LIETUVOS RESPUBLIKOS

JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO ĮSTATYMO NR. XIII-2221 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 17, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 62, 63, 64, 77, 94, 95, 103, 104, 110, 111, 114, 130 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 1021, 1022, 1023, 1111 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 29 d. Nr. XIV-450

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio įstatymo nuostatos, reguliuojančios juridinių asmenų restruktūrizavimo procesą, netaikomos kredito įstaigoms, mokėjimo įstaigoms, elektroninių pinigų įstaigoms, draudimo ir perdraudimo įmonėms, valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms, centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams ir kitiems Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems subjektams.

2. Pakeisti 1 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šis įstatymas taikomas tiek, kiek jis neprieštarauja Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymui, Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymui, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymui, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymui ir Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymui.

3. Pakeisti 1 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Šio įstatymo nuostatos skirtos Europos Sąjungos teisės aktams, nurodytiems šio įstatymo priede, įgyvendinti.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį 21 dalimi:

21. Esminė sutartis – juridinio asmens ir kito subjekto sudaryta sutartis, kuri būtina juridinio asmens veiklos tęstinumui užtikrinti ir kurią nutraukus juridinis asmuo nebegalėtų vykdyti ūkinės komercinės veiklos.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Juridinio asmens finansiniai sunkumai (toliau – finansiniai sunkumai) – padėtis, kai juridinis asmuo yra nemokus arba yra juridinio asmens nemokumo tikimybė.“

3. Papildyti 2 straipsnį 71 dalimi:

71. Juridinio asmens nemokumo tikimybė – padėtis, kai realiai tikėtina, kad juridinis asmuo taps nemokus per artimiausius tris mėnesius.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) juridinio asmens vadovas, o kai pagal atitinkamą juridinio asmens teisinę formą reglamentuojantį įstatymą juridinis asmuo vienasmenio valdymo organo neturi, – kitas asmuo, pagal kompetenciją turintis teisę kreiptis dėl nemokumo proceso (toliau – juridinio asmens vadovas), esant juridinio asmens nemokumo tikimybei;“.

 

4 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Juridinio asmens vadovo pareigos, esant juridinio asmens nemokumo tikimybei ar juridiniam asmeniui tapus nemokiam

1. Esant juridinio asmens nemokumo tikimybei, juridinio asmens vadovas turi:

1) nedelsdamas informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumo tikimybę ir siūlyti spręsti finansinių sunkumų klausimą;

2) imtis veiksmų kreditorių interesams apsaugoti;

3) vengti tyčinių ir (ar) didelio neatsargumo veiksmų, kuriais būtų keliamas pavojus juridinio asmens gyvybingumui.

2. Juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo:

1) nedelsdamas informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumą ir siūlyti spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą;

2) nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą;

3) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kai tapo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad susitarimas dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti (toliau – susitarimas dėl pagalbos) yra nevykdomas arba netinkamai vykdomas, inicijuoti nemokumo procesą;

4) vykdyti šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas pareigas.“

 

5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 4 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos gali būti netaikomos, jeigu tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:“.

 

6 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Asmuo, siekdamas sudaryti susitarimą dėl pagalbos, turi teisę kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) panaikinimo iki susitarimo dėl pagalbos sudarymo dienos.

 

7 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Papildyti 15 straipsnį 6 dalimi:

6. Jeigu teismui pateikiamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo juridiniam asmeniui, kuriam yra iškelta restruktūrizavimo byla, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo paliekamas nenagrinėtas.“

 

8 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Papildyti 17 straipsnio 3 dalį 6 punktu:

6) esminių sutarčių sąrašas ir šių sutarčių priskyrimo esminėms įrodymai – dokumentai, duomenys, kita informacija.“

 

9 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 22 straipsnio 3 dalies 3 punktą.

 

10 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 26 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) nemokumo administratorius (vardas ir pavardė, asmens kodas, jeigu jis fizinis asmuo, ar pavadinimas ir kodas, jeigu jis juridinis asmuo), jo eilės numeris Nemokumo administratorių sąraše, duomenys ryšiams palaikyti (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti), jeigu nemokumo administratorius skiriamas;“.

2. Papildyti 26 straipsnio 2 dalį 4 punktu:

4) esminių sutarčių sąrašas.“

 

11 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Papildyti 27 straipsnį 4 dalimi:

4. Juridinių asmenų registro tvarkytojas įsiteisėjusios teismo nutarties arba, kai taikoma, skubiai vykdytinos nutarties pagrindu Juridinių asmenų registre registruoja juridinio asmens teisinį statusą, juridinio asmens nemokumo administratoriaus paskyrimo datą ir duomenis apie šį administratorių. Šios dalies nuostatos dėl duomenų registravimo mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 40 straipsnio 10 dalies 4 punkte, 67 straipsnio 3 dalyje, 78 straipsnio 4 dalyje, 83 straipsnio 6 dalyje, 100 straipsnio 5 dalyje, 114 straipsnio 4 dalyje ir 117 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais.“

 

12 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Teismas gali leisti netaikyti visų ar dalies šio straipsnio 1 dalies nuostatų, jeigu tai palengvintų sprendimo dėl restruktūrizavimo plano priėmimą arba paaiškėjus, kad restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimui gali būti taikomos šio įstatymo 1111 straipsnio nuostatos, ir jeigu dėl to kreipiasi juridinis asmuo, nemokumo administratorius arba įkaito turėtojas. Ši teismo nutartis vykdoma skubiai ir gali būti skundžiama, tačiau nutarties apskundimas jos vykdymo nestabdo.

 

13 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 31 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Teismo nutartys ir sprendimai gali būti skundžiami Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Nemokumo proceso dalyvių (juridinio asmens, kreditorių, nemokumo administratoriaus, kitų dalyvaujančių byloje ir nemokumo procese asmenų) sprendimai ir (ar) veiksmai (neveikimas) nemokumo proceso metu skundžiami teismui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka per 14 dienų nuo tada, kai skundą teikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie sprendimą ar veiksmą (neveikimą).“

2. Pakeisti 31 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Atskirieji skundai dėl nutarčių ir apeliaciniai skundai nemokumo procese Lietuvos apeliaciniame teisme turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo Lietuvos apeliaciniame teisme dienos.“

 

14 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 32 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) nemokumo administratoriaus juridinio asmens nurodyto teisę administruoti nemokumo procesus turinčio darbuotojo, atsakingo už juridinio asmens nemokumo proceso administravimą (toliau – darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens nemokumo proceso administravimą), vardas ir pavardė, duomenys ryšiams palaikyti (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti);“.

2. Pakeisti 32 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) informacija apie bankroto proceso išlaidas pagal šio įstatymo 73 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą struktūrą ir jų pagrindimas;“.

 

15 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 1 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

1. Teismas, naudodamasis valstybės informacinių sistemų sąveika, teikia priežiūros institucijai informaciją apie teismui pateiktus pareiškimus dėl nemokumo bylos iškėlimo, taip pat priimtas nutartis ir sprendimus, įsiteisėjusias nutartis ir sprendimus, kartu nurodydamas šią informaciją:“.

 

16 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 35 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Sprendimą dėl nemokumo administratoriaus skyrimo restruktūrizavimo byloje priima teismas. Teismas, skirdamas nemokumo administratorių, mutatis mutandis atsižvelgia į šio įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytus nemokumo administratoriaus veiklą apibūdinančius kriterijus.“

2. Papildyti 35 straipsnį 21 dalimi:

21. Nemokumo administratorius turi būti skiriamas šiais atvejais:

1) teismui priėmus sprendimą, kad nemokumo administratoriaus skyrimas yra būtinas juridinio asmens ir jo kreditorių interesų apsaugai užtikrinti;

2) teismui priėmus sprendimą patvirtinti restruktūrizavimo planą, neatsižvelgiant į juridinio asmens dalyvių arba šio plano paveikiamų kreditorių grupių nepritarimą;

3) juridinio asmens arba kreditorių, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip 1/2 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, prašymu;

4) nutraukus juridinio asmens bankroto bylą ir iškėlus restruktūrizavimo bylą.“

3. Pakeisti 35 straipsnio 3 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

3. Teismui teikti prašymą skirti nemokumo administratorių ir pasiūlyti jo kandidatūrą turi teisę:“.

4. Pakeisti 35 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu šio straipsnio 21 dalies 3 punkte nustatytu atveju nemokumo administratorius yra paskirtas restruktūrizavimo procesui administruoti kreditorių prašymu, atlygis jam mokamas proporcingai nuo kiekvieno prašymą pateikusio kreditoriaus patvirtinto reikalavimo sumos.“

 

17 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 40 straipsnio 10 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

10. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl nemokumo administratoriaus paskyrimo, neskyrimo ar atstatydinimo įsiteisėjimo dienos, o jeigu nutartis skubiai vykdytina, – nuo priėmimo dienos, jos kopiją išsiunčia:“.

2. Papildyti 40 straipsnio 10 dalį 4 punktu:

4) Juridinių asmenų registro tvarkytojui – tik teismo nutarties dėl nemokumo administratoriaus paskyrimo atveju.“

 

18 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 41 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Teismas turi teisę priimti iki nemokumo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, pateiktus praleidus nustatytą terminą šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka, ir po nemokumo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, pateiktus praleidus nustatytą terminą šio straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis.“

2. Papildyti 41 straipsnį 8 dalimi:

8. Kreditoriai savo reikalavimus, atsiradusius po nemokumo bylos iškėlimo dėl nemokumo procedūrų vykdymo, gali pateikti paskirtam nemokumo administratoriui per 30 dienų nuo šių reikalavimų atsiradimo dienos šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Nemokumo administratorius patikrina kreditorių reikalavimo teisės pagrindimo dokumentus ir perduoda šiuos reikalavimus tvirtinti teismui šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

 

19 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Teismo nutartyje ar kreditorių susirinkimo sprendime dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo darbuotojų su darbo santykiais susiję reikalavimai turi būti nurodyti pagal Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymą.“

 

20 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 43 straipsnį nauju 7 punktu:

7) kreiptis į teismą dėl nemokumo administratoriaus atlygio už restruktūrizavimo proceso administravimą sumažinimo, jeigu nemokumo administratorius neatlieka ir (ar) netinkamai atlieka šiame įstatyme nustatytas nemokumo administratoriaus funkcijas;“.

2. Buvusį 43 straipsnio 7 punktą laikyti 8 punktu.

 

21 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 62 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

62 straipsnis. Darbo santykių reguliavimas bankroto proceso metu“.

 

22 straipsnis. 63 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 63 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu ūkinėje komercinėje veikloje yra naudojamas įkeistas turtas, šio turto išlaikymo išlaidos ir nuvertėjimas laikomi ūkinės komercinės veiklos išlaidomis.“

 

23 straipsnis. 64 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 64 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

64 straipsnis. Sandorių ginčijimas bankroto proceso metu“.

 

24 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 77 straipsnio 7 dalį.

 

25 straipsnis. 94 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 94 straipsnio 2 dalies 1 punkto d papunktį ir jį išdėstyti taip:

d) reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių iš nemokumo proceso metu vykdytos ūkinės komercinės veiklos;“.

 

26 straipsnis. 95 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 95 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimai tenkinami žemės ūkio veiklos subjekto prašymu 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (su visais pakeitimais) ir Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

27 straipsnis. Įstatymo papildymas 1021 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1021 straipsniu:

1021 straipsnis. Sutarčių vykdymas

1. Juridinio asmens kreditoriai iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos negali:

1) nutraukti esminių sutarčių arba keisti jų sąlygų juridinio asmens nenaudai;

2) nutraukti sutarčių, kurios nėra priskirtos esminėms sutartims, arba keisti jų sąlygų juridinio asmens nenaudai tik dėl to, kad teismas priėmė nutartį priimti pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo arba kad juridiniam asmeniui yra iškelta restruktūrizavimo byla.

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma sutartims, kurios sudarytos iki teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos ir kurių įvykdymo terminai nėra suėję.

3. Kreditoriaus prašymu teismas gali leisti netaikyti šio straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų, jeigu pateikiami įrodymai, kad vykdant esminę sutartį būtų nepagrįstai pažeidžiami kreditoriaus interesai.

4. Esminių sutarčių sąrašą tvirtina teismas nutartimi iškelti restruktūrizavimo bylą. Nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos taikomas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas draudimas.“

 

28 straipsnis. Įstatymo papildymas 1022 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1022 straipsniu:

1022 straipsnis. Sandorių ginčijimas restruktūrizavimo proceso metu

1. Sandoriai, kuriais juridiniam asmeniui suteiktas naujas finansavimas ir (ar) tarpinis finansavimas, negali būti pripažinti negaliojančiais, išskyrus atvejus, kai jie buvo sudaryti pažeidžiant įstatymus arba apgaule.

2. Kreditoriui, suteikusiam naują finansavimą ir (ar) tarpinį finansavimą, negali būti taikoma civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė remiantis argumentu, kad toks finansavimas sukelia neigiamų pasekmių visų kreditorių interesams.

3. Sandoriai, kurių sudarymas yra pagrįstas ir būtinas, kad būtų pritarta restruktūrizavimo planui ir (ar) teismo patvirtinto restruktūrizavimo plano įgyvendinimui, negali būti pripažinti negaliojančiais remiantis argumentu, kad tokie sandoriai sukelia neigiamų pasekmių visų kreditorių interesams, išskyrus atvejus, kai jie buvo sudaryti pažeidžiant įstatymus arba apgaule.

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyti sandoriai yra susiję su restruktūrizavimo plano rengimo, konsultavimosi rengiant šį planą išlaidomis, juridinio asmens darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimu ir kitais atsiskaitymais, būtinais vykdant įprastą juridinio asmens ūkinę komercinę veiklą.“

 

29 straipsnis. Įstatymo papildymas 1023 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1023 straipsniu:

1023 straipsnis. Darbo santykių reguliavimas restruktūrizavimo proceso metu

1. Juridinio asmens vadovas, prieš kreipdamasis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi vykdyti Darbo kodekse nustatyta tvarka darbuotojų atstovų informavimą ir konsultavimąsi su jais. Kai restruktūrizavimo byla keliama kartu patvirtinant restruktūrizavimo planą, taikomos šio straipsnio 3 dalies nuostatos.

2. Nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos privalo informuoti darbuotojų atstovus apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą, galimą poveikį darbo sąlygoms, restruktūrizavimo plano rengimą ir supažindinti juos su informacijos teikimo ir konsultavimosi tvarka rengiant ir įgyvendinant restruktūrizavimo planą Darbo kodekse nustatyta tvarka.

3. Apie teismui teikiamą tvirtinti restruktūrizavimo planą, jame nurodytus struktūrinius juridinio asmens pokyčius ir darbo sąlygų pakeitimus darbuotojų atstovai informuojami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki restruktūrizavimo plano pateikimo teismui tvirtinti dienos. Darbuotojų atstovų motyvuotu prašymu iki restruktūrizavimo plano pateikimo teismui tvirtinti dienos jiems turi būti sudaryta galimybė susipažinti su teismui tvirtinti teikiamu restruktūrizavimo planu.

4. Dokumentai, kuriais įrodoma, kad darbuotojų atstovai buvo informuoti apie rengiamą restruktūrizavimo planą ir su jais buvo konsultuojamasi darbo sąlygų klausimais, pateikiami teismui kartu su teikiamu tvirtinti restruktūrizavimo planu.

5. Jeigu restruktūrizavimo plane numatyti darbo organizavimo struktūriniai pertvarkymai, jie vykdomi Darbo kodekse nustatyta tvarka.

6. Darbo kodekse nustatytais atvejais ir (ar) kai juridiniame asmenyje darbuotojų atstovai neišrinkti, darbuotojai informuojami tiesiogiai ir (ar) kitais Darbo kodekse nurodytais būdais.“

 

30 straipsnis. 103 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 103 straipsnio 1 dalį nauju 11 punktu:

11) informuoja teismą, jeigu juridinis asmuo veikia pažeisdamas šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1, 3, 6 ir 7 punktuose nustatytus reikalavimus;“.

2. Buvusį 103 straipsnio 1 dalies 11 punktą laikyti 12 punktu.

 

31 straipsnis. 104 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 104 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) trumpas juridinio asmens apibūdinimas (pavadinimas, juridinio asmens kodas, veiklos pobūdis, turtas ir įsipareigojimai);“.

2. Pakeisti 104 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) restruktūrizavimo plano paveikiamų kreditorių pagal kreditorių grupes sąrašas ir kreditorių, kurie nėra paveikiami restruktūrizavimo plano, sąrašas pagal kreditorių grupes, kuriame pateikiama informacija, kaip kreditoriai yra paveikiami ir (arba) kodėl nėra paveikiami restruktūrizavimo plano;“.

3. Papildyti 104 straipsnio 2 dalį nauju 16 punktu:

16) bendri darbo organizavimo struktūrinių pertvarkymų padariniai: informacija apie darbuotojus, nurodant ir numatomą atleisti darbuotojų skaičių, darbuotojų darbo sąlygas;“.

4. Papildyti 104 straipsnio 2 dalį 17 punktu:

17) informacijos teikimo ir konsultavimosi su darbuotojų atstovais Darbo kodekse nustatyta tvarka;“.

5. Buvusį 104 straipsnio 2 dalies 16 punktą laikyti 18 punktu.

 

32 straipsnis. 110 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 110 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nemokumo administratorius arba juridinio asmens vadovas restruktūrizavimo plano projektą, kuriam pritarta šio įstatymo 106, 107 arba 1111 straipsniuose nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos turi pateikti teismui.“

 

33 straipsnis. 111 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 111 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) nebuvo įgyvendinti šio įstatymo 1023, 104–107 ir 110 straipsniuose nurodyti reikalavimai;“.

2. Papildyti 111 straipsnį 6 dalimi:

6. Teismas turi nagrinėti, ar restruktūrizavimo planas atitinka šio straipsnio 3 dalies 2 punkte arba 1111 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktyje nurodytas sąlygas tik tuo atveju, jeigu restruktūrizavimo planui nepritaręs plano paveikiamas kreditorius šiuo pagrindu motyvuotai skundžia teismo nutartį patvirtinti restruktūrizavimo planą.“

3. Papildyti 111 straipsnį 7 dalimi:

7. Šio straipsnio 3 dalies 2 punkte ir šio įstatymo 1111 straipsnio 2 dalies 2 punkto b papunktyje nurodytoms aplinkybėms įvertinti gali būti pasitelkiamas teismo ekspertas.“

 

34 straipsnis. Įstatymo papildymas 1111 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1111 straipsniu:

1111 straipsnis. Restruktūrizavimo plano tvirtinimas, juridinio asmens dalyviams arba šio plano paveikiamų kreditorių grupėms nepritarus

1. Juridinio asmens dalyviams nepritarus restruktūrizavimo plano projektui, kreditorių siūlymu teismas gali patvirtinti restruktūrizavimo planą, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

1) įgyvendinti šio įstatymo 104, 105 ir 110 straipsniuose nurodyti reikalavimai;

2) dėl restruktūrizavimo plano projekte nustatytų priemonių nepasikeistų šio plano projektui nepritarusių dalyvių nuosavybės teisių ir (ar) prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu, apimtis;

3) restruktūrizavimo plano projektui pritarė restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai grupėse, jeigu kiekvienoje kreditorių grupėje restruktūrizavimo plano projektui pritarė restruktūrizavimo plano paveikiami kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų šios grupės kreditorių reikalavimų sumos.

2. Kreditorių grupėse restruktūrizavimo plano paveikiamiems kreditoriams nepritarus restruktūrizavimo plano projektui, juridinio asmens vadovo arba kreditorių siūlymu, pritarus juridinio asmens vadovui, teismas gali patvirtinti restruktūrizavimo planą, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

1) įgyvendinti šio įstatymo 104, 105, 106 ir 110 straipsniuose nurodyti reikalavimai;

2) restruktūrizavimo plano projektui pritarė:

a) kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti įkeitimu ir (ar) hipoteka, grupė arba

b) kitų kreditorių grupė, jeigu jos kreditorių jokie reikalavimai nebūtų patenkinami bankroto atveju, taip pat įvertinus ir kreditorių reikalavimų tenkinimo galimybių vertinę išraišką juridinio asmens pardavimo atveju;

3) restruktūrizavimo planu užtikrinama, kad jam nepritariančių restruktūrizavimo plano paveikiamų kreditorių grupės reikalavimai būtų tenkinami pagal šio įstatymo 94 straipsnyje nustatytą reikalavimų tenkinimo prioritetų eiliškumą;

4) nė viena restruktūrizavimo plano paveikiamų kreditorių grupė pagal restruktūrizavimo planą negautų didesnės sumos, negu teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų suma.

3. Pagal šio straipsnio 2 dalies 2 punktą laikoma, kad restruktūrizavimo planui pritarta, jeigu jam pritarė restruktūrizavimo plano paveikiami grupės kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip 1/2 visų teismo patvirtintų grupės kreditorių reikalavimų sumos.

4. Šiame straipsnyje nustatytiems restruktūrizavimo plano tvirtinimo atvejams mutatis mutandis taikomas šio įstatymo 111 straipsnis.“

 

35 straipsnis. 114 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 114 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

6) vykdomi šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1, 3, 6 ir 7 punktuose nustatyti veiksmai.“

2. Pakeisti 114 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Teismas nutraukia restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytais pagrindais, jeigu šiuose punktuose nurodytos aplinkybės tęsiasi ne trumpiau kaip 4 mėnesius.“

 

36 straipsnis. 130 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 130 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) nurodyti priežiūros institucijai naują darbuotoją, atsakingą už juridinio asmens nemokumo procesų administravimą, ir nurodyti pagrįstą tokio keitimo priežastį ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo darbuotojo, atsakingo už juridinio asmens nemokumo proceso administravimą, keitimo dienos;“.

2. Papildyti 130 straipsnį 5 dalimi:

5. Nemokumo administratoriaus juridinio asmens darbuotojo, atsakingo už juridinio asmens nemokumo proceso administravimą, keitimas galimas, jeigu:

1) tam pritaria priežiūros institucija, tokio keitimo priežastis pripažinusi svarbiomis;

2) nurodomas darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens nemokumo proceso administravimą, atitinka Nemokumo administratorių atrankos taisyklėse nustatytas nemokumo administratoriaus juridinio asmens darbuotojui keliamas darbo krūvio ir darbo patirties sąlygas.

 

37 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

juridinių asmenų nemokumo įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų.

2. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1023 dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui didinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132 (Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyva).“

 

38 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. liepos 15 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir (ar) jos įgaliotos institucijos iki 2021 m. liepos 14 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki 2021 m. liepos 15 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos šiam įstatymui įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda