LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3D-8 „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. 3D-271

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 13.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

13.2. neviršijančios rinkos kainų. Laikoma, kad prašomos finansuoti išlaidos neviršija rinkos kainų, jeigu planuojamos išlaidos VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo apraše pagrįstos (nurodomi alternatyvūs būdai):“.

2. Papildau nauju 13.2.4 papunkčiu:

13.2.4. istoriniais duomenimis, jeigu grindžiamas VPS vykdytojos biuro patalpų komunalinių išlaidų dydis; viešųjų paslaugų teikėjų taikomais įkainiais, jeigu tai yra VPS administravimui būtina viešoji paslauga ir nėra galimybės gauti alternatyvių komercinių pasiūlymų (pvz., banko mokesčiai už atsiskaitomosios sąskaitos, skirtos paramos lėšoms, administravimą, mokesčiai už VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro teikiamus išrašus);“.

3. Pakeičiu 13.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.6. patirtos nuo metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo patvirtinimo dienos (poreikis tvirtinamas šių Taisyklių VII skyriaus „Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio plano teikimas, vertinimas, tvirtinimas ir keitimas“ nustatyta tvarka) iki 2023 m. rugsėjo 1 d., jeigu specialiosiose išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygose nenurodyta kitaip. VPS administravimą atliekančių darbuotojų darbo užmokestis, ryšio paslaugų, biuro patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, kanceliarinių prekių bei popieriaus, kuro įsigijimo, interneto svetainės priežiūros, biuro įrangos remonto ir aptarnavimo (įskaitant eksploatacines išlaidas), taip pat viešųjų paslaugų teikėjų (pvz., valstybės įmonės Registrų centro, notaro) paslaugų įsigijimo išlaidos gali būti laikomos tinkamomis finansuoti, kai jos patirtos nuo paraiškos VPS įgyvendinti pateikimo dienos (paraiška VPS įgyvendinti teikiama pagal VPS atrankos taisykles) iki 2023 m. rugsėjo 1 d., išskyrus atvejus, kai jos yra finansuojamos iš 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio arba 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio pagal KPP priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“;“.

4. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.1.

VPS administravimą atliekančių darbuotojų darbo užmokestis pagal darbo sutartį:

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. tinkamos finansuoti išlaidos: darbo užmokestis pagal darbo sutartį, įskaitant visus darbdaviui – VPS vykdytojai ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas;

2. netinkamos finansuoti išlaidos: priedai (išskyrus darbuotojų finansinio skatinimo priemones, nurodytas šios eilutės 5 punkte), priemokos, išeitinės išmokos ir kompensacijos, atlygis už viršvalandinius darbus; pagal nuotolinio darbo sutartis mokamas darbo užmokestis ir kiti su juo susiję mokesčiai bei išmokos (nuotolinio darbo sutarties ypatumus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1043 „Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo“);

3. darbo užmokestis iš VPS administravimo lėšų tam pačiam VPS vykdytojos darbuotojui gali būti mokamas, jeigu jis įdarbintas VPS vykdytojos ne mažiau kaip puse etato (išimtis gali būti taikoma, kai skirta paramos VPS įgyvendinti suma yra iki 2 mln. Eur ir darbuotojas samdomas vykdyti funkcijas arba tik pagal VPS buhalterinės apskaitos specialisto ir (arba) finansininko pareigybę, arba tik pagal viešųjų ryšių specialisto pareigybę, t. y. darbuotojai, įdarbinti pagal vieną iš šių pareigybių, gali būti įdarbinti mažesniu negu 0,5 etato dydžiu, tačiau ne mažesniu negu 0,25 etato). Darbo užmokestis iš VPS administravimo lėšų tam pačiam VPS vykdytojos darbuotojui gali būti mokamas ne daugiau kaip už vieną visą darbo etatą. Tas pats darbuotojas gali vykdyti kelių pareigybių funkcijas, jeigu jis atitinka toms pareigybėms keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytos VPS atrankos taisyklių 15.2 papunktyje;

4. VPS vykdytojos darbuotoju negali būti VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo narys;

5. VVG visuotinio narių susirinkimo arba VVG kolegialaus valdymo organo sprendimu VPS administravimą atliekantiems VPS vykdytojos darbuotojams darbo teisinių santykių pradžioje ir jų eigoje gali būti mokamas didesnis negu bazinis darbo užmokestis (bazinis darbo užmokesčio įkainis nurodomas atitinkamai pagal pareigybes šios lentelės 1.1.1.1–1.1.1.3 ir 2.1.1 eilutėse), atsižvelgiant bent į VPS vykdytojos darbuotojo VPS administravimo patirtį (įskaitant 2004–2006 m., 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. finansavimo laikotarpius): jeigu VVG darbuotojo VPS administravimo patirtis yra nuo 1 m. iki 3 m., bazinis darbo užmokestis gali būti didinamas 15 proc., jeigu nuo 3 m. iki 5 m. – 30 proc., jeigu daugiau kaip 5 m. – 50 proc. (finansinio skatinimo įkainis nustatytas pagal analogiją taikant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) 25 str. 3 d. nurodytus priedų dydžius, nuosekliai suteikiamus už kvalifikacines klases). Kai VPS vykdytojos darbuotojo darbo užmokestis pasiekia didžiausią galimą darbo užmokestį pagal šį punktą, jo tolesnis finansinis skatinimas iš VPS administravimo lėšų nėra tinkama finansuoti išlaida.“

 

5. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.2.

komandiruočių išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. komandiruotės turi būti tiesiogiai susijusios su KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimu (kaimo vietovių VPS atveju) arba KPP priemonės „LEADER“ ir ŽVP priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimu (dvisektorių VPS atveju);

2. komandiruočių išlaidos negali viršyti įkainių, nustatytų Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“;

3. komandiravimui taikoma tvarka:

3.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, VPS vykdytojos darbuotojai komandiruojami VPS vykdytojos nustatyta vidaus tvarka;

3.2. kai komandiruotė yra į užsienį:

3.2.1. VPS vykdytojos darbuotojai turi būti komandiruojami VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo sprendimu;

3.2.2. tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos ne daugiau kaip dviejų VVG darbuotojų konkrečios komandiruotės išlaidos;

3.2.3. komandiruotės turinio tinkamumas turi būti iš anksto suderintas su Agentūra, t. y. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamos komandiruotės į užsienį VPS vykdytoja turi informuoti Agentūrą raštu apie planuojamą komandiruotę (rekomenduojama pasirašytą raštą siųsti bendruoju Agentūros el. pašto adresu dokumentai@nma.lt, taip pat tiesiogiai VPS vykdytojo veiklą koordinuojančiam Agentūros darbuotojui). Informaciniame rašte turi būti pateikta bent ši informacija: planuojamos komandiruotės tema ir tikslas (pagrindžiantis, kad komandiruotė prisidės prie geresnio VPS įgyvendinimo), data, vieta (valstybė ir tikslus komandiruotės vietos adresas), darbotvarkė, organizatoriai ir jų kontaktai. Agentūra turi išnagrinėti VPS vykdytojos pateiktą informaciją ir pateikti atsakymą raštu (raštas turi būti siunčiamas ir el. paštu VPS vykdytojos darbuotojui, atsakingam už komandiruotės organizavimą) dėl komandiruotės turinio tinkamumo per 7 darbo dienas nuo VPS vykdytojos informacinio rašto gavimo dienos;

4. tinkamos finansuoti išlaidos:

4.1. kelionės išlaidos:

4.1.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal šią išlaidų eilutę pripažįstamos kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos išlaidos viešuoju transportu. Jeigu vykstama VPS vykdytojos teisėtais pagrindais valdoma transporto priemone, tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal šią išlaidų eilutę pripažįstamos automobilio stovėjimo mokamose automobilių stovėjimo vietose išlaidos; kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos kuro išlaidos finansuojamos pagal šios lentelės 1.3.8 eilutę;

4.1.2. kai komandiruotė yra į užsienį, ir:

4.1.2.1. komandiruotės vieta į vieną pusę yra daugiau kaip 400 km, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos lėktuvo ekonomine klase išlaidos arba kelionės viešuoju antžeminiu ir (arba) viešuoju vandens transportu, ir (arba) VPS vykdytojos teisėtais pagrindais valdoma transporto priemone išlaidos. Kelionės lėktuvu tinkamos finansuoti išlaidos negali viršyti tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes įkainių, nurodytų Techninės paramos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 11 priedo 12 punkte. Jeigu vykstama VPS vykdytojos teisėtais pagrindais valdoma transporto priemone, tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal šią išlaidų eilutę pripažįstamos kelių mokesčių, automobilio stovėjimo mokamose automobilių stovėjimo vietose išlaidos; kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos kuro išlaidos finansuojamos pagal šios lentelės 1.3.8 eilutę; 

4.1.2.2. komandiruotės vieta į vieną pusę yra už mažiau kaip 400 km, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos kelionės viešuoju antžeminiu ir (arba) viešuoju vandens transportu, ir (arba) VPS vykdytojos teisėtais pagrindais valdoma transporto priemone. Jeigu vykstama VPS vykdytojos teisėtais pagrindais valdoma transporto priemone, tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal šią išlaidų eilutę pripažįstamos kelių mokesčių, automobilio stovėjimo mokamose automobilių stovėjimo vietose išlaidos; kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos kuro išlaidos finansuojamos pagal šios lentelės 1.3.8 eilutę;

4.1.2.3. kelionių šalies viduje viešuoju transportu išlaidos;

4.2. dienpinigių išlaidos:

4.2.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, dienpinigiai nėra tinkama finansuoti išlaida;

4.2.2. kai komandiruotė yra į užsienį, dienpinigiai negali viršyti dienpinigių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“;

4.3. nakvynės išlaidos:

4.3.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, nakvynės išlaidos gali būti pripažįstamos tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu komandiruotė trunka daugiau negu vieną dieną ir yra ne VPS vykdytojos teritorijoje. Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis – 30 (trisdešimt) Eur (be PVM) už vieną naktį;

4.3.2. kai komandiruotė yra į užsienį, vienos nakvynės išlaidos negali viršyti gyvenamojo ploto nuomos dienos normos, patvirtintos  Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“;

4.4. medicininių išlaidų draudimas ir nelaimingų atsitikimų draudimas, apimantis mirties, neįgalumo ir traumų rizikas;

4.5. dalyvio mokestis (jeigu tokį numato renginio organizatorius) (nurodoma be PVM):

4.5.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, dalyvio mokesčio tinkamų finansuoti išlaidų įkainis – 30 (trisdešimt) Eur;

4.5.2. kai komandiruotė yra į užsienį, dalyvio mokesčio tinkamų finansuoti išlaidų įkainis – 50 (penkiasdešimt) Eur.“

 

6. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.3.

VPS administravimą atliekančių darbuotojų mokymų išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. mokymai turi būti iš anksto suplanuoti, t. y. planuojamų mokymų temos, mokymų valandų skaičius, dalyvių skaičius, planuojamos VPS administravimo lėšos, mokymų sąsaja su VPS įgyvendinimo planu, turi būti pateikti patvirtintame metiniame VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo apraše;

2. mokymų turinys turi būti tiesiogiai susijęs su VPS vykdytojos atliekamomis VPS administravimo funkcijomis ir (arba) VPS įgyvendinamomis priemonėmis;

3. mokymus turi organizuoti pati VPS vykdytoja;

4. mokymų paslaugų teikimo sąlygos:

4.1. mokymo paslaugas gali teikti mokymo paslaugų teikėjai:

4.1.1. juridiniai asmenys, kuriems Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka yra išduota licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą;

4.1.2. juridiniai asmenys, kurie įrašyti į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, patvirtintą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 27V-2 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo patvirtinimo“; 

4.2. mokymus vedantys lektoriai turi turėti tinkamą ir dokumentais įrodomą kvalifikaciją ir (arba) kompetenciją, atitinkančią mokymų tematiką. Kvalifikacijos ir kompetencijos įrodymo dokumentai turi būti išduoti patikimų subjektų, t. y. Švietimo ir mokslo institucijų registre (www.aikos.smm.lt) esančių juridinių asmenų, valstybės institucijų, valstybės įsteigtų viešųjų juridinių asmenų, kitų juridinių asmenų, kuriems Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka yra išduota licencija ir (arba) leidimas mokyti pagal mokymų programas, atitinkančias planuojamų mokymų temą. Mokymus vedantys lektoriai negali būti VPS vykdytojų darbuotojai (nei perkančiosios organizacijos, nei kitos VPS vykdytojos);

4.3. mokymai turi vykti Lietuvos Respublikos teritorijoje;

5. apie planuojamus mokymus turi būti tinkamai informuota Agentūra, t. y. likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki planuojamų mokymų pradžios VPS vykdytoja turi informuoti Agentūrą raštu apie planuojamus mokymus (rekomenduojama pasirašytą raštą siųsti bendruoju Agentūros el. pašto adresu dokumentai@nma.lt, taip pat tiesiogiai VPS vykdytojo veiklą koordinuojančiam Agentūros darbuotojui). Informaciniame rašte turi būti pateikta bent ši informacija: planuojamų mokymų tema, data, vieta, mokymų trukmė valandomis, mokymuose planuojantys dalyvauti asmenys, mokymus teiksiantis mokymų paslaugų teikėjas, lektorių vardai, pavardės, pareigos;

6. tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomi įkainiai (metiniuose VPS administravimo išlaidų poreikių aprašuose ir mokėjimo prašymuose išlaidos turi būti nurodytos atskirai pagal tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimus, o ne pateiktos bendra suma):

6.1. atlyginimas mokymo paslaugų teikėjui, įskaitant atlyginimą lektoriui. Valandinis atlyginimas mokymo paslaugų teikėjui negali būti didesnis už ES vidutinį valandinį atlyginimą švietimo sektoriuje, įvertinus ES vidutinio valandinio atlyginimo švietimo sektoriuje dydžio pokytį per 3 m. (atlyginimo dydžio pagrįstumo vertinimo metu turi būti vadovaujamasi naujausiais galimais Eurostat duomenimis, skelbiamais http://ec.europa.eu/eurostat);

6.2. mokymo medžiagos dauginimas (ne daugiau kaip 50 lapų vienam mokymų dalyviui per vieną mokymų dieną), mokymo medžiagos pateikimas informacijos laikmenose (1 vnt.). Taikomas įkainis mokymo medžiagos dauginimui – ne daugiau kaip 0,03 Eur už 1 lapą, jeigu mokymo medžiagą daugina mokymo paslaugos teikėjas. Jeigu mokymo medžiagą daugina VPS vykdytoja, šios išlaidos kompensuojamos pagal šios lentelės 1.2.1 ir (arba) 1.3.5 eilutes;

6.3. lektoriaus kelionės išlaidos (viešuoju transportu arba lektoriaus valdoma transporto priemone) iki mokymų vietos, jeigu mokymai vyksta kitos savivaldybės teritorijoje negu yra mokymo paslaugų teikėjo registracijos buveinė. Kelionės išlaidos lektoriaus valdoma transporto priemone apskaičiuojamos taip: atstumas (km) tarp mokymo paslaugų teikėjo registracijos buveinės ir mokymų vietos dauginamas iš kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotojo įkainio (be PVM) už vieną kilometrą (fiksuotasis įkainis nurodytas Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri viešai skelbiama interneto tinklalapio www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“).“

 

7. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.2.

ryšio paslaugų įsigijimo

Tinkamos finansuoti išlaidos:

1. interneto ryšio, įskaitant VPS vykdytojos biuro patalpose esantį interneto ryšį, priskirtą pagal VPS vykdytojos biuro patalpų nuomos ar panaudos sutartį;

2. VPS vykdytojos darbuotojų mobiliojo telefono ryšio ir fiksuotojo telefono ryšio, įskaitant VPS vykdytojos biuro patalpose esantį fiksuotąjį telefono ryšį, priskirtą pagal VPS vykdytojos biuro patalpų nuomos ar panaudos sutartį;

3. pašto, įskaitant pašto kurjerių paslaugas.“

 

8. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.5.

VPS vykdytojos atstovavimo išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. VPS vykdytojos atstovavimas leidžiamas Lietuvos Respublikoje ir kitose ES valstybėse narėse vykstančiuose renginiuose, tiesiogiai susijusiuose su KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimu (kaimo vietovių VVG atveju), KPP priemonės „LEADER“ ir ŽVP priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimu (dvisektorių VVG atveju);

2. VPS vykdytojai gali atstovauti:

2.1. VPS vykdytojos nariai. Jeigu renginys vyksta užsienyje, jie turi būti deleguoti VVG visuotinio narių susirinkimo arba VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo sprendimu, kuris turi būti viešai skelbiamas VPS vykdytojos interneto svetainėje atitinkamai pagal šių Taisyklių 34.12 arba 34.13 papunkčius. Sprendime turi būti nurodytas VPS vykdytojos atstovavimo poreikio pagrindimas;

2.2. VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo nariai. Jeigu renginys vyksta užsienyje, jie turi būti deleguoti VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo sprendimu, kuris turi būti viešai skelbiamas VPS vykdytojos interneto svetainėje pagal šių Taisyklių 34.13 papunktį. Sprendime turi būti nurodytas VPS vykdytojos atstovavimo poreikio pagrindimas;

2.3. VPS vykdytojos darbuotojai. VPS vykdytojos darbuotojų komandiravimo tvarka nustatyta šios lentelės 1.1.2 eilutėje;

3. jeigu renginys vyksta užsienyje, į konkretų renginį gali būti deleguojami ne daugiau kaip du VPS vykdytojai atstovaujantys asmenys;

4. tinkamos finansuoti išlaidos: kelionės išlaidos, dienpinigiai, nakvynės išlaidos, dalyvio mokestis, draudimo išlaidos. Taikomos tos pačios specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų įkainius, nurodytos šios lentelės 1.1.2 eilutėje.“

 

9. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3.5.

biuro technikos ir įrangos įsigijimo, aptarnavimo ir remonto arba nuomos išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. tinkamos finansuoti išlaidos: kompiuterių, duomenų saugyklos, kompiuterių programinės įrangos (įskaitant finansinės apskaitos programos), spausdintuvų, kopijavimo aparato ar daugiafunkcio įrenginio, telefono ir (arba) fakso aparatų, vaizdo-fototechnikos, kitos biuro įrangos įsigijimo, aptarnavimo ir eksploatacijos (įskaitant programinės įrangos atnaujinimą), remonto išlaidos arba minėtos technikos ir įrangos nuomos išlaidos, atsižvelgiant į VPS vykdytojos darbuotojų skaičių;

2. jeigu VPS vykdytoja biuro techniką ir įrangą yra įsigijusi iš 2007–2013 m. finansinio laikotarpio, biuro technikos ir įrangos įsigijimo ir nuomos išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu biuro technika ir (arba) įranga yra visiškai nudėvėta, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas. Ši nuostata gali būti netaikoma biuro technikos ir įrangos, būtinos naujoms darbo vietoms įrengti (kai 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu VPS vykdytoja įdarbina daugiau darbuotojų negu 2007–2013 m. finansiniu laikotarpiu), įsigijimui ir nuomai;

3. biuro technikos ir įrangos įsigijimo išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti išlaidomis vieną kartą per VPS įgyvendinimo laikotarpį, išskyrus šiuos atvejus:

3.1. kai biuro technika ir (arba) įranga visiškai nudėvima, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas;

3.2. kai biuro technika ir (arba) įranga nepataisomai sugenda arba jos remonto išlaidos sudaro daugiau kaip 50 proc. sugedusios biuro technikos ir (arba) įrangos pirkimo vertės;

3.3. jeigu įvyko draudžiamasis įvykis, o draudikas numato kompensuoti tik likutinę apdraustos biuro technikos ir įrangos vertės dalį, kurios nepakanka naujai analogiškai biuro technikai ir (arba) įrangai įsigyti;

4. jeigu taikomos šios eilutės 3.2 ir 3.3 papunkčiuose nurodytos išimtys, VPS vykdytoja, įsigijusi naują biuro techniką ir (arba) įrangą, su mokėjimo prašymu turi pateikti dokumentą, kuriuo pažymima, kad keičiama biuro technika ir (arba) įranga buvo sugadinta, ir dokumentą, kuriuo įrodoma, kad konkreti sugadinta biuro technika ir (arba) įranga buvo atiduota utilizuoti. Jeigu dėl draudžiamojo įvykio draudikas išmokėjo draudimo išmoką, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstama ta išlaidų dalis, kurios nepadengia draudimo išmoka;

5. jeigu taikomos šios eilutės 3.1–3.3 papunkčiuose nurodytos išimtys, tinkama finansuoti išlaida – biuro technikos ir įrangos (išskyrus kompiuterinę programinę įrangą) utilizavimo mokestis.“

 

10. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.3.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3.7.

transporto priemonės (automobilio) įsigijimo arba nuomos (įskaitant išperkamąją nuomą) ir išlaikymo išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. tinkamos finansuoti išlaidos: vieno lengvojo automobilio įsigijimo arba išperkamosios nuomos išlaidos; įsigyto arba išperkamosios nuomos būdu išsinuomoto automobilio remonto ir išlaikymo išlaidos; transporto valdymo ir stebėjimo sistemos įsigijimo, įrengimo ir aptarnavimo. Jeigu VPS vykdytoja neįsigyja lengvojo automobilio nuosavybės teise arba neišsinuomoja jo išperkamosios nuomos teise, tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal šią eilutę pripažįstamos vieno lengvojo automobilio paprastosios nuomos išlaidos, kai transporto priemonė nuomojama iš asmenų, kuriems automobilių nuoma yra įprasta komercinė-ūkinė veikla. Kuro išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti pagal šios lentelės 1.3.8 išlaidų eilutę; automobilio draudimo išlaidos pripažįstamos tinkamomis pagal šios lentelės 1.2.6 eilutę;

2. tinkamų finansuoti išlaidų įkainis (galioja lengvojo automobilio įsigijimui ir išperkamajai nuomai) – taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 5.2.1 papunktyje nurodytas įkainis, taikomas lengviesiems automobiliams, turintiems ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas. Jeigu VPS vykdytoja neįsigyja lengvojo automobilio nuosavybės teise arba neišsinuomoja jo išperkamosios nuomos teise, lengvojo automobilio paprastosios nuomos įkainis – 100 Eur per mėnesį.“

 

11. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 1.3.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3.8.

kuro išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos VPS vykdytojos teisėtais pagrindais (nuosavybės teise ir (arba) pagal nuomos sutartį (įskaitant išperkamosios nuomos sutartį), ir (arba) panaudos sutartį) valdomų transporto priemonių (automobilių) (ne daugiau kaip dviejų tuo pat metu) kuro įsigijimo išlaidos;

2. kuras apmokamas pagal kuro pirkimo dokumentus, atsižvelgiant į kelionių, tiesiogiai susijusių su VPS administravimu ir (arba) įgyvendinimu, dokumentuose (kelionių lapuose) nurodytą ir nuvažiuotą kilometrų skaičių. Kuro įkainis 1 km nurodytas Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri viešai skelbiama interneto tinklalapio www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“.“

 

12. Pakeičiu 14 punkte pateikiamos lentelės 2.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2.2.

potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymų išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. mokymų turinys:

1.1. turi būti tiesiogiai susijęs su vietos projektų rengimu pagal konkrečias VPS priemones, kurių rengimui reikia specifinių žinių;

1.2. negali būti susijęs su bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais. Bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais laikomi tie klausimai, kurie yra bendri visiems investicinės EŽŪFKP paramos gavėjams (pvz., paraiškos pildymo, mokėjimo prašymo pildymo, pirkimų organizavimo, atsiskaitymo už projekto rezultatus tvarkos klausimai ir pan.). Mokymus ir konsultacijas bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais nemokamai turi teikti VPS vykdytojos darbuotojai (netaikoma mokymams, susijusiems su viešųjų pirkimų organizavimu);

2. kitos specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos nurodytos šios lentelės 1.1.3 eilutės 1 ir 3–6 punktuose.

3. Papildomos tinkamos finansuoti išlaidos, kai mokymai skirti potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams: mokymo patalpų nuomos ir maitinimo (ne daugiau kaip dviejų kavos pertraukų per vieną mokymų dieną; vienų pietų per vieną mokymų dieną, kai mokymų trukmė per vieną mokymų dieną – daugiau kaip 4 valandos). Patalpų nuomos tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai nurodyti šios lentelės 2.2.1 eilutės 3.3.1 papunktyje. Maitinimo tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai nurodyti šios lentelės 2.2.1 eilutės 3.3.3 papunktyje.“

 

13. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. VPS vykdytoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais atvejais, sąlygomis ir tvarka viešuosius pirkimus turi atlikti elektroniniu būdu, naudodamasi CVP IS (interneto tinklalapis www.eviesiejipirkimai.lt) arba centrinės perkančiosios organizacijos CPO (interneto tinklalapis www.cpo.lt) elektroninėmis priemonėmis. VPS vykdytoja Agentūrai turi sudaryti galimybę CVP IS prisijungti prie pirkimo informacijos stebėtojo teisėmis.“

14. Pripažįstu netekusiu galios 26 punktą.

15. Pakeičiu 34.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.13. informacija apie planuojamus ir vykusius VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo, priimančio sprendimus dėl VPS įgyvendinimo, posėdžius (posėdžių darbotvarkės (terminas – bent 2 darbo dienos prieš posėdį); posėdžių dalyvių sąrašų kopijos, posėdžių protokolai (terminas – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio);“.

16. Pakeičiu 44 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

44. Agentūra, gavusi metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą, per 15 darbo dienų ją įvertina ir priima vieną iš šių sprendimų:“.

17. Pakeičiu 44.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

44.2. grąžinti VPS vykdytojai patikslinti metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą, jeigu joje pateikta ne visa prašoma informacija arba Agentūrai kyla abejonių dėl pateiktos informacijos teisingumo, ir (arba) inicijuoti tikslinį VPS įgyvendinimo vertinimą. Grąžinus patikslinti metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą, VPS vykdytoja per ne daugiau kaip 10 darbo dienų patikslina metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą ir pateikia Agentūrai iš naujo.“

18. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Ministerija priima galutinį sprendimą dėl tikslinio VPS įgyvendinimo vertinimo ir pasiūlytų VPS įgyvendinimo problemų sprendimo tinkamumo. Apie priimtą sprendimą Ministerija informuoja Agentūrą ir VPS vykdytoją (-as), dėl kurios (-ių) VPS buvo atliktas tikslinis VPS įgyvendinimo vertinimas. Informacija apie tikslinių VPS įgyvendinimo vertinimų rezultatus teikiama LEADER priemonės įgyvendinimo koordinavimo grupei, kurios sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, posėdžių metu.“

19. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. VPS atrankos komiteto sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Į VPS atrankos komiteto posėdžius kviečiami dalyvauti Agentūros atstovai. Į VPS atrankos komiteto posėdžius turi būti kviečiamas VVG, kurių VPS įgyvendinimo pažanga yra svarstoma, atstovas. VPS atrankos komiteto posėdžius organizuoja Ministerija pagal VPS atrankos komiteto darbo reglamentą.“

20. Pakeičiu 82.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

82.7. VPS vykdytojos iniciatyva leidžiami ne daugiau kaip 2 (du) VPS keitimai per metus. VPS keitimai inicijuojami pildant VPS keitimo pagrindimo formą (VPS keitimo pagrindimo forma pateikiama Taisyklių 5 priede; ji turi būti teikiama per ŽŪMIS). VPS vykdytoja, atsižvelgdama į VPS keitimo apimtį, turi teisę prie VPS keitimo pagrindimo formos pateikti lyginamąjį visos VPS ar jos teksto dalies (ištraukos) variantą keitimų sekimo režimu (tokiu atveju VPS keitimo pagrindimo formoje pateikiama nuoroda į pridedamą dokumentą);“.

21. Pakeičiu 93.2 papunktyje pateikiamos lentelės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1.

VVG ir VPS tinkamumo sąlygų nesilaikymas (nurodytos VPS atrankos taisyklių IV ir VI skyriuose).

1. VPS vykdytojos valdymo organas praranda tinkamumą. Jeigu keičiami VPS vykdytojos valdymo organo nariai ir VPS vykdytoja apie tai nedelsdama (per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kai apie tai sužinojo arba turėjo sužinoti) informuoja raštu Agentūrą apie laikiną VPS vykdytojos valdymo organo neatitiktį tinkamumo sąlygoms, pažeidimas nėra fiksuojamas. Laikina VPS vykdytojos valdymo organo neatitiktis tinkamumo sąlygoms turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo dienos, kai buvo išsiųstas informacinis pranešimas Agentūrai. Laikino VPS vykdytojos valdymo organo neatitikties tinkamumo sąlygoms metu priimti sprendimai, susiję su VPS administravimu ir (arba) įgyvendinimu, yra laikomi neteisėtais ir negaliojančiais);

2. VPS vykdytoja netinkamai tvarko buhalteriją;

3. VPS vykdytojos skola Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui sudaro daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) Eur.

VVG ištaiso pažeidimą

Už tos pačios rūšies pažeidimą, padarytą:

a) I kartą – rašytinis įspėjimas;

b) II kartą – 100 Eur;

c) III kartą – 200 Eur;

d) IV kartą – taikoma lygiavertė sankcija nustatyta atvejui, kai VVG neištaiso pažeidimo.

VVG neištaiso pažeidimo (bent vieno)

VPS paramos sutarties nutraukimas ir visos išmokėtos paramos VPS administruoti susigrąžinimas (Reglamento (ES) Nr. 640/2014 35 str. 1 d.).“

 

22. Pakeičiu 93.2 papunktyje pateikiamos lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2.

VVG įsipareigojimų nesilaikymas (nurodyti VPS atrankos taisyklių V skyriuje).

1. VPS vykdytoja pažeidžia atvirumo principą;

2. VPS vykdytoja įdarbina nekvalifikuotus darbuotojus, administruojančius VPS. Neatitinkančiais kvalifikacijos reikalavimų laikomi tie darbuotojai, kurie neatitinka VPS atrankos taisyklių 15.2 papunktyje nurodytų minimalių reikalavimų, keliamų VPS vykdytojos darbuotojams;

3. VPS vykdytojos valdymo organo nariai nerotuoja, neišlaikoma lyčių ir amžiaus pusiausvyra;

4. VPS vykdytojos valdymo organo nariai neužtikrina tinkamo viešų ir privačių interesų derinimo;

5. VPS vykdytoja netinkamai viešina paramą;

6. VPS vykdytoja nedalyvauja VVG tinkle. 

VVG ištaiso pažeidimą

Už tos pačios rūšies pažeidimą, padarytą:

a) I kartą – rašytinis įspėjimas;

b) II kartą – 100 Eur;

c) III kartą – 200 Eur;

d) IV ir vėlesnius kartus – taikoma lygiavertė sankcija nustatyta atvejui, kai VVG neištaiso pažeidimo.

VVG neištaiso pažeidimo (bent vieno)

VPS paramos sutarties nutraukimas ir visos arba dalies išmokėtos paramos VPS administruoti susigrąžinimas (vertinamas kiekvienas atvejis atskirai; svarbu reikšmingumas, mastas, trukmė, pasikartojimas; Reglamento (ES) Nr. 640/2014 35 str. 2 d.).“

 

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė