LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 23 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 29 d. Nr. XIII-1390

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

23 straipsnis. Muitinė

Muitinės ir jos pareigūnų teisinį statusą reglamentuoja Muitinės įstatymas ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas.“

 

2 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Muitinės pareigūnų mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu ir kitais muitinės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė