LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO STUDENTŲ SPORTO PROGRAMOS FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 3 d. Nr. V-1569

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktu ir 18 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-1127 „Dėl įgaliojimų biudžetinei įstaigai Nacionalinei sporto agentūrai prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos suteikimo,

t v i r t i n u Aukšto meistriškumo studentų sporto programos finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                            Jurgita Šiugždinienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro

2022 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-1569

 

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO STUDENTŲ SPORTO PROGRAMOS FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aukšto meistriškumo studentų sporto programų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato studentų sporto judėjimui Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos parengtai ketverių kalendorinių metų trukmės aukšto meistriškumo studentų sporto programai (toliau – Programa) įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų (toliau – lėšos) skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką, aukšto meistriškumo studentų sporto programos finansavimo sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sporto įstatyme (toliau – Sporto įstatymas) ir Lietuvos biudžeto sandaros įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI IR PROGRAMŲ FINANSAVIMAS

 

3. Pagal šį Aprašą galimi pareiškėjai – studentų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos, kurioms taikomi Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 6–10 punktuose nustatyti kriterijai. Pareiškėjas turi įsipareigoti skirti Programai įgyvendinti nuosavų ar kitų šaltinių lėšų ne mažiau, kaip 3 procentus.

4. Pagal šį Aprašą finansuojamos pareiškėjų parengtos Programos, skirtos aukšto meistriškumo studentų sportui.

5. Pareiškėjas, siekiantis gauti finansavimą jo parengtai Programai įgyvendinti, privalo iki einamųjų metų (einančių prieš tuos metus, kuriais bus įgyvendinama Programa) gruodžio 1 d. Nacionalinei sporto agentūrai prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Sporto agentūra) pateikti:

5.1. laisvos formos Programą, kuriai įgyvendinti prašoma skirti finansavimą. Programoje numatytų veiklų vykdymo pradžia turi būti ne ankstesnė kaip metų, einančių po tų metų, kuriais teikiama Programa, sausio 1 d., kurių trukmė 4 metai. Programoje numatytų Sporto agentūros finansuojamų veiklų vykdymo pradžia turi būti ne ankstesnė kaip metų, einančių po tų metų, kuriais teikiama Programa, sausio 1 d. ir ne vėlesne kaip metų, einančių po tų metų, kuriais teikiama Programa, gruodžio 31 d. Programoje turi būti nurodyta:

5.1.1. veiklos, susijusios su sportininkų rengimu ir jų dalyvavimu nacionalinėse ir tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose, sporto pratybų, aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų ir sporto renginių organizavimu;

5.1.2. veiklos, susijusios su Pasaulinio antidopingo kodekso įgyvendinimu, brutalaus žiūrovų elgesio prevencijos, kovos su manipuliavimu aukšto meistriškumo sporto varžybomis vykdymu;

5.1.3. prašoma finansavimo suma, nurodant veiklų finansavimo pagrindimą, išskiriant Programos administravimui ir ilgalaikiam turtui įsigyti prašomų lėšų sumą;

5.1.4. veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga;

5.1.5. veiklų įgyvendinimo vertinimo kriterijai, jų reikšmės;

5.1.6. Programos įgyvendinimo kiekvienų einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu lėšų poreikis ir planuojami finansavimo šaltiniai.

5.2. pareiškėjo steigimo dokumento, kuriame įtvirtinta pareiškėjo valdymo organų narių rotacija, kopiją;

5.3. strateginio veiklos plano kopiją;

5.4. etikos kodekso kopiją;

5.5. dokumento (-ų), kuriame (-iuose) pareiškėjas yra įtvirtinęs atsakomybę už Pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus,  manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu, kopiją (-as);

5.6. laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtintų, kad savo veikloje laikosi Sporto įstatymo 3 straipsnyje nurodytų sporto principų, taip pat – kad nėra aplinkybių, nurodytų Sporto įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose;

5.7. ketverių metų trukmės strateginio veiklos plano kopiją;

5.8. informaciją apie interneto svetainėje einamaisiais kalendoriniais metais, kuriais teikiama Programa, skelbiamus duomenis (išskyrus duomenis, kuriuos įstatymai draudžia viešinti): pareiškėjo priimamus sprendimus, susijusius su visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių sudarymu (tarp jų ir šių rinktinių sudarymo kriterijus), pareiškėjo metinio biudžeto sąmatą (išskiriant pareiškėjo veiklai administruoti numatytas išlaidas), etikos kodeksą, strateginį veiklos planą, Programą, kuriai įgyvendinti prašomas finansavimas, Programų, kurioms įgyvendinti buvo skirtas finansavimas, įgyvendinimo ataskaitas;

5.9. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar jos teritorinių padalinių patvirtinimą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Sporto įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Jeigu mokesčių administratoriaus sprendimu yra atidėtas arba išdėstytas mokestinės nepriemokos mokėjimas ir šio sprendimo pagrindu sudaryta Pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis, šis faktas turi būti atskirai pažymimas;

5.10. laisvos formos įsipareigojimą dėl dalies ne mažesnės, kaip 3 proc., nuo Programai įgyvendinti Sporto agentūros skirtų lėšų sumos, nuosavų ar kitų šaltinių lėšų skyrimo Programai įgyvendinti.

6. Jeigu pareiškėjas anksčiau Sporto agentūrai yra teikęs Aprašo 5.2–5.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir šiuose dokumentuose nurodyta informacija nepakito (apie tai pareiškėjas pažymi, nurodydamas Sporto agentūrai teikto rašto datą ir numerį), šių dokumentų pakartotinai teikti nereikia.

7. Sporto agentūra, siekdama įvertinti pareiškėjo tinkamumą finansavimui gauti, Programos bei kitos pareiškėjo nurodytos informacijos pagrįstumą, per 5 darbo dienas nuo Aprašo 5 punkte nurodyto termino Programai pateikti pabaigos pareiškėjo gali prašyti ir papildomos, nei nurodyta Aprašo 5 punkte, informacijos, nurodant ne trumpesnį kaip 2 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą šiai informacijai pateikti (tačiau visais atvejais negali būti praleistas Aprašo 13 punkte nurodytas sprendimo priėmimo terminas).

8. Pareiškėjas Programą gali pateikti tiesiogiai, atvykęs į Sporto agentūrą arba atsiųsti registruotu paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu) Sporto agentūros oficialiu elektroninio pašto adresu ar per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą.

9. Jeigu Aprašo 3 punkte nurodyti dokumentai pateikiami praleidus Aprašo 5 punkte nustatytą terminą arba nepateikiami iki Aprašo 5 punkte nustatyto termino pabaigos, finansavimas Programai neskiriamas.

10. Aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją dėl Programos finansavimo, Sutarties pakeitimo nagrinėja ir pasiūlymus, įvertinusi pareiškėjo atitiktį Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 19 straipsnyje nustatytiems kriterijams, pareiškėjo pateiktą Aprašo 5.1 papunktyje nurodytą informaciją, išlaidų tinkamumą pagal Aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus, Programoje nurodytų veiklų pagrįstumą, Sporto agentūros vadovui teikia Sporto agentūros vadovo įsakymu iš ne mažiau kaip trijų Sporto agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, komisija (toliau – komisija).

11. Komisija įvertina pareiškėjo pateiktus dokumentus ir teikia išvadą dėl Programos finansavimo Sporto agentūros vadovui. Išvada dėl Programos finansavimo tvirtinama komisijos protokolu.

12. Komisija į savo posėdžius patariamojo balso teise gali kviesti kitų valstybės institucijų, įstaigų ar organizacijų ekspertus, sporto organizacijų atstovus ir kitus asmenis. Sudarydamas komisiją, Sporto agentūros vadovas iš komisijos narių paskiria pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir komisijos sekretorių. Komisija veikia pagal Sporto agentūros vadovo patvirtintą darbo reglamentą. Prieš pradėdami veiklą komisijoje, komisijos nariai pasirašo nešališkumo deklaracijas.

13. Pareiškėjo Aprašo 5 ir 7 punktuose nustatytais terminais pateikti dokumentai turi būti išnagrinėti, atitiktis Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintam kriterijui įvertinta ir sprendimas dėl Programos finansavimo (atsisakymo finansuoti) priimtas ne vėliau kaip iki metų, einančių po tų metų, kuriais pateikta Programa, sausio 2 dienos.

14. Sporto agentūros vadovas, atsižvelgdamas į Komisijos išvadą dėl Programos finansavimo, priimą sprendimą dėl finansavimo skyrimo (neskyrimo). Programai įgyvendinti skiriamų lėšų dalis negali sudaryti daugiau nei pareiškėjo prašoma Programos tinkamų finansuoti išlaidų dalis. Sprendime dėl finansavimo turi būti nurodoma:

14.1. sprendimo dėl finansavimo priėmimo teisinis pagrindas;

14.2. Programa arba sąrašas Programų, kuriai (-ioms) skiriamas finansavimas (nurodant nevyriausybinės organizacijos pavadinimą, juridinio asmens kodą, finansavimo sumą);

14.3. Programa arba sąrašas Programų, kuriai (-ioms) neskiriamas finansavimas (turi būti nurodomos objektyvios lėšų neskyrimo priežastys);

14.4. sprendimo dėl finansavimo apskundimo tvarka.

15. Apie priimtą sprendimą dėl finansavimo skyrimo (neskyrimo) pareiškėjas informuojamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

16. Sprendime dėl finansavimo nurodoma tik iš valstybės biudžeto finansuojama Programos įgyvendinimui skirta lėšų suma. Sutartyje turi būti nurodoma bendra Programai skirta finansavimo suma, išskiriant Programos finansavimą pagal finansavimo šaltinius. Pareiškėjas prie Programos finansavimo turi prisidėti ne mažiau kaip 3 procentais, kurie skaičiuojami nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų sprendimu dėl finansavimo, priimtu vadovaujantis Aprašo 14 punktu.

17. Sporto agentūra savo interneto svetainėje skelbia su finansavimo skyrimu Programai įgyvendinti susijusią informaciją: Programos pavadinimą, santrauką, prašomą skirti lėšų sumą, sprendimą dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šio sprendimo motyvus, informaciją apie Programos įgyvendinimo rezultatus, lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą.

 

III SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

18. Lėšų panaudojimas pripažįstamas tinkamu, jeigu išlaidos yra tiesiogiai susijusios ir būtinos Programai įgyvendinti, realios (patirtos už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes ir užregistruotos pareiškėjo apskaitoje), patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, pagrįstos faktinį lėšų panaudojimą įrodančiais dokumentais ir numatytos detaliojoje Programos lėšų naudojimo sąmatoje (toliau – Programos sąmata).

19. Tinkamomis pripažįstamos šios Programos įgyvendinimo išlaidos:

19.1. fizinių asmenų, Programos vykdymo koordinatoriaus, kurie tiesiogiai vykdo Programą (yra įdarbinti pareiškėjo) (toliau – tiesioginiai vykdytojai), darbo užmokesčiui ir su tuo susijusiems pareiškėjo privalomiems mokėti mokesčiams gali būti panaudojama ne daugiau kaip 20 procentų Programai skirtų lėšų. Lėšomis gali būti apmokama tik ta Programos tiesioginio vykdytojo darbo užmokesčio dalis, kuri tenka tiesiogiai su Programos įgyvendinimu susijusiam darbui (apskaičiuojama pagal Programai įgyvendinti tiesiogiai skirto darbo laiko ir su darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje nurodyto darbo laiko proporciją, gautą dydį dauginant iš darbo užmokesčio dydžio, nurodyto su darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje). Tiesioginio vykdytojo darbo užmokesčiui iš lėšų gali būti skirta iki 3 MMA per mėnesį dydžio suma;

19.2. transporto išlaidos (degalams, transporto nuomai);

19.3. patalpų (tarp jų ir sporto bazių), skirtų Programos priemonėms tiesiogiai vykdyti, nuomos ir eksploatavimo (patalpų priežiūros darbai ir paslaugos, komunalinių paslaugų, draudimo) išlaidos Programos įgyvendinimo laikotarpiu;

19.4. Programą vykdančio personalo ir Programos dalyvių komandiruotės, akreditacijos ir kitos kompensacijų išlaidos;

19.5. atlyginimai pagal autorines, paslaugų, savanorystės, sportinės veiklos sutartis;

19.6. išlaidos inventoriui ir (ar) įrangai, kurios reikalingos Programai tiesiogiai vykdyti, įsigyti ar nuomoti. Lėšomis gali būti padengiama ne daugiau kaip 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) įsigyjamo inventoriaus ir (ar) įrangos, kurie priskirtini ilgalaikio turto kategorijai, vertės. Jeigu įsigyjamas daiktas priskirtinas ilgalaikio turto kategorijai, lėšomis gali būti padengiama ne daugiau kaip 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) įsigyjamo daikto vertės su sąlyga, kad ne mažiau kaip 30 procentų pirkinio vertės pareiškėjas padengia kitų šaltinių lėšomis;

19.7. išlaidos kvalifikacijai kelti;

19.8. iki 3 procentų lėšų sumos, skirtos Programai įgyvendinti, gali būti panaudota išlaidoms informacijos sklaidai, Programos vykdymui viešinti (reklama, straipsnių parengimas, fotografo paslaugos, leidinių leidyba ir spausdinimas, interneto, televizijos, radijo ir kitų visuomenės informavimo priemonių naudojimo paslaugos, susijusios su Programos įgyvendinimu);

19.9. banko ar kitos kredito įstaigos paslaugų mokesčiai, tiesiogiai susiję su Programos vykdymu;

19.10. finansininko ar kito asmens, galinčio tvarkyti finansinę apskaitą, išlaidos arba išlaidos už teikiamas finansinės apskaitos paslaugas, jeigu pareiškėjas neturi finansininko ar kito asmens, galinčio tvarkyti finansinę apskaitą;

19.11. sporto inventoriaus transportavimo išlaidos;

19.12. vertimų paslaugos;

19.13. iki 1 proc. sumos, skirtos Programai įgyvendinti, gali būti panaudojama narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiams pagal pateiktus oficialius tokių mokesčių sumokėjimą pagrindžiančius tarptautinių organizacijų dokumentus sumokėti;

19.14. sporto renginių, konferencijų ir seminarų organizavimo išlaidos;

19.15. daiktiniai prizai, kurių vertė ne didesnė kaip 50 eurų vienam apdovanojamam asmeniui, t. y. padėkos raštai, medaliai, taurės ar kitas smulkus sportinis inventorius (daiktinių prizų vertė sumuojama vienam apdovanojamam asmeniui);

19.16. maitinimo išlaidos: maitinimo paslaugos (sportininkams, treneriams, teisėjams, Programos dalyviams, savanoriams ir Programą vykdančiam personalui), maistpinigiai (sportininkams, Programos dalyviams), maitinimosi išlaidų kompensavimas (savanoriams);

19.17. kelionės išlaidoms (bilietai, vizos, draudimas);

19.18. apgyvendinimo išlaidos;

19.19. medicininių prekių ir paslaugų išlaidos;

19.20. sportinės aprangos ir avalynės įsigijimo išlaidos;

19.21. telekomunikacinių, ryšių, pašto paslaugos;

19.22. finansinių ataskaitų audito paslaugos;

19.23. Aprašo 19.1–19.22 papunkčiuose Programos priemonėms vykdyti numatytos išlaidos, kurias pareiškėjas patyrė iki Sutarties sudarymo momento (tačiau ne anksčiau kaip iki metų, kuriais  įgyvendinama Programa, sausio 1 dienos) ir buvo įtraukęs į pateiktą Programą. Tokios išlaidos įtraukiamos į pirmojo ketvirčio, už kurį teikiamos ataskaitos, išlaidas;

19.24. yra patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, jeigu pareiškėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, yra perkančioji organizacija.

20. Pareiškėjas privalo naudodamas Programos lėšas visoms išlaidoms apmokėti atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais.

21. Programos administravimo išlaidoms (apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų, pašto paslaugų, finansinių ataskaitų audito paslaugų ir kitoms) gali būti panaudojama ne daugiau kaip 10 procentų Programai skirtų lėšų.

22. Įgyvendinant Programą išlaidų dydžiai gali skirtis nuo planuotų Programos sąmatoje, tačiau faktinės išlaidos suminėje vienos išlaidų rūšies sąmatos eilutėje negali viršyti planuotų daugiau kaip 10 procentų.

23. Tinkamomis pripažįstamos ir tos Aprašo 18 punkte nurodytos išlaidos, kurios yra patirtos Programos įgyvendinimo laikotarpiu iki Sutarties pasirašymo ir apmokėtos iš kitų finansavimo šaltinių.

 

IV SKYRIUS

SUTARČIŲ SUDARYMO IR PAKEITIMO TVARKA

 

24. Priėmus sprendimą dėl finansavimo, su pareiškėju sudaroma Sutartis pagal Aprašo 1 priede nurodytą Aukšto meistriškumo studentų sporto programos finansavimo sutarties formą.

25. Sutartyje turi būti aptartos šios sąlygos: Sutarties šalių teisės ir įsipareigojimai, Programos veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga, prisidėjimas nuosavomis lėšomis, atsiskaitymas už Programai skirtas lėšas, netesybos.

26. Sporto agentūra per 10 darbo dienų nuo finansavimo Programai skyrimo parengia ir pateikia pareiškėjui Sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti Sutarties projektą galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 5 darbo dienos.

27. Jeigu iki Sutarties pasirašymo nustatomi Sutarties projekto netikslumai, Sporto agentūra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikslina Sutarties projektą ir iš naujo pateikia du pasirašytus Sutarties projekto egzempliorius pareiškėjui, nustatydama pasirašyti Sutarties projektą galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 2 darbo dienos.

 

V SKYRIUS

ATSISKAITYMO UŽ PANAUDOTAS LĖŠAS TVARKA

 

28. Pareiškėjas, Programos įgyvendinimo metu ir jai pasibaigus, atsiskaito Sporto agentūrai Sutartyje nustatyta tvarka, teikdamas:

28.1. Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo pirmo pusmečio ataskaitą pagal Aprašo 2 priede nurodytą formą iki metų, kuriais įgyvendinama Programa, liepos 8 d., antro pusmečio ataskaitą iki metų (einančių po tų metų, kuriais įgyvendinama Programa) sausio 8 d.;

28.2. Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų pirmo pusmečio registrą pagal Aprašo 3 priede nurodytą formą iki metų, kuriais įgyvendinama Programa, liepos 8 d. ir antro pusmečio registrą pagal Aprašo 3 priede nurodytą formą iki metų (einančių po tų metų, kuriais įgyvendinama Programa) sausio 8 d.;

28.3. Programos priemonių, kurioms įgyvendinti skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo pirmo pusmečio ataskaitą pagal Aprašo 4 priede nurodytą formą iki metų, kuriais įgyvendinama Programa, liepos 8 d. ir antro pusmečio ataskaitą pagal Aprašo 4 priede nurodytą formą iki metų (einančių po tų metų, kuriais įgyvendinama Programa) sausio 8 d.

29. Pareiškėjas pagrindžia išlaidas, pateikdamas prekių ir paslaugų tiekėjų pateiktas sąskaitas faktūras, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, pirkimo ir pardavimo kvitus, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius, kelionių dokumentus, sutartis ir darbų priėmimo ir perdavimo aktus bei kitus pateisinančius ir įrodančius patirtas išlaidas dokumentus.

30. Pareiškėjas pateikia išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus: banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašus, įrodančius, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

31. Sporto agentūrai nustačius, kad išlaidos patirtos pažeidžiant teisės aktų ir (ar) Sutarties reikalavimus, Sporto agentūra priima sprendimą dėl lėšų grąžinimo ir suma, atitinkanti netinkamų finansuoti išlaidų dydį, grąžinama Sporto agentūrai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie sprendimą dėl lėšų grąžinimo gavimo dienos.

 

VI SKYRIUS

PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO IR PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO KONTROLĖ

 

32. Programai įgyvendinti skirtų lėšų naudojimo ir Programos priemonių įgyvendinimo kontrolė vykdoma pagal Sporto agentūros vadovo patvirtintą metinį Programos įgyvendinimui skirtų lėšų naudojimo kontrolės planą, kuriame nurodomi vykdytojai, kurių veiklą planuojama tikrinti, atsakingi asmenys ir kontrolės atlikimo terminai (ketvirčiais). Sporto agentūros vadovo motyvuotu sprendimu gali būti vykdomas ir neplaninis Programai įgyvendinti skirtų lėšų naudojimo patikrinimas.

33. Patvirtintas Kontrolės planas ir jo pakeitimai skelbiami Sporto agentūros interneto svetainėje.

34. Apie planuojamą atlikti Programoms įgyvendinti skirtų lėšų naudojimo kontrolę vietoje vykdytojai informuojami raštu prieš 10 darbo dienų, nurodant, kurio laikotarpio lėšų panaudojimas bus tikrinamas ir kokius dokumentus reikės pateikti.

35. Neplaninis projektų vykdytojų patikrinimas (toliau – neplaninis patikrinimas) atliekamas siekiant ištirti ir (ar) patikrinti Sporto agentūroje gautą ar visuomenės informavimo priemonėse paskelbtą informaciją apie Programos įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, galimų sporto sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų tikimybę, įvertinti ankstesnių patikrinimų metu nustatytų pažeidimų pašalinimą.

36. Konkretaus vykdytojo kontrolei atlikti skiriami ne mažiau kaip 2 atsakingi asmenys, kuriuos skiria Sporto agentūros vadovas.

37. Atsakingi asmenys turi teisę reikalauti, kad vykdytojas sudarytų sąlygas atlikti lėšų naudojimo ir Programos priemonių įgyvendinimo patikrinimus, pateiktų prašomus dokumentus, parodytų objektus, kuriems įsigyti išleistos lėšos, suteiktų kitą informaciją, reikalingą kontrolei vykdyti.

38. Programai įgyvendinti skirtų lėšų naudojimo ir Programos priemonių įgyvendinimo kontrolės vykdymas laikomas baigtu, kai atsakingas asmuo surašo kontrolės pažyma ir pateikiama Sporto agentūros vadovui.

39. Kontrolės pažymoje pateikiama informacija turi būti pagrįsta dokumentais ir kitais faktiniais duomenimis. Nustatyti pažeidimai turi būti įvardijami pateikiant nuorodas į konkrečias teisės aktų ar sutarčių nuostatas. Kontrolės pažymoje turi būti nurodyti Programos ir vykdytojo pavadinimai, Sutarties data, numeris ir objektas, Programai įgyvendinti skirto finansavimo suma,  kontrolės vykdymo data, vieta ir laikas, Programos įgyvendinimo vertinimas (Programai įgyvendinti naudoti ištekliai, išlaidų atitikimas išlaidų patyrimo / sandorio sudarymo metu buvusioms rinkos kainoms, Programos išlaidų atitiktis projekto sąmatai, jų realumas, pagrįstumas ir teisėtumas, Programai įgyvendinti skirtų nuosavų ir kitų šaltinių lėšų dydis, atsiskaitymo už skirtų lėšų panaudojimą atitiktis teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, Programos viešinimas, Programos tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo mastas ir kt.), kontrolę vykdančio atsakingo asmens išvados ir pasiūlymai (jei atsakingi asmenys tokių pasiūlymų turi). 

40. Kontrolės pažyma surašoma per 40 kalendorinių dienų nuo pranešimo vykdytojui apie                       Programoms įgyvendinti skirtų lėšų naudojimo kontrolę. Vykdytojas informuojamas apie atliktos kontrolės rezultatus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kontrolės pažymos pasirašymo, kartu įteikiant jam kontrolės pažymos kopiją.

41. Nuasmenintos Kontrolės pažymos viešai skelbiamos Sporto agentūros interneto svetainėje.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Sporto agentūra, vykdydama paraiškų vertinimą, vykdytojų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, lėšų administravimo ir priežiūros tikslais tvarko ir saugo su tuo susijusius duomenis. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Kiti dokumentai saugomi ir valdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir kitais dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pasibaigus saugojimo terminui, visi dokumentai, įskaitant tuos, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Dokumentų ir archyvų įstatymą.

_______________________

part_1771d548efd2446d9b6d165c0f8c989e_end