Herbas (mažas4)

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. TS-136 „DĖL SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 27 d. Nr. TS-149

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XIII-1774 8 straipsnio pakeitimo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-136 „Dėl Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.6. Augenijus Cesevičius – Savivaldybės mero pavaduotojas;“.

2. Pakeisti Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatus, patvirtintus Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. TS-136 „Dėl Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Nuostatai):

2.1. Pakeisti Nuostatų 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Taryba sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro bendruomeninių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovai. Tarybos kadencijos trukmė yra 3 metai. Tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

2.2. Papildyti Nuostatus 71 punktu ir jį išdėstyti taip:

71. Bendruomeninių organizacijų atstovus į Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą  deleguoja Savivaldybės teritorijoje veikianti ir ne mažiau kaip 1/2  Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų vienijanti organizacija – Kupiškio rajono kaimo bendruomenių asociacija, kuri nustato deleguojamų atstovų skaičių.“.

2.3. Papildyti Nuostatus 72 punktu ir jį išdėstyti taip:

72. Atsižvelgiant į Kupiškio rajono kaimo bendruomenių asociacijos deleguotų atstovų skaičių, į Tarybą Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų deleguojama tiek, kad atitiktų šių nuostatų 7 punkto reikalavimus. Vieną atstovą deleguoja Savivaldybės meras, o kitus – Savivaldybės administracijos direktorius.“.

2.4. Papildyti Nuostatus 211 punktu:

211. Savivaldybės tarybos sprendimu, kuriam pritarė ne mažiau kaip 1/2 teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų, Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai gali būti pavesta atlikti ir Tarybos funkcijas.“.

3. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Dainius Bardauskas