LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMO NR. I-1163 1, 2 IR 3 PRIEDŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. spalio 7 d. Nr. XII-1196
Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

mokesčio už valstybinius

gamtos išteklius įstatymo

1 priedas

 

MOKEČIO UŽ NAUDINGĄSIAS IŠKASENAS TARIFAI

 

Eil. Nr.

Ištekliai

Matavimo vnt.

Tarifas (Eur)

1.

Anhidritas

m3

1,45

2.

Dolomitas

m3

0,72

3.

Durpės

m3

0,58

4.

Gintaras

kg

20,22

5.

Klintis

m3

0,61

6.

Kreidos mergelis

m3

0,65

7.

Molis:

devono periodo

triaso periodo

kitas

m3

 

0,63

0,61

0,37

8.

Opoka

m3

0,52

9.

Sapropelis

m3

0,25

10.

Smėlis moliui liesinti

m3

0,35

11.

Smėlis stiklui gaminti

m3

1,16

12.

Smėlis silikatiniams dirbiniams

m3

0,32

13.

Kitas smėlis

m3

0,28

14.

Žvyras

m3

0,32“

 

 

 

 

2 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

mokesčio už valstybinius

gamtos išteklius įstatymo

2 priedas

 

MOKESČIO UŽ VANDENĮ IR STATYBINĮ GRUNTĄ TARIFAI

 

 

Eil. Nr.

Ištekliai

Tarifas

(Eur/m3)

1.

Požeminis vanduo, išskyrus mineralinį:

a) vandens tiekėjo tiekiamas namų ūkio reikmėms ir patalpų šildymui;

b) juridinių asmenų naudojamas komerciniams tikslams, supilstytas į tarą;

c) kitas (a ir b punktuose nenurodytas) požeminis vanduo

 

0,02

 

3,13

 

0,07

2.

Mineralinis vanduo, išskyrus mineralinį vandenį, naudojamą gydymo įstaigose

3,13

3.

Mineralinis vanduo, naudojamas gydymo įstaigose

1,56

4.

Paviršinis vanduo pramonei ir žemės ūkiui

0,002

5.

Paviršinis vanduo kondensacinėms šiluminėms elektrinėms aušinti

0,0002

6.

Paviršinis vanduo žuvininkystei

0,0001

7.

Paviršinis vanduo hidroenergetikai

0,00001

8.

Paviršinis vanduo atominei elektrinei

0,0003

9.

Statybinis gruntas

0,19“

 

 

 

3 straipsnis. Įstatymo 3 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 3 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

 

 

 

 

„Lietuvos Respublikos

mokesčio už valstybinius

gamtos išteklius įstatymo

3 priedas

 

MOKESČIO UŽ MEDŽIOJAMUOSIUS GYVŪNUS TARIFAI PAGAL MEDŽIOKLĖS PLOTŲ KATEGORIJAS

 

Medžioklės plotų kategorijos pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi bei veistis

Metinis mokesčio tarifas (Eur/ha)

Kategorija

Charakteristika

I

Lapuočių ir mišrūs lapuočių su spygliuočiais medynai (spygliuočių – iki 50 procentų)

0,52

II

Mišrūs spygliuočių su lapuočiais medynai (lapuočių – nuo 25 iki 50 procentų)

0,35

III

Mišrūs spygliuočių su nedidele lapuočių priemaiša medynai (lapuočių – nuo 11 iki 24 procentų)

0,26

IV

Gryni pušynai su ne didesne kaip 10 procentų kitų medžių rūšių priemaiša

0,13

V

Laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai) Marijampolės apskrityje

0,08

VI

Laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai) kitoje Lietuvos Respublikos dalyje

0,07

VII

Vandens telkiniai

0,03“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė