LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 17 d. Nr. V-1497

Vilnius

 

 

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

1.1. Papildau 101 punktu:

101. 1-(4-bromo-2,5-dimetoksifenil)etanaminas (1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine)*.“

1.2. Papildau 122 punktu:

122. 1cP-LSD (4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide)*.“

1.3. Papildau 531 punktu:

531. Metil 2-fenil-2-(pirolidin-1-il)acetatas (Methyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetate)*.“

1.4. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-, 1-(tiofen-2-il)- arba 1-naftil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys arba neturintys alkil-, halogen-, metoksi-, 3,4-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi-, 3,4-alkiliden- radikalų fenilo žiede; 2,3-dihidrofurano žiedą kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje propan-1-ono fragmento padėtyje; alkil-, alkoksi- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje arba 3-iasis 1-propanono fragmento anglies atomas įeina į cikloalkano struktūrą. Taip pat šių darinių druskos, jei tokios galimos.“

1.5. Pakeičiu 69.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

69.1. 1 pogrupis. Indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanonai ir azaindol-, indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilatai – bet kokie indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanono, azaindol-, indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamido arba 3-karboksilato dariniai, taip pat 3-(4-halogenfenil)-1H-pirazol-5-karboksamido dariniai, turintys (arba neturintys) alkil-, halogenalkil-, alkenil-, halogenbenzil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil-, cianoalkil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il-, piridil-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie azaindolo, indolo, indazolo, karbazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; karboksamidinis fragmentas gali būti kondensuoto su indolu piridin-2-ono žiedo dalis; turintys (arba neturintys) adamant-1-il-, benzil-, fenil-, kumil-, metoksibenzil-, 2-metoksifenil, naftil-, halogennaftil-, alkilfenil-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-, 2,2,3,3-tetrametilciklopropil-, 2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il- arba -4-il-, 2-pakeistos etano rūgšties radikalų keto grupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; amidinis azoto atomas gali būti 4-alkilpiperizino žiedo dalimi; turintys alkil- arba chinolin-8-il- radikalų karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų azaindolo, indolo, indazolo, pirazolo, karbazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.“

2. Pakeičiu II sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą ir papildau 121 punktu:

121. Nitrometakvalonas (Nitromethaqualone, 3-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4-one)*.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga