LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO

2018 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 25 d. Nr. D1-328

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.3 papunkčiu, Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 368 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2018 metais finansavimo dydžio nustatymo”, Nacionalinio klimato kaitos komiteto 2018 m. vasario 23 d. posėdžio (2018 m. kovo 2 d. patvirtintą) protokolą Nr. D4-44 ir Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 2018 m. kovo 14 d. posėdžio protokolą Nr. 107-P-6,

t v i r t i n u Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                           Kęstutis Navickas