LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS IR EFEKTYVUMO DIDINIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĘ NR. 11-002-02-11-01 „GERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ“

 

2023 m. lapkričio 30 d. Nr. V-1243

Vilnius

 

Vadovaudamasis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 144 punktu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 84 punktu ir remdamasis administruojančiosios institucijos 2023 m. lapkričio 24 d. raštu Nr. 2023/2-9743 „Dėl kvietimo Nr. 09-019-P projektų įgyvendinimo planų vertinimo ataskaitos pateikimo“ pateikta Kvietimo Nr. 09-019-P projektų įgyvendinimo planų vertinimo ataskaita Nr. 3:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems projektams nustatyto dydžio finansavimą.

2. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                            Arūnas Dulkys