Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 679 „DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 674

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose (darbo užmokesčiui mokėti, paslaugoms, susijusioms su psichologine, specialiąja pedagogine, specialiąja ir socialine pedagogine pagalba, prevencinėms programoms įgyvendinti), taip pat mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti.“;

1.2. Pakeisti 12.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti (apmokėti už darbą mokytojams, dirbantiems pagal šias programas, jų kvalifikacijai tobulinti, su šių programų įgyvendinimu susijusių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms pagal finansų ministro tvirtinamą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją);“;

1.3. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Savivaldybių tvirtinamuose mokymo lėšų, skiriamų Aprašo 12 punkte nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti, paskirstymo tvarkų aprašuose rekomenduojama nustatyti šių lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms kriterijus, o Aprašo 19 punkte nurodytais atvejais – ir jų perskirstymo tarp švietimo įstaigų per mokslo metus terminus. Aprašo 12.2 ir 12.4 papunkčiuose nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybės turi skirti ne mažiau kaip 100 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių. Aprašo 12.4 papunktyje nurodytos lėšos, apskaičiuotos pagal mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičių, paskirstomos savivaldybių ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms, atsižvelgiant į šių mokinių, besimokančių pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, skaičių, nurodytą Mokinių registre. Ne mažiau kaip 8 procentus lėšų Aprašo 12.1 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių, savivaldybėms rekomenduojama skirti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos kintamajai daliai. Likusioms pagal Aprašo 12.1 papunktį ir 12.3 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybės skiria lėšų pagal poreikį. Visos Aprašo 12.5 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti skirtos lėšos paskirstomos mokykloms.“;

1.4. Pakeisti 14.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.2. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms (įsigyti ir nuomoti, įskaitant ir skaitmenines versijas), kurios naudojamos, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamu Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašu;“;

1.5. Pakeisti 14.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.3. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui, kurias rekomenduojama naudoti, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodinėmis rekomendacijomis;“;

1.6. Pakeisti 14.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.4. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti, kurios naudojamos kvalifikacijai tobulinti, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamais Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatais, taip pat komandiruočių išlaidoms padengti, kai vykstama tobulinti kvalifikacijos;“;

1.7. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Iš mokymo lėšų, skiriamų pagal Aprašą ikimokykliniam ugdymui, finansuojamas ne trumpesnis kaip 20 valandų per savaitę mokinių ugdymas.“;

1.8. Papildyti 18.3 papunkčiu:

18.3. Tais atvejais, kai specialios tikslinės dotacijos dalis, skirta ugdymo reikmėms finansuoti nuo rugsėjo 1 d. iki einamųjų metų pabaigos, yra mažesnė už lėšų sumą, kuri turi būti skiriama pagal Aprašo 18.1 papunktį, atitinkamai mažinama lėšų dalis ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti, nurodyta Aprašo 9 punkte.“;

1.9. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Savivaldybės mokymo lėšas tarp mokyklų perskirsto pakitus mokinių ir sąlyginiam klasių (grupių) skaičiui einamųjų metų rugsėjo 1 dieną. Mokymo lėšas Aprašo 12 punkte nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybės gali perskirstyti tarp švietimo įstaigų per mokslo metus savo nustatytais terminais.“;

1.10. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Mokyklų, kuriose vykdomos priešmokyklinio ugdymo arba bendrojo ugdymo programos mokoma tautinės mažumos kalbos, sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.“;

1.11. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

1.12. Pakeisti 2 priedo 3 pastabą ir ją išdėstyti taip:

3. Mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą tautinės mažumos kalba (kalbos pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą mokyklų sąrašą), pagal šio priedo rodiklius apskaičiuotos bazinės ugdymo lėšos didinamos 6,25 procentais.“;

1.13. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

1.14. Pakeisti 4 priedą:

1.14.1. Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

„Klasė (grupė)

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Bendrasis ugdymas

iki 2 m.

nuo 2 iki 3 m.

nuo 3 m.

1–10 (I–II gimnazijos) kl.

III–IV gimnazijos kl. 1, 2, 3“;

 

1.14.2. Papildyti 3 išnaša:

3 Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose vykdomas profesinis mokymas kartu su viduriniu ugdymu ir kuriose vieno mokinių srauto dvi grupės sujungiamos mokyti bendrojo ugdymo dalykų, III gimnazijos klasei ir IV gimnazijos klasei priskiriamas sąlyginis klasių skaičius, lygus 0,5, jei mokinių skaičius atitinkamoje klasėje, kurioje mokoma pagal bendrą vidurinio ugdymo programą, yra ne mažiau kaip 12. Šių mokyklų sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.“;

1.15. Pakeisti 5 priedą:

1.15.1. Pakeisti 6.11.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

Eil. Nr.

Specialieji mokinių srautų nustatymo kriterijai

Sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai

Bazinis klasės dydis

mokyklos (klasės, grupės, mokymosi formos, programos, mokinių) apibūdinimas

mokymosi forma / mokymo proceso organizavimo būdas / ugdymo programa

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 (I gimnazijos) kl.

10 (II gimnazijos) kl.

III gimnazijos kl.

IV gimnazijos kl.

1–4 kl.

5–8 kl.

9–10 (I–II gimnazijos) kl.

III–IV gimnazijos kl.

„6.11.2.

kitose mokyklose programos, kuriose nėra profesinio mokymo dalykų21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4009

 

 

 

 

10

“;

 

1.15.2. Papildyti 6.11.3 papunkčiu:

Eil. Nr.

Specialieji mokinių srautų nustatymo kriterijai

Sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai

Bazinis klasės dydis

mokyklos (klasės, grupės, mokymosi formos, programos, mokinių) apibūdinimas

mokymosi forma / mokymo proceso organizavimo būdas / ugdymo programa

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 (I gimnazijos) kl.

10 (II gimnazijos) kl.

III gimnazijos kl.

IV gimnazijos kl.

1–4 kl.

5–8 kl.

9–10 (I–II gimnazijos) kl.

III–IV gimnazijos kl.

„6.11.3.

kitose mokyklose programos, kuriose yra profesinio mokymo dalykų (kai programos kreditų skaičius – 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0791

 

 

 

 

10

“;

 

1.15.3. Papildyti 6.11.4 papunkčiu:

Eil. Nr.

Specialieji mokinių srautų nustatymo kriterijai

Sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai

Bazinis klasės dydis

mokyklos (klasės, grupės, mokymosi formos, programos, mokinių) apibūdinimas

mokymosi forma / mokymo proceso organizavimo būdas / ugdymo programa

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 (I gimnazijos) kl.

10 (II gimnazijos) kl.

III gimnazijos kl.

IV gimnazijos kl.

1–4 kl.

5–8 kl.

9–10 (I–II gimnazijos) kl.

III–IV gimnazijos kl.

„6.11.4.

kitose mokyklose programos, kuriose yra profesinio mokymo dalykų (kai programos kreditų skaičius – 45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9087

 

 

 

 

10

“;

 

1.15.4. Papildyti 6.11.5 papunkčiu:

Eil. Nr.

Specialieji mokinių srautų nustatymo kriterijai

Sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai

Bazinis klasės dydis

mokyklos (klasės, grupės, mokymosi formos, programos, mokinių) apibūdinimas

mokymosi forma / mokymo proceso organizavimo būdas / ugdymo programa

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 (I gimnazijos) kl.

10 (II gimnazijos) kl.

III gimnazijos kl.

IV gimnazijos kl.

1–4 kl.

5–8 kl.

9–10 (I–II gimnazijos) kl.

III–IV gimnazijos kl.

„6.11.5.

kitose mokyklose programos, kuriose yra profesinio mokymo dalykų (kai programos kreditų skaičius – 60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7383

 

 

 

 

10

“;

 

1.15.5. Papildyti 21 išnaša:

21Jei tokie mokiniai mokomi namie, jiems taikomas šio priedo 5.1 papunktyje nustatytas mokinių, mokomų namie (pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą) 10 (II gimnazijos) klasėje sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientas 0,3576.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                             Ingrida Šimonytė

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                    Jurgita Šiugždinienė

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

UGDYMO REIKMIŲ KOEFICIENTŲ SĄRAŠAS

 

 

Ugdymo reikmės

Ugdymo reikmių koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

1. Ugdymo reikmėms, finansuojamoms iš savivaldybėms skiriamų mokymo lėšų:

 

1.1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti:

 

1.1.1. mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

0,5466

1.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas

1,0934

1.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose:

 

1.2.1. pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti, prevencinėms programoms įgyvendinti

0,1428

1.2.2. mokiniams, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 1.2.3 ir 1.2.4 papunkčiuose

0,5779

1.2.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams1:

 

1.2.3.1. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių2

4,2715

1.2.3.2. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių2

8,4344

1.2.3.3. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių

3,7338

1.2.3.4. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

7,3415

1.2.4. migrantams2, 3

2,9799

1.3. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti4

0,0100

1.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti4

0,1135

1.5. skaitmeninio ugdymo plėtrai4

0,1695

1.6. mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti4

0,2203

2. Ugdymo reikmės, finansuojamos iš mokykloms skiriamų mokymo lėšų:

 

2.1. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms:

 

2.1.1. mokiniams, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 2.1.2 ir 2.1.3 papunkčiuose

0,1176 

2.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas tautinės mažumos kalba (kalbos) arba valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje5

0,1411 

2.1.3. mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą tautinės mažumos kalba (kalbos)

0,1235 

2.2. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui

0,0239 

2.3. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti

0,0440   

2.4. informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti

0,0336 

 

1 Taikoma specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išskyrus mokinius, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų (mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 2310, 2311, 2312, 2313, taip pat 2321, kai mokiniai turi nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių).

2 Mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir yra migrantai, taikomi tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams nustatyti švietimo pagalbos mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose koeficientai, nustatyti šio priedo 1.2.3.1 arba 1.2.3.2 papunktyje.

3 Taikoma užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo klasėse (migrantams), ne ilgiau kaip dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje ir nemoka valstybinės kalbos.

4 Lėšos skaičiuojamos tik mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.

5 Taikoma mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas: tautinės mažumos kalba (kalbos); valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje (jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba – ne valstybinė kalba).

________________________

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

BENDROJO UGDYMO LĖŠŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Rodiklis

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 (I

gimna-zijos) kl.

10 (II gimna-

zijos) kl.

III

gimna-zijos kl.

IV

gimna-zijos kl.

1. Bazinis klasės dydis (mokinių skaičius)

24

30

2. Mažiausias sąlyginės klasės mokinių skaičius

8

12

3. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R)

8,2

4. Sąlyginis klasės dydis (mokinių skaičius)

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 20

21 ir daugiau

iki 20

21 ir daugiau

5. Klasės kontaktinių valandų skaičius per mokslo metus (hknt):

5.1. klasės, išskyrus jungtines klases

910

910

910

945

980

1015

980

1015

1050

980

1015

1050

1110

1221

1443

1184

1332

1628

1221

1369

1628

1295

1406

1665

1369

1517

1776

1406

1554

1813

1620

1908

1620

1908

5.2. jungtinės klasės1:

5.2.1. kai sujungtos dvi klasės

1155

1260

1295

1155

1260

1295

1155

1260

1295

1155

1260

1295

1517

1813

1924

1517

1813

1924

1517

1813

1924

1554

1850

1961

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.2.2. kai sujungtos trys klasės

1295

1400

1470

1295

1400

1470

1295

1400

1470

1295

1400

1470

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.2.3. kai sujungtos keturios klasės

1400

1505

1610

1400

1505

1610

1400

1505

1610

1400

1505

1610

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6. Vidutinė kontaktinių valandų, tenkančių vienai pareigybei, norma per mokslo metus (pknt)

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

707

752

798

707

752

798

707

752

798

707

752

798

707

752

798

707

752

798

732

776

732

776

7. Sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai:

 

7.1. profesinėse mokyklose2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,7680

0,7680

0,7680

0,7680

7.2. mokiniams, besimokantiems tautinės mažumos kalba (kalbos)

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2400

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

7.3. mokiniams, besimokantiems valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje3

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

 

1 Šio priedo 5.2 papunktis netaikomas Aprašo 5 priede nurodytais atvejais.

2 Mokiniams, atitinkantiems šio priedo 7.1 papunktyje nurodytą kriterijų ir 7.2 arba 7.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus, taikomi kiekviename iš šių papunkčių nurodyti sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai.

3 Mokiniai laikomi besimokančiais daugiakalbėje aplinkoje, jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba yra kita, ne valstybinė kalba.

 

Pastaba:

Savivaldybių ir valstybinėms mokykloms,  įgyvendinančioms sausumos arba jūrų kadetų ugdymo sampratas arba jų elementus, taip pat specializuoto pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas, kurios neturi jungtinių klasių, sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai didinami 10 procentų.

 

_____________________