LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 23 d. Nr. V-918

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą
Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.  Pakeičiu 5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.6. asmenims, kuriems pagal šio sprendimo 3 priede pateiktą algoritmą atlikus antigeno testą nustatytas teigiamas rezultatas, užtikrinant, kad ėminio paėmimas atliekamas per 48 val. nuo antigeno testo rezultato gavimo;“.

2.  Papildau 5.7 papunkčiu:

5.7. asmenims, kurie atliko antigeno testą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-802 „Dėl Profesionaliam naudojimui skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir gavo teigiamą rezultatą;“.

3.  Papildau 5.8 papunkčiu:

5.8. asmenims, kuriems rekomenduojama išsitirti atlikus aplinkos paviršių ėminių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu ir nustačius didelį virusinės RNR kiekį aplinkos paviršių ėminiuose, pagal šio sprendimo 5 priede pateiktą algoritmą.“

4.  Pakeičiu 6.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.2. stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ darbuotojams ir pacientams, socialinės globos įstaigų darbuotojams ir gyventojams, įstaigos vadovo nustatytu dažnumu (Nutarime nurodytiems asmenims – ne rečiau kaip kas 7-10 dienų) ir tvarka, pagal šio sprendimo 4 priede pateiktą algoritmą. Tyrimų dažnumas ir būtinybė netaikyti šio sprendimo 4.2 papunktyje nurodytų išimčių nustatomi atsižvelgiant į individualią kiekvieno asmens riziką užsikrėsti ar užkrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);“.

5.  Pakeičiu 6.1.1.2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.1.2.12. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jam pavaldžių muitinės įstaigų pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;“.

6.  Papildau 6.1.1.2.15 papunkčiu:

6.1.1.2.15. VšĮ „Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos“ darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;“.

7.  Papildau 6.1.1.2.16 papunkčiu:

6.1.1.2.16. pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose, įskaitant socialinės globos įstaigas, vykdantiems pareigūnams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;“.

8.  Papildau 6.1.1.2.17 papunkčiu:

6.1.1.2.17. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;“.

9.    Papildau 6.1.1.2.18 papunkčiu:

6.1.1.2.18. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;“.

10.  Papildau 6.1.1.2.19 papunkčiu:

6.1.1.2.19. Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;“.

11.  Papildau 6.1.1.2.20 papunkčiu:

6.1.1.2.20. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jai pavaldžių teritorinių skyrių, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvių gestų kalbos vertimo centro valstybės tarnautojams bei darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu.“

12.  Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. šio sprendimo 5.3, 5.5, 5.6, 6.1.1.2.3 – 6.1.1.2.20 ir 6.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;“.

13.  Papildau 5 priedu (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                           Arūnas Dulkys

 

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336

5 priedas

 

Asmenų, kuriems rekomenduojama išsitirti atlikus aplinkos paviršių ėminių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu ir nustačius didelį virusinės RNR kiekį, tyrimo algoritmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Asmuo netiriamas tokį patį laikotarpį, kokį jam netaikoma izoliacija, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 6 priedu arba vadovaujantis ASPĮ ir (ar) socialinės globos įstaigų nustatyta tvarka.