https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-187 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. D1-403

Vilnius

 

P a k e i č i u Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojantį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“:

 

1.   Papildau 1.1.6 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„1.1.6.

Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas

5000

100

Paramos gavėjai – daugiabučio namo, pastatyto pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkai.

Pareiškėjai:

a) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;

b) savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius;

c) šilumą tiekianti įmonė;

d) kitas asmuo, įgaliotas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. 

30% kompensacinė išmoka

Tęstinis“

 

2. Pakeičiu 1.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.2.

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

14000

2000

Visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų,  kitos paskirties inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams asmenims,  savininkai arba valdytojai

30 % subsidija

 

Konkursas.

 

Kvietimas skelbiamas nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 3 d.“

 

3. Pakeičiu 1.2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.9.

 

Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones

 

20000

 

3000

 

Miesto ir priemiestinio viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantys juridiniai asmenys, turintys teisę vežti keleivius kompetentingų institucijų nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys.

 

55 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama didelėms įmonėms;

 

60 %  tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

 

Konkursas.

 

Kvietimas skelbiamas nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 1 d.“

 

4. Pakeičiu 1.2.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.11.

 

Transporto priemonių naudojančių elektrą, suslėgtas gamtines dujas, suskystintas gamtines dujas, biometaną, vandenilį įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją

 

15000

 

2000

 

Miesto ir priemiestinio viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, turintiems teisę vežti keleivius kompetentingų įstaigų (t. y. institucijų, išduodančių leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais: vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo – atitinkamos savivaldybės institucijų arba jos įgaliotų įstaigų) nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų) su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys.

 

Juridiniai asmenys, teikiantys komunalines, komercines ar logistikos paslaugas.

 

Juridiniai asmenys, vystantys alternatyvių degalų (elektros energijos, biometano, gamtinių (suslėgtų ar suskystintų), vandenilio dujų pildymo (įkrovimo) punktų infrastruktūrą ar šių pildymo (įkrovimo) punktų operatoriai.

 

40 % subsidija.

 

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 5 mln. eurų.

 

Konkursas.

 

Kvietimas skelbiamas nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 1 d.“.

 

5. Papildau 1.2.12 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„1.2.12.

 

Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

 

8000

 

1000

 

Privatūs juridiniai asmenys – didelė, vidutinė ar maža įmonė.

 

Žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai.

 

iki 65 % subsidija.

 

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 4 mln. eurų.

 

Konkursas.

 

Kvietimas skelbiamas nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 1 d.“

 

6. Pakeičiu 1.3 punkto pastraipą „IŠ VISO (1)“ ir ją išdėstau taip:

„IŠ VISO (1):

159600

41300”

 

 

7. Pakeičiu 3.3.punkto pastraipą „IŠ VISO (1+2+3)“ ir ją išdėstau taip:

„IŠ VISO (1+2+3):

209515

81880”

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Mažeika