LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2016 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. SP-51 „ DĖL POLITINĖS KAMPANIJOS FINANSAVIMO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO FORMOS BEI JO UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 6 d. Nr. Sp-127

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (2018 m. spalio 11 d. įstatymo Nr. XIII-1528 redakcija) 19 straipsnio 2 dalies 2 punktu, nusprendžia:

1. Pakeisti Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-51 „Dėl Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio formos bei jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Informacinė sistema suteikia iždininkui galimybę registruojant fizinių asmenų aukas (FAA) kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją, kad būtų patikrinta, ar aukotojas yra deklaravęs pajamas ir turtą bei, ar nepaaukojo daugiau negu 10 procentų deklaruotų metinių pajamų. Kreiptis galima iš karto (rekomenduojama) arba vėliau.“

1.2. Papildyti 40.4.11. papunkčiu:

40.4.11. klasifikatoriaus trumpinys „KEL“ naudojamas registruojant išlaidas pretendento, kandidato kelionėms (transporto ir apgyvendinimo išlaidoms) į rinkimų apygardą. Šios išlaidos neįskaičiuojamos į bendrą išlaidų sumą, vertinant ar politinės kampanijos dalyvis neviršijo nustatyto didžiausio galimo politinės kampanijos išlaidų dydžio;“

1.3. Papildyti 40.4.13. papunkčiu:

40.4.13. klasifikatoriaus trumpinys „ORG“ nurodomas registruojant politinių partijų, pretendentų, kandidatų, referendumo iniciatorių, referendumo oponentų, visuomeninių rinkimų komitetų išlaidas, turėtas pagal  politinės kampanijos organizavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugų sutartis. Šias paslaugas gali teikti tik Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – nustatytos valstybės) piliečiai, taip pat nustatytose valstybėse įsteigti juridiniai asmenys, organizacijos, padaliniai, išskyrus atvejus, kai 1/4 ar daugiau balsavimo teisių tokio juridinio asmens ar kitos organizacijos dalyvių susirinkime priklauso ne nustatytai valstybei, ne nustatytose valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ir (ar) jų piliečiams. Paslaugų teikėjai nurodytoms paslaugoms teikti, gali pasitelkti tik tokius pačius kaip ir jiems patiems keliamus reikalavimus atitinkančius subjektus;“

1.4. Papildyti 40.4.14. papunkčiu:

40.4.14. klasifikatoriaus trumpinys „TP“ naudojamas registruojant politinių partijų, pretendentų, kandidatų, referendumo iniciatorių, referendumo oponentų, visuomeninių rinkimų komitetų išlaidas, turėtas pagal teisinių paslaugų sutartis. Šias paslaugas gali teikti tik Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – nustatytos valstybės) piliečiai, taip pat nustatytose valstybėse įsteigti juridiniai asmenys, organizacijos, padaliniai, išskyrus atvejus, kai 1/4 ar daugiau balsavimo teisių tokio juridinio asmens ar kitos organizacijos dalyvių susirinkime priklauso ne nustatytai valstybei, ne nustatytose valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ir (ar) jų piliečiams. Paslaugų teikėjai nurodytoms paslaugoms teikti, gali pasitelkti tik tokius pačius kaip ir jiems patiems keliamus reikalavimus atitinkančius subjektus. Teisinių paslaugų išlaidos neįskaičiuojamos į bendrą išlaidų sumą, vertinant ar politinės kampanijos dalyvis neviršijo nustatyto didžiausio galimo politinės kampanijos išlaidų dydžio;“

1.5. Buvusius 40.4.11, 40.4.12, 40.4.13 papunkčius atitinkamai laikyti 40.4.12, 40.4.15 ir 40.4.16 papunkčiais.

1.6. Pakeisti  40.4.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

40.4.16. iki politinės kampanijos pradžios turėtoms išlaidoms, jeigu įsigyti daiktai ir kitas turtas yra skirti politinei kampanijai arba jeigu paslaugos yra gautos politinės kampanijos laikotarpiu, nurodomas klasifikatoriaus trumpinys „NPK“, neatsižvelgiant į turėtų išlaidų paskirtį. Kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita pateikiamos išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijos. Šias išlaidas rekomenduojama užregistruoti per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dėl savarankiško politinės kampanijos dalyvio registravimo. Tais atvejais, kai ne politinės kampanijos laikotarpiu turėtos išlaidos viršija 10 ir daugiau procentų nustatyto didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų dydžio, pateikiami dokumentai, nurodantys lėšų šaltinius;“

2. Pakeisti Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-51 „Dėl Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio formos bei jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1.1 punktas įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 10, 16 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1579 įsigaliojimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                             Laura Matjošaitytė