VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2013 M. SAUSIO 2 D. ĮSAKYMO NR. B1-2 „DĖL VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ PRAMOGINIAMS IR KITIEMS RENGINIAMS NAUDOJAMIEMS GYVŪNAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 10 d. Nr. B1-329

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Veterinarijos reikalavimus pramoginiams ir kitiems renginiams naudojamiems gyvūnams, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. B1-2 „Dėl Veterinarijos reikalavimų pramoginiams ir kitiems renginiams naudojamiems gyvūnams patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 26.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.2. per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos įvertina prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus ir prireikus patikrina renginio vietą bei, atsižvelgdama į užkrečiamų ligų situaciją teritorijoje, kurioje planuojama organizuoti renginį, išduoda leidimą arba išsiunčia organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui raštu arba elektroninėmis priemonėmis raštą, kuriame nurodo atsisakymo išduoti leidimą motyvus ir galimas pareiškėjo teisių gynimo priemones, kuriomis gali pareiškėjas naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl leidimo išdavimo.

2. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Organizatorius, kuriam buvo išduotas leidimas, turi nedelsdamas informuoti teritorinę VMVT raštu arba elektroninėmis priemonėmis apie leidime nurodytų duomenų pasikeitimą. Tuo atveju, kai leidimo duomenų pasikeitimas neturi įtakos gyvūnų gerovei, organizatorius gali organizuoti renginį pagal išduotą leidimą. Kai leidimo duomenų pasikeitimas turi įtakos gyvūnų gerovei ir keičiasi renginio vieta, organizatorius teritorinei VMVT turi pateikti pakartotinai prašymą ir gauti naują leidimą. Šiuo atveju teritorinė VMVT panaikina seną leidimą ir išduoda naują leidimą pagal Reikalavimų 2628 punktus.“

 

Direktorius                                                                                                                          Jonas Milius