PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  PAKRUOJO IR LINKUVOS  SENIŪNIJŲ JAUNESNIŲJŲ  SOCIALINIŲ  DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio     d. Nr. AP-

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-177 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika:

1.      T v i r t i n u:

1.1.     Pakruojo seniūnijos jaunesniojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymą (pridedama);

1.2.      Linkuvos seniūnijos jaunesniojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymą (pridedama).

2.         P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1.     Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. AP-77 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo seniūnijos vyriausiojo specialisto pareigybės naikinimo ir vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybės steigimo“ 3 punktą;

2.2.     Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. AP-267 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijos vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                                 Erika Kižienė