės r. sav.

Administracijos adresas

P. Jodelės g. 2B, Naujoji Akmenė, LT-85115 Akmenės r. sav.

Telefonas

(8 425) 56 718

Elektroninis paštas

[email protected]

Interneto svetainės adresas

www.akmenesvandenys.lt

Avarinės tarnybos telefono numeris

(8 425) 56 442; +370 687 50 161 – darbo metu;

(8 425) 53 122; +370 686 38 195 – ne darbo metu

 

Bendrovė filialų ar padalinių neturi. Bendrovės vidaus struktūrą nustato Bendrovės vadovas. Bendrovę pagal darbų pasidalijimą sudaro aštuoni struktūriniai vienetai – tarnybos: administracija, abonentinė tarnyba, projektų įgyvendinimo tarnyba, mechanizacijos tarnyba, Naujosios Akmenės nuotekų valymo tarnyba, Naujosios Akmenės remonto-eksploatacinė tarnyba, Akmenės-Ventos-Papilės remonto-eksploatacinė tarnyba ir dumblo kompostavimo tarnyba.

 

III. VIZIJA, MISIJA, STRATEGIJA

 

1.   Bendrovės vizija pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę, išlaikanti kainos vartotojams stabilumą.

2.   Bendrovės misija – užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas su mažiausiomis išlaidomis ir minimaliu poveikiu aplinkai.

Bendrovės teikiamos paslaugos yra gyvybiškai svarbios Akmenės rajono miestų ir seniūnijų normaliam funkcionavimui bei tolimesnei infrastruktūros plėtrai. Todėl šių paslaugų teikimo modernizavimas yra Akmenės rajono savivaldos institucijų ir Bendrovės strateginis tikslas.

3.   Strategija, jos kryptys ir tikslai. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akmenės rajono savivaldybės strateginiu infrastruktūros plėtros planu bei kitais vandentvarkos ūkio veiklą reglamentuojančiais norminiais dokumentais. Bendrovės strateginiai tikslai:

·      Atnaujinti ir modernizuoti vandens tiekimo įrenginius, tinklus, siekiant užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams.

·      Modernizuoti nuotekų surinkimo ir valymo įrenginius bei nuotekų tinklus, siekiant užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą vartotojams.

·      Didinti centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą) bei kokybę.

·      Išlaikyti tinkamą techninę bazę.

·      Didinti darbuotojų darbo našumą.

·      Planuoti paviršinių nuotekų tinklų remonto darbus ir užtikrinti savalaikį gedimų šalinimą.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Savivaldybės biudžeto investicijų įsisavinimo tikslas – didinti centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), tinklų plėtrą, suteikti galimybę naujiems vartotojams gauti bendrovės teikiamas centralizuotas paslaugas. Bendrovė siekia, kad visi rajono gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį, centralizuotai surinkti ir išvalyti nuotekas. Strategijos įgyvendinimo vertinimo kriterijai yra paslaugų prieinamumas vartotojams.

 

 

IV. VEIKLOS APŽVALGA

 

 

4.   Paslaugos.

 Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį 3 miestams, 2 miesteliams ir 32 kaimams (Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos miestams, Kruopių ir Papilės miesteliams, Gailaičių, Dabikinės, Alkiškių, Sablauskių, Kivylių, Šapnagių, Menčių, Agluonų, Vėlaičių, Kalniškių, Kairiškių, Gumbakių, Dumbrių, Daubiškių, Pelkelės, Paeglesių, Klaišių, Eglesių, Ventos (Miško), Akmenės II, Dabikinėlės, Raudonskardžio, Griežių, Vegerių, Biliūniškių, Šaltiškių, Kepurlaukių, Padvarėlių, Akmenės I, Akmenės III, Žerkščių, Ramučių, Klykolių kaimams). Iš 31 vandenvietės trylikoje yra įrengti geriamojo vandens nugeležinimo įrenginiai (Naujojoje Akmenėje, Akmenėje, Ventoje, Kruopiuose, Papilėje, Agluonuose, Sablauskiuose, Pelkelėje, Alkiškiuose, Kivyliuose, Akmenės II kaime, Šapnagiuose, Vėlaičiuose).

Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams – apie 98 proc. Akmenės rajono gyventojų.

Nuotekos surenkamos ir nuvedamos iš 3 miestų, dalinai iš 2 miestelių ir 20 kaimų (Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos miestų, Kruopių ir Papilės miestelių, Alkiškių, Sablauskių, Kivylių, Šapnagių, Agluonų, Kalniškių, Kairiškių, Pelkelės, Klaišių, Ventos, Eglesių, Menčių, Šaltiškių, Paeglesių, Daubiškių, Dabikinės, Ramučių, Akmenės II, Akmenės III, Žerkščių kaimai). Nuotekų valymo įrenginiai įrengti 3 miestuose, 2 miesteliuose ir 11 kaimų.

Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams – apie 97 proc. Akmenės rajono gyventojų.

2021 metais prie Bendrovės aptarnaujamų vietovių prisijungė Klykolių kaimas – šiame kaime įrengti vandentiekio tinklai ir požeminio vandens gręžinys.

 

Paslaugos pavadinimas

2020 m.

2021 m.

Suteiktos paslaugos skaičius, vnt.

Suteiktos paslaugos suma, Eur.

Suteiktos paslaugos skaičius, vnt.

Suteiktos paslaugos suma, Eur.

Vandens tiekimas

9 314

410 750

9352

423 397

Nuotekų tvarkymas

8 996

593 295

9022

613 253

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų aptarnavimas

9 314

164 245

9491

168 711

Nuotekų išvežimas asenizacinėmis mašinomis

96

8 131

132

7 262

Paviršinių nuotekų tvarkymas

50

13 660

47

7 200

 

Bendrovė gyventojams, organizacijoms ir įmonėms teikia šias papildomas paslaugas:

·      Paviršinių nuotekų ir buitinių nuotekų laboratorinių tyrimų paslauga.

·      Transporto nuoma.

5.   Infrastruktūra.

Šiuo metu Bendrovės eksploatuojama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūra apima apie 89 proc. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos. Bendras aptarnaujamų geriamojo vandens trasų ilgis 180,329 km, magistralinių tinklų ilgis 6 km, bendras nuotekų nuvedimo tinklų ilgis 185,9 km, 45 km slėginių nuotekų tinklų. Bendrovė aptarnauja 31 vandenvietę. Nuotekos tvarkomos 58 nuotekų siurblinėse ir 16 nuotekų valymo įrenginių.

Kai kuriose vietovėse (Kairiškiuose, Alkiškiuose, Kivyliuose, Šapnagiuose, Kruopiuose, Naujojoje Akmenėje) geriamojo vandens infrastruktūros eksploatavimo sąlygos yra itin sudėtingos, kadangi vandentiekio tinklai yra seni, pakloti nesilaikant statybos techninių reglamentų, nustatančių tinklų projektavimo ir įrengimo sąlygas, tinklų hidraulinis pralaidumas neatitinka šiuolaikinių reikalavimų ir poreikių. Infrastruktūros atnaujinimas šiose vietovėse įtrauktas į artimiausių metų Bendrovės planus.

Nauja infrastruktūra įrengta Ventos mieste, Kepurlaukių, Pelkelės, Biliūniškių, Vegerių, Ramučių, Kalniškių, Akmenės II, Žerkščių, Klykolių kaimuose. Šiose vietovėse vandentvarkos ūkis funkcionuoja sklandžiai, nereikalaudamas jokių papildomų įdėjimų.

Esminės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai turi vykdomi investiciniai projektai, finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos ir rajono biudžetų bei bendrovės lėšomis. Bendrovė kasmet atlieka infrastruktūros plėtros ir remonto darbų. 2021 metais sumontuoti vandens gerinimo filtrai Vėlaičių kaimo vandenvietėje, atlikti vandentiekio tinklų sužiedinimo darbai Pušų, Kaštonų ir Gvazdikų gatvėse Kivylių kaime, įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai Pavenčio, Vasaros, Beržų gatvėse Daubiškių kaime, įrengtas vandens gręžinys ir pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Draginių kaime, įrengti savitakiniai paviršinių nuotekų tinklai Puškino gatvėje Akmenės mieste, įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai Akmenės III kaime, įrengti vandentiekio tinklai Klykolių kaime, įrengta vandentiekio ir nuotekų tinklų Vytauto Didžiojo gatvėje Kruopiuose, įrengta lietaus nuotekų tinklų S. Daukanto gatvėje, prie daugiabučių namų Nr. 3A ir 5, Akmenės mieste,  įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai Aušros ir Beržų gatvėse Daubiškių kaime.

6.   Pajamų šaltinis:

Pajamų šaltinis

2020 m. Eur

2021 m. Eur

Pajamos iš gyventojų

860 180

878 834

Pajamos iš juridinių

456 679

496 482

 

 

V. PAGRINDINIAI ĮVYKIAI, TURINTYS ĮTAKOS VEIKLOS PLANAMS

 

7.   Reikšmingiausi įvykiai per ataskaitinį laikotarpį.

Eil. Nr.

Data, Nr., teisės aktas, sutartis,

Parašomoji dalis, įvykio įtaka Įstaigos veiklai, ilgalaikiams planams, finansiniams rodikliams

1.

Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-410 redakcija)

2020 m. liepos 3 d. priimtuose naujos redakcijos Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimuose įtraukta nauja nuostata, kad dumblo apdorojimo įrenginiai privalo būti uždarose patalpose, numatyta kvapų sklidimo prevencija ir dujų išvalymas prieš išleidžiant į aplinką. Nuo 2025-01-01 įsigalios 23 punkto reikalavimas: „Kompostavimo, anaerobinio apdorojimo įrenginiuose dumblas ir kitos kartu įrenginiuose apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos turi būti priimamos, laikomos ir kompostuojamos, anaerobiškai apdorojamos uždarose patalpose, užtikrinant kvapų sklidimo prevenciją, dujų išvalymą prieš išleidžiant į aplinką.)

Akmenės dumblo apdorojimo įrenginių aikštelės plotas yra 1,7 ha. Aikštelė privalės būti įrengta lengvų konstrukcijų arba arkiniame pastate, bus privaloma sumontuoti automatinę įrangą kvapams surinkti, kompostavimo metu susidarančias dujas bendrovė privalės perduoti kitoms įmonėms utilizuoti.

Nenumatomas finansavimas, nenustatyta teisės akto įgyvendinimo tvarka.

Pirminiais skaičiavimais Bendrovė turėtų skolintis iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar kt. apie 3,2 milijono Eur (esant 0,412 % palūkanų normai, palūkanos sudarytų apie 13,2 tūkst. Eur). Vien tai iššauktų nuotekų tvarkymo kainos augimą 0,14 ct/m3. Turėtina omenyje, kad papildomai prisidės dujų utilizavimo išlaidos, kurių šiuo metu įvertinti neįmanoma, kadangi nežinoma nei kokios dujos bus surenkamos, nei kas ir kokiu būdu jas utilizuos.

2.

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316); 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (LR aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. D1-237 (LR aplinkos ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-50 redakcija)

Ribotos sąlygos Europos Sąjungos fondų finansinei paramai gauti, nes projekto vykdytojas privalo prisidėti prie projekto finansavimo savo lėšomis 50 proc. projekto vertės.

Bendrovė nepajėgi skirti reikiamo kiekio lėšų vandentvarkos ūkiui toliau modernizuoti ir plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo inžinerinius tinklus.

 

VI. VEIKLOS IR FINANSINIAI REZULTATAI

 

8.   Paslaugos.

Bendrovė yra viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje. Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas.

                 Bendrovė per 2021 metus pardavė 473,5 tūkst. m3 geriamojo vandens. Išvalyta  1557 tūkst. m3 nuotekų, tame tarpe buitinių – 542,2 tūkst. m3.

Bendrovės teikiamų paslaugų apimtys – parduoto geriamojo vandens kiekis ir išvalytų nuotekų kiekis – 2021 metais padidėjo dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros.

Pagrindinės

veiklos sąnaudos

Matavimo

vienetas

Faktiniai duomenys

Planiniai duomenys

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

Tiesioginės veiklos sąnaudos (už vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą)

 

Eur

725444

815941

808813

825000

Netiesioginės veiklos sąnaudos

 Eur

201057

164110

167152

168000

Administracinės veiklos sąnaudos

 Eur

184103

160073

190024

201000

Mokesčiai (mokestis nuo pajamų, už aplinkos teršimą, už gamtos išteklius)

 Eur

 

29613

 

32507

 

43578

43700

Viso sąnaudų:

 Eur

1140217

1172631

1209567

1237700

Pajamos (už vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą)

Eur

994557

1025836

1051112

1081100

Pelnas (nuostoliai)

 Eur

(145660)

(146795)

(158455)

(156600)

Kita veikla – pelnas (nuostoliai)

 Eur

   29437

    27485

    28297

28900

Finansinė investicinė veikla – pelnas (nuostoliai)

Eur

78001

79281

84650

85000

 Apskaitos prietaisų ir vartotojų aptarnavimo kaina – pelnas (nuostoliai)

 Eur

47175

48260

45698

46700

Viso kita veikla, finansinė investicinė, apskaitos prietaisų ir vartotojų aptarnavimo veikla – pelnas (nuostoliai)

 Eur

 

154613

 

155026

 

158645

160600

Iš viso pelnas (nuostoliai):

 Eur

 8953

8231

190

4000

 

9.   Klientai.

 Bendrovė savo paslaugas teikia fiziniams ir juridiniams asmenims. Geriamasis vanduo Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje tiekiamas 18 042 gyventojams (9145 namų ūkiai) ir 207 įmonėms. Nuotekos tvarkomos 17 342 gyventojams (8821 namų ūkis) ir 201 įmonei.

Paviršinės nuotekos tvarkomos 58 įmonėms.

2021 metais prie centralizuotų vandentiekio tinklų papildomai prisijungė 63 būstai, prie nuotekų tinklų – 52 būstai.

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovė savo aptarnaujamoje teritorijoje centralizuotai tiekė geriamąjį vandenį iš giluminių gręžinių 98 proc. gyventojų ir 97 proc. gyventojų teikė buitinių nuotekų tvarkymo paslaugą.

10.    Veiklos efektyvumo didinimas.

 Dėl nuosekliai plėtojamo, atnaujinamo ir modernizuojamo vandentvarkos ūkio didėja Bendrovės veiklos efektyvumas: patiriama mažiau sąnaudų tinklų eksploatacijai, mažinamas gedimų skaičius tinkluose, tai sąlygoja mažesnius vandens nuostolius. Bendrovė pastoviai vykdo vandentiekio tinklų avarijų prevenciją: nustatomos silpnos vietos – vandentiekio tinklų atkarpos, kuriose tikėtinos avarijos. Užkertant kelią avarinei situacijai, tose atkarpose paklojami PE vandentiekio vamzdžiai. Vykdant projektus parenkami objektai, kurių infrastruktūros atnaujinimas duotų galimai didžiausią ekonominę ir ekologinę naudą.

Viena intensyviai taikomų priemonių gamybinės veiklos efektyvumui užtikrinti yra tinkamas vandens apskaitos vykdymas. Bendrovė iš savo lėšų (apskaitos prietaisų įsigijimo išlaidos nenumatytos paslaugų kainoje) perka ir montuoja naujus apskaitos prietaisus, nustatytais terminais vykdo jų metrologinę patikrą. Per 2021 metus sumontuota metrologiškai patikrintų ir naujų šalto vandens apskaitos prietaisų 1532 vnt., planuota 1400 vnt. Planas įvykdytas 109,42 % sušvelninus fizinio gyventojų aptarnavimo ribojimus, susijusius su COVID-19 liga.

11.     Organizacinės veiklos tobulinimas.

Bendrovėje sudarytos 8 tarnybos. Bendrovės valdymo sistema užtikrina strateginį vadovavimą bendrovei, nustatytų tikslų ir veiklos planų įgyvendinimą.

Bendrovėje vykdoma pastovi gamybos procesų analizė, stebima tarnybų tarpusavio sąveika, siekiant įvertinti žmogiškųjų išteklių ir materialinių resursų panaudojimo bei gauto rezultato kokybę. Gamybos procesų analizė įgalina gerinti veiklos valdymą, parinkti tinkamiausią būdą Bendrovės strateginiams tikslams įgyvendinti, nustatyti, kokiu būdu ir kurios gamybos grandys gali būti automatizuotos ar kitaip patobulintos.

Bendrovės darbo apmokėjimo tvarkos nuostatos leidžia taikyti skatinimo priemones – motyvuoti darbuotojus siekti kokybiško rezultato.

 

12.    Finansiniai įsipareigojimai

Paskolos paskirtis, pavadinimas ir pan.

Visa Paskolos suma, Eur

Einamųjų metų dalis, Eur

Paskolos likutis, Eur

Pastabos apie prisiimto finansinio įsipareigojimo neįvykdymo riziką

Paskola investicijų projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Akmenės rajone (Ventoje, Papilėje, Žerkščiuose) finansuoti

195 834,41

10 252,38

134 320,13

Suteiktas Savivaldybės garantas

 

13.    Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Pagrindinių finansinių rodiklių suvestinę

2019 metai

2020 metai

2021 metai

Svarbiausi pelno (nuostolio) ataskaitos rodikliai (Eur)

Pardavimo pajamos

1 190 081

1 219 825

1 239 200

Kitos veiklos rezultatas

27 485

28 297

28 900

Finansinės veiklos (palūkanų ir kitos) pajamos

92 195

96 027

85 000

Pardavimų savikaina

(979 620)

(975 967)

(976 900)

Veiklos sąnaudos

(308 996)

(356 615)

(360 100)

Finansinės veiklos (palūkanų ir kitos) sąnaudos

(13 402)

(11 377)

(12 100)

Grynasis pelnas

7 743

190

4 000

 

Visas turtas

11 202 589

10 374 526

11 532 797

Nuosavas kapitalas

2 433 424

 2 599 738

2 433 424

Dotacijos ir subsidijos

8 269 213

7 177 921

8 712 203

Visi įsipareigojimai

365 631

472 799

264 101

Finansinės skolos

134 321

124 068

123 069

 

Bendro likvidumo koeficientas*

1,5

1,3

1,8

Nuosavo kapitalo ir turto santykis, %** (su dotacijomis ir ES)

21,6

25,0

21,1

Nuosavo kapitalo ir turto santykis, %** (be dotacijų)

72,3

81,3

85,8

Įsipareigojimų ir turto santykis, %***

0,04

0,05

0,02

*Skaičiuojamas bendrasis likvidumo koeficientas=trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai. Parodo esminį įmonės gebėjimą padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Rodiklio reikšmės: iki 1,0 blogas, 1,0 – 1,5 priimtinas, 1,5 – 2,0 geras, >2,0 labai geras.

** Skaičiuojamas nuosavo kapitalo ir turto santykis=nuosavas kapitalas/visas turtas iš viso*100 proc. Rodiklio reikšmės: 0% – 30% blogas, 30% – 50% žemas, 50% – 70% geras, 70% – 100% labai geras.

***Skaičiuojamas įsipareigojimų ir turto santykis=visi įsipareigojimai/visas turtas iš viso. Kuo mažesnis rodiklis – tuo geresnė įmonės finansinė būklė. Rodiklis neturėtų būti didesnis už 0,7 arba 70%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.    Ataskaitinių metų investicijos į ilgalaikį turtą:

Investicijos pavadinimas

Investicijos šaltinis

Investicijos suma, Eur

Rekonstruota nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

10 000,00

Suremontuota vandentiekio tinklų Miško g., Naujosios Akmenės m.

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

27 800,00

Įrengta vandentiekio ir nuotekų tinklų Aušros ir Beržų g., Daubiškių k.

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

50 200,00

Įrengta  lietaus nuotekų tinklų S. Daukanto g. prie daugiabučių namų Nr. 3A ir 5, Akmenės m.

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

4 580,00

Įrengta vandentiekio ir nuotekų tinklų Vytauto Didžiojo g., Kruopiuose

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

23 210,76

Atlikti senųjų valymo įrenginių nugriovimo darbai Sablauskių k.

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

7 000,00

Suremontuota paviršinių nuotekų tinklų Mindaugo g., Naujosios Akmenės m.

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2 630,34

Įrengta vandentiekio tinklų Klykolių kaime

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

62 572,51

Įrengta vandentiekio ir nuotekų tinklų Akmenės III k.

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

137 480,00

Įrengtas požeminio vandens gręžinys Draginių k.

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

18 820,00

Įrengta savitakinių paviršinių nuotekų tinklų Puškino g., Akmenės m.

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

12 852,80

Pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Draginių k.

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

21 588,00

Senųjų nuotekų valymo įrenginių Kairiškių k. nugriovimas

Įmonės lėšos

8 790,00

Privažiavimo kelio prie naujų nuotekų valymo įrenginių Kairiškių k. įrengimas

Įmonės lėšos

10 750,00

Vandentiekio tinklų sužiedinimo darbai Pušų, Kaštonų ir Gvazdikų g., Kivylių k.

Įmonės lėšos

17 800,49

Vandentiekio tinklų įrengimas Akmenės III k.

Įmonės lėšos

12 258,14

Pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas Daubiškių k.

Įmonės lėšos

4 990,00

Nuotekų siurblinės nugriovimas S. Daukanto g., Papilės mstl.

Įmonės lėšos

6 250,00

Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Vėlaičių k. vandenvietėje

Įmonės lėšos

22 661,06

Nuotekų tinklų Aušros, Beržų g., Daubiškių kaime, įrengimas

Įmonės lėšos

38 560,95

Paviršinių nuotekų tinklų remontas Stadiono g., Akmenėje

Įmonės lėšos

1 044,07

Vandentiekio tinklų Braškių g., Naujojoje Akmenėje, remontas

Įmonės lėšos

1 950,36

Nuotekų tinklų Respublikos g., Naujojoje Akmenėje, remontas

Įmonės lėšos

1568,23

Ventos m. vandenvietės giluminio gręžinio remontas

Įmonės lėšos

1 281,16

Nuotekų trasos remontas Tilto g., Ventoje

Įmonės lėšos

6 133,14

Naujosios Akmenės miesto vandenvietėje vandens tinklų remontas

Įmonės lėšos

1 419,68

Vandens gręžinio remontas Kairiškių kaime

Įmonės lėšos

1 211,34

Vandentiekio tinklų  Žemaitijos g., Naujojoje Akmenėje, remontas

Įmonės lėšos

4 907,26

Vandentiekio tinklų P. Jodelės g., Naujojoje Akmenėje, remontas

Įmonės lėšos

3 303,4

Nuotekų siurblinės Naujojoje Akmenėje, Respublikos g. 19F, remontas

Įmonės lėšos

1 424,14

Perpumpavimo stoties Nr.2 K. Kasakausko g., Akmenėje, remontas

Įmonės lėšos

1 135,04

Vandentiekio tinklų Alkiškių kaime remontas

Įmonės lėšos

1 668,78

Nuotekų valymo įrenginių Klaišių k.  remontas

Įmonės lėšos

1 336,02

Vandentiekio tinklų S. Nėries g., Naujojoje Akmenėje, remontas

Įmonės lėšos

1 352,69

Nuotekų siurblinės automatinio valdymo skydo Respublikos g. 19F, Naujojoje Akmenėje, remontas

Įmonės lėšos

10 494,00

Vandentiekio tinklų Eibučių kvartale, Naujojoje Akmenėje, remontas

Įmonės lėšos

2 091,76

Ventos miesto nuotekų valymo įrenginiuose  orapūčių valdymo skydo remontas

Įmonės lėšos

1 163,8

 

 

Bendrovės lėšomis atlikti darbai:

 

 

 

Šulinių dangčių keitimas P. Jodelės g., Naujojoje Akmenėje

 

 

 

 

 

 

 

Akmenės III k. vandentiekio ir nuotekų tinkų įrengimas

 

 

 

 

 

Lietaus nuotekų tinklų remontas V. Kudirkos g., Naujojoje Akmenėje

 

 

Kairiškių k. nuotekų valymo įrenginių statyba, privažiavimo kelio įrengimas ir senosios nuotekų valyklos nugriovimas

 

 

 

Daubiškių k. vandens gerinimo įrenginių pastato statyba

 

 

S. Daukanto g., Papilės miestelyje, nuotekų siurblinės nugriovimas

 

 

 

 

Stadiono g., Akmenės m., lietaus nuotekų tinklų įrengimas žaidimų aikštelėje

 

Daubiškių k. vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas

 

 

Vėlaičių k. vandens gerinimo įrenginiai

 

 

15.    Planuojamos investicijos:

Investicijos pavadinimas

Investicijos šaltinis

Investicijos suma, Eur

Nuotekų tinklų ir NVĮ rekonstrukcija

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

10 000,00

Nuotekų tinklų įrengimas Pavasario g., Šapnagių k.

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

57 680,00

Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Užupio ir Smėlio g., Akmenės I kaime

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

118 600,00

Alkiškių k. NVĮ statyba

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

114 000,00

Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Draginių k.

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

114 200,00

Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Vytauto Didžiojo g., Kruopiuose

Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

40 400,00

Vandentiekio tinklų ir vandenviečių rekonstrukcija

Įmonės lėšos

14 000,00

Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas Alkiškių g., Alkiškiuose

Įmonės lėšos

12 000,00

Vandentiekio tinklų remontas–įrengimas Naujosios Akmenės m., Respublikos g.

Įmonės lėšos

18 000,00

Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Daubiškių kaime

Įmonės lėšos

28 010,00

Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Vyšnių g., Daubiškių k.

Įmonės lėšos

24 880,00

Valymo įrenginių ir nuotekų tinklų rekonstrukcija

Įmonės lėšos

23 000,00

Vandentiekio tinklų remontas Kruopių miestelyje

Įmonės lėšos

14 000,00

Nuotekų tinklų remontas Beržų g., Agluonų k.

Įmonės lėšos

12 200,00

Vandentiekio tinklų įrengimas Kaštonų g., Dumbrių k.

Įmonės lėšos

11 800,00

 

VII. SVARBIAUSI RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMAS

 

16.    Rizikos valdymo politika, pagrindinės 3 rizikos sritys:

Rizikos veiksniai

Įmonėje taikomos valdymo ir priežiūros priemonės

Klientai:

Gyventojų nenoras prisijungti prie esamos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infostruktūros;

Prastėjanti demografinė situacija

Tobulinti klientų aptarnavimo sistemą, diegiant vieną langelį ir skambučių centrą;

Kuo palankesnių sąlygų naudotis Bendrovės paslaugomis sudarymas klientams;

Automatizuoti klientų aptarnavimo procesus (apskaitos prietaisų rodmenų automatinis nuskaitymas)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra:

nepakankamai sparčiai gerėjanti viešosios vandens tiekimo  ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros būklė

Renovuoti viešąją vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis

Komposto tvarkymas:

nuotekų dumblo komposto realizavimas

Komposto realizavimas karjerų rekultivacijai

Darbuotojai:

sunkumai išlaikant aukštos kvalifikacijos, jaunus darbuotojus;

personalo amžiaus augimas

Darbuotojų kompetencijų stiprinimas, motyvavimas

 

VIII. VALDYMAS

 

17.    Akcininkas:

Įstatinis kapitalas, Eur

2 586 680,23

Paprastųjų vardinių akcijų skaičius

8 919 587

Akcininkė, 100%

Akmenės rajono savivaldybė

Pagrindiniai Bendrovės valdymo organai

Visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės direktorius

 

18.    Auditas:

Auditą atlikusi įmonė

UAB „Ekonominė nauda“

Audito pateikta išvada

Besąlyginė

Audito pateiktos rekomendacijos, vnt. (išvardinti)

Rekomendacijų nepateikta

Įvykdytos praėjusio laikotarpio audito pateiktos rekomendacijos (% arba vnt. skaičius)

-

Kitų auditorių pateiktų rekomendacijų įvykdymas (% arba vnt. skaičius)

-

Neįvykdytos rekomendacijos skaičius (vnt.), neįvykdymo priežastys, priemonės ir planuojamas terminai joms įvykdyti

Nėra

 

19.    Įmonės patvirtinta organizacinė struktūra:

 

 

IX. KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA

 

Visose Bendrovės eksploatuojamose vandenvietėse išgaunamame požeminiame vandenyje yra viršijama bendrosios geležies koncentracija. Trylikoje vandenviečių įrengti vandens nugeležinimo įrenginiai ir požeminis vanduo nugeležinamas. Vietovėse, kur nėra nugeležinimo įrenginių, gyventojams centralizuotai tiekiamame požeminiame vandenyje geležies koncentracija viršija Lietuvos higienos normos HN 24:2017 leidžiamą 200 µg/l ribą. Nustatytoje vartotojams geriamojo vandens kainoje nėra numatyta lėšų vandens gerinimo įrenginių statybai.

Geležis yra indikatorinė analitė, nekelianti tiesioginės grėsmės žmogaus sveikatai, tačiau pablogina geriamojo vandens juslines savybes: vanduo pradeda įgauti specifinį kvapą, spalvą ir skonį.

Bendrovės strateginiame veiklos plane numatyti ir vykdomi naujų vandens gerinimo įrenginių statybos darbai vietovėse, kur vandens geležingumas aukščiausias. Šiuo metu, panaudojant Bendrovės nuosavas lėšas, įgyvendinamas projektas „Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Daubiškių kaime, Akmenės rajone“. 2021 m. pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas,  įrengtos  komunikacijos.

Bendrovė siekia, kad nuotekos būtų kuo geriau išvalomos ir į aplinką būtų išleidžiama kuo mažiau teršalų. Darbas nuotekų valymo įrenginiuose organizuojamas taip, kad būtų iki minimumo sumažinta gamtos tarša, t. y. į gamtinę aplinką išleidžiamos nuotekos būtų išvalytos iki didesnio, nei numatyta norminiuose aktuose, laipsnio. Be to, išvalytų nuotekų išleidimo į aplinką vietos parinktos taip, kad neigiamas poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis: kuo toliau nuo vandens išteklių naudotojų, rekreacijai skirtų bei kitų žmonių buvimo vietų.

Bendrovė ir toliau taikys priemones geriamojo vandens tiekimo nuostoliams mažinti. 2022 m. planuojama atlikti metrologinę patikrą ir sumontuoti metrologiškai patikrintų bei naujų apskaitos prietaisų iš viso 1 400 vnt. Tokia darbų apimtis nustatyta atsižvelgiant į šiuo metu gerėjančią epidemiologinę situaciją ir tikintis greito ribojančiųjų priemonių panaikinimo. Užsitęsusi ekstremali situacija bei karantino ribojimai gali pakoreguoti plano įvykdymo galimybes.

Bendrovė užtikrina nuotekų surinkimą ir išvežimą mobiliomis nuotekų išvežimo, šalinimo priemonėmis iš nuotekų kaupimo talpų.

            Dokumentų valdymo procesams automatizuoti Bendrovėje naudojama keletas  informacinių sistemų. Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) registruojami Bendrovės gaunami ir siunčiami dokumentai, piliečių prašymai, skundai ir kiti kreipimaisi, sutartys, protokolai, paraiškos, ataskaitos. Buhalterinės apskaitos ir personalo valdymo dokumentai registruojami informacinėje apskaitos programoje „Saikas“, vartotojų ir abonentų apskaitos duomenys – informacinėje sistemoje „Koris“. Dokumentų apskaitos procesai ir darbuotojų darbo funkcijos nedubliuojamos.

              Dokumentų valdymo sistema DVS naudojama nuo 2018 m. Per 2020 metus gauti 464 dokumentai (gaunamųjų dokumentų modulis) ir 109 piliečių laiškai (piliečių laiškų modulis), išsiųsti 595 dokumentai: naudojant DVS raštinę – 127 dokumentai, elektroninį paštą – 308, paštu – 81, originalą įteikiant tiesiogiai – 63, per išorinę IS – 16.  121 dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu. Užregistruota 13 vidaus dokumentų (paraiškų, ataskaitų). 2021 metais DVS pradėta registruoti sutartis bei sukurtas protokolų registras. Per 2021 metus užregistruota 20 sutarčių, 17  vidaus dokumentų, 412 gautų dokumentų (gaunamųjų dokumentų modulis), 69 piliečių laiškai (piliečių laiškų modulis), išsiųsta 450 dokumentų: naudojant DVS raštinę – 105 dokumentai, elektroninį paštą – 278, paštu – 20, originalą įteikiant tiesiogiai – 35, per išorinę IS – 6, e.siuntų – 6.  89 dokumentai pasirašyti  elektroniniu parašu. 2021 metais Bendrovės gautų ir išsiųstų dokumentų apimtis buvo apie 19 proc.  mažesnė, nei 2020 metais. Piliečių laiškų gauta taip pat apie 37 proc. mažiau. Procentine išraiška dokumentų, 2021 m. perduotų per DVS raštinę ir elektroninį paštą padidėjo atitinkami 2 ir 10 procentinių punktų, elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų apimtis nepakito, sumažėjo dokumentų, išsiųstų paštu (9 procentais) bei tiesiogiai įteiktų originalų (3 procentais), dokumentų pristatymui imta naudoti e.pristatymo sistemą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Arvydas Suodis